Vytvořit Počítaný ceník pro vybrané produkty

Vytvoření počítaného ceníku pro vybrané produkty se realizuje kombinací postupů pro definici výchozího a počítaného ceníku.

Z jiných ceníků má odvozeny pouze ceny. To znamená, že seznam produktů v tomto ceníku uživatel definuje buď tím, že je načte z:

 • katalogu,
 • skladu,
 • z jiného ceníku,
 • z předcházejícího období,
 • nebo importem, např. z Excelu.

Až poté jsou tyto ceny počítané z jiných ceníků.

 

Založit nový ceník, nebo upravit stávající ceník, můžete:

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení a mohou být kdykoli bez ohlášení revidovány.

 

Příklad vytvoření Počítaného ceníku pro vybrané produkty

1. Přečtěte si dokumenty:

 

2. Otevřete dialog Ceníky.

 • Klikněte na kartu Prodejní. Jestliže vytváříte ceník poprvé, tabulka je prázdná, neobsahuje žádný záznam.
 • Do pole sloupce Ceník (do prvního řádku sloupce Ceník) zapište název nově vytvářeného ceníku podle doporučení v dokumentu Dialog Ceníky a detail Ceníku.
 • Přesuňte se na další libovolné pole.
 • Nic dalšího nevyplňujte.

 

3. Poklepejte na textový (název) identifikátoru ceníku. Otevře se detail vytvářeného ceníku na kartě Obecné.

 

4. V poli Typ ceníku, podle nastavení v kroku 2, je nastaven typ ceníku Radio button - Přepínač Prodejní.

 • Jestliže máte dopředu definované Kategorie cen, vyberte ji z nabídky Combo pole Kategorie cen. Jestliže ne, kliknutím na Vyvolá dialog vyvoláte dialog Kategorie cen, ve kterém kategorie definujete.
 • Pokud obchodujete v Kč, pole Měna ceníku nechte prázdné, v opačném případě měnu vyberte z nabídky.
 • Zaškrtněte CheckBox - Zatržítko Ceny včetně DPH, jestliže chcete ceníkové ceny uvádět včetně DPH.
 • Ceník s DPH a sazba DPH v položce dokladu:
  • Pokud je na dokladu použit ceník s DPH, předpokládá se, že cena v ceníku je uvedena včetně DPH, přičemž sazba DPH ceníkové ceny je sazba uvedená u produktu v katalogu, v poli Sazba DPH na kartě Obecné.
 • V sekci Počítaný ceník označte volbu Radio button - Přepínač Počítaný ceník pro vybrané produkty - seznam produktů zadává uživatel, ceny jsou odvozené z jiných ceníků.
 • Nastavte oprávnění k ceníku.
 • Klikněte na kartu Ceník.

Detail Počítaného ceníku pro vybrané produkty, karta Obecné

 

Následuje naplnění ceníku: daty, produkty, cenami a jejich zaokrouhlením (každé okno dialogu poskytuje nezbytné informace).

5. Jestliže vytváříte ceník poprvé, tabulka produktů karty Ceník je prázdná, neobsahuje žádný záznam.

 • Klikněte na tlačítko Upravit…
 • Zvolte data (datum) platnosti a klikněte na tlačítko Další (bez výběru dat nelze pokračovat).
  • Při vytvoření nového ceníku (nebo úpravách ceníku, který nemá žádné položky) se zobrazí pole Ceny platné od-do pro zadání platnosti ceníku. Díky tomu není nutné kvůli inicializaci platností procházet průvodce přepočtem. Stačí zadat datum od-do a vkládat produkty.
  • Pokud ceník obsahuje alespoň jednu položku, zobrazí se seznam použitých období a změnu období lze provést jen průvodcem (tlačítko Upravit…).

Dialog Ceník, karta Ceník a Období platnosti cen

 

6. Určete, odkud se mají načíst produkty do ceníku.

 • Například z Katalogu. Vyberte ComboBox - Nabídka konkrétní knihu.
  • Poznámka: Volbou přidání produktů ze skladu do ceníku se načtou produkty s variantami. Pokud do skladu přibyly nové varianty produktu a spustíte později znovu načtení produktů ze skladu, nové varianty se přidají i k produktům, které již v ceníku byly. Pokud tedy nechcete v ceníku uvádět cenu pro jednotlivé varianty, nebude vhodné načítat produkty ze skladu, protože ke každému produktu by se načetly všechny varianty použité na skladu. Místo toho bude lepší přidávat produkty do ceníku z katalogu.
  • Při vytváření ceníku na základě jiného ceníku (volba Radio button - Přepínač Přidat produkty z ceníku) lze vybrat, které údaje se budou přenášet ze zdrojového do cílového ceníku.
 • Klikněte na tlačítko Další

Dialog Ceník a zdroj načtení produktů do ceníku

 

7. Určete způsob výpočtu ceny.

 • Ceny se počítají jako u Počítaného ceníku, to znamená, že vyberete, k jakému datu mají být ceny platné (z ceníků, ze kterých se ceny budou počítat).
 • Klikněte na tlačítko Další

Dialog Ceník - Výpočet ceny

 

8. V dialogovém okně Ceník – Přepočet ceníku – Počítaný ceník definujete:

 • z jakých ceníků se bude ceník vytvářet, tzn. odkud budou načteny produkty,
 • a odkud se vypočítají ceny.
 • Klepněte na tlačítko Detail

Ceník - Přepočet ceníku - Počítaný ceník

 

 • Klepnutím na tlačítko Detail získáte souhrnný přehled o nastavených hodnotách k vybranému ceníku. Hodnoty zde můžete editovat na jednom místě.
 • Nápověda je zobrazena pro pole, ve kterém je umístěn kurzor.
 • Klepnutím na tlačítko Přehled se můžete vrátit zpět do tabulkového zobrazení (do seznamu nadřízených ceníků).

Dialog Ceník , definice nadřízených ceníků a vzorců výpotů

 

Priorita výrazu

 • Věnujte pozornost prioritě výrazu. Hodnota určuje pořadí, ve kterém budou výrazy vyhodnoceny. Nejdříve budou vyhodnoceny výrazy s vyšší hodnotou priority výrazu. Tzn., že při nastavení priority jednotlivých výrazů na hodnoty 1, 2, 3 se postupně provede přepočet podle vzorců s prioritou 3, 2, 1.

Počítat z ceníku

 • Z nabídky pole Počítat z ceníku ComboBox - Nabídka vyberte jeden nebo více zdrojových (nadřízených) ceníků.

Výraz přepočtu

 • Povinně pro každý ceník musíte z nabídky zvolit (nebo zapsat nový) vzorec přepočtu v poli Výraz přepočtu. Jestliže zapisujete vlastní výraz přepočtu, jako desetinný oddělovač použijte znak "." (desetinná tečka) - například [Cena] * 1.15. Jako oddělovač parametrů funkcí použijte čárku "," - například iif([Cena]<100,10,20)
 • Pro SQL výraz přepočtu lze použít v podstatě všechny výrazy, které jsou povolené v SQL dotazech. Při definici výrazu přepočtu je potřeba brát v potaz, nad jakým typem databáze bude přepočet probíhat. Obecné aritmetické výrazy mají univerzální platnost jak na souborové databázi, tak SQL serveru, ale např. znak mocniny ^ není na SQL serveru podporován. Funkce Nz() je v případě SQL serveru automaticky přeložena na IsNull(). Vede-li výraz přepočtu k nulové ceně, je místo něj použita cena ze zdrojového ceníku.

Podmínka

 • Jestliže chcete (z vybraného ceníku) omezit výběr produktů pouze od určitého dodavatele, poklepejte do pole sloupce Podmínka (nebo použijte tlačítko) a zadejte podmínky výrazu (například dle nápovědy v okně).
 • Vario automaticky kontroluje, zda-li zadání Podmínky k výrazu a Výraz přepočtu jsou v pořádku. Kontrola například oznámí, že se liší měna ceníků nebo volba DPH (výchozí versus počítaný).

Máte-li vše nastaveno, klikněte na tlačítko Další

 

9. Určete zaokrouhlení od nejnižšších částek po nejvyšší.

 • Hodnotu, na kterou se zaokrouhlí ceny ve vytvářeném ceníku u produktů vyberte z nabídky pole zaokrouhlit na Combo nebo zápisem hodnot z numerické klávesnice.
 • Klikněte na tlačítko Dokončit
 • Po klepnutí na tlačítko může Vario hlásit kolizi zadaného období s již existujícím obdobím jiného ceníku.
  • Období platnosti můžete opravit nebo existující období změnit dle návrhu v informační řádce dialogu.
 • Tlačítkem OK potvrďte souhlas s dokončením nastavení vlastností počítaného ceníku.

Dialog Ceník - Zaokrouhlování cen

 

10. Průvodce byl ukončen.

 • Jste zpět na kartě Obecné detailu počítaného ceníku pro vybrané produkty.
 • Karta Ceník obsahuje seznam produktů.

Tlačítko Upravit… teď v žádném případě nepoužívejte.

 • Okna Ceník a Ceníky uložte a uzavřete klepnutím na tlačítka OK

 

Přepočet ceníku

11. Přepočet cen v ceníku pro vybrané produkty zajišťuje funkce Přepočítat… na kartě Obecné.

 • Jestliže z nějakého důvodu potřebujete ceny změnit, klikněte na tlačítko Přepočítat…
 • V dialogu Přepočet ceníků vyberte ceníky, které chcete přepočítat.
 • Ceníky vyberete ručně nebo podle závislosti na nepočítaných cenících.
 • Pomocí tohoto dokumentu vytváříte první počítaný ceník pro vybrané produkty. V nabídce budete mít pravděpodobně jediný ceník (narozdíl od obrázku).
 • Vyberete jej vlevo pod nápisem Počítané ceníky zaškrtnutím Zatržítko.
 • V budoucnosti můžete mít ceníků více. Aby bylo jasné, který ceník je výchozí (nadřazený) a který závislý (podřízený), klikněte na tlačítko Závislosti ceníků
 • Zobrazíte dialog Ceníky-struktura (Výběr závislých ceníků) s přehlednou stromovou strukturou ceníků výchozích nepočítaných a závislých počítaných.
 • Označte Zatržítko výchozí ceník, jehož Mínus závislé ceníky chcete vybrat.
 • Dialog potvrďte OK a vlevo zaškrtněte jen ty ceníky, které chcete přepočítat.

V okně Přepočet ceníků klikněte na tlačítko Další

Dialog Přepočet ceníků a výběr závislých ceníků

 

12. Zadejte parametry přepočtu.

 • Čtěte nápovědu v tomto okně.

Z nadřazených ceníků vybrat produkty a ceny platné k datu

 • Dialog Kalendář vyberte, k jakému datu jsou platné ceny z ceníků, ze kterých je vytvářený počítaný ceník počítán.

V podřízeném ceníku přidat nové ceny do období

 • Dialog Kalendář v podřízeném ceníku vytvořte nové období platnosti.

Klikněte na tlačítko Přepočítat

Dialog Přepočet ceníků, zadání parametrů přepočtu

 

13. Proběhne přepočet (vytvoří se nová platnost).

 • Průvodce byl ukončen. Jste zpět v detailu ceníku na kartě Obecné.
 • Klikněte na kartu Ceník.
 • Tabulka obsahuje výčet produktů dle zadaných podmínek.
 • V tabulce můžete záznamy přidávat, odstraňovat. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce.
 • V horní části, v poli Ceny platné se zobrazuje datum platnosti ceníku Od-Do.
 • V tabulce naleznete sloupec Množství od. Vyplněním tohoto pole u produktu docílíte platnost ceny až při stanoveném a vyšším množství odběru (na dokladu při nákupu nebo prodeji).
 • Další informace můžete získat v dokumentu Vytvořit Počítaný ceník, bod 10.

Detail ceníku uložíte a uzavřete tlačítkem OK

Dialog Ceník, karta Ceník - Produkty a Platnost

 

14. Následující měsíc potřebujete tento počítaný ceník přepočítat (aktualizovat):

Změna období platnosti, produktů, cen, definovaných nadřízených ceníků a vzorců výpočtů

 • Otevřete ceník (Agenda/Ceníky…), vyberte jej poklepáním a na kartě Obecné klikněte na tlačítko Vzorce výpočtu… nebo na kartě Ceníky na tlačítko Upravit…
 • Další postup včetně změn, které chcete uplatnit, je shodný s kroky popsanými výše.

Přepočet cen (výchozí nadřízený ceník se změnil) a přidání nového období platnosti cen

 • Otevřete ceník (Agenda/Ceníky...), zvolíte kartu Nákupní nebo Prodejní a označíte ceník. Klikněte na tlačítko Přepočítat počítané ceníky…

nebo

 • Poklepáním na modrý identifikátor ceníku otevřete jeho detail a na kartě Obecné kliknete na tlačítko Přepočítat…
 • Další postup včetně změn, které chcete uplatnit, je shodný s kroky popsanými výše. Nové období platnosti cen naleznete na kartě Ceník v nabídce pole Combo Ceny platné.

 

Související dokumenty