Dialog Událost deníku

Jak vznikají záznamy do agendy Deník událostí se dočtete v dokumentu nápovědy Práce s agendou Deník událostí.

V tomto článku popisujeme funkce jednotlivých polí dialogu Událost deníku (obr. 1, 1A).

Popis karty Obecné

Uživatelem vytvořený záznam Událost deníku, karta Obecné

Obrázek 1: Uživatelem vytvořený záznam Událost deníku, karta Obecné.

 

Vario Online – uživatelský záznam Událost deníku – karta Obecné

Obrázek 1A: Vario Online – uživatelský záznam Událost deníku – karta Obecné.

 

Tabulka 1, obr. 1, 1A: Popis polí karty Obecné dialogu Událost deníku.

POLE/FUNKCE POPIS
Předmět Stručný a výstižný popis události. Tento text se zobrazuje v tabulce agendy a také v v poli Vzorový zápis v deníku, v agendě Adresář, funkce nabídky Nástroje agendy(Agenda)/Hromadný zápis do deníku. Podrobnější popis zaznamenejte do pole Poznámky (viz níže). Jde-li o záznam systému, doplní text automaticky, je určen pouze pro čtení a nelze jej upravovat.
Typ položky Typ události deníku. Jde-li o záznam systému, doplní text automaticky, je určen pouze pro čtení a nelze jej upravovat. Nabídku Combo pole Typ položky můžete pomocí číselníku rozšířit o vlastní typy událostí. Do pole lze zapsat také libovolnou textovou hodnotu bez ohledu na číselník.
Referent Combo Zodpovědná osoba, autor nebo uživatel, který záznam vytvořil.
Agenda

Identifikátor agendy, do které patří záznam.

  • Jde-li o záznam systému, doplní agendu automaticky, v takovém případě je záznam určen pouze pro čtení a nelze jej upravovat.
  • Jde-li o uživatelský záznam, lze využít rozbalovací seznam agend. Po editaci polí Agenda a Záznam se kontroluje existence záznamu ve vybrané agendě. Pokud neexistuje, uživatel je nad polem Záznam upozorněn kontextovou „bublinou”. Editace polí a tlačítko Dialog reagují na oprávnění, případně v deníku na příznak systémové události a pokud není oprávnění na editaci, manipulace s daty není možná.
Záznam

Identifikátor záznamu, ke kterému se váže událost deníku.

  • Pokud je událost systémová (např. použití systému, editace nebo smazání záznamu atd.), nelze identifikátor v poli „Záznam” měnit. Pro ostatní události je pole volně editovatelné.
  • Popis funkce prvku Dialog Najít: Vyhledá konkrétní agendu (knihu, kontakt, doklad) a přiřadí konkrétní záznam vztahující se k události. Poklepáním na identifikátor se otevře záznam, na prvek Dialog vždy dialog Najít. Pokud je pole „Záznam” prázdné, otevírá opět dialog Najít.
Začátek Datum a čas vložení události deníku. Hodnotu lze vložit manuálním zápisem nebo pomocí tlačítka Kalendář.
Celkový čas Celkový čas události deníku. Z nabídky Combo lze vkládat hodnoty v minutách, hodinách, dnech, týdnech, měsících nebo létech nebo hodnoty zapisovat.
Tlačítko Spustit časovač Automaticky doplní datum a čas v poli Začátek. Funkci lze využít např. pro měření času telefonického kontaktu se zákazníkem.
Tlačítko Zastavit časovač Zastaví měřený čas a do pole Celkový čas zapíše celkový čas (např. telefonického hovoru).
Jméno Combo

V detailu záznamu Událost deníku je možno vybrat v seznamu pole Jméno jméno osoby (obr. 2) pro jednání, telefon, reklamaci a podobně. V seznamu se standardně nabízí seznam osob z naší firmy (účetní jednotky). Pokud je záznam deníku vytvořen nad nějakým záznamem, který obsahuje údaj Kontakt nebo Firma, nabízí se v seznamu pole Jméno osoby naší firmy a osoby daného kontaktu (obr. 2). Do deníku tak můžete vybrat osobu za naši firmu nebo protistranu.

Uživatelem vytvořený záznam Událost deníku, karta Obecné

Obrázek 2: Uživatelem vytvořený záznam Událost deníku, karta Obecné.

Kniha Identifikátor knihy, do které patří záznam.
Tlačítko Podepsat záznam…

Elektronický podpis záznamu.

Tlačítko Certifikát naleznete pod položkou Uživatelé v levé stromové struktuře (Vario/Uživatelé)

Obrázek 3: Tlačítko Certifikát naleznete pod položkou Uživatelé v levé stromové struktuře (Vario/Uživatelé).

Poznámky Detailní popis události nebo zápis libovolné poznámky k události. Jde-li o záznam systému, doplní text automaticky, je určen pouze pro čtení a nelze jej upravovat. Viz také níže Tlačítko Porovnat změny….
Tlačítko Kategorie… Řazení položek do kategorií (kategorizace událostí).
Tlačítko Porovnat změny…

Tlačítko se zobrazuje jen u těch záznamů, které obsahují informace o změnách. Klepnutím na tlačítko zobrazíte samostatné okno výchozího prohlížeče s textovým výpisem porovnání změn pro „Agendu”, „Záznam”, „Změny provedl” a „Datum a čas provedených změn”.

  • Tlačítko se v detailu záznamu objeví jen pokud je v poli Poznámky deníku informace o změnách. Ta se tam dostane tehdy, je-li u konkrétních polí nastaveno, že se má uložit hodnota při změně do deníku (nastavení pole, karta Upřesnit).

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty