Návrhy možných řešení nalezených chyb I. (Správce databáze)

Článek obsahuje seznam chyb, které se zobrazují ve výsledku funkce Nástroje / Doplňky / Správce databáze / Kontrola dat. Číslování chyb nemá souvislost s kódy chyb ve Variu.

Klepnutím na textový link zobrazíte popis chyby, příčinu a návrh řešení.

1 Chybný součet položek dokladu.   27 Neplatné znaky v názvu Knihy.
2 Chybný součet položek v druhé měně.   28 Neplatné znaky v názvu Číselníku.
3 Navíc částky v měně.   29 Neplatné znaky v názvu Ceníku.
4 Částka dokladu celkem se liší od částky dokladu s DPH + zaokrouhlení.   30 Neplatné znaky v názvu Slevy.
5 Doklad nemá položky a přesto není nulový.   31 Neplatné znaky identifikátoru Produktu.
6 Je nastaven neplátce DPH, ale byly nalezeny DPH doklady.   32 Neplatné znaky identifikátoru Kontaktu.
7 Doklad obsahuje nesprávné údaje DUZP nebo Místo plnění.   33 Neplatné znaky identifikátoru Dokladu.
8 Položky dokladu obsahují částku DPH.   34 Nesouhlasí součet množství zbývajícího v příjmech se stavem skladu.
9 Položky dokladu obsahují sazbu DPH.   35 Součet příjmů mínus součet výdejů nedává stav skladem.
10 Doklad, který nemá být uhrazen, obsahuje částky úhrady.   36 Hodnota skladu vypočtená podle příjmů nesouhlasí s hodnotou skladu.
11 Nesouhlasí částka zbývá uhradit.   37 Nesouhlasí součet množství ve stavu REZERVOVÁNO z položek dokladů s množstvím blokovaným na skladu.
12 Součet úhrad nesouhlasí s částkou uhrazeno.   38 Datum výdeje je nižší než datum příjmu.
13 Úhrada provedena nesprávným typem dokladu.   39 Cena příjmu na dokladu se liší od ceny příjmu na sklad.
14 Součet požadovaných záloh.   40 Cena výdeje na dokladu se liší od ceny příjmu na sklad.
15 Součet uhrazených záloh.   41 Nesprávný typ dokladu v obchodním případu.
16 Doklad má nastaveno příznak účtování, ale neúčtuje se.   42 Nesprávný typ dokladu příjmu na sklad.
17 Doklad nemá cizí měnu, ale má nastaveno, že výchozí je cizí měna (pole Zadano_v_Kc).   43 Nesprávný typ dokladu výdeje ze skladu.
18 Součet uhrazených záloh daňového dokladu o přijetí platby.   44 Nesouhlasí množství přijato a množství ve stavu PŘIJATO.
19 Nesouhlasí součet položky dokladu (Částka bez DPH + DPH = Částka s DPH).   45 Nesouhlasí množství vydáno a množství ve stavu VYDÁNO.
20 Položka dokladu, která nemá obsahovat množství, obsahuje množství.   46 Požadovaný stav je vydat, ale výdejka již existuje.
21 Nesouhlasí výpočet Cena bez DPH = Cena za jednotku * Mnozstvi   47 Požadovaný stav je fakturovat, ale faktura již existuje.
22 Je vyplněn Produkt nebo Varianta na dokladu, kam produkt nepatří.   48 Nesouhlasí Produkt, Sklad nebo Varianta v tabulce Prijmy_produkty.
23 Je vyplněn Sklad nebo Cílový sklad na dokladu, kam sklad nepatří.   49 Příjem nemá doklad.
24 Produkt typu služba má vyplněný sklad.   50 Výdej nemá doklad.
25 Produkt nemá vyplněný sklad.   51 Nesouhlasí množství produktu položky dokladu a množství obchodního případu.
26 Nesouhlasí kontrolní výpočet sazby DPH z částek Cena bez DPH / DPH celkem.   52  Součet úhrad nesouhlasí se součtem částek v dokladu úhrady.
      53 Kontrola a oprava možné chyby oceňování skladu

 

 

Chyba 1
Chybný součet položek dokladu. 
Detail chyby
Nesouhlasí součet položek s hodnotou uloženou u dokladu. 
Příčina
Pokud je rozdíl způsoben tím, že chybí položky, může se jednat o poškození databáze s následkem ztráty dat.
V případě nestandardního ukončení aplikace během práce úprav dokladu může dojít k tomu, že jsou uložené položky, ale není uložen jejich součet do dokladu.
Při použití standardních funkcí Varia k rozdílu mezi součtem položek a dokladem nemůže dojít (kromě havarijních situací uvedených výše). K chybě by nemělo dojít ani při importu dokladů z jiných systémů. Chyba může být způsobena též přímým zásahem do databází Varia (manuální úpravou nebo jiným softwarem). 
Oprava
Otevřením dokladu se součet opraví podle položek. Pokud souhlasí součet dokladu a nesouhlasí částky položek, je potřeba opravit položky. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 2
Chybný součet položek v druhé měně. 
Detail chyby
Součet dokladu v měně účetnictví souhlasí, ale nesouhlasí součet položek s hodnotou uloženou u dokladu v cizí měně. 
Příčina
Při použití standardních funkcí Varia k rozdílu mezi součtem položek v měně a dokladem nemůže dojít. K chybě by nemělo dojít ani při importu dokladů z jiných systémů. Chyba může být způsobena přímým zásahem do databází Varia (manuální úpravou nebo jiným softwarem). 
Oprava
Otevřením dokladu se součet opraví podle položek. Otevřete doklad, zkontrolujte a případně opravte částky položek v měně. Přejděte na kartu Součet, součet se opraví podle položek. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 4
Částka dokladu celkem se liší od částky dokladu s DPH + zaokrouhlení. 
Detail chyby
Musí platit, že
Celkem = Celkem s DPH + Zaokrouhlení
Tato kontrola vypisuje doklady, kde tento výraz neplatí. Buďto je chybně vyplněno Zaokrouhlení nebo částka Celkem. Pokud je chyba v zaokrouhlení, není problém až tak vážný, pokud není správně částka Celkem s DPH nebo Celkem, jde o vážný problém. 
Příčina
Standardní funkce Varia takové doklady nevystavují. Buďto jde o doklady vystavené nějakou nestandardní funkcí, jiným softwarem nebo upravené přímým zásahem do databází. 
Oprava
Otevřete doklad, přejděte na kartu Součet a upravte zaokrouhlení. Nebo přidejte a vzápětí smažte položku, čímž se vynutí přepočet dokladu.
Je potřeba zjistit o jaké doklady se jedná, zda o nové nebo nějaké historické (např. importované z jiného systému). U historických záznamů, které se nebudou upravovat a částka Celkem je v pořádku, lze chybu tolerovat. U nových dokladů je potřeba najít příčinu a odstranit jí. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 5
Doklad nemá položky a přesto není nulový. 
Detail chyby
U dokladu nelze vyplnit částku jinak, než vyplněním položek. Pokud nemá doklad položky, musí být na částku 0. 
Příčina
Pokud existují doklady, které nemají žádné položky, a přesto mají nějakou částku, může se jednat o jednu z následujících příčin:
  • Doklad nebyl vystaven standardní funkcí Varia. Buďto byl naimportován nebo vystaven jiným softwarem přímo do databáze Varia.
  • Došlo k poškození databází, která vedla ke ztrátě dat - položek dokladů. To je vážný problém.
  • Položky dokladu byly odstraněny přímým zásahem do databází Varia. 
Oprava
Otevřením dokladu se součet opraví (přejít na kartu Položky a potom Součet).
Pokud je chyba v chybějících položkách je potřeba zjistit příčinu a podle ní se zachovat (například zachránit položky ze záloh dat, obnovit zálohy nebo doplnit položky manuálně). Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 6
Je nastaven neplátce DPH, ale byly nalezeny DPH doklady. 
Detail chyby
Existují doklady, u kterých je vyplněno Datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo Místo plnění. Tyto údaje se vyplňují pouze u DPH dokladů. Neplátci DPH tyto údaje nemusí vyplňovat, protože vystavují pouze nedaňové doklady. 
Příčina
Předchozí verze Varia umožňovala zadat DPH doklady i v případě neplátce. Nová verze tyto údaje neumožňuje vyplnit.
Také by se mohlo jednat o případ, kdy se plátce DPH stal neplátcem. 
Oprava
Pokud se jedná o staré doklady, není oprava potřeba, existence DPH dokladů nevadí (z hlediska Varia, ne z hlediska zákona o DPH).
Pokud se jedná o nové doklady, je potřeba zjistit příčinu vzniku dokladů a tu odstranit. Při standardních postupech Vario vystavuje u neplátců nedaňové doklady. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 7
Doklad obsahuje nesprávné údaje DUZP nebo Místo plnění. 
Detail chyby
Tato kontrola vypisuje nedaňové doklady, u kterých jsou vyplněny údaje Datum zdanitelného plnění nebo Místo plnění. 
Příčina
U dokladů vystavených standardním postupem se tyto údaje nevyplňují. Může jít o doklady vystavené v jiném systému (případně doplňkem) nebo naimportované přímo do dat. 
Oprava
U starých dokladů není potřeba oprava, vyplnění těchto údajů nemá vliv na výkazy DPH.
U nových dokladů je potřeba zjistit příčinu a odstranit jí. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 8
Položky dokladu obsahují částku DPH. 
Detail chyby
Tato kontrola vypisuje nedaňové doklady, u kterých je vyplněna částka DPH. 
Příčina
Pokud se vyplní u daňového dokladu DPH v položkách a dodatečně se doklad změní na nedaňový, DPH v položkách zůstane.
U dokladů vystavených standardním postupem se tyto údaje nevyplňují. Může jít o doklady vystavené v jiném systému (případně doplňkem) nebo naimportované přímo do dat. 
Oprava
Pokud lze doklad změnit na daňový (údaj DPH Doklad nebo DPH předpis) lze v položkách DPH odstranit. U dokladů, kde nelze DPH přepnout se oprava provést nedá. Je potřeba zkontrolovat celkové částky dokladu a pokud jsou chybné, potom přepsat položky.
Podle počtu chybných dokladů je potřeba zjistit příčinu a odstranit jí.
Záleží také na typu dokladu, zda jde o účetní doklady, které mají vliv na hospodářský výsledek nebo např. zakázky. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 9
Položky dokladu obsahují sazbu DPH. 
Detail chyby
Tato kontrola vypisuje nedaňové doklady, u kterých je vyplněna sazba DPH v položkách. Nejde o závažnou chybu, pokud není zároveň vyplněna i částka DPH, nicméně signalizuje to nějaký problém. 
Příčina
Pokud se vyplní u daňového dokladu DPH v položkách a dodatečně se doklad změní na nedaňový, DPH v položkách zůstane.
U dokladů vystavených standardním postupem se tyto údaje nevyplňují. Může jít o doklady vystavené v jiném systému (případně doplňkem) nebo naimportované přímo do dat. 
Oprava
U starých dokladů není potřeba opravovat.
U nových dokladů je potřeba zjistit příčinu. Doporučujeme zkontrolovat šablony (výchozí hodnoty položek) a prověřit zakázková řešení (doplňky nebo jiný software pracující s daty Varia). Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 10
Doklad, který nemá být uhrazen, obsahuje částky úhrady. 
Detail chyby
Doklad má vyplněnou částku Uhrazeno, která u tohoto typu dokladu není za normálních okolností dostupná.
Příčina
Není známá, při standardních postupech nelze do pole Uhrazeno zapisovat. Částku uhrazeno může zapsat pouze doklad úhrady (Bankovní výpis, Pokladní doklad, Interní doklad) během úhrady. Úhrada však zapisuje uhrazenou částku jen na příslušné typy dokladů.
Možnou příčinou je nestandardní zásah do dat (manuální úprava nebo jiný software). Mohlo by jít buď o vyplnění částky nebo změnu typu dokladu. 
Oprava
Jedině přímým zásahem do dat.
Chyba nijak neovlivňuje fungování Varia, ale signalizuje nějaký problém. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 11
Nesouhlasí částka zbývá uhradit. 
Detail chyby
Musí platit, že
Zbývá uhradit = (Celkem - (Uhrazená záloha + Uhrazeno))
Tato kontrola vypisuje doklady, kde uvedený vztah neplatí. 
Příčina
Není známá, při standardních postupech nelze do pole Uhrazeno zapisovat. Částku uhrazeno může zapsat pouze doklad úhrady (Bankovní výpis, Pokladní doklad, Interní doklad) během úhrady. Úhrada však zapisuje uhrazenou částku současně s částkou zbývá uhradit. Zapíše se buď vše nebo nic, nemůže dojít k tomu, že by se zapsala pouze část dat.
Možnou příčinou je jedině nestandardní zásah do dat (manuální úprava nebo jiný software, který nepoužívá pro zápis úhrady funkce Varia). 
Oprava
Přímým zásahem do dat. Důležité je zjistit příčinu a odstranit ji. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 12
Součet úhrad nesouhlasí s částkou uhrazeno. 
Detail chyby
Doklad lze uhradit pouze úhradou z jiného dokladu. Při úhradě se zapíše částka úhrady do samostatné tabulky (historie úhrad) a současně do hrazeného dokladu. Za normálních okolností tudíž součet úhrad z historie musí souhlasit s částkou Uhrazeno na hrazeném dokladu.
Tato kontrola vypisuje doklady, kde Uhrazeno nesouhlasí se součtem historie. 
Příčina
Není známá, při standardních postupech nelze tohoto stavu dosáhnout.
Možnou příčinou je import dokladů z jiných systémů, který zároveň nevyplňuje historii úhrad.
Další možnou příčinou je vyplnění uhrazené částky přímo v databázi Varia (obejití standardní funkce úhrady).
Možnou příčinou by mohlo být poškození databáze, které by vedlo ke ztrátě záznamů z historie. 
Oprava
Přímým zásahem do dat. Důležité je zjistit příčinu a odstranit ji. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 13
Úhrada provedena nesprávným typem dokladu. 
Detail chyby
Doklad lze uhradit pouze úhradou z jiného dokladu. Při úhradě se zapíše částka úhrady do samostatné tabulky (historie úhrad) a současně do hrazeného dokladu. Funkce úhrady je dostupná pouze nad dokladem typu Bankovní výpis, Pokladní doklad (v zobrazení Úhrada faktury) a Interní doklad. Tato kontrola vypisuje doklady, které jsou v historii zaznamenány jako doklady úhrady, ale nejsou výše uvedeného typu. 
Příčina
Není známá, při standardních postupech nelze tohoto stavu dosáhnout. 
Oprava
Je potřeba zjistit, zda jsou úhrady v pořádku. Pokud se jedná o staré doklady, pravděpodobně nemusí tato chyba vadit – kromě faktu, že úhradu nebude možné odvolat.
U nových dokladů je potřeba vypátrat příčinu a odstranit ji. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 14
Součet požadovaných záloh. 
Detail chyby
Nesouhlasí částka požadované zálohy se součtem připojených požadovaných záloh. Uživatelé přiřazují požadované zálohy k fakturám vyplněním seznamu požadovaných záloh. Součet částek z tohoto seznamu se musí rovnat částce požadované zálohy na dokladu. 
Příčina
Není známá, při standardních postupech nelze tohoto stavu dosáhnout. 
Oprava
Požadovaná záloha je evidenční údaj. Chybu není potřeba opravovat u starých dokladů. U nových dokladů nebude správně doplněna částka uhrazené zálohy (pro tento případ platí údaj uvedený v seznamu). Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 15
Součet uhrazených záloh. 
Detail chyby
Nesouhlasí částka uhrazené zálohy se součtem připojených požadovaných záloh. Uživatelé přiřazují požadované zálohy k fakturám vyplněním seznamu požadovaných záloh. Součet částek uhrazených záloh z tohoto seznamu se musí rovnat částce uhrazené zálohy na dokladu.
Vario vyplňuje částku uhrazené zálohy při úhradě (požadované) zálohy nebo po změně seznamu uživatelem. 
Příčina
Není známá, při standardních postupech nelze tohoto stavu dosáhnout. Vario vždy vypočte částku podle seznamu. 
Oprava
Oprava se provede otevřením seznamu požadovaných záloh a úpravou částky požadované nebo uhrazené zálohy (v případě potřeby vyplňte uhrazenou zálohu 0, uložte, potom znovu otevřete a vyplňte správnou částku uhrazené zálohy). Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 16
Doklad má nastaveno příznak účtování, ale neúčtuje se. 
Detail chyby
Všechny doklady, které se neúčtují, by měly mít nastavený příznak neúčtovat. Tato kontrola vypisuje neúčetní doklady s příznakem Zaúčtováno nebo Odúčtováno. 
Příčina
Není známá, standardními postupy nelze tohoto stavu dosáhnout. 
Oprava
Je možná jedině přímým zásahem do dat. Pokud by byl doklad opravdu zaúčtován, stačí jej odúčtovat. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 17
Doklad nemá cizí měnu, ale má nastaveno, že výchozí je cizí měna (pole Zadano_v_Kc). 
Detail chyby
U dokladů v cizí měně lze zvolit, zda je pro doklad primární měnou cizí měna nebo měna účetnictví. Tato kontrola vypisuje doklady, které nemají vyplněnou cizí měnu, ale přesto mají příznak, který určuje, že výchozí měnou dokladu je cizí měna. 
Příčina
Není známá, standardními postupy nelze tohoto stavu dosáhnout.
Možným důvodem je přímý zásah do dat Varia (manuální nebo jiným softwarem), který spočívá v chybném nastavení příznaku nebo smazáním měny. 
Oprava
Je možná jedině přímým zásahem do dat. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 18
Součet uhrazených záloh daňového dokladu o přijetí platby. 
Detail chyby
Nesouhlasí částka uhrazené zálohy se součtem připojených záloh. Uživatelé přiřazují požadované zálohy k fakturám vyplněním seznamu požadovaných záloh. Součet částek uhrazených záloh z tohoto seznamu se musí rovnat částce uhrazené zálohy na dokladu.
Vario vyplňuje částku uhrazené zálohy při úhradě (požadované) zálohy nebo po změně seznamu uživatelem. 
Příčina
Není známá, při standardních postupech nelze tohoto stavu dosáhnout. Vario vždy vypočte částku podle seznamu. 
Oprava
Oprava se provede otevřením seznamu požadovaných záloh a úpravou částky požadované nebo uhrazené zálohy (v případě potřeby vyplňte uhrazenou zálohu 0, uložte, potom znovu otevřete a vyplňte správnou částku uhrazené zálohy). Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 19
Nesouhlasí součet položky dokladu (Částka bez DPH + DPH = Částka s DPH). 
Detail chyby
U položky dokladu musí platit, že
Cena s DPH = Cena bez DPH + DPH celkem
Tato kontrola vypisuje doklady, u kterých tento vztah neplatí. 
Příčina
Není známá, standardními postupy nelze této nerovnosti dosáhnout. 
Oprava
Otevřením dokladu a opravou částky na položce. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 20
Položka dokladu, která nemá obsahovat množství, obsahuje množství. 
Detail chyby
Položka dokladu, u které se nevyplňuje množství, je množství vyplněno. Tato chyba není závažná a vyplněné množství pravděpodobně nevadí. 
Příčina
Může se jednat o staré doklady z předchozích verzí nebo vystavené v jiném software. Nové doklady s vyplněným množstvím by vznikat neměly. 
Oprava
Důležité je odstranit příčinu vzniku u nových dokladů. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 21
Nesouhlasí výpočet Cena bez DPH = Cena za jednotku * Mnozstvi 
Detail chyby
V položce dokladu musí platit, že
Cena bez DPH = Cena za jednotku * Množství

Tato kontrola vypisuje doklady, kde tento vztah neplatí.
Pokud se nejedná o skladové doklady, nemusí tato nerovnost vadit. Důležité je, aby souhlasila Cena bez DPH a případně Cena s DPH.

Příčina
Není známá, standardními postupy nelze uložit položku, kde by se částky nerovnaly. 
Oprava
Otevřením dokladu a opravou množství nebo ceny. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 22
Je vyplněn Produkt nebo Varianta na dokladu, kam produkt nepatří. 
Detail chyby
Produkt lze vyplnit jen na určitých typech dokladu. Tato kontrola vypisuje doklady, kde je produkt vyplněn, ale nepatří na ně. 
Příčina
Obejití standardních funkcí Varia přímým zápisem do databáze. 
Oprava
Přímá oprava v databázi. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 23
Je vyplněn Sklad nebo Cílový sklad na dokladu, kam sklad nepatří. 
Detail chyby
Sklad lze vyplnit jen na určitých typech dokladu. Tato kontrola vypisuje doklady, kde je Sklad vyplněn ale nepatří na ně. 
Příčina
Obejití standardních funkcí Varia přímým zápisem do databáze. 
Oprava
Přímá oprava v databázi. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 24
Produkt typu služba má vyplněný sklad. 
Detail chyby
Sklad lze vyplnit jen u produktu typu služba. Vyplňovat sklad u služby nemá smysl. Tato kontrola vypisuje doklady, kde je Sklad vyplněn u služeb. 
Příčina
Možnou příčinou je změna typu produktu po jeho vložení na doklad, případně používání doplňku, který nedodržuje standardní postupy. 
Oprava
Otevření dokladu a nové vložení produktu. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 25
Produkt nemá vyplněný sklad. 
Detail chyby
Sklad se automaticky vyplňuje u produktů typu zboží (výrobek, materiál). Tato kontrola vypisuje doklady, kde je vyplněn Produkt, ale není vyplněn Sklad.
Pokud nepotřebujete pracovat se stavy (rezervovat, objednat apod.), nemusí tato chyba ničemu vadit. 
Příčina
Možnou příčinou je změna typu produktu po jeho vložení na doklad, případně používání doplňku, který nedodržuje standardní postupy. 
Oprava
Otevření dokladu a nové vložení produktu. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 26
Nesouhlasí kontrolní výpočet sazby DPH z částek Cena bez DPH / DPH celkem. 
Detail chyby
Částka DPH musí odpovídat výpočtu procentem ze základu (případně koeficientem z celkové částky). Tato kontrola vypisuje doklady, kde některá z částek nesouhlasí s kontrolním výpočtem.
Nemusí se jednat o chybu. Někdy musíte zadat doklad tak jak jste jej dostali, i když částka byla uvedena jinak, než by odpovídalo výpočtu.
Je potřeba posoudit velikost rozdílu a počet chybných dokladů. 
Příčina
Vario dovoluje zadat u přijatých dokladů i částku, která neodpovídá výpočtu, uživatel je však upozorněn.
Druhou možností je obejití standardních funkcí Varia (manuální úpravou přímo v datech nebo doklady z jiného software). 
Oprava
Otevřít doklad a opravit chybnou částku (je-li opravdu chybná). Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 27
Neplatné znaky v názvu Knihy. 
Detail chyby
Identifikátor nesmí začínat nebo končit znakem "" "" (mezera) a nesmí obsahovat znaky ;, *, ?, #, !, ', "" .
Použití těchto znaků vede k různým chybám a ""záhadnému"" chování programu v různých situacích. 
Příčina
Vario neumožňuje zadání těchto znaků v identifikátorech. Zpravidla se jedná o import přímým vyplněním databází. 
Oprava
Opravte identifikátor (název) daného objektu. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 28
Neplatné znaky v názvu Číselníku. 
Detail chyby
Identifikátor nesmí začínat nebo končit znakem "" "" (mezera) a nesmí obsahovat znaky ;, *, ?, #, !, ', "" .
Použití těchto znaků vede k různým chybám a ""záhadnému"" chování programu v různých situacích. 
Příčina
Vario neumožňuje zadání těchto znaků v identifikátorech. Zpravidla se jedná o import přímým vyplněním databází. 
Oprava
Opravte identifikátor (název) daného objektu. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 29
Neplatné znaky v názvu Ceníku. 
Detail chyby
Identifikátor nesmí začínat nebo končit znakem "" "" (mezera) a nesmí obsahovat znaky ;, *, ?, #, !, ', "" .
Použití těchto znaků vede k různým chybám a ""záhadnému"" chování programu v různých situacích. 
Příčina
Vario neumožňuje zadání těchto znaků v identifikátorech. Zpravidla se jedná o import přímým vyplněním databází. 
Oprava
Opravte identifikátor (název) daného objektu. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 30
Neplatné znaky v názvu Slevy. 
Detail chyby
Identifikátor nesmí začínat nebo končit znakem "" "" (mezera) a nesmí obsahovat znaky ;, *, ?, #, !, ', "" .
Použití těchto znaků vede k různým chybám a ""záhadnému"" chování programu v různých situacích. 
Příčina
Vario neumožňuje zadání těchto znaků v identifikátorech. Zpravidla se jedná o import přímým vyplněním databází. 
Oprava
Opravte identifikátor (název) daného objektu. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 31
Neplatné znaky identifikátoru Produktu. 
Detail chyby
Identifikátor nesmí začínat nebo končit znakem "" "" (mezera) a nesmí obsahovat znaky ;, *, ?, #, !, ', "" .
Použití těchto znaků vede k různým chybám a ""záhadnému"" chování programu v různých situacích. 
Příčina
Vario neumožňuje zadání těchto znaků v identifikátorech. Zpravidla se jedná o import přímým vyplněním databází. 
Oprava
Opravte identifikátor (název) daného objektu. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 32
Neplatné znaky identifikátoru Kontaktu. 
Detail chyby
Identifikátor nesmí začínat nebo končit znakem "" "" (mezera) a nesmí obsahovat znaky ;, *, ?, #, !, ', "" .
Použití těchto znaků vede k různým chybám a ""záhadnému"" chování programu v různých situacích. 
Příčina
Vario neumožňuje zadání těchto znaků v identifikátorech. Zpravidla se jedná o import přímým vyplněním databází. 
Oprava
Opravte identifikátor (název) daného objektu. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 33
Neplatné znaky identifikátoru Dokladu. 
Detail chyby
Identifikátor nesmí začínat nebo končit znakem "" "" (mezera) a nesmí obsahovat znaky ;, *, ?, #, !, ', "" .
Použití těchto znaků vede k různým chybám a ""záhadnému"" chování programu v různých situacích. 
Příčina
Vario neumožňuje zadání těchto znaků v identifikátorech. Zpravidla se jedná o import přímým vyplněním databází. 
Oprava
Opravte identifikátor (název) daného objektu. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 34
Nesouhlasí součet množství zbývajícího v příjmech se stavem skladu. 
Detail chyby
Při naskladnění zapisuje Vario množství nejen přímo na sklad, ale zároveň do historie Příjmů. Historie příjmů slouží pro kontrolu, pro získání stavu skladu zpětně k určitému dni a dalším účelům.
U každého příjmu se eviduje informace, kolik z daného příjmu ještě zbývá na skladu. Toto množství se při výdeji odepisuje zároveň se snížením stavu skladu.
Musí platit, že součet množství Zbývá v příjmech se musí rovnat stavu skladu. Tato kontrola vypisuje skladové položky, u kterých tento vztah neplatí. 
Příčina
Zpravidla manuální zásah do dat ve snaze opravit množství skladem. Případně jiné obejití standardních funkcí Varia nebo poškození dat, které vedlo ze ztrátě záznamů. 
Oprava
Je potřeba zjistit, který údaj je správný a potom manuálně v datech opravit chybné údaje. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 35
Součet příjmů mínus součet výdejů nedává stav skladem. 
Detail chyby
Při naskladnění nebo vyskladnění zapisuje Vario množství nejen přímo na sklad, ale zároveň do historie Příjmů a Výdejů. Historie příjmů a výdejů slouží pro kontrolu, pro získání stavu skladu zpětně k určitému dni a dalším účelům.
Musí platit, že součet příjmů mínus součet výdejů se musí rovnat stavu skladu. Tato kontrola vypisuje skladové položky, u kterých tento vztah neplatí. 
Příčina
Obejití standardních funkcí Varia nebo poškození dat, které vedlo ze ztrátě záznamů. 
Oprava
Oprava je v tomto případě složitá (záleží na množství chybných produktů, velikosti skladu a množství pohybů). Skladové pohyby se vždy uskutečňují na základě skladových dokladů, ze kterých lze zpravidla rekonstruovat skladové pohyby nebo stav skladu. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 36
Hodnota skladu vypočtená podle příjmů nesouhlasí s hodnotou skladu. 
Detail chyby
Při naskladnění zapisuje Vario na sklad množství a zároveň hodnotu skladových položek. Zároveň zapisuje množství a hodnotu do historie Příjmů. Historie příjmů slouží pro kontrolu, pro získání stavu skladu zpětně k určitému dni a dalším účelům.
U každého příjmu se eviduje informace, kolik z daného příjmu ještě zbývá na skladu. Toto množství se při výdeji odepisuje zároveň se snížením stavu skladu.
Musí platit, že součet množství Zbývá v příjmech * Hodnota příjmu v příjmech se musí rovnat hodnotě skladu. Tato kontrola vypisuje skladové položky, u kterých tento vztah neplatí. 
Příčina
Zpravidla manuální zásah do dat ve snaze opravit množství skladem. Případně jiné obejití standardních funkcí Varia nebo poškození dat, které vedlo ze ztrátě záznamů. 
Oprava
Zpravidla vrácením skladových pohybů dané skladové položky a novým naskladněním/vyskladněním. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 37
Nesouhlasí součet množství ve stavu REZERVOVÁNO z položek dokladů s množstvím blokovaným na skladu. 
Detail chyby
Množství na skladu lze rezervovat pomocí položek dokladů. Aby byla informace o rezervovaném množství rychle dostupná, zapíše se vždy při změně stavu rezervace na dokladu současně informace o celkovém počtu rezervovaných položek do skladu (Blokováno).
Tato kontrola vypisuje skladové položky, u kterých nesouhlasí součet rezervovaných položek z dokladů (REZERVOVÁNO) s množstvím zapsaným ve skladu (Blokováno). 
Příčina
V určitých vydáních Varia byla chyba, která vedla k rozdílu částek. V nových vydáních by nemělo k rozdílům docházet. 
Oprava
Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 38
Datum výdeje je nižší než datum příjmu. 
Detail chyby
U skladu závisí na pořadí příjmů a výdejů. Tato kontrola vypisuje doklady výdeje, které mají datum výdeje nižší než datum příjmu produktu. Takové výdeje by neměly existovat, protože nemůžete vydávat zboží, které jste ještě nepřijali.
Důsledkem chyby je, že nebude souhlasit stav skladu zpětně ke dni se skutečností, ale jen v případě, že datum spadá do intervalu mezi příjmem a výdejem. 
Příčina
Tato chyba vznikne zpravidla tak, že se vytvoří výdejka k určitému datu, ale zboží se vyskladní později. 
Oprava
Stačí změnit datum výdejky tak, aby bylo vyšší nebo rovno datu příjmu. Pokud se jedná o rozdíl několika dní, nebývá tato chyba kritická.
Za provozu je potřeba vystavovat výdejky při výdeji, ne dopředu. Je potřeba dbát na to, aby zboží bylo nejprve přijato a potom se vydávalo. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 39
Cena příjmu na dokladu se liší od ceny příjmu na sklad. 
Detail chyby
Produkty se přijímají na sklad pouze prostřednictvím skladových dokladů. Skladový doklad je dokladem o množství a ceně zboží, který se účtuje (pokud účtujete pohyby). Zároveň s dokladem se příjem zapisuje do historie příjmů a na sklad. Z historie příjmů se potom určuje hodnota produktů pro výdej, která se uvede na výdejce.
Je důležité, aby pořizovací cena uvedená na dokladu souhlasila s cenou zapsanou do historie příjmů. Pokud nesouhlasí, nebude souhlasit ani cena výdeje a tím pádem nebude možné dostat účetní hodnotu skladu do souladu se skutečností. 
Příčina
Standardním používáním Varia nelze této situace dosáhnout. Při naskladnění se přepíše cena z dokladu do historie příjmu. Po naskladnění lze změnit částku na dokladu jen zároveň s opravou ceny na skladu, v historii příjmů a na výdejích.
Příčinou by mohla být nějaká porucha nebo zásah do cen na dokladu (nebo v historii příjmů) obejitím funkcí Varia (manuální změnou v databázi nebo jiným softwarem). 
Oprava
Přepsáním ceny na příjemce a potvrzením opravy ceny na skladu by mělo dojít k opravě ceny příjmu. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 40
Cena výdeje na dokladu se liší od ceny příjmu na sklad. 
Detail chyby
Produkty se přijímají na sklad pouze prostřednictvím skladových dokladů. Skladový doklad je dokladem o množství a ceně zboží, který se účtuje (pokud účtujete pohyby). Zároveň s dokladem se příjem zapisuje do historie příjmů a na sklad. Z historie příjmů se potom určuje hodnota produktů pro výdej, která se uvede na výdejce.
Je důležité, aby pořizovací cena uvedená na dokladu souhlasila s cenou zapsanou do historie příjmů. Pokud nesouhlasí, nebude souhlasit ani cena výdeje a tím pádem nebude možné dostat účetní hodnotu skladu do souladu se skutečností. 
Příčina
Standardním používáním Varia nelze této situace dosáhnout. Při vyskladnění se zjistí cena z historie příjmů a tato cena se uvede na výdejce. Částky na výdejce nelze měnit.
Příčinou by mohla být nějaká porucha nebo zásah do cen na dokladu (nebo v historii příjmů) obejitím funkcí Varia (manuální změnou v databázi nebo jiným softwarem). 
Oprava
Přepsáním ceny na příjemce, ze které jsou použité ceny na chybném výdeji a potvrzením opravy ceny na skladu by mělo dojít k opravě ceny výdeje. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 41
Nesprávný typ dokladu v obchodním případu. 
Detail chyby
Obchodní případ spojuje až 3 doklady Varia:
Obchodní doklad = Zakázka (Objednávka)
Skladový doklad = Výdejka (Příjemka)
Účetní doklad = Faktura (Přijatá faktura nebo pokladní doklad)
Tato kontrola vypisuje doklady, které jsou uvedeny v obchodním případu a jejich typ neodpovídá výše uvedenému rozpisu. 
Příčina
Vario nepovoluje zadat nesprávný typ dokladu do obchodního případu. Muselo dojít k vnějšímu zásahu. Buďto v zápisu vazby na doklad nesprávného typu nebo dodatečné změně dokladu. 
Oprava
Otevřít přehled nad polem stav (provést z platného dokladu) a vymazat číslo dokladu chybného typu z obchodního případu. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 42
Nesprávný typ dokladu příjmu na sklad. 
Detail chyby
Produkty se přijímají na sklad pouze prostřednictvím skladových dokladů. Vario umožňuje příjem prostřednictvím
- Příjemky,
- Převodky,
- Vratky výdejky.
Jiné doklady není možné pro příjem použít. 
Příčina
Zásah do dat Varia obejitím standardních funkcí buďto přímým zápisem příjmu nebo dodatečnou změnou dokladu. Vario neumožňuje příjem prostřednictvím jiných než uvedených dokladů. 
Oprava
Manuální oprava přímo v datech. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 43
Nesprávný typ dokladu výdeje ze skladu. 
Detail chyby
Produkty se vydávají ze skladu pouze prostřednictvím skladových dokladů. Vario umožňuje výdej prostřednictvím
- Výdejky,
- Převodky,
- Vratky příjemky.
Jiné doklady není možné pro výdej použít. 
Příčina
Zásah do dat Varia obejitím standardních funkcí buďto přímým zápisem výdeje nebo dodatečnou změnou typu dokladu. Vario neumožňuje výdej prostřednictvím jiných než uvedených dokladů. 
Oprava
Manuální oprava přímo v datech. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 44
Nesouhlasí množství přijato a množství ve stavu PŘIJATO. 
Detail chyby
Produkty se přijímají na sklad pouze prostřednictvím skladových dokladů. Při příjmu se příjem zapisuje do historie příjmů a na sklad a ještě se eviduje stav příjmu rozepsaný podle Sérového čísla, Šarže, Trvanlivosti a Varianty (tabulka PDP).
Tato kontrola vypisuje příjmy, kde celkové přijaté množství nesouhlasí se součtem přijatého množství v tabulce PDP.
Příčina
Standardním používáním Varia nelze této situace dosáhnout. Příčinou může být jedině porucha (ztráta záznamů z tabulky PDP) nebo zásah do dat Varia obejitím funkcí Varia (manuální změnou v databázi nebo jiným softwarem). 
Oprava
Manuální opravou v datech, případně vrácení pohybu a nový příjem. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 45
Nesouhlasí množství vydáno a množství ve stavu VYDÁNO. 
Detail chyby
Produkty se vydávají ze skladu pouze prostřednictvím skladových dokladů. Kromě položky skladového dokladu existuje ještě tabulka s rozpisem vydávaného produktu podle Sérového čísla, Šarže, Trvanlivosti a Varianty (tabulka PDP).
Tato kontrola vypisuje výdeje, kde celkové vydané množství nesouhlasí se součtem vydaného množství v tabulce PDP. 
Příčina
Standardním používáním Varia nelze této situace dosáhnout. Příčinou může být jedině porucha (ztráta záznamů z tabulky PDP) nebo zásah do dat Varia obejitím funkcí Varia (manuální změnou v databázi nebo jiným softwarem). 
Oprava
Manuální opravou v datech, případně vrácení pohybu a nový výdej. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 46
Požadovaný stav je vydat, ale výdejka již existuje. 
Detail chyby
Při nastavení stavu vydat se v tabulce obchodních případů (PDP) nastaví požadovaný stav Vydat. Při výdeji se vyplní číslo výdejky a požadovaný stav vydat se odstraní.
Tato kontrola vypisuje doklady, kde je v PDP uveden požadovaný stav Vydat, ale přitom výdejka již existuje. 
Příčina
Standardní funkce Varia vždy zruší stav Vydat spolu s připojením výdejky k obchodnímu případu. Může se tudíž jednat o obejití standardních funkcí Varia. 
Oprava
Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 47
Požadovaný stav je fakturovat, ale faktura již existuje. 
Detail chyby
Při nastavení stavu Fakturovat se v tabulce obchodních případů (PDP) nastaví požadovaný stav Fakturovat. Při fakturaci se vyplní číslo faktury a požadovaný stav Fakturovat se odstraní.
Tato kontrola vypisuje doklady, kde je v PDP uveden požadovaný stav Fakturovat, ale přitom faktura již existuje. 
Příčina
Standardní funkce Varia vždy zruší stav Fakturovat spolu s připojením faktury k obchodnímu případu. Může se tudíž jednat o obejití standardních funkcí Varia. 
Oprava
Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 48
Nesouhlasí Produkt, Sklad nebo Varianta v tabulce Prijmy_produkty. 
Detail chyby
Při příjmu na sklad se produkt zapisuje do historie příjmů. Tato kontrola vypisuje položky, u kterých nesouhlasí údaje zapsané do historie příjmů s údaji uvedenými u dokladu (resp. v tabulce obchodních případů PDP). 
Příčina
Není známá, standardní funkce Varia při příjmu vždy zaznamenají stejné údaje do historie příjmu. Muselo by dojít k přímému zásahu do dat (obejití standardních funkcí Varia). 
Oprava
Vrácení příjmu, smazání vazeb (nastavení stavu koncept) a nové naskladnění. Nebo oprava v datech. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 49
Příjem nemá doklad. 
Detail chyby
Produkty se přijímají na sklad pouze prostřednictvím skladových dokladů. Tato kontrola vypisuje příjmy, ke kterým není doklad.
Je možné, že doklady byly odstraněny nebo převedeny do archivu. 
Příčina
Vario neumožňuje mazat doklady, které obsahují realizované příjmy. Mohlo by se jednat o zásah do dat obejitím standardních funkcí Varia nebo havárii databáze a ztrátu dat. 
Oprava
Pokud se jedná o historicky staré pohyby, nebude zřejmě oprava nutná. Pokud se jedná o aktuální doklady, bylo by vhodné obnovit data z poslední funkční zálohy. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 50
Výdej nemá doklad. 
Detail chyby
Produkty se vydávají ze skladu pouze prostřednictvím skladových dokladů. Tato kontrola vypisuje výdeje, ke kterým není doklad.
Je možné, že doklady byly odstraněny nebo převedeny do archivu. 
Příčina
Vario neumožňuje mazat doklady, které obsahují realizované výdeje. Mohlo by se jednat o zásah do dat obejitím standardních funkcí Varia nebo havárii databáze a ztrátu dat. 
Oprava
Pokud se jedná o historicky staré pohyby, nebude zřejmě oprava nutná. Pokud se jedná o aktuální doklady, bylo by vhodné obnovit data z poslední funkční zálohy. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 51
Nesouhlasí množství produktu položky dokladu a množství obchodního případu. 
Detail chyby
Pokud je položka dokladu s vazbou na sklad v jiném stavu než koncept, existuje současně záznam v tabulce obchodních případů. Tato kontrola vypisuje položky dokladů, které mají vazbu na obchodní případ, a kde součet množství produktu v obchodním případu nesouhlasí s množstvím uvedeným na položce.
Jedná se o nekonzistenci údajů. Množství uvedené v obchodním případu se používá pro rezervaci a skladové pohyby. Mělo by souhlasit s množstvím na dokladu, jinak by mohlo dojít k rozdílu mezi účetní hodnotou a hodnotu skladu. 
Příčina
Standardní funkce Varia udržují konzistenci mezi položkou dokladu a tabulkou obchodních případů. Rozdíl může být způsoben havárií nebo obejitím funkcí Varia. 
Oprava
Pomocí příkazu Přehled... z místní nabídky nad sloupcem Stav v položce dokladu se zobrazí údaje z tabulky obchodních případů. Pomocí přehledu lze údaje opravit. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Chyba 52
Součet úhrad nesouhlasí se součtem částek v dokladu úhrady.
Detail chyby
Dotaz sečte položky dokladu úhrady ve stavu OK. Potom sečte záznamy o úhradách, které jsou vedeny v samostatné tabulce (historii) úhrad. Při úhradě se totiž zároveň zaznamenává každá úhrada do tabulky úhrad (konkrétně jde o tabulku Související doklady). Následně porovná částky z položek dokladu úhrady proti částkám v tabulce úhrad. Součet za každý hrazený doklad musí souhlasit, protože úhradu lze provést pouze prostřednictvím dokladu. Pokud je nalezen rozdíl znamená to, že došlo k nějaké nepředpokládané modifikaci úhrad - buďto v položkách dokladu úhrady, nebo záznamech o úhradách. Standardně se této chyby docílit nedá. Kontrola tedy vypisuje doklady, kde součet položek ve stavu OK nesouhlasí se součtem historie úhrad. 
Příčina
Není známá, při standardních postupech nelze tohoto stavu dosáhnout.

Možné příčiny:
  • import dokladů z jiných systémů, který zároveň nevyplňuje historii úhrad.
  • vyplnění uhrazené částky přímo v databázi Varia (obejití standardní funkce úhrady).
  • poškození databáze, které by vedlo ke ztrátě záznamů z historie.
Oprava
Přímým zásahem do dat. Důležité je zjistit příčinu a odstranit jí. Vážnost problému a možnosti opravy doporučujeme konzultovat s linkou technické podpory.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty