Výměna úhrad (Vydané doklady)

Export a import úhrad slouží jako doplněk k výměně dokladů pro zaúčtování (vizte dokumenty Export prvotních dokladů k zaúčtování a Import prvotních dokladů k zaúčtování).

Výměna nepřenáší žádné doklady, "stěhuje" pouze souvislosti a na jejich základě dopočítává částky na dotčených dokladech. Hradící doklad na cílové stanici nemusí existovat, přesto se úhrada přenese a hrazený doklad se uhradí.

První modelová situace zákazník – účetní:

  1. Zákazník posílá prvotní doklady k účetní pomocí exportu dokladů k zaúčtování.
  2. Účetní si tyto doklady importuje do externích knih.
  3. Pokud si veškeré úhrady řeší zákazník přímo na své straně, pak tento nástroj nepotřebuje.
  4. Jestliže zákazník úhrady neřeší, přenechá je účetní.
  5. Primární účel popisované výměny dat je přenos úhrad od účetní k zákazníkovi.

Druhá modelová situace pobočka – centrála:

  1. Pobočka posílá své prvotní doklady na centrálu pomocí exportu dokladů k zaúčtování.
  2. Centrála doklady importuje do externích knih.
  3. Pokud si pobočka neřeší veškeré úhrady sama, přenechává některé úhrady centrále.
  4. Centrála potom potřebuje přenést úhrady zpět na pobočku a použije výměnu úhrad.
  5. Výhoda takové situace je, že centrála nemusí zpět posílat např. celý bankovní výpis a pobočka se tedy dozví pouze o svých úhradách.

Export úhrad

Export úhrad lze spustit nad agendami: Přijaté doklady, Interní doklady a Vydané doklady.

 

→ Pomocí příkazu z menu Soubor/Export dat... otevřete dialogové okno Export dat. Zde označte položku Export úhrad a potvrďte tlačítkem OK (obr. 1).

Dialog Export dat - Export úhrad

Obrázek 1: Dialog Export dat a export Export úhrad.

 

→ V prvním okně průvodce klepněte na  a zadejte umístění cílového souboru. Klikněte na tlačítko Další (obr. 2).

Průvodce Export úhrad a zadání umístění exportovaného souboru

Obrázek 2: Průvodce Export úhrad a zadání umístění exportovaného souboru.

 

→ Druhé okno nabídne knihy prvotních dokladů, pro které se mají odeslat úhrady. Vyberte CheckBox - Zatržítko agendu nebo CheckBox - Zatržítko knihu a klepněte na tlačítko Další (obr. 3).

Průvodce Export úhrad a výběr agendy nebo knihy k exportu

Obrázek 3: Průvodce Export úhrad a výběr agendy nebo knihy k exportu.

 

→ V posledním okně průvodce můžete pomocí dialogu Kalendář Dialog Kalendář vymezit období. Export vybere pouze doklady z tohoto období a pro ně vyexportuje úhrady. Klepněte na tlačítko Dokončit (obr. 4).

Průvodce Export úhrad a období dokladů

Obrázek 4: Průvodce Export úhrad a období dokladů.

 

→ Na závěr se otevře okno s informací o průběhu exportu (obr. 5).

Okno Záznam průběhu exportu dat

Obrázek 5: Okno Záznam průběhu exportu dat.

 

Import úhrad

Import úhrad lze spustit nad agendami: Přijaté doklady, Interní doklady a Vydané doklady.

 

→ Pomocí příkazu z menu Soubor/Import dat... otevřete dialogové okno Import dat. Jestliže v úvodním importním okně vyberete  exportovaný soubor s úhradami, průvodce zvolí odpovídající import. Klepněte na tlačítko OK (obr. 6).

Dialog Import dat a exportovaný soubor s úhradami

Obrázek 6: Okno Import dat a exportovaný soubor s úhradami.

 

→ Po zvolení importu se spustí průvodce Import úhrad, ve kterém je předvyplněna cesta ke zvolenému souboru. Klepněte na tlačítko Další (obr. 7).

Průvodce Import úhrad

Obrázek 7: Průvodce Import úhrad.

 

→ Druhé okno průvodce obsahuje seznam agend a knih. Zde CheckBox - Zatržítko vyberte knihy, do kterých chcete importovat a aktualizovat úhrady. Klepněte na tlačítko Další (obr. 8).

Průvodce Import úhrad a výběr agendy nebo knihy k importu

Obrázek 8: Průvodce Import úhrad a výběr agendy nebo knihy k importu.

 

→ V posledním okně průvodce systém předvyplní data, které byly zadané při exportu. Období můžete změnit Dialog Kalendář  předpokládá se však, že jen za účelem aktualizace úhrad pro užší okruh dokladů. Klepněte na tlačítko Dokončit. Import je hotov (obr. 9).

Průvodce Import úhrad a období dokladů

Obrázek 9: Průvodce Import úhrad a období dokladů.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty