Převod produktů mezi sklady

Dokument obsahuje:

1. Převod produktů mezi sklady

2. Převod produktů s evidovanou množstevní skupinou (sériová čísla, šarže, trvanlivosti nebo umístění)

3. Chyba při převodu položek

1. Převod produktů mezi sklady

Převod produktů mezi sklady (tj. výdej z jednoho skladu a příjem na druhý sklad) je možný prostřednictvím dokladu Převodka.

 • Založte nový záznam, zvolte typ dokladu Převodka.
 • Přesto, že Převodka je interní skladový doklad, můžete požadovat tisk adresy skladu na doklad.
 • Adresu zapište v části Odběratel / Kontakt / Zboží doručit (obr. 1).

Vložení dodací adresy na skladový interní doklad Převodka

Obrázek 1: Vložení dodací adresy na skladový interní doklad Převodka.

 

 • Abyste adresu nemuseli při každém převodu vypisovat ručně, můžete si v Adresáři vytvořit pevný kontakt s názvem skladu a dodací adresou, kontaktní osobou, telefonem a dalšími údaji (obr. 2).

Založení typu kontaktu dodacího místa v Adresáři

Obrázek 2: Založení typu kontaktu dodacího místa v agendě Adresář.

 

 • Převodce, na kartě Položky, vyberte produkt k převodu, množství a zvolte ComboBox - Nabídka výchozí a cílový sklad (obr. 3).
 • Pokud nevyplníte pole Cílový sklad, jste systémem vyzváni k jeho zadání (vybraný sklad se použije pro všechny další neurčené položky).
 • Klepnutím na tlačítko  vedle pole Stav (koncept) vyvolejte místní nabídku a vyberte příkaz Převést (OK) – pro jednu položku.
 • Všechny položky dokladu najednou převedete tlačítkem dole Převést (vše) (obr. 3).

Záznam Převodka, karta Položky, záložka Detail. Převod na jiný sklad

Obrázek 3: Doklad Převodka, karta Položky, záložka Detail.

 

 • Stav položky se změní na OK a doplní se ceny. Převodku můžete rovnou vytisknout  nebo ji zkontrolovat v náhledu (lišta nástrojů dokladu Převodka), odkud ji můžete poslat např. e-mailem, exportovat do souboru... (obr. 4).

Poznámka

U převodek stav OK znamená, že je vydáno a přijato. Převodky nejdřív vydají položku a pak ji přijmou na cílový sklad, kde se položka nefakturuje, nebo k ní není účetní doklad – proto je po realizaci převodu příznak rovnou OK. Pohyb na skladovém dokladu Převodka lze "vrátit" pomocí funkce vystavení vratky ke skladové převodce. Související dokument: Převod zboží mezi sklady s odloženým příjmem (bez převodky).

Náhled Převodky před tiskem, odesláním e-mailem, atd.

Obrázek 4: Náhled skladového dokladu Převodka.

2. Převod produktů s evidovanou množstevní skupinou

Převodka a množstevní skupiny – úvod

Pokud převádíte produkt, který má definované množstevní skupiny sériová čísla, šarže, trvanlivosti nebo umístění, zobrazí se po výběru cílového skladu a zadání množství okno Množstevní skupiny a vazby "Ctrl+E" (obr. 5), do kterého vložíte ComboBox - Nabídka údaje o jmenovaných množstevních skupinách. Tlačítko Hromadný výběr... slouží k vybírání sériových čísel ze seznamu.

 • Zobrazení stran Příjem a Výdej u převodek a výrobních zakázek se přepíná pomocí spodních záložek.
 • U převodky se okno Množstevní skupiny otevře nejdříve pro stranu výdeje.
 • Po vyplnění údajů pro stranu výdeje je třeba se přepnout (záložka vlevo dole) na stranu příjmu, čímž se zkopírují údaje ze strany výdeje (kromě umístění).
 • Pokud není vyplněna strana příjmu, při zavření okna se zobrazí dotaz, zda se mají údaje na stranu příjmu zkopírovat. Tím je zajištěno vyplnění strany příjmu, i když zapomenete stranu příjmu vyplnit.
 • Poklepáním na identifikátor skladu se otevře skladová položka.

Dialog Množstevní skupiny a vazby a množství produktu, záložka Výdej

Obrázek 5: Dialog Množstevní skupiny a vazby a množství produktu, záložka Výdej.

Převod produktů s evidovanou množstevní skupinou Umístění

Doporučujeme, abyste se nejprve seznámili s dokumentem Umístění – správa skladu, který na příkladech objasňuje základní postupy při práci s množstevní skupinou Umístění v souvislosti s funkcí agendy Sklad (menu Agenda/Umístění). Dále byste měli brát na zřetel, že:

 • Zdrojový a cílový sklad nemusí používat stejná umístění, dokonce je možné převádět ze skladu, který umístění vyžaduje, na sklad, který umístění nepoužívá, a opačně.
 • Nemusí souhlasit počet umístění na stranách příjmu a výdeje. Např. jednou položkou převodky lze vydat 3 ks z umístění A a 2 ks z umístění B a přijmout 2 ks na umístění X, 2 ks na umístění Y a 1 ks na umístění Z.

Příklad 1

Převod produktu (mezi sklady Hlavní a Praha) s aktivní Zatržítko množstevní skupinou Umístění (např. pro všechny typy dokladů). Rozčlenění skladu na lokace funkcí z menu Agenda/Umístění není pro oba sklady dopředu definováno.

 

Naskladnění

 

Převodka: fáze 1 Výdej

Z Hlavního skladu potřebujete převést 50 ks na sklad Praha.

 • V agendě Skladové doklady založte nový záznam – doklad Převodka.
 • Na kartě Položky v poli Produkt vyberte Combo "Letadélko Káně".
 • V poli sloupce Sklad je vyplněn Hlavní sklad (výdej – odkud), nebo jej vyberte z nabídky Combo pole.
 • V poli sloupce Cílový sklad z nabídky Combo vyberete Sklad Praha (příjem – kam).
 • Přesuňte se do pole sloupce Množství a zadejte počet 50 ks.
 • Přechodem na další pole se zobrazí dialog Množstevní skupiny a vazby "Ctrl+E" (obr. 6), v jehož spodní levé části jsou k dispozici záložky Příjem a Výdej.
 • Výchozí je Výdej (stav produktu vydává se).
 • Z nabídky pole sloupce Umístění vyberte Combo A1.

Dialog Množstevní skupiny a vazby a množství produktu, záložka Výdej

Obrázek 6: Dialog Množstevní skupiny a vazby a množství produktu, záložka Výdej.

 

Převodka: fáze 2 Příjem
 • Přepněte se na záložku Příjem (stav produktu přijímá se).
 • V poli sloupce Umístění zapište nové umístění v cílovém skladu Praha (obr. 7).
 • Jestliže se pokusíte o převod bez nového umístění na skladě Praha, systém vás upozorní a automaticky produkt rezervuje (stav vydává se REZERVOVÁNO). Poté se zpět do dialogu Množstevní skupiny a vazby vrátíte tak, že nastavíte v dokladu Převodka kurzor do pole sloupce Množství a stisknete klávesovou zkratku Ctrl+E, nebo z místní nabídky vyberete položku Skupiny a vazby...
 • Zapište manuálně pro příjem na sklad Praha umístění, například lokaci B1.
 • Dialog uložte a uzavřete tlačítkem OK (obr. 7).

Dialog Množstevní skupiny a vazby a množství produktu, záložka Příjem.

Obrázek 7: Dialog Množstevní skupiny a vazby a množství produktu, záložka Příjem.

 

 • Ocitnete se zpět v dokladu Převodka (obr. 8).
 • Klepnutím na tlačítko vedle pole Stav vyvolejte místní nabídku a vyberte příkaz Převést (OK) – pro jednu položku (obr. 8).
 • Tímto je převod hotov a stavy skladů lze okamžitě v dokladu zkontrolovat tak, že kdekoliv v Převodce vyvoláte místní nabídku a vyberete položku Množství... (Ctrl+M dialog Množství produktu).

Doklad Převodka, karta Položky, záložka Detail

Obrázek 8: Doklad Převodka, karta Položky, záložka Detail.

Příklad 2

Převod produktu (mezi sklady Hlavní a Praha) s aktivní Zatržítko Množstevní skupinou Umístění (např. pro všechny typy dokladů). Rozčlenění skladu na lokace funkcí z menu Agenda/Umístění je předem pro oba sklady definováno (např. Hlavní A01, A02, A03 atd.; Praha B01, B02, B03 atd.)

 

Naskladnění

 

Převodka: fáze Výdej / Příjem

Další postup je totožný jako výše popsaný převod. Jediný rozdíl je v tom, že umístění vybíráte Combo z již vytvořené nabídky pole ve sloupci Umístění. Samozřejmě může ještě nastat kombinace obou postupů. Vždy však platí pravidlo, že před naskladněním produkt musí mít aktivní volbu Používat – Umístění (Množstevní skupinu) a při převodu je třeba jak na straně výdeje, tak i příjmu, určit Umístění. S návrhy dalších variant převodů se prosím obracejte na službu podpory registrovaných zákazníků Help Desk.

Rozdělit položku

 • V rámci jedné převodky, v dialogu Množstevní skupiny a vazby, můžete na straně výdeje i příjmu množství položky rozdělit (obr. 5).
 • Na položce, jejíž množství chcete rozdělit, stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+R (nebo z místní nabídky Rozdělit položku...).
 • Vyvoláte dialog Rozdělit položku a zadáte nové množství položky.
 • Potvrdíte OK a v tabulce dialogu Množstevní skupiny a vazby se vytvoří nový řádek s požadovaným množstvím a současně se sníží množství na předchozí rozdělované položce.
 • Takto lze například vybrat ke každému rozdělenému množství jiné Umístění nebo odlišný Sklad.
 • Počet položek produktu na obou stranách nemusí souhlasit, ale musí souhlasit množství. Zadání shodných Množstevních skupin: Šarží, Sériových čísel a Trvanlivostí na stranách převodky je třeba ošetřit uživatelsky.

3. Chyba při převodu položek

Jestliže během zpracování převodu, tedy po stisku tlačítka Převést nebo volby z místní nabídky Převést (OK), dojde k chybě, převod se zastaví (obr. 9). O typu chyby jste informováni příslušným chybovým hlášením. Pořadí položky, která chybu způsobila, poznáte z dialogu zobrazujícího zpracování položek. Systém si následně vyžádá potvrzení pro další zpracování položek dokladu.

Chyba při převodu položek

Obrázek 9: Chyba při převodu položek.

 

Související dokumenty