Formulář Příloha k žádosti o nemocenské dávky

Tiskový formulář Příloha k žádosti o ND slouží k tisku formuláře „Příloha k žádosti” o nemocenské (resp. ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, otcovskou poporodní péči, dlouhodobé ošetřovné). Tento formulář se odesílá spolu s žádostí o tyto dávky v případě trvání dočasné pracovní neschopnosti delší než 14 dní (v letech 2011 až 2013 delší než 21 dní) nebo potřebě ošetřování nebo nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.

Tiskový formulář se tiskne z období, kdy pojistná událost (Nemoc, PPM, OČR, Otcovská nebo Dlouhodobé ošetřovné) začala. A to i v případě, kdy událost přechází do dalšího období.

Práce s dialogem

Tiskový formulář otevřete z agendy Mzdy přes Soubor/Tisk (nebo Náhled) ze složky Nemocenské pojištění. Zobrazí se dialog Možnosti žádosti o nemocenské dávky:

 • Pole , Variabilní symbol a Datum se načtou automaticky. Vyplňte pole Místo vystavení.
 • Dále klepněte na tlačítko Načíst. Proběhne načtení potřebných údajů, výpočet rozhodného období a v případě nemoci načtení přehledu předchozích neschopností.
 • Načtené údaje zobrazíte klepnutím na tlačítko Zobrazit
 • V dialogu Přehled sociálních událostí budou zobrazeny všechny složky nemocí, OČR, PPM, Otcovské a Dlouhodobé ošetřovné, které v daném období začínají, případně omezené na aktuální záznam volbou „Aktuální záznam” v rozsahu tisku při výběru tiskového formuláře.
 • Poklepáním v požadovaném řádku (položce), nebo klepnutím na tlačítko Detail se zobrazí detailní informace pracovního poměru v dialogu Příloha k žádosti o ND.

→ V horní části dialogu je identifikace pracovního poměru, typu události a datum vzniku události.

 • V tabulce Příjmy a vyloučené doby rozhodného období jsou načtena období spadající do rozhodného období a v každém období rozhodné příjmy a vyloučené dny. Pokud je tabulka prázdná, znamená to, že v rozhodném období nebyly žádné příjmy nebo vyloučené doby podle pravidel stanovených zákonem. V tom případě je nutné zadat do pole Pravděp. výše příjmu částku pravděpodobného příjmu.
 • V poli Od a Do jsou zobrazeny dny, které tvoří hranice rozhodného příjmu. Jsou stanoveny podle zákonných pravidel. Ve specifických případech je možné tato pole editovat. Poté se zobrazí dotaz, zda se má provést nové načtení příjmů a vyloučených dob.
 • V poli Dnů se zobrazuje počet dnů rozhodného období snížený o vyloučené doby.
 • V tabulce Předchozí navazující pracovní vztahy se zobrazí všechny pracovní vztahy, které jsou považované za navazující a započítávají se do Rozhodného období.

Pouze v roce 2009 se v tabulce Předchozí neschopnosti v případě nemoci zobrazí předchozí pracovní neschopnosti v předchozích 380 dnech. Zobrazují se dny složky "Nemoc", ze všech pracovních vztahů daného zaměstnance. V případě, že některé tyto vztahy probíhaly současně a může tedy nastat situace, že některé složky nemoci byly zadány paralelně, je nutné seznam upravit (paralelní doby nemoci odstranit) tak, aby období nemoci byla jedinečná. V poli Neschopenka je možné identifikovat, v jakém pracovním vztahu byla nemoc evidována.

 • Další údaje se vyplňují dle vysvětlivek k tiskopisu "Příloha k žádosti o ND". Údaje, které je možné načíst, jsou v jednotlivých polích uvedena (např. číslo rozhodnutí, důchod), další relevantní údaje je nutné doplnit.

Tisk formuláře

Po zavření dialogu a přehledu událostí je možné z okna Možnosti žádosti o nemocenské dávky formulář vytisknou tlačítkem Tisk

 • V tiskových formulářích pro sociální správu se obvykle uvádí rodné číslo. Pokud není rodné číslo (RČ) přiděleno, např. cizinci, úřad může přidělit Evidenční číslo pojištěnce (EČP). Pokud nebude vyplněno RČ, vyplní se EČP. Pokud není vyplněno EČP, v tiskovém formuláři "Příloha k žádosti" se automaticky doplní datum narození (platí pouze pro tisk).
 • EČP lze zadat v dialogu "Pracovník" na kartě Personální po klepnutí na tlačítko Přihláška SP. Ze seznamu ve sloupci Typ vyberete volbu EČP a do pole Text zadáte přidělené EČP. Pole Od není třeba vyplňovat, při tisku se k němu nepřihlíží.

Elektronické podání

Pokud chcete tiskový formulář odeslat elektronicky, klepněte na tlačítko Elektronické podání

Volbou Elektronické podání se zobrazí dialog Tiskový formulář elektronicky (obr. 1).

 • Volba CheckBox - Zatržítko Export xml souboru vytvoří xml soubor, který lze odeslat přes portál jednotlivých institucí.
 • Volba CheckBox - Zatržítko Odeslat pomocí doplňku Elektronická podání otevře doplněk Elektronická podání, ve kterém je již xml soubor přiložen.
 • Volba CheckBox - Zatržítko Nová Zpráva do Datových schránek vytvoří novou zprávu do agendy Datové schránky a soubor xml se automaticky přidá na kartu Dokumenty.

Dialog Tiskový formulář elektronicky

Obrázek 1: Dialog Tiskový formulář elektronicky.

Události z ochranné lhůty

Od roku 2009 se v modulu Mzdy již neevidují absence začínající po skončení pracovního poměru, tedy nemoci a PPM z ochranné lhůty. I pro tyto případy je však zaměstnavatel povinen zaslat správě sociálního zabezpečení "Přílohu k žádosti o nemocenské dávky". V tomto případě se postupujte takto:

1. Otevřete období, ve kterém začala nemoc, nebo PPM.

2. Volbou Soubor/Tisk (nebo Náhled) vyberte tiskový formulář Příloha k žádosti o nemocenské dávky.

3. Vyberte volbu Rozsah tisku Bez omezení.

4. Klepněte na Náhled a OK

5. Klepněte na Zobrazit (neklepejte na Načíst).

6. Pokud tabulka obsahuje dříve načtené události, klepněte na tlačítko Odstranit

7. Do tabulky zadejte:

 • V poli Pracovní poměr vyberete název pracovního poměru, pro který chcete tisknout Přílohu.
 • V poli Událost vyberete, zda jde o nemoc nebo PPM.
 • V poli Vznik události zadejte datum vzniku nemoci nebo PPM.
 • V případě nemoci do pole Číslo rozhodnutí můžete zadat číslo rozhodnutí.

8. Dále postupujte jako u běžného případu "Žádosti" v době trvání pracovního poměru.

 

Související dokumenty