Návod na zadání Exekuce

 

Pracovníkovi evidovaném v agendě Personalistika potřebujeme zadat typ platby Exekuce. Jak máme postupovat?

 

Řešení:

Nejdříve je třeba zkontrolovat existenci a správnost nastavení mzdové složky Exekuce. V agendě Mzdy otevřete z menu Mzdy dialog Mzdové složky..., a v abecedně řazeném seznamu mzdových složek vyhledejte MS Exekuce. Pokud ji nenaleznete, můžete ji vytvořit tak, že klepnete na tlačítko Nová…

Otevře se dialog Mzdová složka, ve kterém do pole Mzdová složka napíšete Exekuce a na druhém řádku v poli Typ složky vyberete Combo Exekuce. Potvrdíte OK. Nyní v abecedně řazeném seznamu mzdových složek označíte MS Exekuce a klepnete na Upravit...

 

Dialog Mzdová složka


Na konci druhého řádku za polem Typ složky je šedobílé okénko (kontextový popis je Detail mzdové složky) a když na něj klepnete, otevře se detail složky - dialogové okno Složka - Exekuce.

 

Dialog Složka - Exekuce

 

Zde je nutné zkontrolovat vpravo nahoře pole Typ, kde musí být slovo Vychozi. Pravděpodobně tam budete mít Mesicni, takže vyberete Combo správný typ, tj. Vychozí. Nastavení potvrďte tlačítky Použít a OK. Dialog Mzdová složka zavřete tlačítkem OK.


1. V agendě Personalistika otevřete detail záznamu Pracovník. Přepnete se na kartu Prac. poměry. Označte řádku s pracovním poměrem a klepněte na tlačítko Upravit... V dialogu Pracovní poměr zvolte kartu Platby a v horní části na volný řádek pole v sloupci Platba: (v našem příkladu druhý) vyplňte libovolný název pro srážku (v našem příkladu je to Exekuce). Přepněte se na záložku Detail (viz obrázek), kde vyplníte další pole (Způsob platby, Číslo účtu včetně kódu banky, VS a KS).

 

Typ platby Exekuce

 

2. Klepněte na tlačítko Srážka. V zobrazeném dialogu Srážka je nejdůležitější vyplnit pole Pořadí a Druh srážky. Potvrďte OK.

 

Dialog Srážka

 

3. Pak klepněte na tlačítko Vytvořit složku a v dialogu Vytvoření složky srážky do nastavení vyplňte potřebné údaje. Upozorňujeme na nutnost vyplnit pole Platnost od a Platnost do pouze na 1 měsíc.

 

Dialog Vytvoření složky srážky do nastavení

 

4. Ve stejném dialogu Vytvoření složky srážky do nastavení klepněte na tlačítko Vytvořit složku.

 

Dialog Chcete vytvořit mzdovou složku pro tuto srážku do nastavení mzdových složek? Složka byla vytvořena

 

Zvolte Ano pro vytvoření složky a tlačítkem OK potvrďte vytvoření složky. Dialogové okno Vytvoření složky srážky do nastavení uložte tlačítkem Zavřít.

Karta Platby dialogu Pracovní poměr teď vypadá takto:

 

Karta Platby dialogu Pracovní poměr

 

a karta Nastavení dialogu Pracovní poměr takto:

 

Karta Nastavení dialogu Pracovní poměr

 

5. Poklepáním na mzdovou složku Exekuce zobrazíte její detail. Zde je důležité zkontrolovat pole Platba, do kterého se přenáší hodnota (typ platby Exekuce) z pole Platba na kartě Platby dialogu Pracovní poměr.

 

Mzdová složka Exekuce

 

Pokud budete mít pravidelnou měsíční srážku, např. na Výživné nebo jinou srážku (zpravidla nepřednostní), pole Platnost do nevyplňujete. Tím se každý měsíc vytvoří MS se stejnou částkou a posuzuje se, zda pracovníkovi zůstane nezabavitelné minimum.

Pokud se ale jedná o exekuci, tj. srážku, která nemá pravidelnou měsíční částku ke srážení, ale bude pravděpodobně každý měsíc jiná, musí být platnost jen na 1 měsíc (jinak to pro systém znamená, že každý měsíc je srážka ve výši 65 112 Kč). Výše srážky se vypočte dle OSŘ (viz: http://www.altusvario.cz/faq/moduly/11/mzdy/zpusob-vypoctu-srazek-podle-obcanskeho-soudniho-radu), tj. z dosažené čisté mzdy podle počtu vyživovaných osob a dle hranic pro nezabavitelné minimum (na jednotlivce a na domácnost).

Tyto částky zjistíte v agendě Mzdy. Z menu Mzdy l Nastavení... spustíte dialog Nastavení a vyberete kartu Sociální.
 

Dialog Nastavení, karta Sociální - nezabavitelné částky pro srážky

 

6. V agendě Personalistika, v detailu záznamu Pracovník, je třeba zadat vyživované osoby na kartě Rodina (včetně manželky u ženatého). Pokud neznáte rodné číslo, stačí vyplnit pole Jméno (např. jen text "manželka"), Vztah (Partner) a zatrhnout Zatržítko pole Vyživované.

 

Detail záznamu Pracovník, karta Rodina

 

Při ukončení pracovního poměru se tisknou na Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list) všechny zadané srážky, takže je vidět, jaká byla celková výše dluhu a kolik už bylo sraženo. Povinnost uvádět tyto údaje na Potvrzení o zaměstnání vyplývá ze zákoníku práce (zákon 262/2006 Sb.) v platném znění, konkrétně §  313:


(1) Při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm:
a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,
b) druh konaných prací,
c) dosaženou kvalifikaci,
d) zda byl pracovněprávní vztah zaměstnavatelem skončen z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem,
e) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,
f) zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,
g) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.
(2) Údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení.
 

Poznámka

Zkratka MS = Mzdová složka