Průvodce plnění zakázek (popis dialogu)

Obsah

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Spuštění průvodce plnění zakázek

K hromadnému plnění zakázek doporučujeme využít průvodce, pomocí kterého můžete sledovat plnění jednotlivých zakázek a měnit stavy jejich položek (a nastavit je tak k fakturaci, dodání nebo rezervaci). Lze nastavovat i částečné plnění. Průvodce podporuje zobrazení, sady, služby, ukládání rozvržení a uložení profilů.

Dokument popisuje na příkladu první použití průvodce.

 • Průvodce spustíte výběrem příkazu Nástroje agendy(Agenda)/Průvodce plnění zakázek... (moderní vzhled: Nástroje agendy/Průvodce plnění zakázek…).

Dialog Průvodce plněním zakázek, výchozí nastavení

Obrázek 1: Dialog Průvodce plněním zakázek, výchozí stav nastavení po spuštění.

 

 • V sekci Výdej a Fakturace pomocí přepínačů vyberte, co má průvodce při a po plnění zakázek udělat (obr. 2).

Další nastavení pro Výdej a Fakturace se přenesou ještě z kroku (okna) průvodce Dokončení průvodce a provedení plnění zakázek (obr. 6).

 • Klepněte na tlačítko Další.

Dialog Průvodce plněním zakázek, příklad uživatelského nastavení

Obrázek 2: Dialog Průvodce plněním zakázek, příklad uživatelského nastavení.

 

Zvolte způsob plnění zakázek nebo vyberte uložený profil nastavení (obr. 1, 2)
Funkce Popis
Profil nastavení ComboBox - Nabídka         Uložená nastavení průvodce do tzv. profilu využijete při druhém a následných spuštění průvodce. Při správném nastavení si pak vždy vystačíte jen s minimen kroků: vyberete profil nastavení (obr. 1 nebo 2), přejdete na výběr položek (obr. 5), vyberete položky a dokončíte plnění.
Poznámka Průvodce si zapamatuje své nastavení ve formě profilu, který se vybírá na začátku práce s dialogem (jestliže je profil již uložený). Profil lze uložit volbou na poslední stránce průvodce. Smažete jej tlačítkem Odstranit vedle seznamu s výběrem z více profilů.
Do profilu se ukládá nastavení z kroků Výdej a Fakturace (obr. 2), výběr knih (obr. 3), doporučení plnění (obr. 4) a vybrané zobrazení pro výběr položek (obr. 5), případně ostatní nastavení na poslední záložce (obr. 6).
Výdej
Radio button - Přepínač Nevydávat Položky nebudou vyskladněny ani postoupeny k vyskladnění.
Radio button - Přepínač Postoupit k výdeji          Vybrané položky se označí stavem vydat.
Radio button - Přepínač Vystavit výdejky Vybrané položky se vloží na výdejku ve stavu vydává se.
Radio button - Přepínač Vystavit výdejky a vyskladnit Vybrané položky se vloží na výdejku a vyskladní.
CheckBox - Zatržítko Rezervovat položky Vybrané položky zakázek můžete hromadně rezervovat. Tzn., že při budoucím dodatečném vyskladnění se nemusíte zabývat, jestli je položka skladem nebo ne. Když je položka rezervovaná, půjde pro daný obchodní případ vždy vyskladnit. Zaškrtnutím volby Rezervovat položky docílíte nastavení položky do stavu REZERVOVÁNO. Tato volba je povinná, pokud položky vyskladňujete nebo postupujete k vyskladnění. Viz také dokument „Postupy plnění skladových položek zakázek (vyskladnění)” – odstavec Upřesnění množství u rezervovaných položek.
Fakturace
Radio button - Přepínač Nefakturovat Položky nebudou fakturovány.
Radio button - Přepínač Postoupit k fakturaci Vybrané položky se označí stavem fakturovat.
Radio button - Přepínač Vystavit faktury Položka se vloží na fakturu.
Způsob volby seskupování vystavených dokladů naleznete v posledním kroku průvodce (obr. 6) a platí pro faktury i výdejky. Zároveň můžete zvolit, do jakého roku se vystaví nové doklady.
Poznámka Na základě volby v sekci Výdej a Fakturace se nabízí položky k plnění. Když například zadáte, že chcete vyskladňovat, průvodce nenabídne již vyskladněné položky.

 

 • Vyberte knihy agendy Zakázky, ze kterých chcete provést plnění. Lze označit jednu, několik nebo všechny (obr. 3).
 • Pokračujte tlačítkem Další.

Dialog Průvodce plnění zakázek, příklad výběru knihy z agendy Zakázek

Obrázek 3: Dialog Průvodce plnění zakázek, příklad výběru knihy z agendy Zakázek.

 

 • V dalším kroku vyberete podobu návrhu plnění položek průvodcem.
 • Pokračujte tlačítkem Další nebo tlačítkem Vybrat položky.

Dialog Průvodce plnění zakázek, příklad výběru způsobu doporučení plnění

Obrázek 4: Dialog Průvodce plnění zakázek, příklad výběru způsobu doporučení plnění.

 

Doporučení plnění (obr. 4)
Funkce Popis
Radio button - Přepínač Nedoporučovat plnění Žádné položky nebudou k plnění vybrané zatržítkem.
Radio button - Přepínač Zaškrtnout položky, které jsou k dispozici Funkce postupně přiděluje položkám množství, které je k dispozici. Přitom se bere ohled na nastavení, zda je nutné zakázku či sadu dodat najednou. V takovém případě se položka zaškrtne jen tehdy, jsou-li k dispozici i ostatní položky zakázky či sady. Pokud tomu tak není, dostupné množství se přidělí další zakázce v pořadí. Pořadí položek se určuje podle pole datum a čas v tabulce PDP. Položky ve stavu Rezervováno se zaškrtnou automaticky.
Radio button - Přepínač Zaškrtnout produkty, které jsou k dispozici pro všechny zakázky Dovoluje rozdělit produkty na ty, které jsou bez problémů k dispozici pro všechny požadavky a ty, které jsou k dispozici v menším množství. První skupina produktů se zaškrtne na všech zakázkách. Druhá skupina se naopak nezaškrtne vůbec. Uživatel sám rozhodne, které položky zaškrtne, a které ne.
Radio button - Přepínač Zaškrtnout všechny položky Volba umožňuje opačný postup práce. Všechny položky se zaškrtnou a uživatel odstraňuje konflikty, dokud nejsou vyřešeny.

 

 • V tuto chvíli byly do průvodce načteny produkty ze zakázek (obr. 5).
 • Popis práce s položkami zakázek naleznete v tabulce pod obrázkem 5.
 • Následně pokračujte tlačítkem Další

Dialog Průvodce plnění zakázek, příklad výběru položek k plnění

Obrázek 5: Dialog Průvodce plnění zakázek, příklad návrhu položek k plnění. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

Vyberte položky k plnění (obr. 5)
Funkce/Pole Popis
Zobrazit ComboBox - Nabídka

Pro načtení produktů do průvodce je možné zvolit zobrazení:

 • Zakázky k plnění (zobrazí všechny zakázky k plnění).
 • Zakázky k plnění nevydané (zobrazí všechny nevydané zakázky k plnění).
 • Zakázky s uhrazenou zálohou (zobrazí všechny zakázky k plnění kromě zakázek s neuhrazenou zálohou).
 • Zakázky s uhrazenou zálohou nevydané (zobrazí všechny nevydané zakázky k plnění kromě zakázek s neuhrazenou zálohou).

Seznam zobrazení je možné rozšířit (zákaznická podpora).

Načítání produktů
 • Do průvodce se načte položka(y), u které je možné provést alespoň jeden nastavený druh plnění, tzn. skladové nebo účetní.
 • Jedna položka zakázky je načtena do více řádků – například má-li množstevní skupiny, nebo byla částečně plněna a nachází se ve vícero stavech.
Jednotky Všechna množství jsou zobrazena v základních skladových jednotkách. Případné alternativní jednotky nebo jednotky balení jsou zobrazeny v pravém dolním rohu průvodce po kliknutí na produkt.
Sady Průvodce je schopen nabídnout k plnění produkty typu Sada. Každá komponenta sady je reprezentována samostatným řádkem. Řádky sady jsou označeny požadavkem Dodat najednou a průvodce hlídá, zda je toto pravidlo dodrženo. Když uživatel zaškrtne jen některé součásti sady, ve sloupci Dodat najednou je tento konflikt vyjádřen červeným zvýrazněním. Dbejte na to, aby byly všechny konflikty opraveny, než provedete dokončení plnění. Sady nelze plnit částečně. Chcete-li vydat jen dílčí množství sady, musíte na zakázce rozdělit položku.
Služby  Průvodce načítá i produkty typu Služba a položky zakázek bez produktů. Oba dva případy považuje za službu a zachází s nimi stejně. Služba se načítá vždy v jednom řádku. Načítá se jen v případě, že uživatel vybral jeden z požadavků na fakturaci. Je možné snížit množství v poli sloupce Dodat, ale v tomto případě se nejedná o částečné plnění. Po provedení plnění se bude celá položka zakázky považovat za vyfakturovanou.
Sloupce množstevních skupin V seznamu produktů jsou sloupce Sériové číslo, Šarže, Trvanlivost a Umístění. Tyto sloupce jsou k dispozici pouze ke čtení. Nelze je vyplnit přímo v průvodci.
Záloha
 • Dialog Průvodce plněním zakázek zobrazuje informace o zálohách v polích sloupců Požadovaná záloha, Uhrazená záloha, Požadovaná záloha mUhrazená záloha m.
 • Průvodce připojí požadované a nebo uhrazené zálohové faktury k vystaveným fakturám.
Další sloupce Dialog Průvodce plněním zakázek zobrazuje informace v polích sloupců Datum plnění a Region.
Rozvržení Průvodce si „pamatuje” rozvržení sloupců a velikost záložky výběru produktů.
Barevné zvýraznění aktuální zakázky a produktu Barevně jsou zvýrazněny všechny řádky, na kterých je shodná zakázka s aktuální zakázkou, na které spočívá kurzor. Totéž platí obdobně pro produkt.
Barevné odlišení Dodat najednou Sloupec Dodat najednou je nastaven na hodnotu Ano, pokud je zaškrtnuto Dodat najednou na zakázce nebo pokud jde o sadu. V případě, že jsou zaškrtnuty některé položky, které mají být dodány najednou, a zároveň nejsou zaškrtnuty všechny, konflikt je vyjádřen červeným zvýrazněním.
Barevné vyjádření Dostupnosti Je-li zaškrtnuto více položek jednoho produktu, než je možné plnit, u všech položek daného produktu se zvýrazní množství červeně. Průvodce tak upozorňuje, že vybrané položky nebude možné vyskladnit.
Vybrat vše ComboBox_2
Zrušit výběr ComboBox_2
Tlačítka umožňují vybírat a rušit určité množiny záznamů.
Vybrat zakázku Zaškrtne všechny položky aktuální zakázky, na které je kurzor. Položky jsou barevně odlišené.
Vybrat produkt Zaškrtne všechny položky s produktem, který se shoduje s produktem na aktuální položce. Produkty jsou barevně odlišeny.
Vybrat položku zakázky Zaškrtne všechny řádky, které náleží aktuální položce. Touto volbou je výhodné použít pro položku se sériovými čísly nebo pro položky typu Sada.
Doporučit plnění ComboBox_2 Viz tabulka k obrázku 4.
Částečné plnění Částečné plnění položky se provede snížením požadovaného množství ve sloupci Dodat. Částečně lze plnit i produkty typu Služba. Částečné plnění není možné u položek typu Sada.
Náhled na produkt V pravém dolním rohu dialogu s výběrem produktů se nachází skladová informace o aktuálním produktu a přepočet na jednotky balení.
Otevírání záznamů Z průvodce je možné otevírat detaily zakázek a produktů (poklepáním na modrý identifikátor), avšak uvědomte si, že průvodce nereaguje na změny v nich provedené. Pokud je nutné reflektovat změny provedené na zakázce, je třeba průvodce spustit znovu.
Načtení předchozího stavu Při vybírání produktů je možné kdykoli dialog ukončit tlačítkem Storno a při příštím spuštění se vrátit k předchozímu stavu.
Dokončení plnění Dokončení plnění provede vyskladnění a fakturaci (podle zvolené akce na začátku). Všechny vytvořené a ovlivněné doklady jsou zobrazeny v tabulce dialogu Vystavené doklady a plněné zakázky (obr. 7), kde je možné s nimi dále pracovat.

 

 • V posledním okně průvodce (obr. 6) nastavíte předvolby pro doklady a nastavení průvodce uložíte do nového profilu.
Pořadí (obr. 6) Volby – Pokyny
1.

Radio button - Přepínač Neseskupovat doklady – volba vystaví a zobrazí faktury s výdejkami a plněné zakázky dle řazení návrhu položek k plnění (obr. 5).

Radio button - Přepínač Seskupit doklady podle kontaktu zajistí seskupování vystavených dokladů dle kontaktu. Položka se vloží na fakturu (výdejku). Zakázky jednoho kontaktu se vloží na společnou fakturu (výdejku).

 • Jestliže volbu nevyberete, položka se vloží na fakturu (výdejku) a ke každé zakázce vznikne jedna samostatná faktura (výdejka).

Radio button - Přepínač Seskupit doklady podle dodacího místa – plnění dokončené s touto volbou způsobí, že v dialogu „Vystavené doklady a plněné zakázky” se výdejky a faktury seskupí podle dodacího místa kontaktu ze zakázky.

Ze seznamu pole Vystavit do roku ComboBox - Nabídka zvolte, do kterého roku se vystaví nové doklady.

2. Klikněte na text Další nastavení pro tvorbu dokladů a nastavte knihy, šablony a výchozí záznamy pro Výdej a Fakturaci.
3.

Zatržítkem vyberete funkci Uložit nastavení tohoto průvodce jako nový profil.

K zahájení plnění vybraných položek zakázek klepněte na tlačítko Dokončit plnění (obr. 6).

 • Jestliže jste označili zatržítkem funkci Uložit nastavení tohoto průvodce jako nový profil, zadejte název ukládaného profilu a dialog potvrďte tlačítkem OK. Uložená nastavení průvodce do profilu použijete při dalším spuštění průvodce.
 • Průvodce plněním zakázky pokračuje v plnění i v případě, že během plnění dojde k chybě na některé z položek (například nezdařené vyskladnění z důvodu nevyplnění šarží, apod.).

 

Závěrečné okno průvodce s nastavením pro tvorbu dokladů a volbou uložení do nového profilu

Obrázek 6: Závěrečné okno průvodce s nastavením pro tvorbu dokladů a volbou uložení do nového profilu.

 

Po klepnutí na tlačítko Dokončit plnění (obr. 6) průvodce vystaví fakturu a výdejku a vyskladní zboží.

 • Vybrané produkty k plnění se řadí na vystavené doklady (faktura, výdejka) podle čísla zakázky a položky dokladu.

V dialogu Vystavené doklady a splněné zakázky (obr. 7) vyberete, co chcete s vystavenými doklady dělat.

Možnosti okna Vystavené doklady a plněné zakázky

Obrázek 7: Možnosti okna Vystavené doklady a splněné zakázky. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce.

 

Vystavené doklady a splněné zakázky (obr. 7)
Funkce/Pole Popis
Vybrat vše Vybere a zatržítkem označí všechny doklady v tabulce.
Nabídka ComboBox - Nabídka tlačítka Vybrat vše Výběr dokladů podle agendy, knihy nebo dokladu, nebo vybrat všechny doklady v tabulce.
Zrušit výběr Zruší provedený výběr.
Tisk Vytiskne vybraný doklad dle nastavení výchozího tiskového formuláře.
Nabídka ComboBox - Nabídka tlačítka Tisk Vytiskne vybraný doklad dle výběru z tiskových formulářů, nebo lze zvolit tisk výchozího tiskového formuláře.
Náhled Náhled výchozího tiskového formuláře.
Nabídka ComboBox - Nabídka tlačítka Náhled Náhled vybraného tiskového formuláře, nebo náhled výchozího tiskového formuláře.
Otevřít Otevře detail záznamu vybraných dokladů.
Zavřít Uzavře dialog Vystavené doklady a plněné zakázky.

 

Související dokumenty