Doplňky

Úvod

Pomocí doplňku můžete řešit požadavky na automatizaci nebo rozšíření funkčnosti nad standardními moduly Altus VARIA. Doplňky jsou aplikace MS Access, které lze snadno nainstalovat do Varia pomocí doplňku Správce doplňků a poté je spouštět z menu Nástroje / Doplňky nebo klávesouvou zkratkou Ctrl+D .

Vytvoření aplikace doplňku


 • Vytvořit databázi *.mda (zkopírujte vzorový soubor MujDoplnek.mda)
Poznámka: veškeré odkazy na název v tomto dokumentu MujDoplnek a Můj doplněk nahraďte názvem vašeho doplňku.

Systémová tabulka UsysRegInfo.


 • Tato tabulka je povinná, obsahuje data pro zaregistrování doplňku.
 • Hotovou tabulku naleznete ve vzorovém doplňku MujDoplnek.mda.
Pozor: Tabulka je systémová. Pro její zobrazení musíte zvolit v nastavení možností Accessu volbu Zobrazit skryté a systémové objekty.

Struktura tabulky UsysRegInfo

Subkey

Type ValName Value
HKEY_CURRENT_ACCESS_PROFILE\Menu Add-Ins\Můj doplněk 0    
HKEY_CURRENT_ACCESS_PROFILE\Menu Add-Ins\Můj doplněk 1 Expression =StartMujDoplnek()
HKEY_CURRENT_ACCESS_PROFILE\Menu Add-Ins\Můj doplněk 1 Library ..\MujDoplnek.mda

 • Do sloupce subkey zadáte název, který udává název doplňku po instalaci a cestu v registru, kde Můj doplněk je název, který se zobrazí v menu doplňků.
 • Do sloupce value, tam kde je valName = Expression zadáte název startovací funkce (je třeba, aby existovala funkce stejného jména v modulech). Tam kde je vaLName = Library zadáte za text Jednotka:\cesta\ název aplikace [př. MujDoplnek.mda]
 • Databáze aplikace musí mít extenzi .mda. Dále je třeba mít napsaný spouštěcí kód StartMujDoplnek a případně formulář tvořící uživatelské rozhraní doplňku, který zobrazíte funkcí StartMujDoplnek.
Function StartMujDoplnek() As Boolean
 On Error GoTo Chyba
 DoCmd.OpenForm "MujFormular"
 GoTo Konec 
Chyba:
  MsgBox Err.Description, vbExclamation 
  Resume Konec
Konec: 
End Function

Princip je zřejmý. Po zvolení doplňku se zobrazí formulář "MujFormular", z kterého můžete volat další možnosti doplňku, a tím "přebíráme kontrolu" nad systémem Vario. 

Nainstalování doplňku


 • Příkazem menu Nástroje/ Doplňky/ Správce doplňků otevřete Správce doplňků.
 • Tlačítkem Nainstalovat doplněk provedete instalaci.
 • Zavřete Správce doplňků.
 • V menu Nástroje / Doplňky se zobrazí nabídka pro spuštění nového doplňku.
 • Doplněk je připrave k použití.

Programování kódu doplňku


 • Propojte tabulky, pokud je budete potřebovat, doplňte startovací funkci o kód pro připojení. Například takto:
Function StartMujDoplnek() As Boolean
 On Error GoTo Chyba
 Dim D As Database
  
 Set D = CodeDb
 app.PripojTabulky Firmy.Item(0).Data, D
 Set D = Nothing
 DoCmd.OpenForm "MujFormular"
 GoTo Konec 
Chyba:
  MsgBox Err.Description, vbExclamation 
  Resume Konec
Konec: 
End Function
Poznámka: tento kód vyžaduje referenci na knihovnu Vario.mda
 • Vytvořte kódy, navrhněte formuláře a vše ostatní co potřebujete pro funkčnost doplňku. Příklady kódů naleznete v příkladové databázi modulu Korespondence (součást SDK moduly)

Tipy

 • Hlavní okno doplňku je zpravidla dialogové (překryvné + modální).
 • Pokud chcete používat funkce Varia, zřiďte odkaz na knihovnu funkcí Vario.mda (popis funkcí viz. dokumentace SDK).
 • Všechny doplňky musí být umístěny ve složce Varia.
 • Další informace naleznete v dokumentaci k MS Access ("Microsoft Access Add-ins")