Řešení přečerpané dovolené

 

Při skončení pracovního poměru nebo při převodu zůstatku dovolené na konci roku může dojít k situaci, kdy je nárok na dovolenou přečerpán. Zaměstnavatel je v takovém případě oprávněn bez souhlasu pracovníka srazit náhradu mzdy za přečerpanou dovolenou.

K zápisu do systému Altus Vario použijte složku Proplacená dovolená, do které se zadá počet dní (a hodin) přečerpané dovolené "mínusem".

Dny přečerpané dovolené jsou dny pracovního volna bez náhrady příjmu. Pokud pracovník není pojištěnec státu, je nutné odvést zdravotní pojištění za celé dny přečerpané dovolené. V tomto případě jde o odvod pojistného z poměrné části minimálního vyměřovacího základu platného v roce a období, kdy byla dovolená skutečně čerpána.

Ve Variu použijte složku Neplacené volno (resp. Neplacené volno s doplatkem ZP), do které se zadá počet dní (a hodin) přečerpané dovolené a pole Likvidace od a Likvidace do s datumy, ve kterých došlo ke skutečnému přečerpání dovolené. Zadá se tolik složek neplaceného volna, v kolika obdobích došlo k přečerpání dovolené. Při výpočtu dojde k navýšení vyměřovacího základu pro výpočet zdravotního pojištění za tyto dny.

Při řešení doplatků nebo přeplatků zdravotního pojištění, kdy dochází k navyšování nebo snižování vyměřovacího základu, se respektuje odvod z minimálního vyměřovacího základu. Vyměřovací základ se nejprve spočítá s případným navýšením do minimálního vyměřovacího základu bez vlivu oprav a teprve následně se zahrne úprava, která vyměřovací základ zvýší nebo sníží ve smyslu požadované opravy.

Při řešení přeplatků sociálního pojištění by v souladu se zákonem nemělo být snižováno sociální pojištění za účelem vrácení přeplatku bez žádosti na správu sociálního pojištění a jejich souhlasu.