Karta Účetní odpisy

Pro zařazení je třeba na kartě doplnit Vstupní cenu a předkontaci zařazení (obr. 1). Bez těchto údajů nelze vystavit interní doklad (ID) zařazení.

Dialog Majetek, karta Účetní odpisy, záložka Odpisový plán

Obrázek 1: Dialog Majetek, karta Účetní odpisy, záložka Odpisový plán.

 

POLE POPIS
Vstupní cena (pro účetní odpisy) Nutné vyplnit. Určuje částku, kterou je majetek oceněn. Je možné zadat rozdílnou hodnotu od daňové pořizovací ceny.
Účetní odpisový plán podle daňového plánu CheckBox - Zatržítko Pokud zaškrtnete toto pole, bude se vytvářet účetní odpisový plán podle daňového odpisového plánu. Výpočet účetního odpisového plánu je podmíněn existencí vypočteného daňového odpisového plánu.
Doba odpisu ComboBox - Nabídka

Zadáte dobu účetních odpisů a ze seznamu vyberete periodu (Měsíce/Čtvrtletí/Roky).

Prodloužení odpisů

U účetních odpisů využijete možnost prodloužit odpisy při technickém zhodnocení majetku. Prodloužení se zadává u technického zhodnocení. Do sloupce Doba odpisu se zadá počet období, o které technické zhodnocení prodlužuje celkovou dobu odepisování majetku. V případě, že zadáte technické zhodnocení u odepsaného majetku, rozumí se dobou odpisu doba, po kterou se bude odepisovat technické zhodnocení.

Kniha interních dokladů ComboBox - Nabídka Ze seznamu vyberete knihu interních dokladů, do které se budou vystavovat interní doklady. Pole je možné nechat prázdné, pokud je kniha nastavena nad agendou.
Předkontace: Odpisu, Zařazení, Vyřazení VC, Vyřazení ZC ComboBox - Nabídka Nutné vyplnit. Účetní předpisy pro účtování.

Varianty nastavení předkontací

  VARIANTA „A” VARIANTA „B” VARIANTA „C”
Kniha odpisů Interní doklady – majetek    
Předkontace odpisů HIM odpisy 551000/082100 551000
Předkontace zařazení HIM zařazení 042000/022100 042000
Předkontace vyřazení VC HIM vyřazení VC 082100/022100  
Předkontace vyřazení ZC HIM vyřazení ZC 541000/082000  541000

Varianta „A”

  • Předkontace ve variantě A jsou slovní, účty v předkontaci se zadávají v knize interních dokladů, kterou jste zvolili na kartě majetku. Zadávají se, jak účty Má dáti, tak účty Dal. Na začátku textu nelze použít číslo! Při použití této varianty je nutné zadávat knihu interních dokladů na kartě majetku, jinak není možné vybrat předkontaci.

Varianta „B” a „C”

  • Ve variantách B a C není nutné vyplňovat knihu interních dokladů, údaj se zjistí v nastavení knihy v agendě majetku.

Varianta „B”

  • Jedná se o úplnou předkontaci Má dáti/Dal, nemusí být vyplněno „Konto majetku” na kartě „Obecné” – i když vyplněno je, nebere se v úvahu.

Varianta „C”

  • V případě, že máte vyplněné konto majetku, stačí zapsat do příslušné předkontace pouze protikonto. Strana je správně určena při generaci interního dokladu. V případě, že to operace vyžaduje (odpis, vyřazení), je z konta majetku vytvořeno „Konto oprávek” a to tak, že k syntetické části účtu je přičtena hodnota 60 – tedy např. z konta majetku 011 120 se vytvoří konto oprávek 071 120, z 022 100 potom 082 100 atp. Pokud je vyplněno konto majetku, není třeba vůbec zadávat předkontaci vyřazení vstupní ceny. Vario zná totiž jak konto majetku, tak konto oprávek a předkontace je tedy zbytečná.

Další pole jsou informativního charakteru – systém je doplňuje (vypočítává) na základě ostatních údajů o majetku:

POLE POPIS
Technické zhodnocení Celková částka technického zhodnocení pro účetní odpisy.
Úprava ceny Celková částka úprav ceny pro účetní odpisy.
Dosavadní oprávky Celková částka uskutečněných účetních odpisů.
ZC při vyřazení Zůstatková cena účetní při vyřazení.
Zůstatková cena Zůstatková cena účetní.

Tabulka podformuláře Účetní odpisy slouží k evidenci provedených i plánovaných účetních odpisů. Můžete definovat účetní odpisový plán při použití funkce Přepočítat účetní odpisový plán. Systém vyplní tabulku účetních odpisů. První měsíc odpisu se řídí nastavením v agendě Evidence majetku.

Funkce a užití záložek podformuláře Účetní odpisy jsou podobné jako záložky u podformuláře Daňové odpisy.

Pokud použijete funkci účetní odpisy dle daňových, jsou záložky „Technické zhodnocení”, „Úprava ceny” a „Přerušení odpisů” neaktivní.

Simulace odpisů

  1. Z detailu odpisovaného majetku můžete vypočítat odpisové plány i pokud majetek není zařazen (mluvíme o simulaci odpisů). Tlačítko  Přepočítat  na kartě daňových i na kartě účetních odpisů se zpřístupní až po vyplnění požadovných hodnot (částka, způsob odpisu a datum zařazení), ale kontroluje se např. i vyplnění doby trvání smlouvy u NIM typu smlouva.
  2. Pokud máte vypočtené plány (tj. plán obsahuje položky) a změníte některou hodnotu, která ovlivňuje plán, dojde k automatickému přepočtu. Přepočet není nytné vynucovat klepnutím na tlačítko  Přepočítat . (Pokud jsou na sobě plány závislé (např. účetní podle daňového) přepočtou se oba plány, jinak se přepočte jen plán ovlivněný danou změnou.)
  3. Při zařazení se automaticky přepočtou/vypočtou odpisové plány (tedy pokud jsou zadány potřebné údaje jako způsob odpisu a doba trvání).
  4. Validace polí kontroluje, jestli neměníte hodnoty ovlivňující vstupní cenu po zařazení atp.
  5. Zrušení zařazení „odškrtnutím” zatržítka „Zařazeno” je indikováno dotazem „Přejete si zrušit zařazení?”.
  6. Pokud není nastaveno účtování nebo se používá jednoduché účetnictví, nejsou dostupná pole pro zadání předkontací a nevystavují se doklady.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty