Vystavení skladového dokladu na základě jiného dokladu

V agendě Skladové doklady můžete hromadně vystavovat příjemky a výdejky na základě existujících dokladů. Funkce kopírují množstevní skupiny podobně jako ostatní funkce. Funkce naleznete v menu Agenda (Nástroje agendy).

Vystavit příjemku k →

Vystavit výdejku k →

Příklad vystavení příjemky k faktuře přijaté

 Přijaté faktury musí splňovat následující kritéria:

 • k faktuře nebyla vystavena příjemka
 • na faktuře je alespoň jedna položka určena k naskladnění pomocí volby "Nastavit stav přijmout", tzn. že stav položky je přijmout FAKTUROVÁNO (obr. 1).

Detail dokladu Přijatá faktura – nabídka tlačítka Stav vše (Naskladnit)

Obrázek 1: Doklad Přijatá faktura, karta Položky – nabídka tlačítka Stav vše – Naskladnit.

 

 • Z nabídky menu Agenda vyberete příkaz Vystavit příjemku k Faktuře přijaté...
 • Systém zobrazí dialogové okno Výběr záznamů Příjem přijatých faktur se seznamem vystavených přijatých faktur (obr. 2).
 • Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).
 • Ze seznamu vyberete jeden nebo více dokladů, ke kterým chcete vystavit příjemku.
 • Související dokument Vystavit výdejky k fakturámVystavit příjemky k fakturám (Přijaté doklady).

Dialog Výběr záznamů – Příjem přijatých faktur

Obrázek 2: Dialog Výběr záznamů – Příjem přijatých faktur. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

Klepnutím na tlačítko Vystavit příjemky (obr. 2) systém k vybraným fakturám vystaví do příslušné knihy příjmové doklady a provedete tyto operace:

 • Vyplní obchodní údaje firmy. Vyplní další údaje: do podformuláře Položky dokladu vloží všechny položky vybraného dokladu, které byly ve stavu přijmout FAKTUROVÁNO. Vario vystaví novou příjemku pouze s touto položkou (i když bylo na faktuře více položek v odlišném stavu) a nastaví je na přijímá se FAKTUROVÁNO (obr. 3).
 • Zobrazí vystavenou příjemku pro doplnění některých údajů (viz dokument Příjemka) a případné naskladnění produktů na sklad – Naskladnit (PŘIJATO) – obr. 3.
 • Pokud vystavujete více dokladů, otevře se okno Vystavené doklady s přehledem vystavených dokladů.
 • Seznam dokladů, které souvisejí s vybraným skladovým dokladem můžete zobrazit na kartě Souvislosti z nabídky zobrazení Sklad účetní doklady nebo Všechny obvyklé souvislosti.

Detail dokladu Příjemka, karta Položky

Obrázek 3: Detail dokladu Příjemka, karta Položky – nabídka tlačítka Stav vše – Naskladnit (PŘIJATO).

 

Vystavit příjemku k → Stejným způsobem v agendě Skladové doklady můžete vystavit příjemku:

Příjemka kdy Stav jedné nebo více položek je příkaz Menu Agenda
 • k výdajovému pokladnímu dokladu
přijmout FAKTUROVÁNO a nebyla k ní dosud příjemka vystavena. Vystavit příjemku k → Pokladnímu dokladu...
 • k objednávce
např. přijmout POTVRZENO (přijmout OBJEDNÁNO) a nebyla k ní dosud vystavena příjemka ani faktura.
Obdobnou funkci k vystavení příjemek k objednávkám, v agendě Objednávky, naleznete v dokumentu Vystavit příjemky k objednávkám.
Vystavit příjemku k → Objednávce...
 • podle výdejky
libovolný. Zkopíruje vybranou skladovou výdejku a nastaví položkám stav koncept (funkce kopíruje ceny z příjemky). Vystavit příjemku k → Podle výdejky...
 • k nepřijatým objednávkám
např. přijímá se POTVRENO, (přijímá se OBJEDNÁNO). Obdobnou funkci k vystavení příjemek k objednávkám, v agendě Objednávky, naleznete v dokumentu Vystavit příjemky k objednávkám. Vystavit příjemku k → Nepřijatým objednávkám...
 • podle vratky příjemky
libovolný. Vlastnosti jako funkce "Vystavit příjemku k – Podle výdejky", ale nabídnuty jsou vratky příjemky. Vystavit příjemku k →
Podle vratky příjemky…

 

Převod zboží mezi sklady s odloženým příjmem (bez převodky)

Zboží mezi sklady se převádí pomocí převodky. Převodka zboží vydá ze zdrojového skladu a přijme na cílový sklad jedním krokem. V některých případech je však požadováno rozdělení výdeje a příjmu na dva kroky. Například jedná-li se o vzdálený sklad, za který má odpovědnost jiná osoba. V takovém případě zboží ze zdrojového skladu vydá jeden skladník, zboží je nějaký čas na cestě a následně ho do druhého skladu přijme skladník zodpovědný za druhý sklad. K tomu se dá použít dvojice dokladů výdejka a příjemka. Řešení pomocí výdejky a příjemky ale nezajistí opravu ceny na cílovém skladu při dodatečné opravě ceny na zdrojovém skladu. Oprava ceny je zajištěna jen při převodu pomocí převodky.

Řešením uvedeného problému je možnost vystavit příjmový doklad na cílový sklad, který je svázaný s výdejkou a u kterého je zajištěn přepočet skladových cen na cílovém skladu.

 • Zboží se vydá ze zdrojového skladu prostřednictvím standardní výdejky. Na výdejce se zaškrtne hodnota Nefakturovat, aby se výdejka nenabízela k fakturaci.
 • Zboží se převeze na cílový sklad.
 • Uživatel odpovědný za cílový sklad vystaví doklad příjmu pomocí příkazu:
  menu Agenda → Vystavit příjemku k / Podle výdejky (Vázaný převod na jiný sklad)...
 • Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).
 • Funkce nabídne seznam výdejek (obr. 4) s položkami ve stavu VYDÁNO. Uživatel vybere příslušnou výdejku.
 • Na základě výdejky se vystaví doklad s názvem Převod na sklad a zboží se přijme.
 • V případě dodatečné opravy ceny na zdrojovém skladu, která změní cenu na výdejce, se zároveň opraví cena na vázaném dokladu Převod na sklad a navazující doklady na cílovém skladu.

Poznámka

Doklad "Převod na sklad" je založen na typu dokladu "Vratka výdejky" a vazba mezi doklady "Výdejka" a "Převod na sklad" je založena na stejném principu, jako vazba mezi "Výdejkou" a "Vratkou výdejky".

Dialog Výběr záznamů – Vázaný převod na jiný sklad

Obrázek 4: Dialog Výběr záznamů – Vázaný převod na jiný sklad.

 

Vystavit výdejku k V agendě Skladové doklady můžete vystavit výdejku:

Výdejku: kdy Stav jedné nebo více položek je příkaz Menu Agenda
 • k faktuře vydané
vydat FAKTUROVÁNO a nebyla k ní dosud výdejka vystavena. Vystavit výdejku k → Faktuře vydané...
 • k příjmovému pokladnímu dokladu
vydat FAKTUROVÁNO a nebyla k ní dosud výdejka vystavena. Vystavit výdejku k → Pokladnímu dokladu...
 • k zakázce*
vydat REZERVOVÁNO nebo vydat fakturovat REZERVOVÁNO a nebyla k ní dosud výdejka ani faktura vystavena.
 • Při vystavení výdejky ze zakázky se nejdříve rezervují položky a výdejka se vystaví pouze na položky, které se podařilo rezervovat. Díky tomu výdejka obsahuje pouze položky, které budou vydány ke dni vystavení výdejky.
 • Rezervace položek se provádí také při hromadném vystavení výdejek prostřednictvím okna pro funkce menu Agenda/Fakturovat.
Vystavit výdejku k → Zakázce...

*Poznámka

Pokud vystavíte výdejku ze zakázky a následně na výdejku přidáte další položku, vloží se tato položka na zakázku, z níž byla výdejka vytvořena. Položka se přidá automaticky na zakázku pouze pokud je to nastaveno v možnostech agendy Skladové doklady. Nástroje/Možnosti...
 • podle příjemky
libovolný. Zkopíruje vybranou skladovou příjemku a nastaví položkám stav koncept. Vystavit výdejku k → Podle příjemky...
 • podle vratky výdejky
libovolný. Vlastnosti jako funkce Vystavit výdejku k – Podle příjemky, ale nabídnuty jsou vratky výdejky. Vystavit výdejku k →
Podle vratky výdejky…

 

Související dokumenty