Dialog Úkol

Obsah:

Založení nového úkolu

Z detailu nějakého záznamu agendy Vario, nebo rovnou v agendě Úkoly založte nový záznam (obr. 1, 1A). Význam polí uvádíme v tabulce níže.

Popis dialogu Úkol, karta Obecné

Dialog Úkol, karta Obecné

Obrázek 1: Dialog Úkol, karta Obecné.

 

Vario Online – detail záznamu Úkol – karta Obecné

Obrázek 1A: Vario Online – detail záznamu Úkol – karta Obecné.

 

Tabulka 1: Popis polí karty Obecné (obr. 1, 1A).

POLE/FUNKCE POPIS
Popis Stručný a výstižný popis úkolu. Tento text se zobrazuje v tabulce agendy a v menu na panelu nástrojů. Podrobnější popis zaznamenejte do pole Poznámka.
Zadal Jméno uživatele, který úkol vytvořil.
Referent ComboBox - Nabídka Delegování úkolu uživateli (zodpovědné osobě). Ze seznamu vyberte jméno pracovníka, kterému se bude úkol zobrazovat ke splnění.
Předpok. čas Předpokládaná doba trvání splnění úkolu.
Datum zadání  Dialog Kalendář Datum a čas zadání úkolu.
Splnit úkol do Dialog Kalendář Datum a čas, do kdy má být úkol splněn. Jde pouze o evidenční úkol. Nesplnění úkolu v termínu nevyvolá žádnou akci.
Datum zahájení Dialog Kalendář Datum zahájení plnění úkolu.
Priorita ComboBox - Nabídka V případě více úkolů je možné určovat prioritu plnění.
Role ComboBox - Nabídka Nastavení oprávnění ke změně úkolu:
 • Uživatel vše: záznam mohou měnit všichni uživatelé.
 • Referent vše: záznam smí měnit pouze Zadavatel a Referent.
 • Referent: záznam smí měnit pouze Zadavatel, Referent smí pouze dokončit úkol.
Úkol do Outlooku > Ze zadaných dat vytvoří úlohu pro MS Outlook. Úloha však není jakkoli spjata s programem Vario.
Nastavení zabezpečení aplikace Outlook může bránit programu Vario v založení úkolu – záleží na verzi MS Outlook a nastavení úrovně zabezpečení.
Stav Informuje zadavatele úkolu, v jakém stavu se úkol nachází - ComboBox - Nabídka Nezahájeno, Odloženo, Probíhá, Čeká se na dalšího, Dokončeno, Přijato. Jmenované hodnoty jsou uzamčené pro úpravy kromě stavu "Přijato". Do číselníku Stavy úkolů lze přidávat (editovat) libovolné další stavy.
Celkový čas Slouží k evidenci skutečného celkového času spotřebovaného k vyřešení úkolu (např. záznam délky telefonního rozhovoru se zákazníkem).
Datum dokončení Dialog Kalendář Datum a čas dokončení úkolu. Vyplní se automaticky při změně stavu na dokončeno.
CheckBox - Zatržítko Připomenutí Dialog Kalendář Lze nastavit datum a čas připomenutí úkolu. Připomenutí v nastaveném čase se zobrazí pouze pokud je spuštěná aplikace Vario na vašem počítači.
Hotovo Udává, kolik % z úkolu je již splněno. Pole Stav, Datum dokončení a Hotovo jsou navzájem propojená. Úpravou jednoho ovlivníte hodnoty v ostatních polích:
 • Nastavením stavu Dokončeno se změní Datum=aktuální, Hotovo=100 %.
 • Snížením hodnoty na 0 % procent lze docílit Stav=Nezahájeno
 • Nastavením 5 % až 95 % Stav=Probíhá
 • 100 %=Dokončeno
Kliknutím do prvku „zatržítka” nastavíte hodnotu Hotovo okamžitě na 100 % CheckBox - Zatržítko.
Agenda Název agendy, do které patří identifikátor dokladu v poli Záznam.
Záznam Identifikátor záznamu, ke kterému patří úkol. Poklepáním na „modrém” identifikátoru se otevře detail záznamu, ke kterému byl úkol vytvořen.
 • Obsahy polí Agenda a Záznam jsou vyplněny u úkolů, které jste vytvořili na kartě Úkoly v detailu nějakého záznamu Varia nebo u úkolů generovaných systémem. V případě, že jste vytvořili úkol přímo v tabulce agendy Úkoly a chcete doplnit záznam, ke kterému se úkol vztahuje, klikněte na tlačítko  Otevřít/Najít záznam, daný záznam vyhledejte a vyberte na doklad.
 • Úkoly, které mají vyplněný údaj Agenda a Záznam, se zobrazují na kartě Úkoly u příslušného záznamu (všem uživatelům bez ohledu na stav).
Poznámka  Detailní popis úkolu nebo zápis libovolné poznámky k plnění úkolu.
Kategorie… Zařazení úkolů do kategorií.
Soukromé Nastavení, zda se jedná o soukromý úkol či veřejný. Zaškrtnutím pole CheckBox - Zatržítko Soukromé docílíte zobrazení konkrétního úkolu jen vám.

Karta Historie

Do pole Historie systém zaznamenává provedené změny (obr. 2), například při každém delegování a změně stavu.

Příklad

4.6.2012 10:30:42 dmalek delegoval na vmalkova
4.6.2012 14:06:08 vmalkova otevřeno
4.6.2012 14:06:28 vmalkova stav 25%

Událost otevřeno informuje delegujícího, že si delegovaný úkol přečetl. I přes opakované otevření detailu úkolu referentem se událost otevřeno zapíše pouze jednou.

Dialog Úkol, karta Historie

Obrázek 2: Dialog Úkol, karta Historie.

Karta Souvislosti

Pomocí nabídky Zobrazit ComboBox - Nabídka získáte přehled buď o všech úkolech nadřízeného záznamu, nebo zobrazíte identifikátor nadřízeného záznamu včetně agendy původu (obr. 3).

Dialog Úkol, karta Souvislosti

Obrázek 3: Dialog Úkol, karta Souvislosti. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

Karty Deník událostí a Dokumenty

Karty Deník událostí a Dokumenty dialogu Úkol mají stejnou funkci, jako v ostatních modulech Varia.

Karta Úkoly

Karta slouží k přehlednému zobrazení úkolů, k vytváření a mazání záznamů Úkol (obr. 4).

Pomocí nabídky Zobrazit úkoly ComboBox - Nabídka získáte přehled buď o všech úkolech k nadřízenému úkolu, nebo lze zobrazení omezit pouze na:

 • Mnou zadané všechny
 • Moje nedokončené
 • Moje úkoly všechny

Popis zobrazení naleznete v dokumentu Zobrazení agendy Úkoly.

Úkol k úkolu je možné vytvářet po klepnutí na tlačítko Nový úkol. Vybraný úkol smažete po klepnutí na tlačítko Odstranit úkol… a potvrzením rozhodnutí.

Dialog Úkol, karta Úkoly

Obrázek 4: Dialog Úkol, karta Úkoly. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

Navazující dokumenty

Související dokumenty