Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20231215

vydání: 20231215 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přichystali jsme pro vás prosincové vydání Varia. Podívejte se, co je nového, abyste se na sklonku roku dozvěděli vše podstatné.

Kromě úprav popsaných v tomto dokumentu máte k dispozici články Mzdy – Nastavení roku 2024Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2024 – I. část, které obsahují popisy nových nastavení a změn souvisejících s přechodem na rok 2024. Pravidelný přehled novinek a úprav v systému Vario publikujeme v článku Souhrn změn ve vydání 20231215.

V zájmu zajištění bezproblémového chodu Varia na přelomu roku vám doporučujeme zrevidovat nastavení systému Vario a věnovat zvýšenou pozornost některým jeho funkcím. Vše podstatné jsme přehledně shrnuli v dokumentu Překlenutí roku – nastavení a provoz Varia na přelomu roku.

Aktualizaci s legislativou pro rok 2024 doporučujeme instalovat ještě letos. Zároveň vám připomínáme, že tuto a další aktualizace získají jen uživatelé se zaplacenou službou technické podpory a aktualizace softwaru Vario – Maintenance 2024.

Příjemnou práci s novým vydáním a klidný závěr roku vám přeje tým Vario.

Obsah:

Novinky a změny

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Nastavení roku 2024

Bylo provedeno nastavení známých hodnot pro výpočet mezd v roce 2024. Vše potřebné se dozvíte v článku Mzdy – Nastavení roku 2024.

Omezení možnosti vytvoření a výpočtu mzdy v roce 2024

Vzhledem ke stále probíhajícímu legislativnímu procesu vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří, očekávanému vyhlášení nové výše minimální mzdy a dalších parametrů výpočtu mzdy v roce 2024, bylo provedeno omezení možností vytvoření a výpočtu mezd v roce 2024. Provedení uzávěrky dovolených a nastavení nových nároků na dovolenou včetně nároků pro dohody konané mimo pracovní poměr není omezeno. Vytvoření a proplacení záloh v lednu 2024 je také zpřístupněno. Další vydání umožňující vytvoření a výpočet mezd s dalšími úpravami v modulu Mzdy je plánováno na začátek roku 2024.

Změny v dohodách konaných mimo pracovní poměr

Doporučení evidence odpracované doby v dohodách konaných mimo pracovní poměr

V rámci roční uzávěrky dovolené za rok 2023 bude nově stanoven nárok na dovolenou také zaměstnancům na DPČ a DPP, které pokračují do roku 2024. Pro její hladký průběh doporučujeme u těchto dohod věnovat pozornost:

  • Zadání pole Pracovní týden (doba) v dialogu Pracovní poměr, pokud byl rozsah týdenní pracovní doby v dohodě sjednán.
  • Nastavení pole Rozvrh a Pracovní den v dialogu Pracovní poměr, pokud je rozvržení pracovní doby evidováno ve Variu. Pokud není, použije se rozvrh Bez rozvrhu.
  • Výpočtu průměrného hodinového výdělku při uzávěrce v období 12/2023.

Výpočet průměrného výdělku u dohod konaných mimo pracovní poměr

Předpokladem pro stanovení správného průměrného výdělku je i u dohod nutné evidovat kromě vyplacené odměny z dohody také odpracované dnyhodiny. Vyplacené částky odměny z dohod je třeba zadávat do mzdových složek s typem mzdové složky, který má nastaven parametr Průměrný výdělek. Zadání odpracovaných dnů a hodin není nutné, pokud je v dohodě sjednán rozsah pracovní doby a je provedeno její rozvržení a tomu odpovídají i hodnoty v polích Pracovní týden (doba) a Pracovní denRozvrh. V tom případě se hodnoty odpracovaných dní a hodin generují automaticky při výpočtu mzdy. Pokud není pracovní doba sjednána a rozvrh je nastaven Bez rozvrhu, je doporučeno od období 10/2023 zadávat počet odpracovaných dní a hodin ručně do měsíčních mzdových složek. K tomu jsou určeny mzdové složky s typem složky, který má nastaven parametr Odpracováno. Zda se odpracované dny a hodiny správně evidují, je možné zkontrolovat v každém období ve výsledné mzdové složce Hrubá mzda v poli DnyHodiny.

Úpravy pro stanovení nároku dovolené u dohod od r. 2024

V souvislosti s novou právní úpravou nároku na dovolenou zaměstnanců pracujících na dohody mimo pracovní poměr od roku 2024 byly provedeny tyto úpravy:

Dialog Nastavení – karta Prac. poměry

Aktualizací na nové vydání budou provedena nastavení parametru Dovolená pro pracovní vztahy DPP a DPC v dialogu Nastavení na kartě Prac. poměry. Díky těmto nastavením proběhne výpočet nároku na dovolenou i u pracovních vztahů s hodnotou „DPP” a „DPC” v poli Poměr dialogu Pracovní poměr.

Dialog Pracovní poměr

V dialogu Pracovní poměr se kontroluje zda:

  • v poli Pracovní týden je zadána pracovní doba vyšší (nebo stejná) než v poli Pracovní den.
  • při zadané pracovní době v poli Pracovní týden je v poli Plný denní pracovní úvazek hodnota 8 nebo 7,75 nebo 7,5.

U dohod konaných mimo pracovní poměr se navíc kontroluje zda:

  • u poměru typu DPC je zadán Pracovní týden nepřekračující 20 hodin.
  • je zadána pracovní doba v poli Pracovní týden, jen pokud je v dohodě sjednána.

Dialog Nárok na dovolenou

V dialogu Nárok na dovolenou je nadále umožněno upravit konečný nárok na dovolenou u dohod i pro rok 2023, pokud byl tento nárok v dohodě sjednán. To je umožněno po upozornění, že jde o nastavení sjednaného nároku pro dohodu před rokem 2024.

Nárok dohod pro rok 2024 a vyšší bude stanoven v rámci roční uzávěrky dovolené roku 2023 a vyšších hromadně nebo individuálně v dialogu Nárok na dovolenou obdobně jako pro běžný pracovní poměr. Nárok dohod bude stanoven pouze s přihlédnutím k zákonné úpravě, která pro účely dovolené stanovuje týdenní pracovní dobu na 20 hodin.

Podrobnosti jsme pro vás přichystali v dokumentu Dovolená u dohod konaných mimo pracovní poměr od roku 2024.

Úpravy pro stanovení průměrného výdělku u dohod

Uzávěrka období

Při spuštění uzávěrky období, které je posledním obdobím čtvrtletí, se při výpočtu průměrných výdělků kontroluje, zda jsou odpracované hodiny zadané v každém období, kdy je vyplácena odměna z dohody. Pokud zadané nejsou, zapíše se tato informace do protokolu. V takovém případě je nutné průměr upravit tak, aby odpovídal skutečně odpracovaných hodinám nebo odpracované hodiny do daných období doplnituzávěrku opakovat.

Kontrola zadání odpracovaných hodin

Pokud nejsou u typu poměru DPC a DPP odpracované hodiny v měsíční mzdě zadány, zobrazí se při výpočtu mzdy upozornění s výzvou k evidenci odpracované doby v případě, že:

  • dohoda nemá zadán datum ukončení nebo je pozdější než 31. 12. 2023.
  • jsou zadány částky do složek, které vstupují do výpočtu průměrného výdělku.

Podrobnosti jsme pro vás přichystali v dokumentu Výpočet průměrného výdělku u dohod konaných mimo pracovní poměr.

Úpravy podle zákona č. 349/2023, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů

Ukončení měsíční slevy na dani pro studenta od roku 2024

Vzhledem ke zrušení slevy na dani, kterou může uplatnit poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let (příp. do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole), bylo provedeno automatické ukončení zadaných výchozích mzdových složek a zadaných nastavení těchto slev pro roční zúčtování k 31. 12. 2023 u všech evidovaných pracovních vztahů.

V dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce Slevy na dani a daň. zvýhodnění pro roční zúčtování byly k datu 31. 12. 2023 automaticky ukončeny uplatňované slevy Sleva na dani – student v případě, že neměly zadané datum ve sloupci Do nebo bylo toto datum vyšší než 31. 12. 2023.

V dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení byly k datu 31. 12. 2023 automaticky ukončeny mzdové složky Sleva na dani – student v případě, že neměly zadané datum do pole Platnost do nebo bylo toto datum vyšší než 31. 12. 2023.

Ukončení některých slev na dani a nezdanitelných částí daně v ročním zúčtování od roku 2024

Od ročního zúčtování za rok 2024 se ruší možnost odpočtu zaplacených členských příspěvků členem odborové organizace a úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a také možnost uplatnění slevy za umístění dítěte, tzv. školkovné. V dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce Nezdanitelné části daně a slevy na dani pro roční zúčtováníSlevy na dani a daň. zvýhodnění pro roční zúčtování se tyto ukončené slevy a odpočty nabízejí pro uplatnění pro roční zúčtování za rok 2023. Předpokladem pro jejich nabídnutí a zadání pro účely ročního zúčtování za rok 2023 je nastavení agendy Mzdy do roku 2023. V dialogu Nastavení pro období roku 2024 nejsou tyto ukončené slevy a odpočty nastaveny.

Pro roční zúčtování za rok 2023 se tyto slevy a odpočty nadále nabízejí v uvedených dialozích za předpokladu předchozího nastavení agendy Mzdy do roku 2023!

Aktualizace mzdové nápovědy Vario 

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 20. 11. 2023 do 15. 12. 2023:

NOVÉ dokumenty AKTUALIZOVANé DOKUMENTY

Zákaznická podpora Vario