Odpisy nehmotného majetku od 1.1.2006

Nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 60 000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, se odepisuje rovnoměrně, bez přerušení, s přesností na měsíce:

audivizuální díla 18 měsíců tech. zhodn. min. 9 měsíců
software  36 měsíců tech. zhodn. min. 18 měsíců
zřizovací výdaje 60 měsíců  
ostatní NM 72 měsíců tech. zhodn. min. 36 měsíců

 

  

 

 

 

Nehmotný majetek může kromě vlastníka odpisovat poplatník, který k němu nabyl právo užívání za úplatu. U tohoto majetku se stanoví roční odpis jako podíl vstupní ceny a doby sjednané kupní smlouvou.

 

Ve Variu doporučujeme:

 

Zařazení nového majetku

V modulu Evidence majetku na kartě Účetní odpisy stanovte dobu odpisu v měsících v délce dle zákona o dani z příjmů. Na kartě Daňové odpisy nastavte "Způsob odpisu" -> "Podle účetního odpisového plánu (ÚOP)". Daňové odpisy zkopírují odpisy účetní a budou prováděny s přesností na měsíce.

Technické zhodnocení již odepsaného majetku

Technické zhodnocení zaveďte jako samostatný majetek a na kartě Účetní odpisy nastavte minimální dobu odpisu podle zákona o dani z příjmů pro odpisování daného technického zhodnocení.

Technické zhodnocení odpisovaného majetku

Pokud do konečného odepsání nehmotného majetku zbývá doba delší než minimální doba odpisování tech. zhodnocení, použijte běžný postup pro aktivaci tech. zhodnocení.

Jestliže do 100% odpisu majetku zbývá doba kratší než minimální doba odpisování tech. zhodnocení, je třeba nejdříve odepsat všechny účetní odpisy až do měsíce pořízení technického zhodnocení. Poté ručně upravte "Dobu odpisu" tak, aby od měsíce následujícím po aktivaci technického zhodnocení do konce odpisování majetku, zbývala minimální doba odpisu TZ. Další odpisy se již vypočítají ze zvýšené vstupní ceny majetku na celou (prodlouženou) dobu odpisování.