Změna datového typu textových polí na UNICODE (pouze MSSQL2000)

V některých případech se může vyskytnout potřeba použití jiných, než latinských znaků (např. Azbuka). Aby mohly být takovéto znaky používány, je nutno změnit všechna textová pole typu text, varchar, char na jejich UNICODE ekvivalent (ntext, nvarchar, nchar). Pokud se rozhodnete takovouto operaci provést, nezapomeňte před jejím provedením zazálohovat dotčené databáze.

Pro zjednodušení této operace je k dispozici skript 1250_to_UNI.sql, který provede automatickou konverzi již výše zmíněných polí na jejich UNICODE ekvivalent. Reverzní operaci lze provést pouhou změnou hodnoty proměnné @PrefixUNI z 'n' na '' (řetězec nulové délky).

Skript zatím nepočítá s existencí počítaných polí daného typu a s CHECK CONSTRAINTs nad poli daného typu.

Skript je k dispozici na vyžádání pouze pro zákazníky v kategorii SQL Office.