Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2016 – II. část

vydání: 20160125 - verze: 14

Do modulu Mzdy jsme zapracovali veškeré legislativní změny a nastavení, které ovlivňují výpočet mezd od ledna 2016. Nové vydání přináší také řadu nových vzorů tiskových formulářů, které byly státními orgány uvolněny v prvních týdnech nového roku. V tomto článku dále uvádíme zbývající úpravy, které dosud nebyly popsány. Výpočet všech mezd pro rok 2016 je nutné provést na tomto vydání nebo vyšším. Instalační soubor nového vydání naleznete na stránce Altus Vario – stažení software Externí odkaz.

Normativní náklady na bydlení

Nařízením vlády ze dne 14. prosince 2015 byla stanovena výše normativních nákladů na bydlení, která se promítá do výpočtu základní nezabavitelné částky pro výpočet srážek ze mzdy v roce 2016. Tato částka pro rok 2016 činí 5 858 Kč. Částka životního minima jednotlivce zůstává stejná jako v roce 2015 a činí 3 410 Kč.

Tyto částky se nově použijí pro srážky ze mzdy za leden 2016. Nastavení částek je možné zkontrolovat v dialogu Mzdy/Nastavení – karta Sociální – pole Normativní náklady na bydlení a Životní minimum jednotlivce.

Ukončení důchodového spoření

Zákonem č. 376/2015 a 377/2015 bylo ke konci roku 2015 ukončeno důchodové spoření. V souvislosti s tím zaniká výpočet složek Důchodové spoření ve mzdách. Poslední zálohy na pojistné na důchodové spoření proběhnou z mezd za prosinec 2015. Současně byly k 31. 12. 2015 uzavřeny termíny "Důchodové spoření" a "Důch. spoření bez odvodu" v dialogu Pracovník na kartě Personální. K dispozici je nový vzor tiskového formuláře Přehled o výši pojistného, který použijete poprvé v únoru 2016 za období 1/2016. Součástí upraveného tiskového formuláře je také nová xml struktura pro elektronické podání. Změnám jsme přizpůsobili i další tiskové formuláře Sociální pojištění, Malá rekapitulace a Výplatní lístek.

Daňové zvýhodnění v roce 2016

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě pro rok 2016 nebylo doposud schváleno. Za období leden 2016 budou uplatněny hodnoty roku 2015, a to na 2. dítě 1 317 Kč a 3. a další dítě 1 417 Kč. 

Tiskové formuláře

Nový vzor tiskového formuláře Přehled o výši pojistného

V souvislosti s ukončením důchodového spoření jsme připravili nový vzor tiskového formuláře Přehled o výši pojistného a také novou strukturu pro jeho elektronické podání. Nový vzor použijte poprvé pro mzdy za období 1/2016 v únoru 2016.

Nový vzor tiskového formuláře ZPS – Ohlášení plnění povinného podílu pro rok 2015

Do tohoto tiskového formuláře byla doplněna nová hodnota 2,5násobku průměrného výdělku ve výši 64 757,50 Kč platná pro rok 2015. Kromě změny ve způsobu zaokrouhlení a dalších drobných tiskových úprav v novém vzoru formuláře, je novinkou povinnost přiložit k Ohlášení také přílohu se seznamem zaměstnavatelů, od nichž byly odebrány výrobky a služby, nebo jimž byly zadány zakázky. Vzor přílohy je zpřístupněný na Portálu MPSV Externí odkaz.

Nový tiskový formulář Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro přiznání k dani

Do tohoto vydání jsme pro vás připravili nový tiskový formulář dle doporučeného vzoru pro tisk Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Tiskový formulář čerpá údaje z dialogu Pracovník z karty Rodina z tabulek rodinných příslušníků a tabulky Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování. Nabídku nového potvrzení najdete v agendě Personalistika ve skupině Potvrzení příjmu.

Nový vzor Potvrzení o zdanitelných příjmech

Další součástí vydání je nový vzor č. 24 pro tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2016. Nově se v bodu 16 – Děti uplatněné jako vyživované pro účely daňového zvýhodnění podle § 35c a § 35d zákona eviduje údaj ZTP/P od do pro uvedené děti. Tento údaj se doplní automaticky podle období použití daňového zvýhodnění pro invalidní dítě.

Nový vzor Potvrzení o zdanitelných příjmech – DPP

Tiskový formulář pro tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce za rok 2016 je od tohoto vydání k dispozici podle vzoru č. 3.

Žádost o daňové bonusy

Nový tiskový vzor č. 10 Žádost o daňové bonusy pro rok 2016 jsme zpřístupnili v prosincovém vydání. V předchozích dnech bylo Finanční správou zprovozněno také jeho elektronické podání, které můžete po aktualizaci Varia nově použít.

Příloha k žádosti o ND

Nový vzor tiskového formuláře Příloha k žádosti o nem. dávky pro rok 2016 a nová služba služba NEM_PRI16 pro jeho elektronické podání bude dle sdělení ČSSZ zprovozněna až od března 2016. V současné verzi tiskového formuláře je umožněno použít vzor 2015 (je nastaven jako výchozí) i pro události roku 2016. Souběh nynější služby NEM_PRI15 a nové služby NEM_PRI16 je plánován minimálně na dobu dalších 3 měsíců od nasazení služby NEM_PRI16. Po dobu souběhu bude na výběr vzor 2015 i 2016. Po skončení souběhu bude nutné použít vzor 2016. Vzor formuláře 2015 nebo 2016 můžete vybrat v úvodním dialogu tiskového formuláře. Po ukončení souběhu bude aktualizací na nové vydání přenastaven na výchozí – vzor 2016.

Nový vzor tiskového formuláře Přehled souhrnných údajů – cizinci pro rok 2016

Pro rok 2016 je připraven nový vzor č. 13 tohoto formuláře, který přináší značné změny ve vykazovaných údajích. Některé z nově vykazovaných údajů jsou evidovány v dialogu Pracovník na kartě Personální. Chybějící údaje je nutné zadat v tabulce Další údaje v dialogu Pracovník. Do výběru této tabulky přibyly nové volby. Ty je nutné vyplnit pro zaměstnance, kteří mají odlišné doklady totožnosti než pas, nebo jiný typ daňové identifikace než rodné číslo, DIČ daňového nerezidenta nebo Cizozemské číslo pojištěnce.

Po výběru volby se do Popisu vloží odpovídající hodnota:

  • DN – Typ dokladu totožnosti – název dokladu totožnosti, pokud jím není pas. Pokud je zadán pas, není potřeba zadávat.
  • DN – Číslo dokladu totožnosti – číslo dokladu uvedeného ve volbě DN – Typ dokladu totožnosti, pokud jím není pas. Pokud je zadán pas, není potřeba zadávat.
  • DN – Stát dokladu totožnosti – stát, který vydal doklad uvedený ve volbě DN – Typ dokladu totožnosti. Pokud se shoduje se státem daňové rezidence, není potřeba zadávat.
  • DN – Typ daňové identifikace – číslo daňového identifikátoru, pokud jím není rodné číslo (R) nebo DIČ daňového nerezidenta (D) nebo Cizozemské číslo pojištěnce (S). Pokud je zadáno rodné číslo, DIČ daňového nerezidenta nebo Cizozemské číslo pojištěnce, není potřeba zadávat.
  • Do sloupců Od a Do je možné zadat časovou platnost zadaných údajů.

Další úpravy