Příklad nastavení Akce pro fakturu vydanou

Příklad "akce" pro fakturu v agendě Vydané doklady

Příklad popisuje vytvoření akce, která:

  • při založení nového dokladu (faktury vydané) v agendě Vydané doklady signalizuje kontrolu dokladu a další definované stavy Akcí dle jejich pořadí,
  • současně vystaví úkol do agendy Úkoly,
  • odešle e-mail odběrateli,
  • vystavená faktura se zobrazí před tiskem v náhledu,
  • automaticky se spustí doplněk Správce databáze.

 

Nastavení 1. akce "Zkontrolovat"

V agendě Vydané doklady otevřete dialog Možnosti Vario a v levé části dialogu klepněte na položku Akce pro povolený záznam Faktura (cesta: Moduly: Vydané doklady / Agendy: Vydané doklady / Knihy: Vydané faktury a dobropisy / Povolené záznamy / Faktura / Akce) - viz obrázky.

Dialog Možnosti Altus Vario - nastavení

V pravé části dialogu, do pole sloupce Akce, zapište pojmenování akce, – v tomto případě "Zkontrolovat". Text přechodem na jiné pole "zmodrá" – na modrý identifikátor poklepejte. Otevře se dialog Možnosti akce.

Dialog Možnosti akce

Nastavení pro tento příklad (typ záznamu) Faktura:

 
 
 
 
 
Akce Zkontrolovat
Pořadí 1
Podmínka zobrazení akce IsNull([Stav_dokladu])
Podmínka při spuštění akce Nevyplňujte
Používat oprávnění Nezaškrtávat

 

Dialog Možnosti akce

Karta Obecné

 

Akce Název akce Identifikátor akce. 
Pořadí Pořadí akce v procesu Seznam akcí, seřazený podle zvoleného pořadí, se nabídne v detailu souvisejícího záznamu vedle pole Akce pod tlačítkem Spustit jinou akci.
Podmínka zobrazení akce Podmínka pro spuštění akce Klepnutím na tlačítko  otevřete dialog Vzory podmínek pro akci (obrázek níže) a ze seznamu vyberte podmínku, při jejímž splnění se tato akce objeví nad záznamem. Jestliže vyberete podmínek více, spojí se logickým operátotem AND. Po odsouhlasení výběru tlačítkem OK můžete podmínku a operátor na kartě Obecné upravit.
Podmínka při spuštění akce Podmínka se vyhodnocuje po vybrání akce, ale ještě před jejím provedením. Příklad použití: dotaz, zda opravdu zvolenou akci provést.
Výraz na zobrazení dotazu :
vario.pomucky.ChooseMessage(0,2,"?:Opravdu vytvořit novou zakázku ?") = 1
Používat oprávnění Umožnit definici oprávnění pro pole Pokud oprávnění povolíte zatržítkem CheckBox - Zatržítko, tlačítkem Oprávnění... vyvoláte dialog Oprávnění, kde povolíte nebo odepřete úpravy a spouštění této akce uživatelům nebo skupině.

 

Dialog Vzory podmínek pro akci

 

Karta Záznamy

Na kartě Záznamy naleznete dva náhledy: Záznamy a XML.

 

 Náhled Záznamy

ComboBox - Nabídka Zapsat záznam do deníku Splněním podmínky akce uloží záznam události.
ComboBox - Nabídka Vytvořit úkol Splněním podmínky akce vytvoří úkol.
ComboBox - Nabídka Poslat e-mail Splněním podmínky akce odešle e-mail

 

V náhledu Záznamy, v poli sloupce Pořadí zapište č. 1 a v poli sloupce Záznam vyberte typ záznamu z nabídky ComboBox - Nabídka – v tomto případě "Vytvořit úkol". Text "zmodrá" – na modrý identifikátor poklepejte. Otevře se dialog Hodnoty záznamu.

Zatržítkem CheckBox - Zatržítko v poli sloupce Interaktivní ke zvolené akci povolíte zobrazení detailu vystavovaného záznamu do agend Deník, Úkoly nebo se otevře dialog pro odeslání e-mailu.

 

Dialog Možnosti akce, karta Záznamy, náhled Záznamy

 

Dialog Hodnoty záznamu


V tomto dialogu upřesníte v seznamu polí hodnoty ukládané při:

 

Vytvoření Úkolu nebo Záznamu do Deníku událostí nebo Odeslání e-mailu

 

Nastavení pro tento příklad (typ záznamu) Faktura: 

 
Kniha Úkoly
Vydané doklady (nastaví se automaticky).
Popis
Zkontrolovat fakturu
Zadal
Neměňte, neboť =CurrentUser() je výchozí uživatel.
Referent
Vyberte z nabídky ComboBox - Nabídka uživatele, kterému je úkol určen.

 

Dialog potvrďte tlačítkem OK.

 

Náhled XML

Definice z náhledu Záznam jsou zde zobrazeny ve formátu XML. Úpravy doporučujeme jen uživatelům znalým formátu XML.

Dialog Možnosti akce, karta Záznamy, náhled XML

 

Karta Nastavit hodnoty

Po provedení akce zde určete, co chcete nastavit v záznamu, na kterém byla akce spuštěna.

Dialog Možnosti akce, karta Nastavit hodnoty

Nastavení pro tento příklad (typ záznamu) Faktura:

 
Pole
Z nabídky ComboBox - Nabídka vyberte položku Stav_dokladu
Hodnota
Zkontrolováno


 

Karta Makra

Po klepnutí na tlačítko Vložit... se otevře dialog UI makra akce, kde zadáte posloupnost (dostupných) příkazů, které jsou volány během akce.

 

Dialog UI makra akce

 

Z nabídky pole Sestavit makro podle akce vyberte akci a v podokně výběr upřesněte. Dialog potvrďte tlačítkem OK.

Poznámka ke spouštění doplňku v Akcích.

Pro spuštění doplňku s kontrolou oprávnění použijte funkci SpustitDoplnek(“Název doplňku”)

Například: SpustitDoplnek("Správce databáze")

 

Nastavení na kartách dialogu Možnosti akce uložíte tlačítkem Zavřít.

 

 Změna typu dokladu

Pomocí akcí nelze přímo nastavit změnu pole Doklad. Pokud má akce změnit doklad (např. Nabídku na Zakázku) je možné použít funkci ZmenitNazevDokladuPomociAkce("Zakázka"), která se zadá do maker akce. 

 

Nastavení 2. akce "Odeslat"

 

Při nejasnostech porovnejte s výše uvedeným postupem.

 

Karta Obecné

V pravé části dialogu, do pole sloupce Akce, zapište pojmenování akce, – v tomto případě "Odeslat". Text přechodem na jiné pole "zmodrá" – na modrý identifikátor poklepejte. Otevře se dialog Možnosti akce.

 

Nastavení pro tento příklad (typ záznamu) Faktura: 

 
 
 
 
 
Akce Odeslat
Pořadí 2
Podmínka zobrazení akce Vyberte CheckBox - Zatržítko [Stav_dokladu]="Zaúčtováno" a potvrďte OK. Text v uvozovkách nahraďte hodnotou Zkontrolováno, takže výsledná podoba podmínky bude [Stav_dokladu]="Zkontrolováno"
Podmínka při spuštění akce Nevyplňujte
Používat oprávnění Nezaškrtávat

 

Karta Záznamy

V náhledu Záznamy, v poli sloupce Pořadí zapište č. 2 a v poli sloupce Záznam vyberte typ záznamu z nabídky ComboBox - Nabídka – v tomto případě "Poslat e-mail". Text "zmodrá" – na modrý identifikátor poklepejte. Otevře se dialog Hodnoty záznamu.

 

Nastavení pro tento příklad (typ záznamu) Faktura: 

 
Komu
Hodnotu pole =[E_mail] nahraďte platnou e-mailovou adresou, např. odberatel@firma.cz
na kterou bude zkontrolovaný doklad odeslán. Pokud potřebujete, vyplňte pole Kopie a Skryta_kopie.
Předmět
Z nabídky ComboBox - Nabídka pole Hodnota vyberte =[Cislo_dokladu] nebo do pole zapište textovou hodnotu "Fakturujeme Vám..."
Příloha
Z nabídky ComboBox - Nabídka pole Hodnota zvolte tiskový formulář (TF), který je k dispozici v agendě, ze které je akce spuštěna. Vyberte "Faktura". TF bude vložen do přílohy ve formátu *.pdf.
Zpráva
Do pole Hodnota zapište text zprávy pro příjemce. Např. "Dobrý den, fakturujeme Vám..." Abyste mohli pohodlně napsat celý text, aktivujte nad tímto textovým polem klávesovou zkratkou Shift+F2 dialog Lupa.

 

Karta Nastavit hodnoty

Nastavení pro tento příklad (typ záznamu) Faktura:

 
Pole
Z nabídky ComboBox - Nabídka vyberte položku Stav_dokladu
Hodnota
Odesláno

 

 

Karta Makra

Nastavení pro tento příklad (typ záznamu) Faktura:

 
Sestavit makro podle akce
Z nabídky ComboBox - Nabídka vyberte položku Tisk tiskového formuláře, v podokně zvolte Faktura a označte Radio button - Přepínač Ukázka před tiskem. Potvďte tlačítkem OK.
Sestavit makro podle akce
Z nabídky ComboBox - Nabídka vyberte položku Spustit doplněk, v podokně zvolte Správce databáze. Potvďte tlačítkem OK.

 

Nastavení na kartách dialogu Možnosti akce uložíte tlačítkem Zavřít.

 

Nastavení akce pro vydanou fakturu by mělo v dialogu Možnosti Vario vypadat takto:

Dialog Možnosti Altus Vario - Akce

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty