Štítek katalog

Doplněk funguje jako zásobník dat pro tisk štítků – umožňuje tisk štítků produktů. Položky s produkty, u kterých se má tisknout štítek, lze filtrovat a načíst z agend Katalog, Sklad, z dokladových agend a z modulu Rozšíření skladu (Mobilní skladník). Zobrazí se seznam načtených produktů, který lze upravit. Doplněk načtené produkty předá speciálním tiskovým formulářům, které je následně vytisknou.

Spuštění doplňku

Instalovaný doplněk spustíte z menu Nástroje / Doplňky v kterékoli agendě modulu Sklad a v agendách s doklady.

Načítání produktů

 Seznam záznamů pro tisk štítků lze předem zúžit filtrováním v tabulce agendy.

A) Pokud jsou produkty načítány z agendy Katalog, zobrazí se seznam načtených produktů a doplněk vždy načte číslo jedna do polí sloupce Počet (štítků) pro každý produkt. Varianty produktu lze doplnit ručně.

B) Jestliže jsou produkty načítány z agendy Sklad, doplněk umožňuje výběr, zda načíst množství štítků pro každý produkt podle množství na skladě daného produktu či nastavit množství štítku na jedna (obr. 1).

Volba počtu štítků k načtenému produktu

Obrázek 1: Volba počtu štítků k načtenému produktu.

 

C) Pokud jsou produkty načítány z agendy s doklady, doplněk zobrazí dotaz, zda načíst produkty z aktuálního dokladu nebo ze všech dokladů z tabulky agendy (obr. 2). Množství štítků pro každý produkt je dáno množstvím na položce.

  • Pro načítání dokladů lze nastavit množství štítku na číslo jedna volbou Možnosti v okně Štítek katalog (Načtené položky) - obr. 3. Doplněk si nastavení „pamatuje”.
  • Při načítání produktů z dokladů je možno vybrat i volbu, zda se mají k jednotlivým produktům načíst i CheckBox - Zatržítko sériová čísla. Pak je možno tisknout štítek za každé sériové číslo.

Volba zdroje pro načtení produktů

Obrázek 2: Volba zdroje pro načtení produktů.

Seznam načtených produktů

Po načtení produktů se zobrazí jejich seznam (obr. 3), který máte možnost dodatečně upravit:

  • Počet požadovaných štítků lze opravit, případně některé z tisku úplně vyjmout (zrušením zatržítka v poli sloupce Tisk).
  • Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

Seznam produktů načtených nad agendou

Obrázek 3: Seznam produktů načtených nad agendou.

Tisk

Po klepnutí na tlačítko Pokračovat (obr. 3) se zobrazí dialog obsahující seznam tiskových formulářů, které začínají slovem „Štítek” (obr. 4).

  • V číselném poli můžete zadat počet štítků, které se mají vynechat na první stránce během tisku.
  • Pro vyzkoušení náhledu (tisku) slouží vzorový tiskový formulář EAN-13 (tiskne štítky s čárovým kódem EAN-13, jmenovitý rozměr (š x v) 37,29 mm x 26,26 mm a informace z pole Produkt a Popis).
  • Před tiskem (náhledem) vyberete tiskový formulář a klepnete na tlačítko Náhled nebo Tisk.

Obrázek 4: Dialog Tisk a seznam tiskových formulářů.

 

Poznámka

  • Nastavení na jiný rozměr štítků je možné pouze v návrhovém režimu tiskového výstupu.
  • Vzorový tiskový formulář můžeme pro vaše individuální potřeby upravit a nebo navrhnout více druhů tiskových výstupů.

Oprávnění

Nastavte oprávnění k doplňku pro profil a pro aktuální firmu v dialogu Možnosti Vario: Doplňky: Obecné doplňky/Štítek katalog.

 

Související dokumenty