Strom produktů

V modulu Sklad můžete k produktům (a variantám) vytvářet systém kategorií. Kategorie lze členit do stromové struktury a produkty do navržených kategorií zařazovat.

Členění do kategorií používají zejména internetové obchody, které mohou tuto strukturu převzít z Varia. Funkci lze samozřejmě využít i pro přehledné rozdělení katalogů.

Strom produktů

Kategorie se definují v dialogu Strom produktů (obr. 1), který otevřete z menu Agenda příkazem Strom produktů...

 • Do okna se načtou do "kategorií" nezařazené produkty (ze všech knih agendy Katalog).
  • Po otevření (nemodálního) okna Strom produktů jsou ostatní funkce a okna aplikace Vario dostupná.

Dialog Strom produktů, karta Zařazení produktů

Obrázek 1: Dialog Strom produktů, karta Zařazení produktů. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce (z katalogu produktů). Poklepáním na identifikátor v poli sloupce Produkt otevřete detail záznamu.

Vytvoření kategorií

Nejdříve si nadefinujete kategorie, případně je rozčleníte do požadované struktury na kartě Definice stromu (obr. 2, tab. 1).

 • Je povoleno maximálně 8 vnořených kategorií.
 • Jednotlivé úrovně rozbalíte a sbalíte kliknutím na prvky Plus a Minus
 • Využít můžete též klávesové zkratky:
  • vnořená úroveň Ctrl+Shift+Down,
  • nadřízená úroveň Ctrl+Shift+Up.

Dialog Strom produktů, karta Definice stromu

Obrázek 2: Vytvořené kategorie v dialogu Strom produktů na kartě Definice stromu. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit, kopírovat (Ctrl+C) a vkládat (Ctrl+V), v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce.

 

Tabulka 1, obr. 2: Popis polí na kartě Definice stromu v dialogu Strom produktů.

Pole sloupce Funkce
Kategorie  Do pole zapište název kategorie. Do ní produkt později zařadíte. Poklepáním na modrý identifikátor názvu kategorie otevřete detail kategorie (obr. 2a), ve kterém je možné zjistit číselné ID kategorie a ID nadřízené kategorie. Detail kategorie slouží hlavně k úpravám delších textů popisu (délka textu není omezena) a k přesunu kategorie (viz dále).
Náhled HTML a Upravit HTML
Detail kategorie produktů (obr. 2a) podporuje zobrazení a editaci popisu kategorie ve formátu HTML. Tento formát umožňuje použití formátovacích prostředků v textu. Pro editaci se používá textový editor ve výchozím webovém prohlížeči. Funkčnost je shodná se záložkou Texty na katalogové kartě produktu.
Přesun kategorie Kategorii můžete přesouvat (včetně podřízených kategorií a produktů) pod jinou kategorii. Přesun se provádí v detailu kategorie (detail otevřete poklepáním na identifikátor kategorie na kartě Definice stromu) kliknutím na odkaz Změnit, který je vedle ID nadřízené kategorie. V dialogu Vyberte nové umístění položky označte cílovou kategorii a klepněte na tlačítko Přesunout.
Pořadí Pořadí kategorie určujete číslem (nižší je nahoře). Pokud není číslo zadáno, řadí se podle názvu kategorie.
Publikovat CheckBox - Zatržítko Publikovat v internetovém obchodu nebo katalogu.
Obrázek Do pole můžete vložit cestu k obrázku (má význam pouze pokud je strom produktů využíván pro e-shop).
Odkaz Slouží k zadání URL, buďto relativní nebo absolutní (použití je potřeba přizpůsobit konkrétnímu webovému obchodu).
Obchod Identifikátor obchodu.
Popis Pole využijete pro zadání popisu kategorie.
ID kategorie Jedinečný identifikátor kategorie.
ID Nadřízené kategorie Jedinečný identifikátor nadřízené kategorie.

 

Detail kategorie v dialogu Strom produktů na kartě Definice stromu

Obrázek 2a: Detail kategorie v dialogu Strom produktů na kartě Definice stromu.

 

Tabulka 2, obr. 2, 3, 4: Tlačítka dialogu Strom produktů.

Filtr kategorie na katalog
(karta Zařazení produktů/definovaná kategorie)
Klepnutím na tlačítko aplikujete filtr na zobrazení tabulky agendy Katalog.
Aktualizovat
(karta Zařazení produktů/Nezařazené a Všechny položky)
Klepnutím na tlačítko obnovíte seznam položek v tabulce dialogu.
Parametry...
(karta Definice stromu)
Spustí a otevře funkci Parametry, řešení určené pro definici a zadávání specifických informací k produktům.
Zobrazit položkově  / (Zobrazit strukturovaně) Funkce usnadní modifikaci existující struktury kategorií.
Prvek "Zobrazit položkově" přepíná zobrazení kategorií na prostý seznam. Díky tomu můžete v tabulce položek libovolně hledat, filtrovat, řadit a provádět hromadné úpravy. Místní nabídka obsahuje funkci "Zobrazit skryté sloupce…" S pomocí zapnutého zobrazení sloupců "ID Nadřízené kategorie" a "ID kategorie" máte přehled o číselných identifikátorech položek stromu (obr. 2, tab. 2).
Zpět do stromové struktury se lze vrátit klepnutím na prvek "Zobrazit strukturovaně".

 

Zařazení produktů do kategorií

Na kartě Zařazení produktů (obr. 3) se vlevo zobrazují definované kategorie. Do vytvořených kategorií zařadíte jednotlivé produkty.

 • Rozbalení a zabalení úrovní kategorií ovládáte pomocí prvků Plus a nebo Minus (případně poklepáním na název kategorie).
 • Produkty v zobrazení složky Nezařazené položky reprezentují produkty nezařazené do nějaké kategorie. Jakmile zde některou kategorii produktu přiřadíte, je z této složky odebrán.
 • Ve složce Všechny položky se zobrazuje celý obsah katalogu. Složka slouží k zařazení produktů do více kategorií stejným způsobem jako nezařazené položky. Rozdíl je v tom, že po zařazení produktů do některé z kategorií produkty z této složky nezmizí. Díky tomu jeden produkt může být zařazen do více kategorií současně.
 • Položky do více kategorií se "jinak" přidávají vložením produktu do příslušné kategorie. Tento postup je usnadněn tím, že produkty lze kopírovat (Ctrl+C) ze zobrazení tabulky katalogu nebo skladu do okna stromu (Ctrl+V), do pole Produkt, aniž by bylo nutné okno Strom produktů zavírat.

Podle potřeby můžete postupovat například takto:

 • Ve složkách Nezařazené nebo Všechny položky přiřadíte produktu kategorii ze seznamu pole ve sloupci Zařadit do kategorie ComboBox - Nabídka (obr. 3).
 • Výběr kategorie urychlí zápis počátečních písmen.
 • Kategorii lze zkopírovat a vkládat.

Dialog Strom produktů, karta Zařazení produktů a tabulka nezařazených položek

Obrázek 3: Dialog Strom produktů, karta Zařazení produktů a tabulka nezařazených položek.

 

 • Jiný postup spočívá ve výběru z nabídky kategorií vlevo a přiřazením produktu do této kategorie ze seznamu pole sloupce Produkt ComboBox - Nabídka (obr. 4).
 • Procházením kategorií lze zpětně kontrolovat, které produkty obsahují.

Dialog Strom produktů, karta Zařazení produktů a seznam produktů v kategorii

Obrázek 4: Dialog Strom produktů, karta Zařazení produktů a seznam produktů v kategorii.

 

Zobrazení kategorie v detailu produktu

V detailu záznamu Produkt se přepněte na kartu Ostatní (obr. 5).

 • Ze seznamu Zobrazit vyberete položku Strom produktů.
 • V tabulce podformuláře uvidíte, ve kterých kategoriích je produkt zařazen.
 • Výběrem ze seznamu kategorií můžete produkt zařadit do další, nové kategorie.

Detail záznamu Produkt, karta Ostatní a zobrazení Strom produktů

Obrázek 5: Detail záznamu Produkt, karta Ostatní a zobrazení Strom produktů.

 

Vložení produktu do dokladu podle kategorie a skladu

Příkaz Strom produktů... naleznete v místní nabídce nad položkami dokladu.

 • Okno zobrazí strom kategorií (včetně složky Nezařazené položky) s vnořenými produkty (a jejich variantami) v množství (k dispozici a blokováno) na zobrazovaném skladu (obr. 6).
 • Jestliže máte v agendě Sklad definováno více skladových knih, zobrazí se v seznamu Sklad ComboBox - Nabídka nad položkami kategorií.
 • Rozbalení a zabalení úrovní kategorií ovládáte pomocí prvků Plus a nebo Minus (případně poklepáním na název kategorie).
 • Poklepáním na položku produktu otevřete detail záznamu Produkt na kartě Obecné.
 • Produkty, které chcete vložit do položek dokladu vyberete CheckBox - Zatržítko zatržítkem.
 • Klepněte na tlačítko OK.
 • Na doklad se vloží vybrané produkty a sklad zobrazovaný v záhlaví okna Strom produktů.
 • Jednotlivým položkám s definovanou množstevní skupinou je třeba při zápisu množství zadat upřesnění pro Umístění, Sériové číslo, Šarži nebo Trvanlivosti pomocí dialogu Množstevní skupiny.

Okno Strom produktů určené pro výběr produktů do dokladu

Obrázek 6: Okno Strom produktů určené pro výběr produktů do dokladu.

 

Poznámka

Stromové kategorie nezaměňujte prosím s "klasickými" kategoriemi z ostatních agend.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty