Průvodce Import dat

Pomocí příkazu Import dat... otevřete dialogové okno Import dat. Zde naleznete položku Průvodce importem, který umožňuje načíst exportovaná a následně uložená data (z cizích systémů). Průvodce očekává data v tabulkách .mdb, .dbf, xls, xlsx nebo .csv.

Postupujte takto:

  • V poli Soubor Dialog zadejte cestu k exportnímu souboru a klikněte na OK.
  • Při importu záznamů agend dokladů, agendy Katalog a agendy Adresář, se kontroluje duplicita importovaných záznamů. Při importu se zobrazí seznam duplicitních záznamů, ve kterém vyberete, které z duplicitních záznamů chce importovat. Během importu se nenačtou záznamy, které jsou duplicitní a uživatel je nevybral v seznamu duplicitních záznamů.
  • Pokud importujete doklady v cizí měně, přečtěte si článek Import dokladů v cizí měně.

Průvodce Import dat

 

1. Zvolte formát importovaných dat

Průvodce importem dat

Formát dat Volba/popis Volba/popis Volba/popis
CheckBox Pevná šířka polí – pole importního souboru mají pevně definovanou délku. Combo Oddělovač záznamů

CrLf je označení pro dvojici znaků, které se ve Windows starají o odřádkování.

Jedná se o znaky s ASCII hodnotou 13 (ten se označuje Cr). Druhý následující znak má hodnotu 10 (ten má označení Lf).

CheckBox - Zatržítko Hlavičky sloupců zahrnout do importu.
CheckBox Pole oddělená oddělovačem – pole jsou oddělena definovaným znakem. Vyberte znak v poli Oddělovač polí. Kódování se předpokládá Windows 1250.

Combo Oddělovač záznamů

Combo Oddělovač polí

  • Středník (;)
  • Čárka (,)
  • Tab(ulátor) – sloupce jsou zarovnány od jednotné svislice.
CheckBox - Zatržítko Hlavičky sloupců zahrnout do importu.
CheckBox dBase (.dbf) Databáze dBase III, IV a V. Kódování se předpokládá Windows 1250.
CheckBox Microsoft database (.mdb) Databáze programu MS Access.
CheckBox Microsoft Excel (.xls, .xlsx)

Formáty souborů pro tabulkové kalkulátory typu MS Excel.

Pokud máte MS Office nižší než 2007, je nutné instalovat podporu Externí odkazpro soubory .xlsx.

CheckBox - Zatržítko Hlavičky sloupců zahrnout do importu.

 

2. Podle typu zdrojových dat zvolte pole pro cílová – importovaná – data (výběrem z nabídky Combo pole ve sloupci Cíl). V tomto případě se jedná o variantu Pevná šířka polí. Uživatel musí znát rozmístění polí v importním souboru. Následně namapuje pozice polí.

Průvodce importem dat - Pevná šířka polí

 

3. Varianta zadávání Pole oddělená oddělovačem. Sloupec Zdroj obsahuje záznamy importního souboru. K němu namapujte do sloupce Cíl pole tabulek Varia.

Průvodce importem dat - Pole oddělená oddělovačem

 

Některé agendy umožňují více kroků importu (viz tabulka), například v agendě Adresář můžete naplnit tabulky Firmy, Bankovní spojení a Adresy firem. Tento import obsahuje tři kroky, není však nutné je zadat (vyplnit) všechny.

  KrOK
Agenda Tabulka 1 Tabulka 2 Tabulka 3
Adresář Firmy Bankovní spojení Adresy firem
Banka Doklady Položky dokladu
Objednávky Doklady Položky dokladu
Pokladna Doklady Položky dokladu
Přijaté doklady Doklady Položky dokladu
Příkazy Doklady Položky dokladu
Skladové doklady Doklady Položky dokladu
Vydané doklady Doklady Položky dokladu
Interní doklady Doklady Položky dokladu
Výroba Doklady Položky dokladu
Zakázky Doklady Položky dokladu

 

Cílová pole importního souboru, která nechcete použít do Varia, při mapování nechte prázdná. Variantě Pevná délka ponechte nežádoucí pole prázdná, ale je nutné zadat jejich délku.

 

4. Z nabídky ComboBox - Nabídka zvolte cílovou knihu, výchozí záznam systém doplní automaticky. Je-li třeba, z nabídky jej změňte.

Průvodce importem dat

 

Pokud si nepřejete vytvořený import ukládat, nemusíte používat volbu Uložit nastavení jako import... Pokud naopak chcete jen vytvořit uložený import a nepřejete si ho provádět, použijte volbu Uložit nastavení jako import a průvodce pak zavřete tlačítkem Storno. Opětovným spuštěním průvodce (v totožné agendě) vytvořený a uložený import spustíte (i opakovaně) tak, že jej vyberete a klepnete na tlačítko OK.

 

5. Klepněte na tlačítko Importovat.

Import proběhl v pořádku

 

Související dokumenty