Komunikujte se správcem daně elektronicky

Finanční správa

S účinností od 1. ledna 2015 platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze elektronicky – datovou zprávou (Zdroj: Finanční správa Externí odkaz).

Datová schránka

Od letošního roku je povinnost zasílat všechna podání na finanční úřad elektronickou formou. Týká se to také přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO) a jeho příloh.

Uživatelé informačního systému Vario mají možnost závěrkové výkazy – tj. Rozvahu a Výkaz zisků a ztrát – vytisknout do formátu PDF (obr. 1). Takto vytvořené soubory se již finančnímu úřadu datovou schránkou zasílat nesmí.

Dialog Tisk a seznam tiskových formulářů (výkazů) modulu Účetnictví

Obrázek 1: Dialog Tisk a seznam tiskových formulářů (výkazů) modulu Účetnictví.

Daňový portál

Jedinou možností je vytvoření formuláře v rámci Daňového portálu Externí odkaz Finanční správy (EPO) – obr. 2. Výkazy se na portál nenačítají samostatně, ale pouze v rámci DPPO jako jeho příloha.

  • Použijte zde proto volbu Elektronické formuláře Externí odkaz.
  • Poté zvolte formulář pro Daň z příjmů právnických osob.
  • Pomocí Průvodce vyplníte celé přiznání (obr. 3).

Daňový portál – elektronické služby Finanční správy ČR

Obrázek 2: Daňový portál – elektronické služby Finanční správy ČR.

 

  • V pravé nabídce úvodní stránky pro vyplnění formuláře je v seznamu příloh obsažen také odkaz na RozvahuVýkaz zisků a ztrát (obr. 3).

Daňový portál > Elektronická podání > Daň z příjmů právnických osob – pro zdaň. obd. započatá v r. 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Obrázek 3: Daňový portál > Elektronická podání > Daň z příjmů právnických osob – pro zdaň. obd. započatá v r. 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.

 

  • Do elektronických formulářů přepíšete vybrané údaje z vytištěných výkazů (obr. 4).
  • Po vyplnění použijte funkci pro kontrolu stránky, která upozorní na případné nesrovnalosti (obr. 4).

Elektronický formulář Rozvaha v prostředí Daňového portálu

Obrázek 4: Elektronický formulář Rozvaha v prostředí Daňového portálu.