Zadávání zdrojů

Obsah:

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Příprava

 • Před založením a vyplněním záznamu Zdroj je důležité připravit si ceník (neplatí pro zadávání zdrojů v modulu „Servis”).
  • V detailu zdroje se zobrazuje varování na nevyplněný ceník zdroje v případě, že kontext použití zdroje je Výroba.
 • V záznamu Zdroj je též nezbytné definovat pracovní doby (kromě typu zdroje „Dovednost”).

Popis dialogu Zdroj, karty Obecné

 • Nový záznam (obr. 1) v tabulce agendy desktopového Varia vytvoříte například klepnutím na tlačítko Nový záznam Nový záznam na panelu nástrojů.

Detail dialogu Zdroj, karta Obecné

Obrázek 1: Detail dialogu Zdroj, karta Obecné.

 

 • Ve Variu Online v agendě Zdroje (obr. 1A) vytvoříte nový záznam klepnutím na tlačítko Vario Online – Nový záznam.

Vario Online – záznamy Zdrojů

Obrázek 1A: Vario Online – záznamy Zdrojů.

 

Vario Online – detail dialogu Zdroj – karta Obecné

Obrázek 1B: Vario Online – detail dialogu Zdroj – karta Obecné.

 

Tabulka 1, obr. 1, 1B: Detail dialogu Zdroj, karta Obecné.

POLE (FUNKCE) POPIS (VÝZNAM – SOUVISLOSTI)
Typ zdroje

ComboBox - Nabídka Zařízení (ZA), Přírodní zdroj (PZ), Osoba (OS), Lokace (LO), Finanční zdroj (FI), Dovednost (DO). Další typy odvozené od těchto základních lze přidávat v možnostech knihy pod položkou Plus Povolené záznamy (příklad „Technik údržby” na obrázku).

Typ záznamu v možnostech knihy

Poznámky

 • Typ zdroje Dovednost reprezentuje tzv. virtuální zdroj, který definuje vlastnost zdroje (např. jednotlivé profese, typy karosérií apod.).
 • Použití dovedností je možné v agendách a modulech, které s nimi dokáží pracovat (např. Výroba, Servis, Půjčovna).
 • Jakmile zvolíte typ zdroje „Dovednost”, skryjí se karty „Podrobnosti”, „Dovednosti” a „Pracovní doby”.
 • Typu zdroje „Dovednost” je též nutné přiřadit ceník.
 • Jakmile zvolíte typ zdroje „Osoba”, skryje se karta „Podrobnosti”.
Zdroj Identifikátor záznamu „Zdroj” (viz nastavení: Číselné řady a Formát čísla).
Zdroje ceník ComboBox - Nabídka Ceník pro oceňování aktivit prováděných na zdroji. Poklepáním na modrý identifikátor ceníku v poli Zdroje ceník (v tabulce agendy nebo v detailu záznamu) otevřete dialog Zdroje – ceník, ve kterém můžete sledovat, kontrolovat, měnit a přidávat časovou platnost ceníků. Ke stejnému účelu slouží tlačítko Horní index
Dodržujeme standardní cenotvorbu Varia.
Vlastní Zatržítkem CheckBox - Zatržítko označíte vlastní zdroj. Jestliže pole zatržítkem nevyberete, jedná se o Kooperační zdroj.
Bez významu pro typ záznamu „Dovednost”.
Kontrolovat konflikty Zatržítkem CheckBox - Zatržítko povolíte kontrolování konfliktů při plánování zdrojů. Nastavení kontroly konfliktů je vhodné při ručním plánování aktivit do kalendáře zdroje. V okamžiku, kdy takto naplánujete aktivitu a jiná je s ní v konfliktu, systém informuje o existujících konfliktních aktivitách. Konfliktní záznam funkce povolí uložit. Bez významu pro typ záznamu „Dovednost”.
Funkce kontroluje konflikty napříč různými agendami (např. pokud je přes Půjčovnu zdroj zapůjčen, nelze na něj plánovat servis).
Kniha Informace o názvu právě používané knihy v kontextu s detailem záznamu.
Referent ComboBox - Nabídka Autor poslední aktualizace záznamu.
Agenda Název agendy se doplní po vyhledání původu zdroje v poli „Záznam”.
Záznam Záznam agendy původu zdroje.  Vyvolá dialog Najít.
Položka Položka záznamu agendy původu zdroje.  Vyvolá dialog Najít.
Popis Popis zdroje
Údaj 1,2 Uživatelské údaje.
Počet 1,2 Uživatelské údaje.
Kontexty použití zdroje

Zatržítkem CheckBox - Zatržítko vybrané agendy (moduly) využijí definovaný zdroj s ceníkem, zdroj se bude v dané agendě nabízet, pokud daná agenda tuto funkčnost podporuje.

CheckBox - Zatržítko Půjčovna

 • Zdroj bude možné půjčovat v agendě Půjčovna. Výběrem kontextu rozšíříte detail záznamu „Zdroj” o kartu Půjčovna.

CheckBox - Zatržítko Servis

 • Zdroj, který nebo kterým se servisuje v agendě Servis (typicky servisní technik, nebo i nějaký přístroj, auto, tj. vše, co je potřeba pro servis a chcete jeho použití plánovat).

CheckBox - Zatržítko Údržba

 • Zdroj, který se servisuje v agendě Servis, např. nějaké zařízení, stroj, přístroj, definují se pro něj (nebo pro Dovednost, tj. nějakou skupinu zařízení) předpisy údržby a následně servisní tikety. Výběrem kontextu rozšíříte detail záznamu „Zdroj” o kartu Předpis údržby.

CheckBox - Zatržítko Výroba

 • Zdroj, který se používá při výrobě (např. pracovníci výroby, nebo dovednost, tj. skupina pracovníků s konkrétní dovedností nebo stroje používané pro výrobu).

Poznámka

Každý zdroj souvisí s agendou, ze které vychází. V agendě Zdroje je soustředěn seznam všech zdrojů: například strojů, zařízení, místností, zaměstnanců nebo čehokoliv jiného, co se používá při výrobě. Jestliže se jedná o zaměstnance, je vedený obvykle v agendě Personalistika nebo v agendě Mzdy, pokud jde o majetek (budova nebo zařízení), je obvykle veden v Evidenci majetku. Vazba je volná, slouží pouze k uživatelově orientaci. Jestliže je zdroj cizí, jako je například kooperant (externí spolupracující subjekt), údaje v polích detailu záznamu Zdroj Agenda, Záznam a Položka samozřejmě vyplněné nejsou (obr. 1).

Poznámka Uživatelské poznámky.
Zařazení… Libovolné zařazení podle skupin, kódu atd. (viz práce s Kategoriemi).

Karta Podrobnosti

 • Podrobné údaje o zdroji (obr. 2, 2A).
 • Karta je skryta pro zdroj typu „Dovednost” (DO) a „Osoba” (OS).
 • Pole „Kontakt na doklad”, „Kontakt umístění”, „Název kontaktu umístění”, „Jméno kontaktní osoby na umístění” a „Spojení na umístění zdroje” zpřesňují informaci o umístění a jsou využívána také v agendě „Servisní tikety”.
 • Pole Datum uvedení do provozu potřebují ke své činnosti agendy Předpis údržby a Servisní tikety. Toto datum je používáno pro výpočet v průvodci vystavení servisních tiketů, tj. zda se má již pro konkrétní zdroj realizovat servis podle definovaného předpisu údržby.
  • Pozor, pokud pole nevyplníte, není zařízení v provozu a „automat” nenavrhne jeho servis, i kdyby na počítadle bylo 100 000. U profylaxe řídící se termíny je to pak naprosto pochopitelné, není znám ani termín posledního provedení, ani termín uvedení do provozu – nelze dopočítat, zda byl či nebyl překročen interval pro provedení pravidelné údržby.
 • Pole Datum konce záruky využívají agendy Předpis údržby a Servisní tikety.
  • Do servisního tiketu se informace o datu konce záruky ze záznamu „Zdroj” na kartě Podrobnosti (obr. 2) přenese zaškrtnutím pole Garance (pole je jen informační a systém s ním dále nepracuje) v detailu záznamu „Servisní tiket” na kartě Obecné (obr. 1a).

Detail dialogu Servisní tiket, karta Obecné, pole Garance

Obrázek 1a: Detail dialogu Servisní tiket, karta Obecné, pole Garance.

 

 • Pole Datum ukončení provozu využívá agenda Půjčovna – po uplynutí stanoveného data nelze zdroj zapůjčit.
  • Funkci naleznete také v agendách Předpis údržby a Servisní tikety. Po uplynutí stanoveného data nebude možné nabízet pro tento zdroj servisní tikety a pro tento zdroj nepůjde založit servisní tiket.

Dialog Zdroj, karta Podrobnosti

Obrázek 2: Detail dialogu Zdroj, karta Podrobnosti.

 

Vario Online – detail dialogu Zdroj – karta Podrobnosti

Obrázek 2A: Vario Online – detail dialogu Zdroj – karta Podrobnosti.

Karta Dovednosti

 • Každý zdroj, který není typu Dovednost, může mít definované dovednosti (obr. 3, 3A).
 • Hodnota v poli sloupce Sklon k vytěžování určuje prioritu při plánování zdrojů s danou dovedností. Větší hodnota znamená větší prioritu. Přehled priorit v rámci dovednosti lze zobrazit na kartě Souvislosti výběrem položky „Zdroje s dovedností” ze seznamu „Zobrazit”.

Dialog Zdroj, karta Dovednosti

Obrázek 3: Detail dialogu Zdroj, karta Dovednosti.

 

Vario Online – detail dialogu Zdroj – karta Dovednosti

Obrázek 3A: Vario Online – detail dialogu Zdroj – karta Dovednosti.

Karta Pracovní doby

 • Definujte počátek a konec pracovní doby a počet zainteresovaných zdrojů.
 • U zdrojů je důležité mít nastaveny pracovní doby, pokud chcete plánovat (ve Výrobě výrobu, v Servisu čas servisu, kdy se zařízení může servisovat a zda v danou dobu má pracovní dobu např. servisní technik).
 • Pro Půjčovnu není potřeba definovat pracovní doby.

Dialog Zdroj, karta Pracovní doby, dialog Nastavení pracovní doby

Obrázek 4: Detail dialogu Zdroj, karta Pracovní doby, dialog Nastavení pracovní doby.

 

Pracovní doby jsou úseky ohraničené definovanými hodnotami od a do, které rozhodují o tom, kdy se na daném počtu zdrojů dá pracovat (na který časový úsek může systém plánovat výrobu nebo jakoukoliv jinou aktivitu). Nastavení pracovní doby zdroje je zajištěno generátorem pracovních dob. Dialog Nastavení pracovní doby otevřete kliknutím na tlačítko Upravit pracovní doby…

 • V poli Datum od nastavte počáteční datum a v poli Datum do koncové datum. V poli Čas od nastavte čas, od kterého zdroj vykonává práci (čas počátku pracovní doby). V poli Délka pracovní doby v hod nastavte celkový čas, po který bude zdroj práci vykonávat. V poli Počet zdrojů zapište hodnotu vyjadřující množství zdrojů, které na výrobě bude zúčastněné (například počet zaměstnanců).
 • Tlačítkem Nahradit interval smažete veškeré záznamy v polích sloupců PočátekKonec pracovní doby a nahradíte je nově vygenerovanými. V případě použití tlačítka Doplnit interval zůstanou existující záznamy beze změn, prostě k nim nově vygenerované přidáte.
 • Nastavení pracovní doby zdroje je třeba uložit. Po uzavření dialogu Nastavení pracovní doby uložte dialog Zdroj tlačítkem Uložit a zavřít (viz Popis funkcí Panelu nástrojů v detailu záznamu).
 • Tabulka s počátkem a koncem pracovní doby včetně počtu zainteresovaných zdrojů je plně editovatelná.

 

Tabulka 2, obr. 4 – dialog Nastavení pracovní doby.

POLE POPIS
Datum od Zadejte ve formátu DD.MM.RRRR
Datum do Zadejte ve formátu DD.MM.RRRR
Čas od Zadejte ve formátu HH:MM
Délka pracovní doby v hod Zadejte ve formátu např. 8.
Počet zdrojů Počet zdrojů. 
Sudý – Lichý týden Nastavení pracovní doby CheckBox - Zatržítko platné buď pro sudý a nebo lichý týden.
Jen pracovní dny Nastavení pracovní doby CheckBox - Zatržítko jen v pracovní dny.
Pondělí – Neděle Nastavení pracovní doby CheckBox - Zatržítko pro konkrétní dny sudých, lichých týdnů, jen pracovních dnů.
Tlačítko Nahradit interval Odstraní všechny záznamy, které spadají do intervalu Datum od - Datum do a vygeneruje nové záznamy.
Tlačítko Doplnit interval Ponechá všechny záznamy, které spadají do intervalu Datum od - Datum do a vygeneruje nové záznamy.
Tlačítko Storno Uzavře dialog bez uložení změn.

Karta Počítadla

Pro každý zdroj lze definovat množinu počítadel (obr. 5, 5A) a tento zdroj s počítadly použít.

 • Například v agendě Půjčovna – konkrétně v detailu záznamu Zápůjčka, na kartě Zápůjčka, v podřízené záložce Počítadla se zobrazují všechna definovaná počítadla zdrojů vybraných k zapůjčení.
 • V agendě Předpis údržby vyberete, které počítadlo se v předpisu „hlídá” – předpis může být definován intervalem počítadla. Při zadávání plnění servisu (tj. evidence provedení servisu) definujete počitadlo a jeho novou hodnotu. Tato hodnota se poté automaticky zapíše k počítadlu zdroje.

Detail dialogu Zdroj, karta Počítadla

Obrázek 5: Detail dialogu Zdroj, karta Počítadla.

 

Vario Online – detail dialogu Zdroj – karta Počítadla

Obrázek 5A: Vario Online – detail dialogu Zdroj – karta Počítadla.

Karta Předpis údržby

Karta se objeví pouze tehdy, používáte-li modul Servis a pokud je vybrán kontext CheckBox - Zatržítko Údržba v sekci „Kontexty použití zdroje”.

Detail dialogu Zdroj, karta Předpis údržby

Obrázek 6: Detail dialogu Zdroj, karta Předpis údržby.

 

 • Na kartě Předpis údržby (obr. 6) se zobrazují profylaxe (předpisy údržby) definované pro daný zdroj (nebo dovednost, kterou tento zdroj disponuje). Ke každé profylaxi je uvedeno „Datum posledního provedení předpisu”, „Počítadlo posledního provedení” a „Číslo tiketu posledního provedení” – tzn. informace převzaté ze sekce Postupy/Provedení v detailu „Předpis údržby” na kartě Obecné.
 • Tlačítkem  Nový předpis údržby  založíte nový záznam do agendy Předpis údržby, ve kterém již bude předvyplněn zdroj.
 • Tlačítkem  Nový servisní tiket…  založíte servisní tiket k předpisu údržby, na kterém je aktuálně kurzor. Tiket se založí do knihy Servisních tiketů podle nastavení souvisejících knih „Předpis údržby – Servisní tikety” (obr. 6a). Pokud souvislost chybí, jste dotázáni, do které knihy chcete záznam uložit.
 • Nový záznam Servisní tiket je automaticky doplněn údaji ze „zdroje” a „předpisu údržby”.

Možnosti agendy Předpis údržby – Související knihy

Obrázek 6a: Možnosti agendy Předpis údržby – Související knihy.

 

 • Tlačítkem  Výchozí hodnoty…  konkrétnímu předpisu nastavíte výchozí hodnoty stavu počítadla a datum poslední profylaxe (tj. kdy byl proveden poslední servis).
 • Nastavení provedete v dialogu Provedení – Výchozí hodnoty (obr. 6b).

Předpis údržby – Provedení – Výchozí hodnoty

Obrázek 6b: Předpis údržby – Provedení – Výchozí hodnoty.

 

Tabulka 3, obr. 6b – dialog Provedení – Výchozí hodnoty.

pole odkud
Název Z detailu záznamu Předpis údržby na kartě Obecné – z pole Název.
Zdroj Z detailu záznamu Předpis údržby na kartě Obecné – z pole Zdroj.
Počítadlo Počítadlo z konkrétního postupu daného předpisu údržby.
Jednotka Jednotka počítadla z konkrétního postupu daného předpisu údržby.
Stav počítadla Editovatelné pole, do kterého zapíšete výchozí stav počítadla (zobrazeného v poli výše), od kterého chceme např. počítat další servis (předpis je nadefinován podle počítadla).
Datum Editovatelné pole, do kterého zapíšete datum poslední profylaxe, která se uskutečnila např. mimo Vario nebo datum, od kterého chcete počítat datum dalšího servisu.

 

 • Funkce se používá například pro nastavení posledního servisu konkrétního předpisu, který se ještě neevidoval ve Variu.
 • Pokud je předpis údržby nastaven na časový interval, je vhodné zadat při prvotním nastavování zdroje, respektive zdroje vůči nově zadávanému předpisu údržby, datum posledního provedeného servisu pro tento předpis tak, aby průvodce vystavením servisních tiketů mohl vyhodnocovat správně, zda v rámci daného předpisu má/nemá být daný konkrétní zdroj již znovu servisován.
 • Výchozí hodnoty mohou být i do mínusu (např. stav počítadla) nebo datum může být starší, než je datum uvedení zdroje do provozu. Tato nastavení výchozích hodnot pak mají vliv na generování servisních tiketů z předpisů údržby. Více informací v článku nápovědy Vystavit servisní tikety podle předpisů údržby.

Karta Ocenění

Karta se objeví pouze tehdy, používáte-li modul Půjčovna a pokud je vybrán kontext CheckBox - Zatržítko Půjčovna a nebo CheckBox - Zatržítko Údržba v sekci „Kontexty použití zdroje” (obr. 7).

Detail dialogu Zdroj, karta Ocenění

Obrázek 7: Detail dialogu Zdroj, karta Ocenění.

Karta Souvislosti

V menu Zobrazit (obr. 8, 8A) jsou k dispozici tyto souvislosti:

 • Aktivity
 • Operace
 • Produkty
 • Půjčovna – Náklady a výnosy typu zdroje
 • Půjčovna – Náklady a výnosy zdroje
 • Půjčovna – Náklady typu zdroje
 • Půjčovna – Náklady zdroje
 • Půjčovna – Výnosy typu zdroje
 • Půjčovna – Výnosy zdroje
 • Servisní tikety – zobrazují se tikety, ve kterých se tento zdroj nachází (jako servisovaný zdroj, tak i jako zdroj, který servisuje).
 • Zdroje s dovedností (např. pro zdroj typu Dovednost ukazuje zdroje, které mají tuto dovednost, viz karta Dovednosti)

V závislosti na typu zdroje se na kartě zobrazují související informace.

Dialog Zdroj, karta Souvislosti

Obrázek 8: Detail dialogu Zdroj, karta Souvislosti.

 

Vario Online – detail dialogu Zdroj – karta Souvislosti

Obrázek 8A: Vario Online – detail dialogu Zdroj – karta Souvislosti.

Další karty dialogu Zdroj

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty