Mzdy – Nastavení roku 2024

vydání: 20231215 - verze: 14

V souvislosti s nadcházejícím novým rokem 2024 jsme vydali aktualizaci systému Vario, která zajistí zejména nastavení parametrů pro výpočet mzdy v roce 2024 a zároveň reaguje na schválené legislativní změny v oblasti zpracování mezd.

K datu tohoto vydání nejsou definitivně schváleny některé důležité parametry výpočtu mzdy pro rok 2024 jako je minimální mzda, výše normativních nákladů na bydlení, stravného nebo hodinové sazby příspěvku na práci na dálku. Nastavení těchto hodnot a další novinky roku 2024 vám budeme přinášet postupně v dalších vydáních Varia tak, jak budou aktuální. 

Z výše uvedených důvodů je ve vydání 20231215 znemožněno vytváření mezd kromě záloh v Průvodci vytvořením mezd a znepřístupněn Výpočet mzdy v roce 2024.

Věnujte, prosíme, zvýšenou pozornost dále popsaným doporučením.

Pro kompletní nastavení modulu Mzdy pro rok 2024 a vzhledem k legislativním změnám, je nutné provést následující činnosti:

1. Aktualizace Varia na toto vydání.

2. Roční uzávěrka dovolené (pouze, pokud jsou již vypočítané mzdy za období 12 roku 2023).

3. Kontrola nastavení.

4. Aktualizace Varia na další vydání, která budou k dispozici v průběhu ledna 2024.


1. Aktualizace softwaru Vario

 • Aktualizujte nejpozději před zpracováním mezd za leden 2024.
 • Všechny výpočty mezd pro rok 2024 provádějte na aktualizovaném vydání Varia!
 • Roční uzávěrku dovolené spusťte až po aktualizaci na toto vydání s nastavením roku 2024.
 • Stáhněte si aktuální vydání Vario (vydání 20231215 nebo vyšší).
 • Nainstalujte toto vydání na všechny počítače ve firmě (popis jak aktualizovat).
 • Provedená nastavení tohoto vydání jsou popsána dále pod bodem 3. Kontrola nastavení.

2. Roční uzávěrka dovolené

 • Pokud zpracováváte výplatu odměn zaměstnancům na DPČ a DPP, které pokračují do roku 2024 a bude jim nově stanoven nárok na dovolenou, věnujte před spuštěním uzávěrky pozornost nastavení jednotlivých dohod v dialogu Pracovní poměr:
  • pokud byl rozsah týdenní pracovní doby v dohodě sjednán, zadejte ho do pole Pracovní týden (doba).
  • pokud je rozvržení pracovní doby evidováno ve Variu, zadejte pole RozvrhPracovní den. Pokud není, použije se rozvrh Bez rozvrhu.

V průběhu zpracování jednotlivých období, kdy budou vypláceny odměny z dohod, dbejte na správnou evidenci odpracovaných hodin a dní. Více informací k nároku na dovolenou u dohod konaných mimo pracovní poměr se dozvíte v dokumentaci.

 • V období 12/2023 po zpracování mezd za prosinec spusťte z agendy Mzdy:
 • Podle postupu na kartě Vypořádání proveďte potřebné úkony na kartách Nároky nového rokuNenastavené nároky, Neomluvená absence, Rozdílný nárokPřečerpaný nárok.
 • Přepněte se na kartu Roční uzávěrka. Nastavte parametry pro vytvoření nových a dříve vytvořených nároků. Klepnutím na tlačítko Provedení roční uzávěrky se nastaví nároky na dovolenou pro rok 2024.
 • Nastavení nároku na dovolenou zkontrolujete na kartě Nároky nového roku. Poklepáním ve sloupci Pracovní poměr otevřete detail nároku dovolené.
 • Doporučujeme revizi hodnot zadaných do individuálního nároku u jednotlivých pracovních poměrů. Oprávněné zvýšené nároky přičtěte k základnímu nároku a celkový nový nárok pracovního poměru zadejte do pole Základní roční výměra v týdnech nebo jeho částech v dialogu Nárok na dovolenou pracovního vztahu. Hodnotu v poli Individuální úprava v tom případě vynulujte.
 • Nastavení nároků na dovolenou u pracovních poměrů, které začínají v roce 2024, proveďte až po vytvoření mezd v období 1/2024 – v dialogu Mzda na kartě Obecné klepněte na tlačítko Dialog Mzda Dovolená.

Více informací o roční uzávěrce dovolené roku 2023 naleznete v článku nápovědy Dovolená od roku 2021.

3. Kontrola nastavení

Doporučujeme provést kontrolu nastavení podle níže uvedených údajů.

Změny v nastavení roku 2024 oproti roku 2023

V rámci aktualizace na uvedené vydání se provede ve všech firmách daného datového profilu nastavení parametrů výpočtu takto:

a) Číselník Svátky

 • V agendě Mzdy spusťte:
  • příkaz Nastavení… Nástroje agendy (moderní vzhled),
  • případně z menu Agenda (klasický vzhled).
 • V dialogu Nastavení na kartě Další jsou nastaveny hodnoty (viz tabulka).
DATUM SVÁTEK
01. 01. 2024 Den obnovy samostatného českého státu
29. 03. 2024 Velký pátek
01. 04. 2024 Velikonoční pondělí
01. 05. 2024 Svátek práce
08. 05. 2024 Den vítězství
05. 07. 2024 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
06. 07. 2024 Den upálení mistra Jana Husa
28. 09. 2024 Den české státnosti
28. 10. 2024 Den vzniku samostatného Československa
17. 11. 2024 Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva
24. 12. 2024 Štědrý den
25. 12. 2024 1. svátek vánoční
26. 12. 2024 2. svátek vánoční

b) Nastavení Kalendáře

 • V agendě Mzdy spusťte:
  • příkaz Nastavení… z Nástroje agendy (moderní vzhled),
  • případně z menu Agenda (klasický vzhled).
 • V jednotlivých obdobích na kartě Obecné jsou nastaveny hodnoty (viz tabulka).
OBDOBÍ KALENDÁŘNÍ DNY PRACOVNÍ DNY SVÁTKY
01 31 22 1
02 29 21 0
03 31 20 1
04 30 21 1
05 31 21 2
06 30 20 0
07 31 22 2
08 31 22 0
09 30 21 1
10 31 22 1
11 30 21 1
12 31 19 3

c) Hranice pro redukci průměrného hodinového výdělku

 • V agendě Mzdy spusťte:
  • příkaz Nastavení… z Nástroje agendy (moderní vzhled),
  • případně z menu Agenda (klasický vzhled).
 • Na kartě Zdravotní je nastavena nová výše redukčních hranic (RH) pro rok 2024, která činí:  256,55 Kč / 384,83 Kč / 769,48 Kč.
 • Pro nemoci přecházející z prosince 2023 bude průměrný výdělek pro výpočet Náhrady při DPN od 1. 1. 2024 redukován automaticky. Principy zadání a výpočtu se nemění. Způsob zaokrouhlování je upraven v souladu s metodikou MPSV.

Více informací k Náhradě při DPN naleznete v dokumentu Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

d) Průměrná mzda 

Nová výše průměrné mzdy činí 43 967 Kč (dialog Nastavení, karta Sociální, pole Průměrná mzda).

e) Sazby daně z příjmů

Zákonem č. 349/2023 Sb. je pro rok 2024 stanovena hranice pro daň sazbou 23 % ve výši 36násobku průměrné mzdy, tzn. od základu daně 1 582 212 Kč. Tomu odpovídá nastavení sazeb daně v dialogu Nastavení na kartě Daňové v tabulce Sazby daně z příjmu fyzických osob pro rok 2024.

f) Měsíční limit pro srážku daně zvláštní sazbou

Zákon č. 349/2023 upravuje od 1. 7. 2024 měsíční limit pro srážku daně zvláštní sazbou u zaměstnanců s příjmy na základě DPP bez prohlášení k dani podle částky zakládající u zaměstnanců s příjmy z DPP u téhož zaměstnavatele účast na nemocenském pojištění a to ve výši 25 % průměrné mzdy, tedy pro rok 2024 ve výši 10 500 Kč. Této změně odpovídá nastavení pole Základ srážkové danědialogu Nastavení na kartě Daňové od období 7 roku 2024.

g) Nemocenské pojištění zaměstnance ve výši 0,6 % vyměřovacího základu

Zaměstnanci budou dle zákona č. 349/2023 Sb. od roku 2024 nově odvádět nemocenské pojištění ve výši 0,6 % ze svého vyměřovacího základu. To se promítne do pole Sociální pojištění/Sazba pracovník na kartě Sociální v dialogu Nastavení, kde bude pro rok 2024 nastavena hodnota 7,1 % odpovídající celkovému odvodu zaměstnance na sociální pojištění.

h) Minimální mzda

Legislativní proces návrhu nařízení vlády zahrnující zvýšení minimální mzdy není ke dni tohoto vydání ukončen (dialog Nastavení, karta Sociální, pole Minimální mzda).

i) Odpočet osob, kde plátcem ZP je i stát

Zákonem č. 288/2023 Sb. se s účinností od 1. 1. 2024 zvyšuje vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem stát, a to na 15 440 Kč. Zaměstnavatel, který splňuje podmínku zaměstnávání více jak 50 % osob se ZP, zadá tuto hodnotu v období 1/2024 v dialogu Nastavení, na kartě Zdravotní, v poli Odpočet osob, kde plátcem ZP je i stát.

j) Normativní náklady na bydlení a životní minimum jednotlivce

Nastavení nových hodnot do Varia bude zajištěno v dalším vydání Varia po jejich schválení.

k) Částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění pro rok 2024

Od 1. ledna 2024 se částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění nemění a činí 4 000 Kč.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zákaznická podpora Vario