Dialog Kompenzace

Dialog Kompenzace slouží k vytváření návrhu vzájemného zápočtu. Pomocí funkce Načíst doklady vybíráte doklady ke vzájemné kompenzaci (faktury a dobropisy vydané, přijaté, volitelně zálohové faktury). S měnami se pracuje odděleně, nelze vzájemně započíst tuzemskou měnu k cizí měně. Stav dokladu pomáhá odlišovat jednotlivé fáze kompenzace. K dokladům, které vyberete ke kompenzaci, je v posledním kroku vystaven interní doklad. Jak s dialogem pracovat se dozvíte v dokumentu Práce s agendou Kompenzace.

Karta Obecné

Dialog Kompenzace, karta Obecné

Obrázek 1: Dialog Kompenzace, karta Obecné. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce.

 

Tabulka 1, obr. 1: Popis polí na kartě Obecné dialogu Kompenzace.

Kompenzace Roční číselná řada dokladu (identifikátor dokladu).
Datum Dialog Datum Datum vytvoření návrhu.
Firma ComboBox - Nabídka Seznam kontaktů, které mají vystavené neuhrazené vydané a současně neuhrazené přijaté doklady (shoda nalezená v poměru 1:1 alespoň mezi fakturami nebo dobropisy). To například znamená, že seznam kontaktů zahrnuje i kontakty, které mají přeplatek na vydané faktuře a neuhrazenou vydanou fakturu (+ stejně u strany nákupu).
Po splnění této podmínky nabídne dialog Výběr dokladů ke kompenzaci existující neuhrazené faktury, dobropisy, a pokud jste v Možnostech Vario zvolili, také všechny zálohové faktury.
Detail vybraného kontaktu zobrazíte klepnutím na tlačítko nebo poklepáním na modrý identifikátor kontaktu.
Kniha Kniha návrhu kompenzace. Založíte ji při prvním spuštění agendy na dotaz Varia.
Referent ComboBox - Nabídka Jméno referenta, který kompenzaci vyřizuje.
 
CheckBox - Zatržítko Výběr dokladů podle IČO Pokud je zatrženo, pole Podle IČO nabídne seznam kontaktů, které mají vystavené neuhrazené vydané a současně neuhrazené přijaté doklady (shoda nalezená v poměru 1:1 alespoň mezi fakturami nebo dobropisy) – podobně jako viz pole Firma.
Podle IČO ComboBox - Nabídka Výběr (vyhledání) kontaktu podle IČO. Přijatou fakturu od pobočky umožní započíst s vydanou fakturou centrály.
Poznámka ke vztahům mezi poli Výběr dokladů podle IČ a Firma Pokud je zaškrtnuta funkce Výběr dokladů podle IČO, do nabídky Načíst doklady se vloží doklady podle IČO a ještě navíc můžete v poli Firma určit, který z kontaktů se bude tisknout na tiskovém formuláři (podle IČ pak budete mít na výběr například Agentura Školinda 124511511 a Agentura Školinda Teplice 124511511).
Číslo částečně uhrazeného dokladu ComboBox - Nabídka Pokud je saldo odlišné od nuly a 1) návrh kompenzace obsahuje pouze dva doklady proti sobě, číslo částečně uhrazeného dokladu doplní systém, 2) pokud je dokladů více, číslo zadává uživatel. Povinné. Pole je aktivní pouze je-li stav dokladu koncept.
Interní doklad

Číslo neuhrazeného či uhrazeného interního dokladu vystaveného ke konkrétní kompenzaci.

  • Pole je editovateln領– umožní vložení čísla dokladu (pomocí dialogu Najít) a naopak odstranění čísla dokladu.
  • Při nastavení stavů z "konceptu" proběhne kontrola, zda interní doklad existuje (navíc musí být ve stavu "Úhrada faktury"). Pokud ne, informace je z tohoto pole vymazána.
 
Banka ComboBox - Nabídka Název výchozí banky vložené ze seznamu bankovních účtů definovaných v dialogu Naše firma.
Číslo účtu / kód banky Obě pole se doplní automaticky po výběru banky (za předpokladu, že jste hodnoty zadali v dialogu Naše firma).
Symboly Konstantní a Specifický Pokud jste Specifický symbol vyplnili v dialogu Naše firma, doplní se automaticky. Jestliže ne, zapište oba symboly pomocí klávesnice.
Stav dokladu (doporučujeme podrobný popis v dokumentu Práce s agendou Kompenzace) koncept = Výchozí stav, ve kterém lze doklad(y) odebírat a vkládat pomocí tlačítka Načíst doklady.
Odesláno = Návrh kompenzace byl odeslán protistraně ke schválení.
Schváleno = Protistranou schválený Návrh kompenzace s vytvořením interního dokladu.
Stornováno = Stornování dokladu Kompenzace ve stavu OK. Pokud již byl vystaven a uhrazen interní doklad, tzn. má položky ve stavu OK, musíte nejdříve Vrátit úhradu interního dokladu. Teprve potom nastavením stavů Stornováno a koncept můžete Návrh kompenzace změnit. Původní interní doklad lze opakovaně použít nebo můžete vystavit nový.
OK = Stav dokladu Kompenzace po vzájemném započtení pohledávek a závazků včetně úhrady interního dokladu.
 
Položky tabulky - doklady Faktury a dobropisy vydané, přijaté (volitelně zálohové faktury).
 
Pohledávky Celkový součet pohledávek.
Závazky Celkový součet závazků.
Saldo Nedoplatek – konečný stav pohledávky nebo dluhu (výsledný rozdíl po vyrovnání pohledávek a závazků). Černá čísla – zaplatí odběratel, červená čísla – zaplatí naše firma.
Tlačítko Načíst doklady Otevře dialog (pro) Výběr dokladů určených ke kompenzaci. Tlačítko je aktivní pouze tehdy, je-li stav dokladu koncept. Viz také Kontrola vybraných dokladů ke kompenzaci.

 

Karty Deník, Dokumenty, Úkoly

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty