Převod V10 SQL - V11 SQL

POZOR!: Před každou operací s daty je nutno provést jejich zálohu pro případ havárie.
Nejrychlejším způsobem zálohy SQL databází se jeví zkopírovaní SQL databází odpojených a po zkopírování připojených pomocí uložených procedur spav_odpojdata a spav_pripojdta popsaných v článku Uložené procedury v databázi master.

Tento dokument obsahuje popis převodu dat Varia 10 umístěných na SQL Serveru na strukturu Varia 11. Předpokladem je znalost práce s MSSQL a Variem.
DataXXXX, DMajXXXX, DMZDXXXX, DOLEXXXX, DUctXXXX je Označení databází,  ve kterých bude
probíhat popisovaný upgrade.

1) Ujistěte se, zda je struktura Varia 10 na SQL serveru aktuální. Není-li tomu tak, nebo si nejste jisti, je nutno aplikovat všechny potřebné aktualizace umístěné ve složce SQL\Vario_10 instalačního CD.

2) Převedli-li jste v minulosti (ve verzi Vario 10) databázi Firmy na SQL Server pomocí nástroje Upsize_firmy.mdb, proveďte pomocí stejného nástroje její zpětný převod do souboru Firmy.mdb. Předpokladem je, že ve složce datového profilu již existuje soubor Firmy.mdb (v případě potřeby jej lze zkopírovat z instalačního CD Varia 10 ze složky Setup10\Data - pozor na atribut "pouze ke čtení"). Z SQL serveru potom odstraňte databázi Firmy.

3) V programu Query Analyzer otevřete postupně skripty Upgrade_DataXXXX.sql, Upgrade_DMajXXXX.sql, Upgrade_DMzdXXXX.sqlUpgrade_DOLEXXXX.sql a Upgrade_DUctXXXX.sql umístěné v adresáři SQL\MSSQL70\prevod_Vario10_Vario11 (nezávisle na verzi MSSQL) instalačního CD, které po spuštění provedou požadovaný upgrade datové struktury. Jednotlivé skripty je nutno spustit nad databázemi odpovídajícími názvu souboru. To znamená, že například skript obsažený v souboru Upgrade_DataXXXX.sql budete muset spustit nad databázemi Data0001, Data5001, Data0002, Data5002, Data5003, Data000n, Data500n, kde n je číslo upgradované firmy. Poté spusťte skript 02-Insert_Hodnoty.sql, který zajistí přidání hodnot obsažených v šablonách MDB databází do všech databází Varia na SQL serveru (pokud není struktura všech databází aktuální, může dojít k chybě). Nakonec spustíte proceduru ze souboru Upgrade_Master_Procedury.sql. Ta provede změny v uložených procedurách používaných k nastavování oprávnění k databázím Varia.


4) Pokud jste v novém datovém profilu ještě nezaložili žádnou firmu, postupujte podle bodu 4) a). V opačném případě přejděte k bodu 4) b).

a) Spusťte Vario 11, a po zobrazení dialogu Průvodce založením firmy vyberte položku "Použít vaše existující data ...". Dále se držte pokynů průvodce. V seznamu firem, které lze převést se zobrazí i firmy, jejichž data jsou uložena na SQL serveru. Vyberte ty, které chcete převést a klepněte na tlačítko Dokončit. Tato operace převede databáze uložené na fileserveru a zároveň zapíše do tabulky Data potřebné informace o databázích uložených na SQL serveru.

b) V případě, že alespoň jedna z původních firem Varia 10 nemá data uložená na SQL serveru, spusťte Vario 11 a v dialogu Možnosti přístupném z menu Nástroje klepněte na tlačítko Přidat. Vyberte položku "Použít vaše existující data ..." a postupujte dle pokynů průvodce. Tato operace převede pouze databáze uložené na fileserveru. Zápis informací o účetních jednotkách umístěných na SQL Serveru provedete tak, že do prázdné databáze MS Access 2000 (nebo vyšší) propojíte tabulku 'Data' umístěnou v souboru 'Firmy.mdb' ve složce datového profilu Varia 11. Do pole 'Firma' zapíšete jméno firmy, do pole 'Data' číslo dat a do pole 'Server' jméno konkrétní instance SQL Serveru.

5) Převeďte pomocí Průvodce založením firmy databázi Firmy na SQL server. Průvodce spustíte z dialogu Možnosti pomocí tlačítka SQL/file na záložce Firmy. Po spuštění průvodce vyberte položku "Převést databázi Firmy na SQL server" a postupujte podle pokynů průvodce.