Vytvoření platebních příkazů v agendě Mzdy

Obsah:


Postupujte takto:

 • Vytvoření platebních příkazů do agendy Příkazy (modul Banka) provedete pomocí průvodce, kterého spustíte z menu Nástroje agendy(Agenda)/Platební příkaz…
 • Nejdříve založte knihu v agendě Příkazy, do které se budou příkazy vytvářet.
 • Vyberte, jaký typ platby se bude do příkazu přenášet (např. Odvody daní, Odvody SP, Odvody ZP, Dobírky zaměstnancům, Srážky, Penzijní připojištění atd.).
  • K hromadnému označení lze využít tlačítko Vybrat vše (obr. 1).
 • Funkce Zahrnout platby ze všech knih je ve výchozím nastavení neaktivní, takže bankovní příkaz se vytváří pouze z jedné knihy.
  • Pokud funkci vyberete zatržítkem CheckBox - Zatržítko – příkaz se vytvoří ze všech existujících knih (obr. 1).
 • Funkce Provést kontrolu, zda jsou všechny poměry spočítané je ve výchozím nastavení neaktivní, takže bankovní příkaz se vytváří bez kontroly na spočítané poměry.
  • Pokud funkci vyberete zatržítkem CheckBox - Zatržítko – kontrola proběhne (obr. 1).
 • Zadejte ComboBox - Nabídka středisko, podle kterého se při volbě "Dobírky zaměstnancům", "Zálohy zaměstnancům" a "Srážky a spoření" vyberou pouze platby z pracovních poměrů zadaného střediska (obr. 1). Ostatní volby (Odvod daní, SP, ZP, atd.) se provádějí vždy za celou firmu.
  • Pokud jsou střediska číslována hierarchicky, je možné zadat pouze požadovaný počáteční řetězec znaků.
 • Klepněte na tlačítko Další

Dialog Vytvoření příkazu a výběr typu plateb, které chcete zařadit na příkaz

Obrázek 1: Dialog Vytvoření příkazu a výběr typu plateb, které chcete zařadit na příkaz.

 

 • V poli Kniha pro příkaz k úhradě si zvolte ComboBox - Nabídka knihu příkazů (obr. 2), do které se daný příkaz vytvoří (např. kniha Příkazy IPB).
 • Vložte datum splatnosti (výchozí je aktuální datum; obr. 2).
 • Dalším krokem je volba Do zprávy pro příjemce u dobírek a záloh uvést a Do zprávy pro příkazce u dobírek a záloh uvéstkde v polích Text zprávy lze vybrat ComboBox - Nabídka vhodný údaj (tab. 1, obr. 2). Tzn., že můžete nastavit texty zprávy, která se má ve vytvářeném příkazu u plateb dobírek a záloh doplnit do pole "Zpráva pro příkazce" a "Zpráva pro příjemce".
 • Text zadaný v detailu platby dobírky jednotlivých zaměstnanců má přednost před textem nastaveným v poli Text zprávy pro příjemce v druhém kroku průvodce platebním příkazem.
 • Jestliže označíte zatržítkem CheckBox - Zatržítko pole Nezapisovat příjemce u dobírek a záloh, vytvoří se do položek příkazu ve sloupci Příjemce slovo Mzda.

 

Tabulka 1: Kombinace nastavení

"Text zprávy" vyplněn "Nezapisovat…" CheckBox - Zatržítko Zpráva pro příjemce
a příkazce
ne ano prázdná
ne ne název pracovního poměru
ano ne podle textu zprávy
ano ano podle textu zprávy
bez názvu pracovního poměru
 • Pokud je žádoucí, aby se názvy pracovních poměrů do textů zpráv doplňovaly, je nutné:
  • texty zpráv nevyplňovat vůbec a nevybírat funkci "Nezapisovat příjemce u dobírek a záloh" nebo
  • texty zpráv vyplnit s výběrem řetězce "Pracovní poměr" a funkci "Nezapisovat příjemce u dobírek a záloh" nevybírat.

 

 • Dále můžete zatrhnout CheckBox - Zatržítko volbu Seskupit dobírky podle čísla účtu (obr. 2).
  • Pokud má zaměstnanec v daném období zpracovaných více pracovních poměrů nebo dohod a má u nich nadefinovánu dobírku na stejné číslo účtu, provede se seskupení platby do jedné položky platebního příkazu. Toto seskupení se neprovádí u dobírek, pokud se jednotlivé poměry vybírají tlačítkem Výběr poměrů pro dobírky.
 • Volba Zobrazit protokol (obr. 2) zobrazí v okně průběh vytváření příkazů.
 • Pro vytvoření příkazu stisknete tlačítko Dokončit – v opačném případě Storno nebo Zpět (obr. 2).
 • Jestliže požadovaná kontrola na spočítané poměry zjistí, že nejsou všechny spočítané, zobrazí se informace:

"Nejsou spočítány všechny vytvořené mzdy. Nelze vytvářet příkaz."

Dialog Vytvoření příkazu a volby pro vytváření

Obrázek 2: Dialog Vytvoření příkazu a volby pro vytváření.

Platební příkaz – podrobně

V průvodci pro vytvoření příkazu (viz výše) je možné na druhé kartě (obr. 2) při aktivní volbě typu platby Srážky a Spoření (obr. 1) zadat výběr plateb se splatností k určitému dni v měsíci.

 • Splatnosti platby lze zadat v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby v detailu platby v poli Splatnost.
 • Zadává se pořadové číslo dne v měsíci, kdy je platba splatná. Výchozí hodnota splatnosti je 0.
 • V průvodci příkazem lze zadat interval splatnosti od a do, výchozí nastavení je od 1 do 31. Splatnost 0 je zahrnována do všech zadaných intervalů.
 • Pokud tedy nechcete splatnosti rozlišovat, můžete nadále ponechat u všech plateb splatnost 0 a všechny platby budou zahrnuty výchozím intervalem.
 • Tlačítko Výběr poměrů pro dobírky… umožňuje u dobírek  zařadit na platební příkaz vybrané zaměstnance.
 • Dále je možné nastavit druh vkládaného textu Do zprávy pro příjemce u dobírek a záloh uvést. Ze seznamu pole Text zprávy lze vybrat:

Do zprávy pro příjemce u dobírek a záloh uvést

 • Pro volbu Do zprávy pro příkazce u dobírek a záloh uvést je možné ze seznamu pole Text zprávy vybrat:

Do zprávy pro příkazce u dobírek a záloh uvést

Text zadaný v detailu platby dobírky jednotlivých zaměstnanců má přednost před textem nastaveným v poli Text zprávy pro příjemce v druhém kroku průvodce platebním příkazem.

 • Hodnoty:
  • Je-li hodnota uvedena v závorkách <>, nahradí se automaticky za hodnotu pole.
  • Jako hodnoty pole je možné použít název pracovního poměru, název firmy nebo číslo období.
  • Pokud je zadán text, přenese se do položky příkazu tento text.
  • Pole není omezeno pouze na nabízený seznam, ale je možné sestavit libovolnou kombinaci textu a hodnot polí, například: mzda za období.
 • Zatržení volby CheckBox - Zatržítko Nezahrnovat dobírky na zahraniční účty na Platební příkaz (obr. 2) v druhém kroku průvodce příkazem umožní vynechat z tuzemského platebního příkazu dobírky na zahraniční účty. Za dobírku na zahraniční účet je považováno nastavení dobírky, které má v poli Kód banky/BIC na 5. a 6. pozici kód státu a tímto kódem není CZ. Tuto volbu můžete využít v případě, že nezadáváte příkazy dobírek na zahraniční účty do Varia nebo vytváříte zahraniční příkaz mimo mzdy přímo v agendě Příkazy. Nastavení volby se ukládá pro další použití průvodce příkazem.
 • Zatržení volby CheckBox - Zatržítko Vytvořit pro dobírky na zahraniční účty samostatný Zahraniční příkaz (obr. 2) umožňuje vytvořit v jednom kroku běžný platební příkaz pro tuzemské platby a druhý samostatný zahraniční příkaz pro dobírky zaměstnanců, kteří mají zahraniční účet. Zahraniční účet je účet, kde číslo účtu je ve formátu IBAN (na prvních 4 pozicích nejsou čísla) a kód banky je ve formátu BIC (na 5 a 6 pozici je kód země a tímto kódem není CZ). Do protokolu se zapíše informace o platbě Dobírky zaměstnancům na zahraniční účet a jejich počet. Pokud není pole zaškrtnuté, vytvoří se jeden platební příkaz se všemi platbami. Nastavení volby se ukládá, při dalším otevření průvodce se znovu přednastaví.

Platební příkaz na Dobírky dle splatnosti

Jestliže je žádoucí vytvořit platební příkaz na Dobírky s různou splatností, dají se rozlišit v Prac.poměru na kartě Platby u typu Dobírka v Detailu tak, že se vyplní jiná hodnota než nula. To je například u zaměstnanců, kteří mají jiný kód banky než má zaměstnavatel, kdy se posílají výplaty na účty o něco dříve než zaměstnancům, kteří mají kód banky totožný s bankou zaměstnavatele. V takovém případě se musí do pole Splatnost zadat jiná číselná hodnota, takže například číslo 2 u odlišných kódů banky a číslo 3 u totožných kódů banky.

 • Při vytvoření Platebního příkazu je pak nutné vybrat pouze Dobírky zaměstnancům (obr. 1) a na kartě Volby pro vytváření (obr. 2) do intervalu Platby se splatností od do zadat vždy buď od 2 do 2 nebo od 3 do 3.
 • Zůstane-li někde u Dobírky v poli Splatnost nula (0), nebude takový výběr fungovat.

 

Související dokumenty