Přepočet částky nebo kurzu úhrady

Přepočet kurzu úhrady - úpravy v tabulkovém zobrazení

Uvedený postup v tomto odstavci platí pro úpravy položky jen v tabulkovém zobrazení.

Jestliže upravíte částku na položce dokladu úhrady (zpravidla jde o bankovní výpis) v cizí měně, přepočte se kurs nebo druhá částka (úprava částky v měně vyvolá přepočet částky v Kč a naopak). Jestli bude upraven kurs na položce dokladu úhrady nebo druhá měna, záleží na více okolnostech:

 • Pokud uživatel v průběhu práce s řádkem dokladu upraví kurs, bere se kurs za zadaný a přepočítává se částka.
 • Pokud je výpis načten homebankingem, berou se částky za dané a přepočte se kurs (pokud nebyl kurs zadán uživatelem, jak je uvedeno v předchozím bodu).

Poznámka

Výpisy načtené homabenkingem by v praxi uživatel neměl mít důvod upravovat. U plateb v cizí měně z korunového účtu nebo v případě některých formátů homebankingu se nepřenáší údaj o kursu nebo částce v cizí měně. V takovém případě je homebankingem správně načtená částka v korunách a částku v měně je potřeba upřesnit (případně naopak u účtů vedených v měně). V tomto případě doporučujeme úpravy provést v zobrazení detailu položky, kde uvidíte částku uhrazenou v měně i v korunách a hodnotu vypočteného kursového (a případně finančního) rozdílu. Navíc v zobrazení detailu nemusíte spoléhat na automatickou metodu výběru přepočtu částky nebo kursu a můžete si zvolit, co se bude počítat.

 • Pokud neplatí nic z předchozího (nebyl zadán kurs a výpis není načten homebankingem), potom se po úpravě částky spočte nový kurs podle následujících pravidel:
  • Pokud se nový kurs liší o méně než 10 %, předpokládá se, že došlo k úpravě částky úhrady kvůli kursovému rozdílu. V tom případě se přepočte kurs a druhá částka se zachová. Pokud jsou položky v tabulkovém zobrazení, zobrazí se bublina "Přepočten kurs úhrady: 25,500" (kde 25,500 je nová hodnota kursu).
  • Pokud se nový kurs liší o více než 10 % od stávajícího, má se za to, že se jedná o částečnou úhradu (nebo přeplatek). V tomto případě se zachová kurs a přepočte se druhá částka. Jestliže jsou položky v tabulkovém zobrazení, zobrazí se bublina "Přepočtena úhrada v měně: 123" (kde 123 je nová hodnota úhrady).
   Bublina upozornění se nezobrazí, pokud je položka upravena v zobrazení detailu, protože uživatel vidí přepočtené částky.

 

Volitelný přepočet částky nebo kurzu – úpravy v detailu položky

V detailu položky bankovního výpisu, která obsahuje úhradu v měně, lze měnit částku v měně nebo v korunách. Při změně částky v měně se kurzem vypočte odpovídající částka v korunách a naopak. Někdy je tento přepočet nežádoucí a chcete například pouze zadat částku v měně a částku v korunách si přejete ponechat.

 • V detailu položky bankovního výpisu (obr. 1), mezi polem částky v měně a polem částky v korunách, je zobrazen symbol «». Ten znamená, že částky jsou vzájemně vázány kurzem. Při zadání jedné se přepočte i druhá.
 • Klepnutím na symbol «» se symbol změní na | . To znamená, že částky nejsou provázány a při změně jedné se přepočte kurz a druhá částka zůstane, jak je.
 • Princip je totožný se zatržítkem v okně Kurzové a finanční rozdíly úhrady, kde je vazba vyjádřena zatržením.

Okno detailu položky bankovního výpisu a symbol přepočtu měny «»

Obrázek 1: Okno detailu položky bankovního výpisu a symbol přepočtu měny «»

 

Související dokument