Práce s číselníky

Při práci s aplikací Vario se budete setkávat s číselníky.

Jak vytvořit a připojit k poli, které nemá žádný číselník, uživatelský číselník?

Pole, které nemá připojený číselník poznáte jednoduše: umístíte do něj kurzor a pomocí pravého tlačítka myši vyvoláte z místní nabídky položku Číselník editace... Systém zobrazí informační okno (obr. 1):

K tomuto poli není připojený číselník, jehož hodnoty by bylo možné měnit

Obrázek 1: K tomuto poli není připojený číselník, jehož hodnoty by bylo možné měnit.

 

Číselníky se totiž standardně nenabízí. Je potřeba nastavit, u kterých polích se mají zobrazovat. To znamená nastavit vlastnosti polí v možnostech agendy. A právě jednou z vlastností polí je číselník. U seznamů, které jsou definované v designu Varia to ale nejde.

Nastavení číselníků ve vlastnostech pole agendy má přednost před číselníkem připojeným k poli. Díky tomu lze nastavit více vlastností číselníku, například násobný výběr, což připojený číselník neumožňuje.

Jednoduchý příklad pro agendu Zakázky

1. Vytvořte číselník.

 • Otevřete položku Číselníky z menu Nástroje/Možnosti.../Možnosti Vario/Číselníky, obr. 2 (způsoby vyvolání dialogu Možnosti Vario naleznete v dokumentu Obecné informace o dialogu Možnosti Vario).
 • Do nového řádku (na konci seznamu) napište např. Údaj 2 Zakazky (doporučujeme v ostrém provozu Vario název číselníku Údaj 2 doplnit o "Zakazky", abyste mohli vytvořit více číselníků pro Údaj 2 u různých dokladů...).
 • Poklepáním na modrý identifikátor Údaj 2 otevřete dialog Možnosti číselníku.
 • Z nabídky pole Typ číselníku ComboBox - Nabídka vyberte, jestli tento číselník bude sdílený všemi firmami nebo vytvoříte pro každou firmu samostatný číselník (viz Naše firma).
  • Jestliže chcete vytvořit číselník se dvěma sloupci, vyplňte pole Titulek 1Popis 1.
 • Klepněte na tlačítko Hodnoty číselníku... a v okně Údaj 2 vyplňte hodnoty.
  • Pokud jste definovali pole Titulek 1Popis 1, uvidíte a vyplníte sloupce dva.
 • Tlačítky Zavřít všechny tři dialogy uložte.

Vytvořit číselník v možnostech Vario

Obrázek 2: Vytvořit číselník v možnostech Vario.

 

2. Připojte číselník k poli (na úrovni agendy Zakázky).

 • Pro agendu Zakázky vyberte položku Pole z menu Nástroje/Možnosti.../Moduly/Zakázky/Agendy/Zakázky/Pole, obr. 3 (způsoby vyvolání dialogu Možnosti Vario naleznete v dokumentu Obecné informace o dialogu Možnosti Vario).
 • V tabulce vpravo vyberte v poli sloupce Pole položku Udaj_2.
 • Pokud v seznamu není Udaj_2, přidejte jej z nabídky ComboBox - Nabídka do nového řádku.
 • Poklepáním na modrý identifikátor Udaj_2 otevřete dialog Možnosti pole (popis dialogu v dokumentu Karta Vlastní).
 • Na kartě Obecné vyplňte:
  • Typ číselníku: Číselník
  • Číselník : Údaj 2 Zakazky
  • Typ seznamu: Seznam
  • Počet sloupců: 1
   • Jestliže jste definovali v prvním kroku sloupce dva, vyplníte 2.
   • V poli Šířky sloupců lze definovat šířky sloupců hodnotami oddělenými středníkem. Například 2000;4000. V tomto případě budou šířky sloupců připojovaného číselníku odpovídat přibližně 2 cm a 4 cm.
   • Poznámka: Jestliže není vyplněné pole "Šířka sloupců", aplikuje se standardní nastavení sloupců. Když uvedete jen jednu hodnotu, je platná pro všechny sloupce. Požadujete-li odlišnou šířku pro každý sloupec, hodnoty zapisujte v tisících oddělené středníkem.
 • Lze samozřejmě nastavit i jiný typ číselníku, např. dotaz SQL.
 • Další karty není nutné pro tento příklad vyplňovat.
 • Oba dialogy uložte tlačítkem Zavřít

Připojení číselníku Údaj 2 Zakazky k poli Údaj 2 v možnostech Vario

Obrázek 3: Připojení číselníku "Údaj 2 Zakazky" k poli "Údaj 2" v možnostech Vario.

 

3. Otevřete agendu "Zakázky", pokračujte na detail "Zakázky", na kartu Součet (obr. 4).

 • Vstupte do pole Údaj 2 a stiskněte F4 nebo vyberte z kontextového menu položku Číselník k poli...
 • Otevře se tabulka s hodnotami číselníku. Hodnotu do pole Údaj 2 vložíte výběrem ze seznamu.
 • Druhá volba kontextového menu Číselník editace... zobrazí dialog, pomocí kterého můžete seznam hodnot editovat a označenou hodnotu okamžitě vkládat (tlačítkem Vložit hodnotu).
  • Jestliže jste definovali v prvním kroku sloupce dva, vidíte v tabulce Číselník dva sloupce.
 • Gratulujeme, právě jste připojili k poli Údaj 2, které nemělo žádný číselník, uživatelský číselník Údaj 2 Zakazky.

Připojený číselník Údaj 2 Zakazky k poli Údaj 2 v dokladu Zakázka na kartě Součet

Obrázek 4: Připojený číselník "Údaj 2 Zakazky" k poli "Údaj 2" v dokladu Zakázka na kartě Součet.

Odstranění číselníku

Uživatelský číselník můžete odstranit (v dialogu Možnosti Vario/Číselníky) takto:

 • Vyberete (označíte) číselník, který chcete odstranit ze seznamu číselníků.
 • Stisknete klávesu Delete a systém zobrazí dialog informující o odstraňování číselníku.
  • Klepnutím na tlačítko Ano nenávratně odstraníte číselník (a tím i jeho vazby na pole)!
  • Klepnutím na tlačítko Ne máte možnost celou akci odvolat (číselník nebude odstraněn).
 •  Nelze odstranit číselník, který je součástí systému.

Jaký je rozdíl mezi Číselníkem a Datovým zdrojem?

Zásadní rozdíl spočívá v tom, že Datový zdroj může získat hodnoty z celého systému Vario pomocí SQL dotazu. Naopak v Číselníku je seznam hodnot přesně vyjmenovaný.

 

Související dokumenty