Úprava měsíčních mzdových složek

Obsah:

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

V agendě Mzdy v dialogu Mzda – na kartě Měsíční složky – je možné přidávat, upravovat a odstraňovat mzdové složky pro měsíční výpočet mzdy (obr. 1).

Dialog Mzda, karta Měsíční složky

Obrázek 1: Dialog Mzda, karta Měsíční složky.

Vytvoření, úprava nebo smazání mzdové složky

  • Novou složku přidáte klepnutím na tlačítko Nová… (obr. 1). V okně Měsíční složka (obr. 2) zadáte hodnoty nové mzdové složky.
  • Již vytvořenou složku můžete editovat tak, že ji otevřete buď dvojklikem, nebo ji označíte a klepnete na tlačítko Upravit… (obr. 1).
  • Pokud chcete mzdovou složku odstranit ze seznamu měsíčních mzdových složek v dialogu Mzda, položku vyberete a stisknete tlačítko Odstranit… (obr. 1).

Dialog Měsíční složky

Obrázek 2: Detail měsíční složky.

 

V okně Měsíční složka (obr. 2) poklepáním přímo na pole s textem názvu mzdové složky otevřete okno Mzdová složka (obr. 3), ve kterém zkontrolujete nebo upravíte vlastnosti mzdové složky.

Vlastnosti mzdové složky

Obrázek 3: Vlastnosti mzdové složky.

 

V okně Měsíční složka (obr. 2) klepnutím na tlačítko Horní index vedle pole Mzdová složka otevřete celkový přehled mzdových složek (obr. 4). V dialogu Mzdové složky můžete přidávat nové složky, upravovat stávající nebo je mazat. Složku(y) lze také načítat z databáze programu MS Access.

  • Po ukončení úprav mzdových složek na kartě Měsíční složky je nutné spustit výpočet mzdy tlačítkem Výpočet mzdy… (obr. 1), nebo spustit Hromadný výpočet mezd.

Seznam mzdových složek

Obrázek 4: Seznam mzdových složek.

 

TIP: Z tabulky měsíčních složek lze přejít klávesou Tab přímo na tlačítko Výpočet mzdy... které aktivujete klávesou Klávesa Enter

  • Funkce Výpočet mzdy... je aktivní také po klepnutí na tlačítko Nová… nebo Upravit… a následném zavření dialogu „Měsíční složka”.
  • Pro přechod mezi kartami detailu záznamu můžete využívat kombinaci kláves Ctrl+[Tab] a Ctrl+Shif+[Tab].

Pole „Předpokládané datum ukončení dlouhodobé absence” v detailu měsíční složky

Pole Předpokládané datum ukončení dlouhodobé absence v dialogu „Měsíční složka” (obr. 2) použijte v případě, že zadáváte složku absence, která bude trvat přes konec aktuálně zpracovávaného období a nevyplňujete v ní tedy pole „Platnost Do”. Do tohoto pole vyplňte předpokládané datum ukončení složky. Pole má tyto funkce:

  • Při vytvoření mzdy v období, do kterého zadané datum spadá, bude toto pole použito pro ukončení složky v polích „Platnost do” a „Likvidace do”.
  • Při výpočtu nároku na dovolenou je u složek, které krátí nárok na dovolenou, počítán nárok s ohledem na datum zadané v tomto poli.

Dialog Měsíční složka při absenci kratší než jedna směna

Po ruční editaci pole Dny na hodnotu menší než 1 se doplní pole Hodiny pro datum zadaný v polích Platnost odDo podle aktuálně nastaveného rozvrhu. V případě ruční editace pole Hodiny se zobrazí dotaz, zda se má automaticky upravit pole Dny podle podílu hodin zadaných v poli Hodiny k plnému počtu hodin pracovního dne zadaného v polích Platnost odDo podle aktuálního rozvrhu.

Zadání měsíčních složek a Výpočet mzdy do jiného období

Při přecházení z aktuálního do předchozího období v otevřeném detailu mzdy je provedena úprava, která při přidání dalších měsíčních složek nebo provedení Výpočtu mzdy zajistí automatické navrácení do aktuálního období, ve kterém se provede požadovaná operace (přidání měsíční složky, případně Výpočet mzdy). Není rozhodující, zda je (jsou) předchozí období Zavřené.

Kontrola mzdových složek

V dialogu Mzda, na kartě Měsíční složky (obr. 1), klepnutím na tlačítko  vyvoláte okno Kontrola. Zde CheckBox - Zatržítko vyberte, co chcete při zadávání a výpočtu mzdy kontrolovat a volby potvrďte tlačítkem OK. Podrobné informace o vlastnostech kontrol naleznete v dokumentu Kontroly při zadávání a výpočtu mezd.

 

Související dokumenty