Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20190625

vydání: 20190625 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v červnové aktualizaci nového a jiného. Upozorňujeme, že jsme v tomto vydání modifikovali datovou strukturu Varia.

Obsah:

Pravidelný přehled novinek a změn v systému Vario publikujeme v článku Altus Vario – Souhrn změn ve vydání 20190625. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Doporučujeme vám, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy..

Novinky a změny

Změna hranice pro sražení plně zabavitelné částky při výpočtu výše srážek ze mzdy podle exekučních předpisů

Nařízením vlády č. 91/2019 Sb. došlo od 1. 6. 2019 k podstatné změně v nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. první věty občanského soudního řádu srazí bez omezení, činí nově dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.

Znamená to, že při provádění všech srážek ze mzdy v období od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 se uplatní částka, nad kterou je mzda postižitelná bez omezení, ve výši 9 643 Kč, od 1. 6. 2019 se použije částka 19 286 Kč.

Přechodným ustanovením se stanoví, že v řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, ve kterých jsou nebo mají být prováděny srážky ze mzdy, plátce mzdy uplatní nově vypočtenou částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, poprvé za výplatní období, do něhož připadne den nabytí účinnosti tohoto nařízení. Prvně bude zvýšená částka použita za výplatní období června.

Pokud zpracováváte exekuční srážky, aktualizujte na nové vydání nejpozději před zpracováním mezd za červen.

Zrušení karenční doby od 1. 7. 2019

Již červnové vydání obsahuje úpravy, které vyplývají ze zákona č. 32/2019 Sb., který s účinností od 1. 7. 2019 ruší karenční dobu, tedy první 3 pracovní dny nemoci bez náhrady mzdy. Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku bude náležet již od 1. pracovního dne (směny).

Z hlediska zadávání mzdových složek nemocí nedochází k žádným změnám. Do pole „Hodiny náhrady” ve mzdové složce „Nemoc” budou automaticky zahrnuty nově také neodpracované hodiny v prvních třech pracovních dnech dočasné pracovní neschopnosti.

Snížení sazby sociálního pojištění zaměstnavatele od 1. 7. 2019

Zákon č. 32/2019 Sb. zároveň snižuje sazbu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnavatele na 24,8 % z vyměřovacího základu.  O nastavení nové sazby se můžete přesvědčit v agendě Mzdy v období 7/2019 v dialogu „Nastavení” na kartě Sociální v poli „Sazba zaměstnavatel”. Toto snížení má přímý dopad do výpočtu základu daně podle § 6 odst. 12 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů poprvé při výpočtu daňové povinnosti za měsíc červenec 2019.

Pro správný výpočet odvodu pojistného na sociální pojištění a korektní výpočet náhrad při dočasné pracovní neschopnosti od července 2019 aktualizujte na nové vydání nejpozději před zpracováním mezd za červenec 2019.

Nová verze datové věty PVPOJ od 1. 8. 2019

V souvislosti se zrušením karenční doby dojde také ke změně v datové větě PVPOJ, která slouží k elektronickému odeslání přehledu o platbě pojistného. Nový formát bude použit poprvé v srpnu za zúčtovací období července 2019.

Přepočet Hodin náhrady v měsíčních složkách Nemoc o hodnoty zadané v polích První a Posl. Den

Se zrušením karenční doby od 1. 7. 2019 souvisí také změna v zadávání hodin odpracovaných v první a poslední den nemoci v dialogu „Měsíční složka” v polích „První den” a „Posl. den”. V případě, že pracovní neschopnost z důvodu nemoci nastane až po odpracování části směny, zadejte odpracované hodiny stejně jako dříve do pole „První den”. O takto zadané odpracované hodiny budou nově automaticky sníženy také hodiny náhrady v poli „Hodiny náhrady”. Ke shodnému snížení dojde v případě, že k ukončení neschopnosti dojde v období prvních kalendářních 14 dní a zaměstnanec v poslední den nemoci odpracuje část směny. V tomto případě tyto odpracované hodiny zadejte do pole „Posl. den”. U nemocí začínajících 1. 7. 2019 a později tedy není nutné z tohoto důvodu pole „Hodiny náhrady” ručně upravovat.

Pole Vznik poměru a pole Datum nástupu

Do pole „Vznik poměru” zadávejte datum vzniku poměru, který je sjednán v pracovní smlouvě jako datum nástupu. Tímto dnem může být i den, který pro daného zaměstnance není dnem pracovním (např. 1. ledna, 1. května nebo jakákoliv sobota či neděle, pokud zaměstnanci nepřipadne na tyto dny směna).

Povinnost platit pojistné na zdravotní pojištění vzniká pojištěnci dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání. Za den nástupu do zaměstnání se považuje den, od kterého dle pracovní smlouvy zaměstnanci vznikl pracovní poměr. Přihlášení zaměstnance k ZP kódem „P” provádějte k datu „Vznik poměru”.

Do pole „Datum nástupu” zadejte den, ve kterém zaměstnanec začal vykonávat práci pro zaměstnavatele. Toto pole slouží pro účely nemocenského a důchodového pojištění. U zaměstnance v pracovním poměru se za den, ve kterém tento zaměstnanec začal vykonávat práci, považuje též den přede dnem započetí výkonu práce, za který příslušela náhrada mzdy nebo za který se mzda nekrátí. V tom případě zadejte do pole „Datum nástupu” tento den. Tedy např. 1. 1. nebo 1. 5., pokud za tento den vyplácíte zaměstnanci náhradu mzdy nebo mu za tento den mzdu nekrátíte.

Pro usnadnění zadání těchto polí byly provedeny úpravy textů na stavových řádcích u polí „Vznik poměru” a „Datum nástupu”, některých přednastavených hodnot a tiskových výstupů.

Úprava doplňku ISP

Byly provedeny úpravy doplňku ISP. Sloupec PLTARIFPR (AA0138) byl dříve načítaný ze mzdové složky „Měsíční mzda” z pole „Základ”. V případě zkráceného úvazku bylo nutné ho upravovat. Nově je tento sloupec automaticky doplněn podle hodnot ve sloupcích DRHVZTH (AA0130), DRPLTARK (AA0129), PLSTUPEN (AA0128) a PLTRIDA (AA0127). V případě, že některý z těchto sloupců není vyplněn, zobrazí se informace s doporučením kontroly těchto sloupců.

Dále byly zohledněny nové druhy nepřítomnosti „Otcovská” a „Dlouhodobé ošetřovné” a byly zpřesněny výpočty přepočteného a fyzického stavu.