Záložka Technické zhodnocení

Technické zhodnocení (TZ) majetku se zapisuje v záznamu Majetek, na kartě Daňové nebo Účetní odpisy. Záložky jsou provázané, není tedy důležité, na kterou se TZ zadává. Po zadání částky TZ je možné změnit částku na kartě Účetní odpisy, a docílit tak rozdílné daňové a účetní hodnoty TZ.

Pokud provedete změny v tabulce podformuláře, systém vám před vykonáním dalších akcí (jako např. uzavření dialogu, zaúčtování zhodnocení apod.) nabídne automatické přepočítání Účetních a Daňových odpisů. Při zápisu TZ pak samozřejmě rozliší zhodnocení v roce pořízení a letech následujících.

Dialog Majetek, karta Daňové odpisy, záložka Technické zhodnocení

Obrázek 1: Výřez z dialogu Majetek, karta Daňové odpisy, záložka Technické zhodnocení.

 

POLE POPIS
Popis zhodnocení Popis technického zhodnocení.
Datum Datum zařazení technického zhodnocení. Nutné vyplnit!
Částka  Vstupní cena technického zhodnocení.
Předkontace ComboBox - Nabídka Účetní předpis pro účtování technického zhodnocení. 
Doklad číslo Číslo dokladu účtujícího zhodnocení. 
Aktivovat CheckBox - Zatržítko Použít technické zhodnocení v odpisech. 

Po zapsání libovolného popisu, data zařazení TZ, částky TZ a v případě, že se TZ má zaúčtovat (není účtováno přímo z faktury) i předkontace, je třeba zatrhnout CheckBox - Zatržítko Aktivovat. Při jakémkoli dalším kroku (např. změna záložky) se automaticky vynutí přepočet odpisových plánů a TZ se tak zahrne do jejich výpočtů.

Před aktivací je možné na kartě účetních odpisů změnit částku TZ na záložce TZ a tím docílíte rozdílnou daňovou a účetní hodnotu TZ, je možné zadat i nulu.

Technické zhodnocení se promítne v účetním odpisovém plánu až měsíc následující po měsíci, ve kterém bylo TZ zařazeno do užívání.

Zrušením zaškrtnutí CheckBox - Zatržítko Aktivovat dojde k opětovnému přepočtu odpisových plánů, jakoby TZ neexistovalo.

Takovou opravu je třeba provádět opatrně a důsledně zkontrolovat souvislosti:

  • Návaznost na ID se v tomto případě nekontroluje, interní doklad je třeba zrušit ručně.
  • Některé provedené odpisy již mohou TZ zahrnovat, je třeba odvolat odpisy a poté přepočítat odpisové plány.

Technické zhodnocení odepsaného majetku

Výpočet odpisového plánu: při aktivaci technického zhodnocení již odepsaného majetku, který měl stanovené rovnoměrné odpisy, se odpisový plán vypočítá ze zvýšené vstupní ceny majetku a součtu všech technických zhodnocení.

Tlačítko Zaúčtovat zhodnocení…

Klepnutím na tlačítko můžete toto technické zhodnocení zařadit do účetní evidence a vystavit pro aktuální záznam podformuláře interní doklad (ID). Potvrzením akce bude interní doklad pro vybrané technické zhodnocení vystaven a číslo dokladu bude vloženo do pole „Doklad číslo”.

  • Pokud jste na faktuře účtovali přímo na majetkový účet, nemusíte tuto funkci využívat, technické zhodnocení pouze aktivujete.
  • Pokud použijete funkci daňové odpisy podle ÚOP je záložka „Technické zhodnocení” neaktivní.

Změna vstupní ceny

Položky v odpisovém plánu ve stavu „Odepsáno” můžete přepočtem měnit. Pokud opravíte vstupní cenu (přímo nebo prostřednictvím technického zhodnocení nebo úpravou ceny), v odpisovém plánu se opraví zůstatková cena i u odepsaných pložek. Výše odpisu (i procento) zůstávají u odepsaných položek beze změny, oprava se týká pouze zůstatkové ceny.

 

Navazující dokumenty