Karta Daňové odpisy

Po zařazení majetku doplníte další údaje – způsob odpisu, odpisovou skupinu, případně informace o odpisu vstupní ceny (obr. 1 a navazující tabulky).

Dialog Majetek, karta Daňové odpisy, záložka Odpisový plán

Obrázek 1: Výřez dialogu Majetek, karta Daňové odpisy, záložka Odpisový plán.

 

POLE POPIS
Pořizovací cena Zadáte částku pro daňové odpisování. Je možné zadat odlišnou pořizovací cenu daňovou od pořizovací ceny účetní.
Způsob odpisu

Ze seznamu ComboBox - Nabídka vyberete způsob daňového odpisu, podle kterého se bude vytvářet odpisový plán:

 • Rovnoměrný – použijí se rovnoměrné odpisové sazby
 • Zrychlený – použijí se zrychlené sazby
 • NIM – odpisové sazby pro nehmotný majetek
 • Vlastní – umožňuje definovat vlastní odpisový plán
 • Podle ÚOP – umožňuje vytvořit daňový odpisový plán podle účetního odpisového plánu. Pro použití tohoto způsobu je nutno nejprve vypočítat účetní odpisový plán. Daňové odpisy potom pouze převezmou součet účetních odpisů za každý rok.
Odpisová skupina

Ze seznamu ComboBox - Nabídka vyberete odpisovou skupinu a tím také „Odpisovou sazbu” pro výpočet tabulky „Daňových odpisů”.

Nabízí se všechny skupiny definované v dialogu Odpisové sazby, které splňují:

 • Rok <= rok z data zařazení majetkové karty.
 • Způsob odpisu = nastavený způsob odpisu z majetkové karty.

Seznam sazeb pro odpisovou skupinu v detailu majetku na kartě Daňové odpisy se plní podle kalendářního roku z data zařazení (pokud není zadané, tak podle kalendářního roku z aktuálního data).

Odpočet procenta vstupní ceny Ze seznamu ComboBox - Nabídka vyberete procento vstupní ceny, které chcete zahrnout do výdajů, pouze v případě zrychlených odpisů.
Rok uplatnění odpočtu Rok, ve kterém se uplatní odčitatelné procento.

Další pole jsou informativního charakteru, systém je doplňuje (vypočítává) na základě ostatních údajů o majetku:

POLE POPIS
Technické zhodnocení 1. rok Celková částka technického zhodnocení pro daňové odpisy v 1. roce.
Úprava ceny 1. rok Celková částka úpravy vstupní ceny  v 1. roce.
Vstupní cena Vstupní cena pro daňové odpisy.
Technické zhodnocení Celková částka technického zhodnocení pro daňové odpisy (bez 1. roku).
Úprava ceny Celková částka úpravy vstupní ceny pro daňové odpisy (bez 1. roku).
Dosavadní odpisy Celková částka uskutečněných daňových odpisů.
ZC při vyřazení Zůstatková cena daňová při vyřazení.
Zůstatková cena Zůstatková cena daňová.
Daňové odpisy jsou provedeny k roku Rok, ke kterému byly provedeny daňové odpisy daného majetku.

Výpočet odpisových plánů

Plány se vytvoří po stisku tlačítka Přepočítat. Odpisové plány je možné přepočítat i v průběhu odpisování. V tom případě se přepočtou odpisy jen v těch obdobích, ve kterých ještě nebyly uplatněny.

Simulace odpisů

 1. Z detailu odpisovaného majetku můžete vypočítat odpisové plány i pokud majetek není zařazen (mluvíme o simulaci odpisů). Tlačítko  Přepočítat  na kartě daňových i na kartě účetních odpisů se zpřístupní až po vyplnění požadovných hodnot (částka, způsob odpisu a datum zařazení), ale kontroluje se např. i vyplnění doby trvání smlouvy u NIM typu smlouva.
 2. Pokud máte vypočtené plány (tj. plán obsahuje položky) a změníte některou hodnotu, která ovlivňuje plán, dojde k automatickému přepočtu. Přepočet není nytné vynucovat klepnutím na tlačítko  Přepočítat . (Pokud jsou na sobě plány závislé (např. účetní podle daňového) přepočtou se oba plány, jinak se přepočte jen plán ovlivněný danou změnou.)
 3. Při zařazení se automaticky přepočtou/vypočtou odpisové plány (tedy pokud jsou zadány potřebné údaje jako způsob odpisu a doba trvání).
 4. Validace polí kontroluje, jestli neměníte hodnoty ovlivňující vstupní cenu po zařazení atp.
 5. Zrušení zařazení „odškrtnutím” zatržítka „Zařazeno” je indikováno dotazem „Přejete si zrušit zařazení?”.
 6. Pokud není nastaveno účtování nebo se používá jednoduché účetnictví, nejsou dostupná pole pro zadání předkontací a nevystavují se doklady.

 

Navazující dokumenty