Vario a Terminal server


Instalace


Vzhledem k tomu, že uživatelské rozhraní AltusVario používá ke svému běhu Microsoft Access, je nutno zajistit, aby měl každý uživatel k dispozici vlastní instalaci Varia. Protože některé zápisy v registru systému jsou společné pro všechny uživatele (klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Altus), je potřeba, aby logická cesta k adresáři s instalací Varia byla pro všechny uživatele stejná.

V případě, že chcete používat Vario na Terminal serveru, postupujte následujícím způsobem:

1) Vytvořte lokální nebo síťový adresář, ve kterém vytvoříte podadresáře jednotlivých uživatelů. Pokud chcete použít stávající lokální adresář obsahující lokální profily uživatelů (obvykle C:\Documents and Settings), můžete tento krok vynechat.

2) V nově vytvořeném adresáři nebo v adresáři C:\Documents and Settings vytvořte pro každého uživatele adresář s názvem shodným s jeho přihlašovacím jménem (buď doménovým, nebo lokálním, podle situace). Jsou-li již adresáře vytvořené, můžete tento krok vynechat.

3) Nastavte k jednotlivým uživatelským adresářům potřebná oprávnění (pokud tomu ještě tak není).

4) Zajistěte mapování vámi definované jednotky na adresáře uživatelů pomocí příkazu subst nebo od vydání 20070523 i net use. Vyberte si možnost, která vám bude více vyhovovat.

a) Na libovolném místě vytvořte dávkový soubor s mapováním (např. Map_drive_vario.cmd) a zajistěte, aby jej mohli spustit všichni uživatelé.
Zástupce na tento soubor umístěte do adresáře
%ALLUSERSPROFILE%\Nabídka Start\Programy\Po spuštění (na cizojazyčných verzích OS je název adresáře jiný)


příklad:

cesta %ALLUSERSPROFILE% = C:\Documents and Settings\All Users
Uživatelské adresáře chceme substituovat jednotkou V:
Uživatelské adresáře jsou vytvořeny v adresáři D:\VarioUsers

Map_drive_vario.cmd bude potom vypadat takto:
                                                                        

Set RootDrive=V:
Set Cesta="D:\VarioUsers\"
Net Use %RootDrive% /D >NUL: 2>&1
Subst %RootDrive% /D >NUL: 2>&1
Subst %RootDrive% %Cesta%%UserName%
                                                                        

V případě použití síťové jednotky bude soubor vypadat např. takto:

                                                                        

Set RootDrive=V:
Set Cesta="\\fileserver\VarioUsers\"
Net Use %RootDrive% /D >NUL: 2>&1
Subst %RootDrive% /D >NUL: 2>&1
Net Use %RootDrive% %Cesta%%UserName%
                                                                        

Jednotka V: bude potom pro všechny uživatele ukazovat na jejich uživatelský adresář a tím budou zajištěny požadavky zmíněné v úvodu.


b)
Vytvořte stejný soubor jako v bodu 4a) a uložte jej do umístění, ze kterého se spouští stávající loginskript společný pro všechny uživatele
(obvykle adresář %LOGONSERVER%\sysvol\%USERDNSDOMAIN%\scripts z pohledu pracovní stanice,
%SYSTEMROOT%\SYSVOL\sysvol\%USERDNSDOMAIN%\scripts z pohledu serveru, ze kterého se loginskript spouští).
Nepoužíváte-li žádný loginskript, vytvořte nový a nastavete jej všem uživatelům jako výchozí. Potom upravte stávající (nebo nově vytvořený loginskript) tak, že do něj přidáte následující řádek:

if %COMPUTERNAME% == JMENOVASEHOSERVERU call Map_Drive_V_VARIO.cmd

nebo

if "%COMPUTERNAME%" == "JMENOVASEHOSERVERU" call Map_Drive_V_VARIO.cmd

JMENOVASEHOSERVERU nahraďte jménem vašeho serveru, které zjistíte příkazem:

>echo %COMPUTERNAME%

 


POZOR
, u jména serveru záleží na velikosti písmen.

c) Spusťte skript "chkroot.cmd" umístěný v adresáři "%SYSTEMROOT%\Application Compatibility Scripts“, který vás vyzve k doplnění požadovaného písmena jednotky a provede nastavení na úrovni Terminal Serveru. V tomto případě je použit vždy adresář C:\Documents and Settings a příkaz subst.

5) Uživatele, kteří se mají na Terminal server přihlašovat, přidejte do lokální skupiny Remote desktop users (WINDOWS 2003 server) nebo BackOffice Remote Operators (WINDOWS 2000 server) a do skupiny Print operators, případně jim jiným způsobem zajistěte možnost přihlášení k Terminal serveru.

6) Vyberte si uživatelský účet s administrátorskými oprávněními, který bude sloužit jako vzorový a přihlašte se pod ním.

7) Z instalačního CD Varia z adresáře Runtime (podadresáře  ACCRT2002 a ACCRT2003 jsou k dispozici v případě, že nechcete použít Access runtime 2000) nainstalujte Access runtime, nebo z instalačního CD MS Office professional nainstalujte plnou verzi MS Access. Pokud budete instalovat Access 2000 nebo Access 2000 runtime, musíte použít transformaci CD:\Servis\TerminalServer\Termsrvr_ART.mst nebo CD:\Servis\TerminalServer\TERMSRVR.MST. Transfomaci aplikujete na instalaci následujícím způsobem :

SETUP.EXE TRANSFORMS="C:\TEMP\Termsrvr_ART.MST"

nebo

SETUP.EXE TRANSFORMS="C:\TEMP\TERMSRVR.MST"


8) Do logické jednotky, vytvořené po spuštění skriptu uvedeného v bodu 4, nainstalujte Vario. Podadresář, do kterého Vario nainstalujete může mít libovolný název, doporučuje se však název Vario. V tomto případě budete Vario instalovat do adresáře V:\Vario.

9) Uživatelům, kteří budou používat Vario, nastavte plný přístup ke klíči registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Altus.

10) Pokud není uživatelům umožněn přístup na disk, na kterém je umístěn adresář %HOMEPATH% používaný Accessem jako pracovní, je potřeba, aby v registru každého uživatele byla v klíči HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0(nebo 10.0 či 11.0 podle verze Accessu)\Access\Settings zapsána textová hodnota Default Database Directory odkazující na programový adresář Varia, který je uživateli plně přístupný (v tomto případě V:\Vario). Nastavení pracovního adresáře lze provést také pomocí uživatelského rozhraní MS Access v nastavení jeho možností.

11) Vytvořte dávkový soubor (např AktualizaceVaria.cmd), pomocí kterého rozkopírujete výše zmíněný adresář VARIO do adresářů ostatních uživatelů. Tento soubor potom použijete i při aktualizaci Varia (viz. Aktualizace Varia). V případě, že se vzorový uživatel uvedený v bodu 6. bude jmenovat Administrator, uživatelské adresáře budou umístěny v adresáři D:\VarioUsers a Vario bude nainstalováno do podadresáře Vario, může být obsah souboru pro uživatele User1, User2 a User3 následující:

příklad 1:

AktualizaceVario.cmd
                                                                                                                                         

xcopy "D:\VarioUsers\Administrator\Vario\*.*" "D:\VarioUsers\User1\Vario\"  /y /c /h /e
xcopy "D:\VarioUsers\Administrator\Vario\*.*" "D:\VarioUsers\User2\Vario\"  /y /c /h /e
xcopy "D:\VarioUsers\Administrator\Vario\*.*" "D:\VarioUsers\User3\Vario\"  /y /c /h /e
                                                                                                                                         

 

příklad 2, dávkový soubor pro rozkopírování adresáře Vario s využitím textových souborů se seznamy výjimek z kopírování:

 

AktualizaceVario.cmd

                                                                                                                                         

xcopy "D:\VarioUsers\Administrator\Vario\*.*" "D:\VarioUsers\User1\Vario\"  /y /c /h /e /EXCLUDE:Vyjimky.txt

xcopy "D:\VarioUsers\Administrator\Vario\*.*" "D:\VarioUsers\User2\Vario\"  /y /c /h /e /EXCLUDE:Vyjimky_1.txt

xcopy "D:\VarioUsers\Administrator\Vario\*.*" "D:\VarioUsers\User3\Vario\"  /y /c /h /e /EXCLUDE:Vyjimky_1.txt
                                                                                                                                         

 

Vyjimky.txt

                                                                                                                                         

Prod0001.ini

Prod0002.ini
                                                                                                                                         

 

Vyjimky_1.txt

                                                                                                                                         

D_KatalogParametry.mda

Prod0001.ini

Prod0002.ini
                                                                                                                                         

 

Rozkopírování adresáře Varia proběhne v tomto případě obdobně jako u prvního příkladu s tím rozdílem, že uživateli User1 nebudou kopírovány do jeho složky Varia soubory Prod0001.ini a Prod002.ini, ač je bude obsahovat vzorový adresář Varia uživatele Administrator, dále uživatelům User2 a User3 nebudou kopírovány do jejich složky soubory Prod0001.ini, Prod002.ini a D_KatalogParametry.mda (soubor doplňku Katalog parametry) , ač je bude obsahovat vzorový adresář Varia uživatele Administrator.

Textové soubory se seznamy výjimek ukládejte ve stejném adresáři, odkud bude spouštěn dávkový soubor AktualizaceVario.cmd.

 

 

Tisk

 

Terminálové služby umožňují automatické přesměrování tisku na tiskárny připojené k lokálnímu počítači klienta Terminal serveru v případě, že ovladač tiskárny použitý na lokálním počítači je shodný s ovladačem nainstalovaným na Terminal serveru. U takto připojených tiskáren není podporována obousměrná komunikace (nutno vypnout ve vlastnostech tiskárny, pokud tomu tak již není).

 

Aktualizace Varia

 

Update na Terminal serveru neprobíhá automaticky (pokud je nastavena síťová aktualizace, spustí se automaticky pouze prvnímu uživateli přihlášenému do Varia). Aktualizaci provedete tak, že se přihlásíte pod účtem vzorového uživatele zmíněného v bodu 6, provedete standardní aktualizaci Varia a spustíte dávkový soubor uvedený v bodu 11. V případě, že budou vytvořeni noví uživatelé, je nutno odpovídajícím způsobem upravit výše uvedený dávkový soubor AktualizaceVaria.cmd.

 

Poznámky

 


Proměnné:

%ALLUSERSPROFILE%
%USERNAME%
%LOGONSERVER%
%USERDNSDOMAIN%
%SYSTEMROOT%
%COMPUTERNAME%
%HOMEPATH%

jsou systémové proměnné, jejichž hodnoty lze zjistit pomocí příkazu set.