ISP – informační systém o platech

Doplněk ISP (příbuzný k doplňku ISPV) exportuje data z modulu Mzdy do souboru ve formátu XML. Slouží předkladatelům dat (správci kapitol, územní samosprávné celky a státní fondy). Poskytovatelé jsou ostatní subjekty státní a veřejné správy s povinností předkládat data do ISP. Data předávají pouze prostřednictvím svých předkladatelů.


Obsah:


Poznámky

 • Mějte vyplněné pole Osobní číslo v dialogu Pracovník před načtením dat do doplňku ISP.
 • Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.
 • Před použitím doplňku je nutná příprava dat v modulu Mzdy (viz obsah článku).
 • V textu se odkazujeme na konkrétní stránky webu MFČR. Primární adresu www.mfcr.cz Externí odkaz použijte pro dohledání citovaných informací, pokud by došlo ke změnám struktury webu ministerstva.
 • Při aktualizaci Varia se aktualizují i moduly a doplňky přidané do Varia prostřednictvím složky Upravy.

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.


Nastavení a práce s průvodcem ISP

Instalovaný doplněk spustíte v agendě Mzdy z menu Nástroje agendy(Agenda)/ISP v období 6 a 12 (tzn. 2krát ročně).

 • Otevře se dialog průvodce Výkaz ISP (obr. 1).
 • Do polí Předkladatel, IČO předkladatele, Telefon, Autor, E-mail se načtou hodnoty z dialogu Naše firma.
  • Údaje (kromě roku a pololetí) zůstanou zachovány pro příští načtení dat z totožné organizace (s jejímiž daty aktuálně pracujete ve Variu).
 • Ze seznamů ComboBox - Nabídka vyberete příslušný rok a pololetí.
 • V poli Složka exportu  nastavíte cestu do složky určené pro uložení souboru XML.
 • Nyní je třeba nastavit mzdové složky. Klepněte na tlačítko Možnosti…

Dialog Výkaz ISP - Předkladatel

Obrázek 1: Dialog Výkaz ISP - Předkladatel.

1. Nastavení mzdových složek

V dialogu Možnosti (obr. 2), ze seznamu pole Ukazatel ComboBox - Nabídka postupně vybíráte ukazatele. Ke každému se v tabulce níže zobrazí jedna nebo více mzdových složek (MS) definovaných výrobcem programu Vario.

 • Seznamem MS omezeni nejste. Ke každému ukazateli – do pole sloupce Mzdová složka – můžete zapisovat názvy vlastních mzdových složek, které používáte v poli Mzdová složka (v detailu Pracovního poměru).
 • Použitím funkce tlačítka Obnovit nastavení… můžete obnovit původní nastavení buď pro všechny mzdové složky používané ve Variu, nebo jen pro aktuální ukazatel v dialogu Možnosti (obr. 2).
 • Nastavené ukazatele/MS uložíte tlačítkem Zavřít

Výkaz ISP - Dialog Možnosti a nastavení mzdových složek

Obrázek 2: Výkaz ISP - Dialog Možnosti a nastavení mzdových složek.

 

V dialogu Výkaz ISP (obr. 1) klepnete na tlačítko Další>

 • Jestliže nezaměstnáváte invalidní důchodce, proběhne import (načtení) zaměstnanců a pokračujete zadáváním údajů o organizaci.

 

V případě, že invalidní důchodce zaměstnáváte, je zobrazena informace o existenci jednoho nebo více pracovních poměrů s uvedeným jménem pracovníka a stupněm invalidity (viz obrázek níže). Po dokončení importu zkontrolujte a případně upravte každému pracovníkovi skutečný stupeň invalidity, protože Vario eviduje 1. a 2. stupeň společně, 3. stupeň odděleně.

 • Kliknutím na tlačítko   OK   dojde k importu (načtení) údajů.

Invalidní důchodce

2. Údaje o organizaci

V dialogu průvodce Výkaz ISP - Organizace (obr. 3), ze seznamu pole Právní forma ekon. subjektu ComboBox - Nabídka vyberete příslušný kód.

 • Ze seznamu pole Okres ComboBox - Nabídka vyberete příslušný kód okresu.
 • Do pole Datum vytvoření dat je vloženo datum dle spuštění doplňku a lze jej změnit funkcí Dialog Kalendář Kalendář.
 • Automaticky je doplněno také IČO organizace.
 • Vyplňte IČO organizace a Kód zaměstnavatele, je-li kód odlišný od IČO předkladatele.

Z modulu Mzdy se automaticky načtou hodnoty do polí:

 • Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců,
 • Evidenční počet zaměstnanců,
 • Celková výše prostředků zúčtovaných k výplatě.

Ostatní údaje je třeba doplnit uživatelsky, jelikož je nelze zjistit z existujících dat modulu Mzdy.

 • V poli Kolektivní smlouva vyberete z roletového menu ComboBox - Nabídka příslušnou hodnotu.
 • Pro přechod k zaměstnaneckým údajům klepnete na Další >

Dialog Výkaz ISP - Organizace

Obrázek 3: Dialog Výkaz ISP - Organizace.

Údaje o zaměstnancích - záložka Obecné

V dialogu průvodce Výkaz ISP - Zaměstnanci (obr. 4), na záložce Obecné, doplníte z nabídek ComboBox - Nabídka polí údaje ve sloupcích:

 • SVZDELANIK
 • K_STATU
 • K_ZAM
 • STSPRAVA
 • DRHVZTH
 • Smluvní plat
 • Stupeň řízení
 • Skupina prací podle míry ztěžujících vlivů

Hodnoty do polí sloupců KODOS, ROK, POHLAVIK, TYDPRDO a DOBAZAM se načítají automaticky z Varia.

Sloupec PLTARIFPR (AA0138) byl dříve načítaný ze mzdové složky „Měsíční mzda” z pole „Základ”. V případě zkráceného úvazku bylo nutné ho upravovat. Od roku 2019 je tento sloupec automaticky doplněn podle hodnot ve sloupcích DRHVZTH (AA0130), DRPLTARK (AA0129), PLSTUPEN (AA0128) a PLTRIDA (AA0127). V případě, že některý z těchto sloupců není vyplněn, zobrazí se informace s doporučením kontroly těchto sloupců.

Údaje jednou zadané na záložce Obecné zůstávají zachovány a zobrazí se při příštím načtení dat. V případě, že nastoupí nový zaměstnanec, je třeba v dalším pololetí doplnit údaje na záložce Obecné.

Význam jednotlivých sloupců (datových prvků) naleznete na webu MFČR, v odstavci Metodické pokyny/Dokumenty ke stažení. Viz také Související dokumenty.

 • Přepněte se na záložku Ukazatele.

Dialog Výkaz ISP - Zaměstnanci, záložka Obecné

Obrázek 4: Dialog Výkaz ISP - Zaměstnanci, záložka Obecné. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

Údaje o zaměstnancích - záložka Ukazatele

V dialogu průvodce Výkaz ISP - Zaměstnanci (obr. 5), na záložce Ukazatele, se načítají data z Varia.

Příprava dat

a) Pro korektní načtení údajů do polí sloupců PLTRIDA a PLSTUPEN je třeba zadat ve výchozí složce MS Měsíční mzda (v agendě Personalistika v Pracovním poměru) v detailu této mzdové složky – do pole Údaj 1 "Platová třída xx" a do pole Kategorie "Platový stupeň x" (viz obrázek).

Dialog Výchozí složka, pole Údaj 1 a Kategorie

b) Pro správný údaj v poli sloupce PRUHODV je třeba před načtením dat provést Uzávěrku mezd, protože se jedná o PHV za poslední čtvrtletí sledovaného období, který bude použit pro výpočet náhrad v následujícím čtvrtletí.

c) Pro správný údaj v poli sloupce EVSTAV je třeba mít vyplněné údaje na kartě Obecné v Pracovním poměru v poli Vyřazení.

 

Jestliže byla data správně připravena, v dialogu průvodce Výkaz ISP - Zaměstnanci (obr. 5), na záložce Ukazatele doplníte pouze hodnoty z nabídek ComboBox - Nabídka do polí sloupců DRPLTARK, K_CZSICSE, M_PRACOVISTE.

 • Hodnota pole EVSTAV se načítá, ale lze ji ComboBox - Nabídka změnit.
 • Jmenované údaje zůstávají zachovány a zobrazí se při příštím načtení dat.

Význam jednotlivých sloupců (datových prvků) naleznete na webu MFČR, v odstavci Metodické pokyny/Dokumenty ke stažení.

 • Klepnete na tlačítko Dokončit
 • Data se uloží do zvolené složky (soubor ISP.xml).
 • Takto připravená data ve formátu XML, získaná jako výstup z doplňku ISP, je možno vložit do systému ISP pro sběr dat v části Import (viz odstavec Import XML dat na webu MFČR).

Dialog Výkaz ISP - Zaměstnanci, záložka Ukazatele

Obrázek 5: Dialog Výkaz ISP - Zaměstnanci, záložka Ukazatele. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

Kontrola dat

Předkladatelé a poskytovatelé mají možnost zkontrolovat data dle pokynů na webu MFČR v odstavci Kontrola dat.

Oprávnění k doplňku ISP

Nastavte oprávnění k doplňku pro profil a pro aktuální firmu v dialogu Možnosti Vario: Doplňky: Mzdy/ISP.

 

Související dokumenty