Instalace MSDE

1) Omezení MSDE

MSDE (Microsoft Data Engine) je volně šiřitelná verze Microsoft SQL Serveru s následujícími omezeními:

Velikost jedné databáze nesmí přesáhnout 2GB (kvůli podpoře FAT filesystému).
Jsou podporovány maximálně dva procesory
Jsou podporovány maximálně 2GB RAM
Pokud běží na serveru více než 8 operací najednou (SQL, DML, DDL), je výkon serveru uměle snižován.
Není podporován SQL Mail
MSDE neběží na systému Windows Advanced Server, Limited Edition
MSDE neobsahuje Administrátorská rozhraní jako Enterprise Manager a Query Analyzer. Místo nich lze použít některého z volně šiřitelných nástrojů, odkazovaných na stránce http://www.microsoft.com/sql/msde/partners/default.asp
Jedním z dobře použitelných je volně šiřitelný nástroj DbaMgr2k (copyright by Insuline Power 1993-2003 by Andrea Montanari), jehož aktuální verze je volně ke stažení na stránce http://www.asql.biz/DbaMgr.shtm.

Dalším velmi zajímavým nástrojem pro správu databází (ne SQL serveru) je EMS MS SQL Manager (ve verzi Lite je zdarma jako freeware)

Pro podrobnější informace o omezeních MSDE se podívejte do následujících kapitol SQL Server Books Online:

Distributing the SQL Server 2000 Desktop Engine
Maximum Capacity Specifications
Features Supported by the Editions of SQL Server 2000

Aktualizované vydání Books Online je možno stáhnout ze stránky http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=a6f79cb1-a420-445f-8a4b-bd77a7da194b&displaylang=en

2) Instalace klientů MSDE

Na všechny stanice, které se budou připojovat k MSDE je nutno nainstalovat klientské knihovny MSSQL2000 pomocí programu sqlredis.exe distribuovaného s SQL serverem .

3) Instalace MSDE

Instalace vyžaduje znalosti administrace systému a MSSQL. Pro bezproblémovou spolupráci se systémem Altus Vario je nutno instalaci MSDE provádět s tímto minimálním nastavením parametrů v konfiguračním souboru setup.ini:

COLLATION="Czech_CI_AS"
SECURITYMODE=SQL
DISABLENETWORKPROTOCOLS=0
SAPWD="vase_heslo_sa"

V případě, že chcete prázdné heslo uživatele sa, použijte místo volby

SAPWD="vase_heslo_sa" volbu

BLANKSAPWD=1

Mezi další z volitelných parametrů patří:

TARGETDIR="C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\"
DATADIR="C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\"

Cesty uvedené v parametrech TARGETDIR a DATADIR jsou výchozí a budou použity při instalaci, pokud nebudou výše zmíněné parametry uvedeny.
Během instalace je možno editovat buďto přímo soubor setup.ini v instalačním adresáři a spustit setup.exe bez parametrů, nebo použít ini soubor s jiným názvem a spustit setup.exe s parametrem /settings ini_file, např.:

setup.exe /settings msde_vario.ini

přičemž soubor msde_vario.ini musí být ve stejném adresáři jako setup.exe.

Popis některých parametrů instalátoru:

COLLATION="collation_name" určuje výchozí řazení serveru. Pro systém Altus Vario je důležitá zejména Case Insensitivita (nezávislost řazení na velikosti znaků).

SECURITYMODE=SQL určuje, že bude použita SQL autentifikace (Altus Vario nepodporuje integrované zabezpečení)

DISABLENETWORKPROTOCOLS=0 zajistí, že MSDE bude přístupné v síťovém prostředí. Není-li parametr zadán, bude automaticky použita hodnota 1 a MSDE nebude po síti přístupné.

SAPWD="vase_heslo_sa" heslo uživatele sa

BLANKSAPWD=1 instalátor povolí instalaci s prázdným heslem uživatele sa. Použití tohoto parametru se z bezpečnostních důvodů nedoporučuje.

TARGETDIR="executable_folder_path" cesta, do které budou nainstalovány programové soubory. Cesta musí končit znakem "\"

DATADIR="data_folder_path" cesta, ve které budou vytvořeny systémové databáze SQL serveru. Cesta musí končit znakem "\"

INSTANCENAME="instance_name" určuje jméno instance. Server bude k dispozici pod jménem SERVERNAME\INSTANCENAME Pokud není jméno instance uvedeno, je nainstalována výchozí instance.

Bližší informace o instalaci naleznete v souboru sp3readme.htm v instalačním adresáři MSDE. Bližší informace o přizpůsobení instalace MSDE naleznete v kapitole Books Online

Customizing Desktop Engine Setup.exe


Příklad msde_vario.ini (instalace výchozí instance)


[Options]
COLLATION="Czech_CI_AS"
SECURITYMODE=SQL
DISABLENETWORKPROTOCOLS=0
SAPWD="vase_heslo_sa"
TARGETDIR="D:\MSDE2000\MSSQL\Binn\"
DATADIR="D:\MSDE2000\MSSQL\Data\"

Příklad msde_vario.ini (instalace pojmenované instance)

[Options]
COLLATION="Czech_CI_AS"
SECURITYMODE=SQL
DISABLENETWORKPROTOCOLS=0
SAPWD="vase_heslo_sa"
INSTANCENAME="VARIO"
TARGETDIR="D:\MSDE2000\MSSQL$MojeInstance\Binn\"
DATADIR="D:\MSDE2000\MSSQL$MojeInstance\Data\"

4) Nastavení Maintenance plánu


Plán údržby (reindexace, kontrola integrity, zálohování a případné ořezání logů) můžete nastavit několika způsoby:

a) Pomocí legálně drženého nástroje Enterprise Manager
b) Pomocí nástrojů třetích stran
c) Ručně pomocí vlastních skriptů
d) Pomocí skritpu MaintenanceVarioSQL.sql (viz. také Nastavení údržby databází). Skript je nutno upravit podle vašich potřeb (sekce nastavení je zvýrazněna).

5) Poznámka k instalaci DbaMgr2k

DbaMgr2k bude funkční pouze na počítači, na kterém je nainstalována knihovna SQLDMO, která se instaluje společně s MSDE nebo s klientskými nástroji plné verze MSSQL 2000.

6) Poznámky

Databáze vytvořené na MSDE mají defaultně zapnutou volbu AUTO_CLOSE, což znamená, že databáze jsou po odhlášení posledního uživatele a dokončení všech operací uzavřeny. Toto nastavení při častém otevírání a zavírání databáze negativně ovlivňuje výkon, proto se doporučuje tuto volbu vypnout. Tato volba je u databází Varia vypnuta v případě, že jste použili skript Nastavení údržby databází. Pokud jej z nějakého důvodu nechcete použít, může Vám pomoci skript Autoclose_off.sql.