ISPV – informační systém o průměrném výdělku

Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) je systém pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice. Výdělkové šetření v rámci "Informačního systému o průměrném výdělku" získává data od respondentů – organizací z podnikatelské i nepodnikatelské sféry. V nepodnikatelské sféře se jedná o plošné šetření s pololetní periodou, zdrojem dat je „Informační systém o platech” (ISP), který je spravován Ministerstvem financí. V podnikatelské sféře je šetření výběrové a probíhá čtvrtletně (ISPV).

Respondenti zasílají data elektronicky ve standardizované struktuře, a to v jednom ze tří výměnných formátů (xml, dbf, txt). Data do šetření ISPV Externí odkaz se skládají ze dvou základních souborů (vět), MI a MP.

Doplněk ISPV načítá data z modulu Mzdy do exportního souboru ve formátu XML s údaji:

 • o pracovních poměrech zaměstnanců – položky věty MP
 • o ekonomickém subjektu – položky věty MI

Frekvence poskytování dat

 • Data o ekonomickém subjektu (věta MI): čtvrtletně.
  • Položky věty MI do XML vytvoříte pomocí doplňku každé čtvrtletí.
 • Data o pracovních poměrech (věta MP): pololetně – za 1. pololetí (leden až červen) a za rok (leden až prosinec).
  • Položky věty MP do XML vytvoříte pomocí doplňku ve druhém a čtvrtém čtvrtletí.

Obsah:

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.


Poznámky

 • Mějte vyplněné pole Osobní číslo v dialogu Pracovník před načtením dat do doplňku ISPV.
 • Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.
 • Před použitím doplňku je nutná příprava dat v modulu Mzdy (viz obsah tohoto článku).
 • V textu jsou použity odkazy na různé části webu o ISPV provozovaného firmou TREXIMA, spol. s r.o. Externí odkaz. Primární adresu www.ispv.cz Externí odkaz použijte pro dohledání citovaných informací, pokud by došlo ke změnám struktury webu.
 • Při aktualizaci Varia se aktualizují i moduly a doplňky přidané do Varia prostřednictvím složky Upravy.

Start doplňku ISPV

 • V agendě Mzdy, na panelu nástrojů, vyberete data firmy (Naše firma), rok a období.
 • Instalovaný doplněk spustíte v agendě Mzdy z menu Nástroje agendy(Agenda)/ISPV v období 3, 6, 9 a 12.
 • Číslo verze doplňku je uvedeno v levém zápatí okna.

Použití doplňku ISPV

Každý krok obsahuje doplňkové informace, které zobrazíte klepnutím na aktivní odkaz.

 Při prvním spuštění doplňku (příp. po načtení dat z předchozí verze) vykonejte tyto činnosti:

1. Vyplňte pole LAU1 (okres) na kartě Organizace.

2. Na kartě Nastavení zkontrolujte ukazatele.

3. Na kartě Zaměstnanci klepněte na tlačítko Zaměstnanci a doplňte údaje, které se nenačítají z agendy Personalistika.

Dále pokračujte běžným způsobem:

4. Na kartě Zaměstnanci vyberte rok a čtvrtletí, za které údaje vykazujete.

5. Klepněte na tlačítko Import z Varia.

6. Po načtení údajů provedete kontrolu a doplnění údajů v tabulce Zaměstnanci (zejména údajů u nových zaměstnanců) a kontrolu v tabulce Ukazatele.

7. Exportujte údaje klepnutím na tlačítko Export pro ISPV.

8. Ukončete (uložte) práci s doplňkem tlačítkem Zavřít

9. Proveďte kontrolu údajů načtením souboru ISPV.xml do Internetového pořizovacího programu IPOP Externí odkaz (nemusí se instalovat). Tato aplikace slouží k pořízení, kontrole a bezpečnému odeslání dat pro statistické šetření Informační systém o průměrném výdělku (ISPV). Údaje můžete ručně vkládat nebo načíst ze souboru, vytvořeného mzdovým programem. Přenos dat ke zpracování probíhá pomocí certifikovaného šifrovaného komunikačního protokolu https.

9.1 Upozornění: Pro správné načítání dat je třeba nezadávat dovolenou přes svátek. To znamená, čerpá-li zaměstnanec dovolenou např. od 20.12.2012 do 31.12.2012, musí se zadat na dvě mzdové složky (MS):

 • MS Dovolená od 20.12.2012 do 23.12.2012
 • MS Dovolená od 27.12.2012 do 31.12.2012

Karta Zaměstnanci

 • Doplněk ISPV se otevře na kartě Zaměstnanci (obr. 1).
 • Pokud jste na panelu nástrojů vybrali rok a období, jsou hodnoty v polích Rok a Čtvrtletí, za které údaje vykazujete, nastaveny. V opačném případě vyberete hodnoty ze seznamů ComboBox - Nabídka polí.
  • Při načtení údajů v pololetí a na konci roku musí být provedena uzávěrka období. Jedině tehdy v tabulce Ukazatele bude vyplněn správně sloupec PRUMVYD
 • IČO koresponduje s identifikačním číslem organizace (Naše firma).
 • Vyplňte údaje o Odesílateli (E-mail, Telefon, případně Zpráva). Pole Firma a Jméno se dotáhnou z Varia. Tímto odesílatelem může být zaměstnanec firmy respondenta, který za odeslání údajů zodpovídá, nebo kontaktní pracovník firmy, která respondentovi vede mzdovou agendu a údaje respondenta odesílá zpracovateli. Tyto údaje jsou součástí xml věty a slouží pro urychlení kontaktu ze strany zpracovatele při řešení případných problémů.
 • Klepněte na tlačítko  a do pole Složka pro export nastavíte cestu k souboru ISPV.xml (například C:\Program Files\Vario12\ISPV\ISPV.xml).
 • Volbou CheckBox - Zatržítko Naplnit pole Vzdělání a Občanství z Varia se z agendy Personalistika přenesou jmenované údaje do doplňku. Vzdělání lze doplnit na kartě Prac. poměry / Další údaje /  Nejvyšší dosažené vzdělání. Pokud máte tato pole v tabulce Zaměstnanci již zadaná, přepíše existující hodnoty!
 • Volbou CheckBox - Zatržítko Naplnit pole pracovní pozice z Varia se z agendy Personalistika přenesou údaje, pokud jsou vyplněny v pracovním poměru na kartě Obecné v poli Pracovní pozice. Pokud máte tato pole v tabulce Zaměstnanci již zadaná, přepíše existující hodnoty!

Dialog Export do ISPV, karta Zaměstnanci

Obrázek 1: Dialog Export do ISPV, karta Zaměstnanci.

 

Tlačítko Import z Varia

 • Výpočet počtu zaměstnanců
 • Načte data z agendy Mzdy

 

Tlačítko Zaměstnanci

 • Do tabulky okna Zaměstnanci (obr. 2) se některé údaje načítají z agendy Personalistika, ale některé musíte doplnit výběrem ze seznamu polí u sloupců např. Postavení, Místo výkonu práce, Zaměstnání (CZ-ISCO), Vedoucí. V případě nového nástupu do zaměstnání, je třeba vždy tyto údaje doplnit.
 • Sloupec Invalidní důchod (= INVALD v souboru MP). Údaj o druhu invalidity se vyplňuje v agendě Personalistika na kartě Personální pod polem Přihláška SP. Pokud je tento dialog vyplněn, načte se automaticky do ISPV.
 • Zavřením okna uložíte zadané údaje.

Dialog Zaměstnanci

Obrázek 2: Dialog Zaměstnanci. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit. Okno lze rozšířit tažením pravého dolního rohu, případně lze používat posuvník.

 

Tlačítko Ukazatele

 • Otevře okno Ukazatele (obr. 3).
 • ABSNEMZ – počet neodpracovaných hodin pracovní neschopnosti bez nemocenské dávky. Automaticky se načítá z modulu Mzdy.
 • NAHRNEMZ – náhrady mzdy za dobu pracovní neschopnosti placené zaměstnavatelem. Automaticky se načítá z modulu Mzdy.
 • Zavřením okna uložíte zadané údaje.

Dialog Ukazatele

Obrázek 3: Dialog Ukazatele. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit. Okno lze rozšířit tažením pravého dolního rohu, případně lze používat posuvník.

 

Tlačítko Export pro ISPV

Provede export XML souboru.

Karta Organizace

Na kartě Organizace (obr. 4) je řada sledovaných údajů, které se načítají automaticky po klepnutí na tlačítko Import z Varia na kartě Zaměstnanci. Obsahují souhrnné údaje za vykazované čtvrtletí.

 • Důležitým polem je pole LAU1 (okres), které při prvním spuštění doplňku vyplníte výběrem položky "okres" ze ComboBox - Nabídka seznamu pole.
 • Pole Pododvětví OKEČ, Finanční kontrola a Kolektivní smlouva nejsou součástí exportu. Tyto údaje se firmě Trexima sdělují jinou cestou.

Dialog Export do ISPV, karta Organizace

Obrázek 4: Dialog Export do ISPV, karta Organizace.

Karta Nastavení

Na kartě Nastavení (obr. 5) se zobrazují mzdové složky, které se zahrnují do ukazatele vybraného ze seznamu ComboBox - Nabídka pole Ukazatel:

Zadejte pod jednotlivé ukazatele mzdové složky, které používáte. Přednastavené ukazatele ponechte, jen případně doplňte typ mzdové složky (MS) dle návodu. Pokud jiné typy mzdových složek nepoužíváte, žádné nevyplňujte. Jestliže se v poli Ukazatel nezobrazí všechny údaje, původní přepište (např. Náhrady) na další název a v poli sloupce Mzdová složka vyberte ze seznamu ComboBox - Nabídka typy mzdových složek, které používáte. Pak zůstanou údaje v poli Ukazatel uchovány.

 

Ukazatel Náhrady ComboBox - Nabídka (obr. 5)

 • V tomto případě je poslední položkou Svátek. Do Volič záznamů prázdné řádky doplníte mzdovou složku pro náhrady, kterou používáte, např. Návštěva lékaře apod.

Dialog Export do ISPV, karta Nastavení, ukazatel Náhrady

Obrázek 5: Dialog Export do ISPV, karta Nastavení, ukazatel Náhrady.

 

Ukazatel Pohotovost ComboBox - Nabídka (obr. 6)

Dialog Export do ISPV, karta Nastavení, ukazatel Pohotovost

Obrázek 6: Dialog Export do ISPV, karta Nastavení, ukazatel Pohotovost.

 

Ukazatel Prémie ComboBox - Nabídka (obr. 7)

 • Zadejte názvy mzdových složek, které používáte pro vyplácení pravidelných měsíčních prémií a odměn.

Dialog Export do ISPV, karta Nastavení, ukazatel Prémie

Obrázek 7: Dialog Export do ISPV, karta Nastavení, ukazatel Prémie.

 

Ukazatel Prémie nep ComboBox - Nabídka (obr. 8)

 • Zadejte názvy mzdových složek, které používáte pro vyplácení nepravidelně. Do nepravidelných odměn se zahrnují např. 13. a 14. platy, roční nebo pololetní prémie a další nepravidelně vyplácené odměny, které jsou považované za mzdu. Zároveň zkontrolujte, zda stejné složky neobsahuje také ukazatel Prémie a duplicitně uvedené mzdové složky odstraňte.

Dialog Export do ISPV, karta Nastavení, ukazatel Prémie nepravidelné

Obrázek 8: Dialog Export do ISPV, karta Nastavení, ukazatel Prémie nepravidelné.

 

Ukazatel Přesčas ComboBox - Nabídka (obr. 9)

Dialog Export do ISPV, karta Nastavení, ukazatel Přesčas

Obrázek 9: Dialog Export do ISPV, karta Nastavení, ukazatel Přesčas.

 

Ukazatel Příplatky ComboBox - Nabídka (obr. 10)

Dialog Export do ISPV, karta Nastavení, ukazatel Příplatky

Obrázek 10: Dialog Export do ISPV, karta Nastavení, ukazatel Příplatky.

 

Oprávnění

Nastavte oprávnění k doplňku pro profil a pro aktuální firmu v dialogu Možnosti Vario: Doplňky: Mzdy/ISPV.

 

Navazující dokumenty

Související dokumenty