Řešení přečerpané dovolené

Při skončení pracovního poměru nebo při převodu zůstatku dovolené na konci roku může dojít k situaci, kdy je nárok na dovolenou přečerpán. Zaměstnavatel by se měl se zaměstnancem dohodnout na konkrétním způsobu vrácení mzdy za přečerpanou dovolenou. Zaměstnavatel je nicméně oprávněn i bez souhlasu pracovníka srazit náhradu mzdy za přečerpanou dovolenou, pokud zaměstnanec odmítá spolupracovat.

Vypořádání dovolené při skončení pracovního poměru

  • Vypořádání dovolené při skončení pracovního poměru proveďte v rámci ukončení pracovního poměru. Více informací naleznete v článku Dovolená, odstavec Proplácení zbytku dovolené při ukončení pracovního vztahu.
  • K ručnímu zápisu do systému Vario použijte složku Proplacená dovolená, do které se zadá počet dní (a hodin) přečerpané dovolené „mínusem”.

Vrácení náhrady za přečerpanou dovolenou při uzávěrce dovolené

Uzávěrka dovolené v souladu se zákonem nepřevádí přečerpanou dovolenou aktuálního roku zápornou hodnotou do nároku dovolené dalšího roku. Pro řešení přečerpané dovolené při uzávěrce dovolené v prosincové mzdě použijte složku Proplacená dovolená, do které zadejte počet dní (a hodin) zápornou částku. Pro vrácení náhrady vyplacené za přečerpanou dovolenou až v dalším roce případně použijte mzdovou složku Přečerpaná dovolená minulá nebo vytvořte novou mzdovou složku s vlastním názvem a s typem složky Plnění – peněžité. Pro vrácení náhrady vyplacené za přečerpanou loňskou dovolenou tedy nepoužívejte složku „Proplacená dovolená” se zápornou částkou. Tato složka je určena pouze pro řešení přečerpaného nároku v roce nároku, tzn. při ukončení pracovního poměru nebo v prosinci v rámci roční uzávěrky dovolené.


Postup platný do 31. 12. 2014

Dny přečerpané dovolené jsou dny pracovního volna bez náhrady příjmu. Pokud pracovník není pojištěnec státu, je nutné odvést zdravotní pojištění za celé dny přečerpané dovolené. V tomto případě jde o odvod pojistného z poměrné části minimálního vyměřovacího základu platného v roce a období, kdy byla dovolená skutečně čerpána.

  • Ve Variu použijte složku Neplacené volno (resp. Neplacené volno s doplatkem ZP), do které se zadá počet dní (a hodin) přečerpané dovolené a pole "Likvidace od a Likvidace do" s daty, ve kterých došlo ke skutečnému přečerpání dovolené.

Pole „Pracovní dny” a „Pracovní hodiny” musí být nulové, aby se nenačetly do absence.

  • Zadá se tolik složek neplaceného volna, v kolika obdobích došlo k přečerpání dovolené. Při výpočtu dojde k navýšení vyměřovacího základu pro výpočet zdravotního pojištění za tyto dny.

Při řešení doplatků nebo přeplatků zdravotního pojištění, kdy dochází k navyšování nebo snižování vyměřovacího základu, se respektuje odvod z minimálního vyměřovacího základu. Vyměřovací základ se nejprve spočítá s případným navýšením do minimálního vyměřovacího základu bez vlivu oprav a teprve následně se zahrne úprava, která vyměřovací základ zvýší nebo sníží ve smyslu požadované opravy. Toto řešení je platné do 31. 12. 2014.

Od ledna 2015 zaměstnavatelé neplatí pojistné za dobu neplaceného volna a při stanovení vyměřovacího základu přihlédnou pouze ke skutečnosti, zda musí být u zaměstnance dodržen v rozhodném období kalendářního měsíce minimální vyměřovací základ. Z toho důvodu při řešení přečerpané dovolené od roku 2015 se nebude používat mzdová složka „Neplacené volno” (resp. „Neplacené volno s doplatkem ZP”), ale pouze mzdová složka „Proplacená dovolená”.

  • Při řešení přeplatků sociálního pojištění by v souladu se zákonem nemělo být snižováno sociální pojištění za účelem vrácení přeplatku bez žádosti na správu sociálního pojištění a jejich souhlasu.

Související dokumenty