Uzávěrka (Mzdy)

Obsah:

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Funkce Uzávěrka

Uzávěrka bez zapnuté funkce Kontrolovat dovolenou

Funkce Uzávěrka, kterou spustíte z menu Nástroje agendy, zajistí výpočet průměrů pro PPÚ (čtvrtletně vždy v posledním měsíci čtvrtletí) a následně období uzamkne, čímž zamezí možným úpravám a výpočtům měsíčních složek. V dialogu Nastavení (M/RRRR), na kartě Obecné, se pole Stav období změní na Zavřené. Doporučujeme použít funkci Uzávěrka každý měsíc, a to z důvodu zamezení dodatečným úpravám po odeslání tiskových výstupů i odvodů úřadům a částek k výplatě zaměstnancům.

Výpočet průměrů bez zapnuté funkce Kontrolovat dovolenou

Obrázek 1: Výpočet průměrů bez zapnuté funkce Kontrolovat dovolenou.

 

Při použití funkce Uzávěrka v obdobích, kdy se počítají průměry pro PPÚ, se objeví tabulka Výpočet průměrů (obr. 1), ve které má uživatel možnost nastavit, jak postupovat, když není odpracován dostatečný počet dní a má se použít pravděpodobný výdělek:

  • nevytvářet, ponechat existující
  • spočítat z příjmu a odpracovaných hodin
  • zobrazit dialog pro ruční zadání průměrů
  • vytvořit s nulovou částkou

Současně je zde možnost spočítané průměry zobrazit (zatržením pole Po výpočtu zobrazit průměry), případně lze použít přímo tlačítko Zobrazit průměry, když už jsou spočítané.

Jestliže nebude provedena uzávěrka v měsících, kdy se počítají průměry pro PPÚ, v následujícím období v rámci vytvoření mezd se zobrazí dialogové okno (obr. 2).

  • V ostatních obdobích, kdy se průměrné výdělky nepočítají, se objeví pouze informační okno Období bylo uzavřeno.

Kontrola provedení uzávěrky

Obrázek 2: Kontrola provedení uzávěrky.

Roční uzávěrka jako taková ve Variu není, protože je součástí dialogu Dovolená!

Volitelné potlačení kontroly provedení uzávěrky probíhající při vytvoření mezd

Při provedení uzávěrky období v každém třetím období čtvrtletí kromě uzavření období probíhá také výpočet průměrných výdělků. Vytvoření průměrů je následně kontrolováno při vytvoření mezd průvodcem vytvoření. Pokud nejsou průměry nalezeny, je usuzováno, že uzávěrka nebyla provedena. Tento závěr nevyhovuje při zpracování mezd v některých firmách např. při zpracování odměn u SVJ. V průvodci uzávěrkou v takovém případě můžete použít funkci Nekontrolovat provedení uzávěrky při vytvoření mezd (obr. 1). Pokud volbu zaškrtnete, při vytvoření mezd se následně nekontroluje, zda průměry byly vytvořeny.

Výpočet průměrného výdělku u dohod konaných mimo pracovní poměr

Předpokladem pro stanovení správného průměrného výdělku je i u dohod přesná evidence nejen vyplacené odměny z dohody, ale také odpracovaných dnů a hodin. Vyplacené částky odměny z dohod je třeba zadávat do mzdových složek s typem mzdové složky, který má nastaven parametr Průměrný výdělek. Zadání odpracovaných dnů a hodin není nutné, pokud je v dohodě sjednán rozsah pracovní doby a je provedeno její rozvržení a tomu odpovídají i hodnoty v polích Pracovní týden (doba) a Pracovní den a Rozvrh. V tom případě se hodnoty odpracovaných dní a hodin generují automaticky při výpočtu mzdy.

Jestliže není pracovní doba sjednána a rozvrh je nastaven Bez rozvrhu, je doporučeno od období 10/2023 zadávat počet odpracovaných dní a hodin ručně do měsíčních mzdových složek. K tomu jsou určeny mzdové složky s typem složky, který má nastaven parametr Odpracováno. Zda se odpracované dny a hodiny správně evidují, je možné zkontrolovat v každém období ve výsledné mzdové složce Hrubá mzda v poli Dny a Hodiny.

V případě, že nejsou u typu poměru DPC a DPP odpracované hodiny v měsíční mzdě zadány, zobrazí se upozornění s výzvou k evidenci odpracované doby v případě, že:

  • dohoda nemá zadán datum ukončení nebo je pozdější než 31. 12. 2023,
  • jsou zadány částky do složek, které vstupují do výpočtu průměrného výdělku.

Kontrola zadání odpracovaných hodin u dohod při výpočtu průměrného výdělku

Pokud nebudou odpracované hodiny evidovány kompletně za každé zpracované období, může být výsledný průměrný výdělek zkreslený nebo nulový. To může zkomplikovat výpočet náhrady za dovolenou při jejím čerpání nebo proplacení, nebo v jiném případě potřeby použití průměrného výdělku.

Při spuštění uzávěrky období, které je posledním obdobím čtvrtletí, se při výpočtu průměrných výdělků kontroluje, zda jsou odpracované hodiny zadané v každém období, kdy je vyplácena odměna z dohody. Pokud zadané nejsou, zapíše se tato informace do protokolu. V takovém případě je nutné průměr upravit tak, aby odpovídal skutečně odpracovaným hodinám nebo odpracované hodiny do daných období doplnit a uzávěrku opakovat.

Pokud nejsou v dohodách evidovány odpracované dny, pak je podmínka odpracování 21 dní vyhodnocena záporně a průměr je stanoven jako pravděpodobný.

Uzávěrka se zapnutou funkcí Kontrolovat dovolenou

Funkce Uzávěrka používaná pro uzavření období a výpočet průměrných hodinových výdělků pro pracovně-právní účely v posledním období čtvrtletí nabízí možnost kontrolynastavení nároků na dovolenou. Při každém spuštění uzávěrky se otevře průvodce, který při zatržení parametru  CheckBox - Zatržítko Kontrolovat dovolenou zobrazí:

  • v prvním kroku přehled pracovních vztahů, které nemají nastaven nárok na dovolenou v aktuálním roce (obr. 3).

Výpočet průměrů se zapnutou funkcí Kontrolovat dovolenou a přehled pracovních vztahů, které nemají nastaven nárok na dovolenou v aktuálním roce

Obrázek 3: Výpočet průměrů se zapnutou funkcí Kontrolovat dovolenou a přehled pracovních vztahů, které nemají nastaven nárok na dovolenou v aktuálním roce.

 

  • ve druhém kroku přehled pracovních vztahů s rozdílným aktuálním (uloženým) a novým (navrhovaným) nárokem (obr. 4).

Výpočet průměrů se zapnutou funkcí Kontrolovat dovolenou a přehled pracovních vztahů s rozdílným aktuálním (uloženým) a novým (navrhovaným) nárokem

Obrázek 4: Výpočet průměrů se zapnutou funkcí Kontrolovat dovolenou a přehled pracovních vztahů s rozdílným aktuálním (uloženým) a novým (navrhovaným) nárokem.

 

Pokud takové pracovní vztahy existují, zobrazí se jejich přehled. Poklepáním do sloupce Pracovní poměr (obr. 4) se otevře detail nároku na dovolenou, ve kterém je možné nový nárok nastavit. To je vhodné zejména u dohod konaných mimo pracovní poměr, u kterých nárok vzniká s trváním dohody 28 dní a odpracováním 80 hodin a zvyšuje se s každým dalším odpracovaným násobkem týdenní pracovní doby.

V posledním kroku průvodce je zpřístupněno tlačítko Provést uzávěrku (obr. 5). Klepnutím na tlačítko je aktuální období uzavřeno a v posledním období čtvrtletí proběhne výpočet průměrných hodinových výdělků. Tyto akce proběhnou i přes nenastavené nároky. Ke kontrole a nastavení nároků je možné se vrátit i po provedení uzávěrky.

Obsah nových kroků průvodce odpovídá kartám Nenastavené nároky a Rozdílný nárokdialogu Dovolená, který je možné pro kontrolu nároků dovolené v průběhu roku použít také.

Výpočet průměrů se zapnutou funkcí Kontrolovat dovolenou

Obázek 5: Výpočet průměrů se zapnutou funkcí Kontrolovat dovolenou.

 

Související dokumenty