Dialog Možnosti Přiznání k DPH

Nastavení zpracování tiskového formuláře Přiznání k DPH provedete v dialogu Možnosti Přiznání k DPH (obr. 2), který vyvoláte klepnutím na tlačítko Možnosti... v průvodci tiskem nebo exportem Přiznání k DPH (obr. 1).

 

Průvodce tiskem nebo exportem Přiznání k DPH 

Obrázek 1: Průvodce tiskem nebo exportem Přiznání k DPH.

 

→ Sekce Zdaňovací období

V dialogu Možnosti Přiznání k DPH (obr. 2) můžete zvolit zdaňovací období Radio button - Přepínač Měsíční nebo Radio button - Přepínač Čtvrtletní. V případě, že přecházíte z měsíčního na čtvrtletní, tedy před tím, než vytvoříte přiznání, je třeba si otevřít tento dialog a změnit nastavení na typ období Čtvrtletní.

 

Dialog Možnosti Přiznání k DPH

Obrázek 2: Dialog Možnosti Přiznání k DPH.

 

Typ, období a historie přiznání

Vyberete-li Čtvrtletní, v seznamu pole Období (výchozí dialog Průvodce, sekce Období a typ, pole Období) se čtvrtletní období zobrazí takto:

2010K1 (K2, K3, K4).

 

Oproti tomu typ Měsíční období se zobrazuje takto:

 

201001 (až 12)

 

Jestliže jste měli nejdříve čtvrtletní a pak zvolíte měsíční, v seznamu historie (výchozí dialog Průvodce, sekce Období a typ, pole Vybrat uložené) budete mít 2009K1, pak 2009K2 a pak 200907 (08...09 atd.). Systém kontroluje vytvoření kolidujících přiznání, tzn. varuje při nekorektním souběhu stejných období, např. 2009K1 (1. čtvrtletí 2009) a zároveň 200901, 02, 03.
 

 

Sekce Příkaz

Kniha příkazu

Vyberte z nabídky ComboBox - Nabídka knihu pro vystavení příkazu k zaplacení DPH. Souvisí s funkcí posledního dialogu průvodce: Vystavit příkaz k zaplacení DPH.

Číslo účtu / kód banky

Účet a kód (vašeho) finančního úřadu, na který platíte. Klepnutím na prvek  otevřete seznam účtů včetně kódů.

 

Sekce Zúčtování

Nastavení polí souvisí s tzv. vyvedením DPH pomocí interního dokladu. Vyberte ComboBox - Nabídka knihu a účty, na které se má DPH zaúčtovat.

Nedoporučujeme
Funkce CheckBox - Zatržítko Nezahrnovat doklady ve stavu neúčtovat je výchoze neaktivní. Je zde pro případ, že byste měli rozpracované doklady, u kterých je použita funkce Neúčtovat (pro doklady, které nemají vstoupit do účetnictví ani do DPH).
Pokud si funkcí Neúčtovat označujete buďto vnitropodnikové doklady nebo koncepty dokladů, které, dokud nejsou označené k účtování, nejsou oficiální, pak nebudou tyto doklady do přiznání k DPH zahrnuty. Jedná se tedy o doklady vyloučené z účetnictví a z evidence DPH.

 

Definice zdanitelných plnění

Tlačítko Definice zdanitelných plnění... otevře tabulku definic zdanitelných plnění (obr. 3).

 

Dialog Definice zdanitelných plnění

Obrázek 3: Dialog Definice zdanitelných plnění.

 

Na jednotlivých kartách (obr. 3) jsou uvedena plnění přijatá a uskutečněná, dále pak členěná podle místa plnění. Pokud je firma registrovaná k DPH v jiném členském státě EU, pak se zde objeví i místo plnění s kódem této země.

 

Sloupce karet Přijatá / Uskutečněná zdanitelná plnění (obr. 3)

Sazba Určuje, při použití jaké sazby se zdanitelné plnění nabízí.
Plátce DPH Provádí kontrolu na vyplněné DIČ. Některá plnění se nabízejí jen v případě, že je DIČ vyplněno (týká se zejména uskutečněných plnění, kde je DIČ nutný údaj pro další zpracování, např. Souhrnné hlášení).
  • Nerozhoduje – bez kontroly
  • Tuzemský – DIČ musí začínat CZ
  • Zahraniční – DIČ musí být vyplněno (mimo CZ)
  • Plátce místa – pro registraci v jiném členském státě
Priorita Pořadí, ve kterém se plnění na položkách dokladu nabízejí.

 

Karta Řádky přiznání (obr. 4)

K jednotlivým řádkům jsou přiřazena zdanitelná plnění, která na řádek vstupují. Náhled je k dispozici od verze tiskopisu 17 (obr. 4).

 

Dialog Definice zdanitelných plnění, karta Řádky přiznání

Obrázek 4: Dialog Definice zdanitelných plnění, karta Řádky přiznání.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty