Přizpůsobení definované sestavy ROZVAHA účtovému rozvrhu firmy

V článku jsou uvedeny neaktuální informace. Na změně obsahu pracujeme.

 

Pro sestavení výkazu Rozvaha slouží vzorce v definované sestavě. Námi připravené vzorce jsou založeny na obvyklé účetní osnově pro podnikatele. Pokud používáte standardní čísla účtů osnovy pro podnikatele, bude výkaz Rozvaha fungovat tak, jak je námi dodán. Výjimku tvoří několik řádků výkazu, které lze vyplnit pouze na základě analytického členění účtů. Protože analytické členění není standardizováno (každá účetní si sestavuje vlastní účtový rozvrh), je potřeba přizpůsobit vzorce definované sestavy, které vyžadují analytické členění, podle vlastního účtového rozvrhu.

 

Typy oprav:

  • Doplnění účtů, které se do rozvahy nenačítají.
  • Odstranění účtů, které se načítají vícekrát.
  • Oprava pro načítání dlouhodobých závazků/pohledávek.
  • Funkce IFF. Účty, které mohou vstoupit na aktiva či na pasiva dle zůstatku, chce firma vyhodnocovat po analytikách, nikoli v součtu za syntetiky.

 

Doplnění účtů

Do rozvahy se nenačítají ty účty, které mají mít v závěrce nulový zůstatek. Při tisku výkazu v průběhu roku je třeba zohlednit i tyto účty. Lze je tedy přidat do již existujícího vzorce. Doporučujeme upravit pouze vzorec pro aktuální období (sloupec D) – při tisku minulého období by toto konto již mělo být bez zůstatku.

 

Tabulka 1 

Účet Doporučený řádek úpravy Popis
111 33 Materiál na cestě - v závěrce se má zůstatek přeúčtovat na 119
131 37 Zboží na cestě - v závěrce se má zůstatek přeúčtovat na 139
395   Vnitřní zúčtování - pomocný účet, který by i v průběhu roku měl být nulový
431 83,84 Výsledek hospodaření - v průběhu roku se převádí na 428 nebo 429

Příklad:

=Zk(12, "112", "119","111")

 

Odstranění účtů

Některé účty se do rozvahy ve výchozím nastavení načítají vícekrát. Je to z toho důvodu, že mohou vstoupit na více řádků (např. 391). Možností opravy vzorce je několik:

  • Smazat celý vzorec a místo něj zapsat nulu (pouze v případě, že obsahuje jen jeden účet).
  • Rozlišit jednotlivé řádky analytikou, a to i neexistující. Doplněním nepoužívané analytiky do vzorce docílíme toho, že načítaná částka bude nula.

Příklad

= ZK(12,  "391999")

 

Tabulka 2: Oprava se týká těchto účtů a řádků

Konto řádek ve sloupci D řádek ve sloupci E řádek ve sloupci G Popis
091   5; 6; 7; 8; 9; 10 5; 6; 7; 8; 9; 10 Opravná položka k majetku
092   14; 15; 16; 17; 18; 19 14; 15; 16; 17; 18; 19 Opravná položka k majetku
095   12; 21; 30 12; 21; 30 Opravná položka k majetku
096   24; 25; 26; 27; 28; 29 24; 25; 26; 27; 28; 29 Opravná položka k majetku
291   61; 62 61; 62 Opravná položka k cenným papírům
391   40; 41; 42; 43; 44; 46; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 57 49; 50; 51; 52; 55; 57 Opravná položka k pohledávkám
459 89; 91 89; 91   Ostatní rezervy
461 116; 117 116; 117   úvěr
479 104; 108; 109; 114 104; 108; 109; 114   Ostatní závazky

 

Oprava pro načítání dlouhodobých závazků/pohledávek

Ve vzorcích rozvahy je pro dlouhodobé pohledávky a závazky připravena analytika začínající devítkou, tj. například 3119. Pokud používáte jinou analytiku, je možné buď zůstatky účtů pomocí interního dokladu přeúčtovat nebo upravit vzorečky v definované sestavě.

Jestliže máte pod jednou syntetikou více analytických účtů dlouhodobých pohledávek či závazků, doporučujeme sjednotit je právě tak, aby jejich analytika začínala stejným číslem. Usnadní to tak vytváření vzorců.

Při opravě vzorců je třeba nezapomenout upravit i řádky pro krátkodobé pohledávky a závazky, kde je vzoreček sestaven rozdílem (z celkové částky účtu se odečítá hodnota dlouhodobých, která patří na jiný řádek).

Příklad

=ZK(12, "351")-ZK(12, "3519")

 

Tabulka 3: Oprava se týká těchto řádků a účtů

Konto řádek ve sloupci D řádek ve sloupci E řádek ve sloupci G
2559 98; 112 98; 112  
3119 40; 49   40; 49
3139 40; 49   40; 49
3149 44; 55   44; 55
3159 40; 49   40; 49
3359 46; 57   46; 57
3519 41; 50   41; 50
3529 42; 51   42; 51
3549 43; 52   43; 52
3559 43; 52   43; 52
3589 43; 52   43; 52
3649 96; 107 96; 107  
3659 96; 107 96; 107  
3669 96; 107 96; 107  
3679 96; 107 96; 107  
3689 96; 107 96; 107  
3719 46; 57   46; 57
3729 101; 114 101; 114  
3739 (*) 46; 46; 57; 57; 101; 101; 114; 114 101; 101; 114; 114 46; 46; 57; 57
3749 46; 57   46; 57
3759 46; 57   46; 57
3769 46; 57   46; 57
3779 101; 114 101; 114  
3789 46; 57   46; 57
3799 101; 114 101; 114  
3889 45; 56   45; 56
3899 100; 113 100; 113  
3919     40; 41; 42; 43; 44; 46
4719 94; 105 94; 105  
4729 95; 106 95; 106  
4739 98; 112 98; 112  
4749 101; 114 101; 114  
4759 97; 111 97; 111  
4789 93; 99; 104 93; 99; 104  
4799 93; 101; 104; 108; 109; 114; 114 93; 101; 104; 108; 109; 114; 114  

(*) Tento účet se v jednom vzorci vyskytuje vícekrát, protože je použita funkce IFF, tzn., že Vario vyhodnocuje, zda je zůstatek kladný či záporný a podle toho do řádku zapíše příslušnou hodnotu.

 

Použití funkce IFF

Některé účty mohou podle zůstatku vstupovat buď do aktiv nebo do pasiv. Vzorce vyhodnocují stav celé syntetiky v součtu. Pokud firma chce zohledňovat a samostatně vyhodnocovat jednotlivé analytiky, je třeba vzorce upravit. Většinou se tato úprava týká kontokorentních účtů 221.

 

Tabulka 4: Účty s použitou funkcí IFF

Konto řádek ve sloupci D řádek ve sloupci E řádek ve sloupci G Popis
221 60; 60; 117; 117 117; 117 60; 60 Kontokorent
336 53; 53; 109; 109 109; 109 53 Zúčtování soci.a zdr.
341 54; 54; 110; 110 110; 110 54; 54 Daně
342 54; 54; 110; 110 110; 110 54; 54 Daně
343 54; 54; 110; 110 110; 110 54; 54 Daně
345 54; 54; 110; 110 110; 110 54; 54 Daně
373 57; 57; 114; 114 114; 114 57; 57 Pohl. a záv. s term. operací
398 52; 52; 107; 107 107; 107 52; 52 Spojovací účet při sdružení
481 47; 47; 102; 102 102; 102 47; 47 Odložená daň pohl. a závazek

 

Příklad

=IIf (ZK(12, "221")<=0, 0, ZK(12, "221"))

Nebo

=IIf (ZK(12, "221100")<=0, 0, ZK(12, "221100"))+(ZK(12, "221200")<=0, 0, ZK(12, "221200"))

 

U některých účtů není nutné funkci IFF zachovávat, protože je pro každý typ účtování použita jiná analytika. Např. 481 musí mít na samostatných analytikách účtovaný závazek a samostatně pohledávku. Původní vzorec =iif(ZK(12, "481")>=0,ZK(12,"481"),0) je tedy možné zjednodušit např. na =ZK((12, "481100")

 

Související dokumenty