Obratová a zůstatková předvaha

Obratová a zůstatková předvaha je jedním ze základních tisků modulu Účetnictví. Slouží ke kontrole obratů a zůstatků na účtech. Pomocí voleb nastavených v dialogu, který se zobrazí před jeho tiskem, si můžete vytisknout obratovou a zůstatkovou předvahu za všechny, rozvahové či výsledkové účty. Je možné zvolit i variantu tisknoucí jen obraty nebo jen zůstatky, avšak včetně názvů kont. Volba „Zůstatek obraty MD a D”, nepřevádí zůstatek na jednu ze stran, ale zobrazí zůstatek zvlášť pro stranu „Má dáti” i „Dal”.

Dialog Tisk - TF Obratová a zůstatková předvaha

Dialog Možnosti předvahy

Dialog Možnosti předvahy

Kritéria

Dialog Možnosti předvahy - Kriteria
Obrázek 1a
Dialog Možnosti předvahy - Kriteria
Obrázek 1b

 

V této části je možné si nastavit filtry, za které má být tisk proveden. Filtry jsou realizovány pomocí následujících polí:

Typ tisku ComboBox - Nabídka Zvolí typ sestavy a na tento typ navazující výběr kont. Může obsahovat tyto hodnoty:
Konto Můžete si zvolit pouze určité konkrétní konto, pro které bude sestava vytištěna.
CheckBox - Zatržítko Nedaňová konta Vybere pouze konta, která jsou v účtovém rozvrhu označena jako nedaňová.
 
Období od ComboBox - Nabídka - do ComboBox - Nabídka Dialog Kalendář

V tiskovém formuláři Předvaha můžete omezit tištěné obraty a zůstatky do konkrétního data. Vedle seznamu Období do použijte tlačítko kalendáře Dialog Kalendář. Kliknutím na něj se zpřístupní pole pro zadání data do. Jestliže je datum rovno poslednímu dni období, potom se datum ignoruje a tiskne se standardně k období. Výběrem období ze seznamu se zadané datum zruší a bude se tisknout podle období.

Zadáním data do se z tiskového formuláře vyloučí doklady, které mají datum vyšší než zadané datum. To neplatí pro doklady, které patří do období Otevření účtu.

Středisko (nákladový klíč) ComboBox - Nabídka
 • Tisk za jedno středisko: z nabídky pole Středisko vyberte středisko (obrázek 1a)
  a nebo
  Tisk za více středisek (pole Středisko ponechte prázdné): výběr více středisek (obrázek 1b) uskutečníte pomocí dialogu Vyberte střediska vyvolaném klepnutím na Více...
  nebo
 • Umožní výběr položek nákladového klíče (obrázek 2), pro které bude TF vytištěn.
Více... Otevře dialog Vyberte střediska (souvisí s funkcí Tisknout střediska jednotlivě - viz dále).
CheckBox - Zatržítko Tisknout střediska jednotlivě Volba souvisí s tiskem více středisek (odkaz Více... vedle seznamu Středisko). Pokud vyberete více středisek, můžete zvolit, zda se:
 • pro každé středisko vytiskne samostatný formulář Předvaha (volba Tisknout střediska jednotlivě nezaškrtnuta) nebo se
 • střediska vytisknou společně na jedné Předvaze.
Volba Tisknout střediska jednotlivě není dostupná pro Zobrazit náhled před tiskem.
Pro získání mezisoučtu za jednotlivá střediska při tisku na jedné Předvaze můžete zvolit Středisko v zobrazení Mezisoučty.
Zakázka Pokud firma vystavuje zakázky, umožní vyfiltrovat podle určitého čísla zakázky (hodně se používá například ve stavebnictví, kdy se sledují náklady a výnosy, mnohdy i srovnání s rozpočtem).
Měna Radio button - Přepínač Je možné zadat, zda-li uvedené účty budou uvedeny ve výchozí či cizí měně.

 

Dialog Možnosti předvahy - Kriteria

Obrázek 2

Nastavení

Dialog Možnosti předvahy - Správa nastavení

 

Tiskový formulář je široce modifikovatelný:

 • Položky, za které budou provedeny mezisoučty. Pokud si nevyberete žádný mezisoučet, dialog automaticky označí mezisoučet Konto – jakožto základní tvar (klasická předvaha).
 • Pole, která budou zobrazena v předvaze.
 • Některými ze základních nastavení můžete kontrolovat přizpůsobení sestavy (Velikost písma, výška řádku, tisk rámečků).
 • Výšku řádku lze nastavit v milimetrech. Pokud nastavíte menší písmo, lze nastavením výšky řádku docílit tisku většího počtu řádků na stránku.
 • Vypnutím volby Tisknout podtisk se nebudou podbarvovat záhlaví skupin (třídy, skupiny, syntetické účty atd.).

 

Požadované položky v seznamech sloupců "Mezisoučty" a "Sloupce" vyberete dvojklikem [x].

Při tisku sloupců "Středisko" a "Zakázka" se budou řadit řádky podle konta a následně podle hodnot v těchto sloupcích.

 

Tlačítko Upravit šířky sloupců...

Nastavení šířky sloupců Předvahy

 

Pro výběr sloupců je možné použít přednastavených hodnot, které odpovídají pevným nastavením z předchozí verze předvahy.

 

Uložit jako nastavení...

Všechna nastavení je možné uložit pod zvoleným jménem. Při dalším spuštění formuláře již není nutné zadávat nová nastavení, ale stačí pouze zvolit přednastavené hodnoty.

Dialog Možnosti předvahy - Spravovat nastavení...

Obrázek 3

 

Spravovat nastavení...

Pokud Variem spravujete pouze jednu firmu (Naše firma), zobrazí se pouze levá polovina dialogu Správa nastavení (obrázek 3), ve které můžete uložená nastavení Odstranit, Přejmenovat nebo Nahradit zobrazeným.

Dialog Možnosti předvahy - Spravovat nastavení... - Kopírovat nastavení

 

Jestliže spravujete více účetních jednotek, lze uložená nastavení jednoduše kopírovat do vybraných firem. V levém okně kliknutím označíte uložená nastavení (libovolný počet), v pravém okně buď jednu firmu, všechny, nebo některé. K výběru všech firem můžete použít tlačítko Vše, výběr zrušíte tlačítkem Nic. Kopírování dokončíte klepnutím na tlačítko Zkopírovat nastavení. Práci s dialogem ukončíte tlačítkem Zavřít.

Nastavení v cílové firmě již existuje

Obrázek 4

Nastavení existuje

Vario kontroluje nechtěné přepsání již uloženého nastavení firmy. Pokud taková situace nastane, zobrazí dialog Nastavení v cílové firmě již existuje s nabídkou voleb k řešení (viz obrázek 4).
Tlačítkem Storno dialog uzavřete bez provedení změn, což vám například umožní opravit zadaná kritéria kopírování.

Nákladové klíče

Obsluha nákladových klíčů je soustředěna do tří základních funkčností:

 • Výběr filtru nákladového klíče v Kritériích.
 • Možnost mezisoučtů podle jednotlivých položek nákladového klíče.
 • Možnost výběrů položek nákladového klíče jako samostatné pole ve výběru sloupců.

Nastavení mezisoučtů

Základním mezisoučtem předvahy je "Konto" – tehdy TF vytiskne setříděná konta. Je však možné navolit až 9 úrovní třídění. Důležité však je pochopit rozdíl mezi mezisoučtem "Konto" a "Detail". Volba detail ve skutečnosti slouží jako podúroveň mezisoučtu Konto za předpokladu, že si do některého sloupce zobrazíte středisko, zakázku, další položky nákladového klíče či jiný údaj, který není sám o sobě použit jako mezisoučet, ale chcete jej pouze mít v příslušném sloupci zapsán. Tedy několik řádků detailů je poté sečteno do řádku Konto. Nepoužijete-li žádný takový sloupec, může být volba Detail zavádějící, protože vlastně vypadá úplně stejně, jako volba Konto.

Zaškrtnete-li pouze pole Detail a nikoliv pole Konto, potom nedojde k setřídění podle čísel účtů. Je to důsledek výše popsané funkcionality.

 

Související dokumenty