Obratová a zůstatková předvaha

Obsah

 

Obratová a zůstatková předvaha je jedním ze základních tisků modulu Účetnictví. Slouží ke kontrole obratů a zůstatků na účtech. Pomocí voleb nastavených v dialogu (obr. 1), který se zobrazí před jeho tiskem, si můžete vytisknout obratovou a zůstatkovou předvahu za všechny, rozvahové či výsledkové účty. Je možné zvolit i variantu tisknoucí jen obraty nebo jen zůstatky, avšak včetně názvů kont. Volba „Zůstatek obraty MD a D” nepřevádí zůstatek na jednu ze stran, ale zobrazí zůstatek zvlášť pro stranu „Má dáti” i „Dal”.

Dialog Tisk a obratová a zůstatková předvaha

Obrázek: Dialog Tisk (Náhled) v agendě Účetnictví.

Dialog Možnosti předvahy

Dialog Možnosti předvahy

Obrázek 1: Dialog Možnosti předvahy.

Sekce Kritéria

Dialog Možnosti předvahy – sekce Kriteria
Obrázek 1a: Sekce Kriteria.
Sekce Kriteria a výběr více středisek
Obrázek 1b: Sekce Kriteria a výběr více středisek.

 

V sekci Kriteria (obr. 1a, 1b) je možné si nastavit filtry, za které má být tisk proveden.

 

Tabulka 1 (obr. 1a, 1b, 2): Filtry jsou realizovány pomocí následujících polí:

Typ tisku ComboBox - Nabídka Zvolí typ sestavy a na tento typ navazující výběr kont. Může obsahovat tyto hodnoty:
Konto V dialogu „Účtový rozvrh YYYY”  můžete zvolit CheckBox - Zatržítko pouze určité konkrétní konto, pro které bude předvaha vytištěna.
CheckBox - Zatržítko Nedaňová konta Zatržítkem vyberete pouze konta, která jsou v účtovém rozvrhu označena jako nedaňová.
Období od ComboBox - Nabídka do ComboBox - Nabídka Dialog Kalendář

V tiskovém formuláři „Předvaha” můžete omezit tištěné obraty a zůstatky do konkrétního data. Vedle seznamu „Období do” použijte tlačítko kalendáře Dialog Kalendář. Kliknutím na něj se zpřístupní pole pro zadání „Data do”. Jestliže je datum rovno poslednímu dni období, potom funkce datum ignoruje a tiskne se standardně k období. Výběrem období ze seznamu se zadané datum zruší a bude se tisknout podle období.

Zadáním data do se z tiskového formuláře vyloučí doklady, které mají datum vyšší než zadané datum. To neplatí pro doklady, které patří do období „Otevření účtu”.

Středisko (nákladový klíč) ComboBox - Nabídka
 1. Tisk za jedno středisko: z nabídky pole Středisko vyberte středisko (obr. 1a)
  nebo
 2. Tisk za více středisek (pole „Středisko” ponechte prázdné): výběr více středisek (obr. 1b) uskutečníte pomocí dialogu Vyberte střediska vyvolaném klepnutím na Více...
  nebo
 3. Umožní výběr položek nákladového klíče (obr. 2), pro které bude formulář vytištěn.
Více… Otevře dialog Vyberte střediska (souvisí s funkcí „Tisknout střediska jednotlivě”, viz dále).
Tisknout střediska jednotlivě CheckBox - Zatržítko Volba souvisí s tiskem více středisek (odkaz Více… vedle seznamu „Středisko”). Pokud vyberete více středisek, můžete zvolit, zda se:
 • pro každé středisko vytiskne samostatný formulář „Předvaha” (volba Tisknout střediska jednotlivě je nezaškrtnuta)
  nebo se
 • střediska vytisknou společně na jedné „Předvaze”.
Volba Tisknout střediska jednotlivě není dostupná pro Zobrazit náhled před tiskem.
Pro získání mezisoučtu za jednotlivá střediska při tisku na jedné „Předvaze” můžete zvolit Středisko v zobrazení Mezisoučty.
Zakázka Pokud firma vystavuje zakázky, vyplněné pole umožní vyfiltrovat podle určitého čísla zakázky (hojně se používá například ve stavebnictví, kdy se sledují náklady a výnosy, mnohdy i srovnání s rozpočtem).
Měna Radio button - Přepínač Přepínačem zvolte, zda uvedené účty budou uvedeny ve výchozí či cizí měně.
 Exportovat do Excelu…  Data z tiskového formuláře „Předvaha” lze exportovat do Excelu z okna nastavení konkrétní předvahy. Funkce umí (na rozdíl od standardního exportu z náhledu před tiskem) exportovat všechna data, která se tisknou podle nastavení.
 Tisknout  Klepnutím na tlačítko vytisknete obratovou a zůstatkovou předvahu za všechny, rozvahové či výsledkové účty. Je možné zvolit i variantu tisknoucí jen obraty nebo jen zůstatky, avšak včetně názvů kont. Volba „Zůstatek obraty MD a D”, nepřevádí zůstatek na jednu ze stran, ale zobrazí zůstatek zvlášť pro stranu „Má dáti” i „Dal”.

 

Sekce Kriteria a výběr položek nákladového klíče

Obrázek 2: Sekce Kriteria a výběr položek nákladového klíče.

Sekce Nastavení

 • Požadované položky v seznamech sloupců Řádky a Sloupce vyberete dvojklikem [x] (obr. 3).
 • Při tisku sloupců Středisko a Zakázka (obr. 1a, 1b) se budou řadit řádky podle konta a následně podle hodnot v těchto sloupcích.

Dialog Možnosti předvahy a sekce Nastavení, Řádky a Sloupce

Obrázek 3: Dialog Možnosti předvahy a sekce Nastavení, Řádky a Sloupce.

Tiskový formulář je široce modifikovatelný

 • Položky, za které budou provedeny mezisoučty. Pokud si nevyberete žádný mezisoučet, dialog automaticky označí mezisoučet Konto – jakožto základní tvar (klasická předvaha).
 • Pole, která budou zobrazena v předvaze.
 • Některými ze základních nastavení můžete kontrolovat přizpůsobení sestavy (velikost písma, výška řádku, tisk rámečků).
 • Výšku řádku lze nastavit v milimetrech. Pokud nastavíte menší písmo, lze nastavením výšky řádku docílit tisku většího počtu řádků na stránku.
 • Vypnutím volby Tisknout podtisk se nebudou podbarvovat záhlaví skupin (třídy, skupiny, syntetické účty atd.).

Upravit šířky sloupců…

 • Pro výběr sloupců je možné použít přednastavených hodnot, které odpovídají pevným nastavením z předchozí verze předvahy (obr. 4).

Dialog funkce Upravit šířky sloupc – nastavení šířky sloupců Předvahy

Obrázek 4: Dialog funkce Upravit šířky sloupců…

 

Uložit jako nastavení…

 • Všechna nastavení je možné uložit pod zvoleným jménem.
 • Při dalším spuštění formuláře již není nutné zadávat nová nastavení, ale stačí pouze zvolit z přednastavených hodnot.

 

Spravovat nastavení…

 • Pokud Variem spravujete pouze jednu firmu (Naše firma), zobrazí se pouze levá polovina dialogu Správa nastavení (obr. 5), ve které můžete uložená nastavení Odstranit, Přejmenovat nebo Nahradit zobrazeným.
 • Jestliže spravujete více účetních jednotek (Naše firma), lze uložená nastavení jednoduše kopírovat do vybraných firem (obr. 5a).
 • V levém okně kliknutím označíte uložená nastavení (libovolný počet), v pravém okně buď jednu firmu, všechny, nebo některé firmy.
 • K výběru všech firem můžete použít tlačítko Vše, výběr zrušíte tlačítkem Nic.
 • Kopírování dokončíte klepnutím na tlačítko Zkopírovat nastavení.
 • Práci s dialogem zrušíte tlačítkem Zavřít beze změn,  což vám například umožní opravit zadaná kritéria kopírování.

 

 • Vario kontroluje nechtěné přepsání již uloženého nastavení firmy. Pokud taková situace nastane, zobrazí dialog Nastavení v cílové firmě již existuje s nabídkou voleb k řešení.
 • Tlačítkem Storno dialog Nastavení v cílové firmě již existuje uzavřete bez provedení změn, což vám například umožní opravit zadaná kritéria kopírování.

Správa uloženého nastavení (jedna účetní jednotka – firma ve Variu)

Obrázek 5: Správa uloženého nastavení (jedna účetní jednotka – firma ve Variu).

Správa uloženého nastavení (několik účetních jednotek – firem ve Variu)

Obrázek 5a: Správa uloženého nastavení (několik účetních jednotek – firem ve Variu).

Nákladové klíče

Obsluha nákladových klíčů je soustředěna do tří základních funkčností:

 • Výběr filtru nákladového klíče v „Kritériích”.
 • Možnost mezisoučtů podle jednotlivých položek nákladového klíče.
 • Možnost výběrů položek nákladového klíče jako samostatné pole ve výběru sloupců.

Nastavení mezisoučtů

 • Základním mezisoučtem předvahy je "Konto" – tehdy tiskový formulář vytiskne setříděná konta. Je však možné navolit až 9 úrovní třídění.
  • Důležité však je pochopit rozdíl mezi mezisoučtem „Konto” a „Detail”. Volba „Detail” ve skutečnosti slouží jako podúroveň mezisoučtu „Konto” za předpokladu, že si do některého sloupce zobrazíte středisko, zakázku, další položky nákladového klíče či jiný údaj, který není sám o sobě použit jako mezisoučet, ale chcete jej pouze mít v příslušném sloupci zapsán. Tedy několik řádků detailů je poté sečteno do řádku „Konto”. Nepoužijete-li žádný takový sloupec, může být volba „Detail” zavádějící, protože vlastně vypadá úplně stejně, jako volba „Konto”.

Zaškrtnete-li pouze pole „Detail” a nikoliv pole „Konto”, potom nedojde k setřídění podle čísel účtů. Je to důsledek výše popsané funkcionality.

 

Související dokumenty