Souhrn změn ve vydání 20180626

vydání: 20180626 - verze: 14

Vážení uživatelé,

abyste od nás měli všechny důležité informace pohromadě, přichystali jsme pro vás přehled úprav v červnovém vydání Varia. I tentokrát vám co nejpodrobněji vylíčíme, co je nového.

 • Agenda Mzdy nyní přináší možnost nastavit srážku odborových příspěvků procentem z čisté mzdy formou srážky.
 • V agendě GDPR na vás čeká nové zobrazení Kontakty na dokladech, které ukáže údaje z agendy Adresář a datum posledního výskytu daného kontaktu na různých typech dokladů.
 • Vylepšili jsme kontrolu duplicity čísla dokladu dodavatele a variabilního symbolu pro přijaté doklady a pokladní výdajové doklady.
 • Zdokonalili jsme systém kontrol dohlížející na zadávání dat v Možnostech balení.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Mzdy

Zaúčtování mezd

Při tvorbě interního dokladu při zaúčtování mezd jsou částky do pole „Cena bez DPH” nově vkládány maximálně na dvě desetinná místa. Rozúčtování hrubých mezd, sociálního pojištění a náhrad při DNP na střediska a zakázky se však pro větší přesnost provádí výpočtem na čtyři desetinná místa. Poté se částky do jednotlivých položek dokladu zaokrouhlují na dvě desetinná místa s preferencí sudé. Aby nedocházelo k rozdílům proti celkové částce nákladů a odvodů, je zbytek po zaokrouhlení kumulován a zahrnut do poslední položky daného nákladu. Zbytek po zaokrouhlení u sociálního pojištění firmy je zahrnut do položky „Zaokrouhlení SP zaměstnavatele”.

Aktualizace doplňku ISPV (informační systém o průměrném výdělku)

Vzhledem k novým dávkám nemocenského pojištění „otcovské” a „dlouhodobému ošetřovnému” jsme provedli úpravu doplňku ISPV. Upozorňujeme uživatele doplňku, že pro správný výpočet ukazatelů je nutné dobu pracovního volna z důvodu čerpání dávky otcovské poporodní péče evidovat navíc také v dialogu Vyřazení v detailu Pracovního poměru. Jako důvod vyřazení použijte dle instrukcí MPSV volbu Rodičovská dovolená. Pro evidenci absence v měsíční mzdě používejte nadále mzdovou složku Otcovská.

Změny v oblasti nerovnoměrných rozvrhů

Po úpravách ve vydání 20180522 v oblasti nerovnoměrných rozvrhů nebylo možné zadat v dialogu Přehled rozvrhů nový rozvrh přímo do tabulky rozvrhů. Tento problém je v novém vydání odstraněn.

Novinkou je kontrola v dialogu Rozvržení směn, která ověřuje, zda není upravován rozvrh, podle kterého již byly vytvořeny složky absencí nebo spočítána celá mzda některých pracovních poměrů, které mají upravovaný rozvrh nastavený. V případě takové změny je nutné v těchto poměrech složky absencí zaktualizovat a provést znovu výpočet mzdy.

Do dialogu Přehled rozvrhů byla zapracována také úprava, která zajistí promítnutí změny názvu rozvrhu v tabulce rozvrhů, a to nejen do pracovního poměru, ale také do měsíčních mezd.

Pokud jsou v rozvržení směn nerovnoměrných rozvrhů výjimečně naplánovány směny, které jsou kratší než polovina obvyklého pracovního dne a v měsíčních složkách je zadaná absence v den takové směny, pak se takový den a hodiny této směny považují za neodpracované. To má dopad do evidence odpracovaných dní a hodin ve výsledné složce „Hrubá mzda”, „Odpracované dny” a „Odpracované hodiny”. Tyto hodnoty o odpracovaných hodinách se dále použijí pro krácení měsíční mzdy, zobrazení „Odpracované hodiny”, některé tiskové formuláře, např. „ZPS”.

Další úpravy

 • Zjištění počtu neodpracovaných dní a hodin všech rozvrhů ze mzdových složek absencí (složky se zatrženým parametrem „Absence”), které nemají zatržen parametr „Pracovní dny” (typ složky Nemoc, PPM, Rodičovská dovolená, Neplacené volno apod.), se při výpočtu mzdy provádí podle datumů „Platnost od” a „Platnost do” podle daného rozvrhu, tzn. nebere se ohled na pracovní dny a hodiny zadané ve složce v polích „Dny pracovní” a „Hodiny pracovní”. Pokud byl počet pracovních dnů nebo hodin takto spočítaný podle rozvrhů vyšší než počet dnů nebo hodin trvání, použil se dříve počet dnů nebo hodin absence z polí „Dny trvání” nebo „Hodiny trvání”. Nyní se porovnání provádí proti polím „Dny pracovní” nebo „Hodiny pracovní”. Pokud jsou tyto podle rozvrhu vyšší než ty ve složce, použijí se hodnoty ze složky. To by mělo umožnit, aby se neodpracované dny a hodiny správně započetly i v případě, že je v polích dny a hodiny trvání ručně upraven počet dnů a hodin na půlden, resp. půlsměnu. Tímto postupem již není nutné zadávat absence pro půldny, resp. půlsměny do samostatných složek. Tento výpočet neodpracovaných dní a hodin má opět dopad do evidence odpracovaných dní a hodin, jak bylo uvedeno výše pro nerovnoměrné rozvrhy.
  U složek absencí, které mají zatržen parametr „Pracovní dny” (typ složky Dovolená, Náhrada denní, Překážky v práci apod.), se berou hodnoty z polí „Dny a hodiny trvání”, které jsou při zadání automaticky doplněny podle rozvrhu (nebo poté ručně upravené) a žádné porovnání proti aktuálnímu rozvrhu nebo úpravy se neprovádějí. Z tohoto důvodu není vhodné provádět editace rozvrhů po zadání složek absencí.

 

 • Při otevření detailu pracovního poměru nebo pracovníka z dialogu Mzda je nově k dispozici volba, která zajistí, aby se dříve pravidelně zobrazované upozornění na doporučený postup editace údajů již nezobrazovalo. Odklepnutí volby „Příště nezobrazovat” se ukládá do nastavení Varia pro aktuální profil a uživatele.

 

 • tiskových formulářích „Mzdové listy” a „Mzdové listy za období od – do” jsme upravili výběr záznamů pro tisk při volbě Rozsahu tisku „Vybrané záznamy” a „Všechny zobrazené záznamy”, který v některých případech zobrazoval výstup pouze pro aktuální záznam.

 

 

 • Při zadání měsíční složky OČR u typu poměru DPČ a u druhu pojištění „Zaměstnání malého rozsahu” a „Dohoda o provedení práce” také u složky „Dlouhodobé ošetřovné” se nově zobrazuje upozornění, že z těchto pracovních vztahů není nárok na tyto dávky nemocenského pojištění. Danou absenci je nutné evidovat jinou složkou pracovního volna. Použitím správné složky je zajištěno, že na Evidenčních listech (ELDP) těchto pracovních vztahů nebude tato doba absence vykazována jako vyloučená doba.

Platba odborových příspěvků procentem z čisté mzdy formou srážky

Nové vydání přináší možnost nastavit srážku odborových příspěvků procentem z čisté mzdy formou srážky s respektováním nezabavitelných částek podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

1. Použití mzdových složek pro výpočet procenta z čisté mzdy

 • Volbou z menu Nástroje agendyNastavení – otevřete dialog Nastavení.
 • Na kartě Další v tabulce Kontroly zatrhněte pole Kontrolovat v řádce, kde je ve sloupci Název text „Použití mzdových složek pro výpočet procenta z čisté mzdy”.

Použití mzdových složek pro výpočet procenta z čisté mzdy

2. Vytvoření a nastavení mzdové složky

 • V agendě Mzdy volbou Nástroje agendyMzdové složky otevřete dialog Mzdové složky.
 • Klepnutím na tlačítko Nová… otevřete dialog Mzdová složka.
 • Zadejte požadovaný název mzdové složky pro platbu odborových příspěvků.
 • V poli Typ složky vyberte Procento z čisté mzdy.
 • Do pole Sazba zadejte procentní sazbu příspěvku (obvykle 1 %).
 • Do pole Sazba 2 můžete zadat výši částky, která se má uplatnit v případě, že zaměstnanec nebude mít např. z důvodu dlouhé nemoci v daném měsíci žádný příjem. Jde o tzv. udržovací členský příspěvek, který může být ze strany odborové organizace stanoven. Tato částka se převede k úhradě do dalšího období.
 • Potvrďte klepnutím na  OK  a  OK .

3. Zadání platby

 • V agendě Personalistika v dialogu Pracovník otevřete Pracovní poměr a na kartě Platby přidejte platbu:
  • V poli Platba vyberte volbu Odbory.
  • Platební údaje zadejte podle způsobu platby.
 • V detailu platby klepněte na Srážka.
  • Pole Pořadí zadejte s ohledem na případné ostatní srážky.
  • V poli Druh vyberte volbu Jiné srážky.
  • Do pole Datum doručení zadejte datum udělení souhlasu se srážkou zaměstnancem.
  • V poli Způsob rozhodnutí vyberte volbu Dohoda o srážkách nebo Dohoda o srážkách včetně DPP.
  • Dialog zavřete tlačítkem  OK .
 • V detailu platby klepněte na Vytvořit složku.
  • V poli Platnost od zadejte první den měsíce, od kterého chcete provádět srážku.
  • V nabídce Vytvořit složku vyberte složku vytvořenou dle bodu 2.
  • Pole Platnost do a Částka nevyplňujte.
  • Klepněte na Vytvořit složku, na otázku k vytvoření složky odpovězte Ano.
  • Dialog zavřete tlačítkem  OK .

4. Výpočet příspěvku a provedení srážky

Při správně zadané platbě a výchozí složce se při vytvoření mzdy výchozí složka odborového příspěvku objeví v měsíčních složkách. Při výpočtu mzdy se do složky dosadí částka ve výši požadovaného procenta z čisté mzdy do polí ZákladČástka. Částka srážky je dále zahrnuta do systému srážek. Pokud je čistá mzda dostatečně vysoká, srážka je provedena v plné výši a zahrnuta do výsledné složky Srážky celkem. Pokud je výše čisté mzdy vůči nezabavitelným částkám nedostatečná, provede se částečná srážka nebo žádná. V tom případě je ve složce v poli Částka tato snížená částka nebo nula. Neuhrazená část příspěvku se automaticky přesune do mzdy v následujícím období.

Podle nastavení platby se v průvodci platebním příkazem vytvoří položky pro převod příspěvku.

V případě, že je nutné nastavit platby a výchozí složky hromadně více zaměstnancům, je možné v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby vytvořit platbu odborového příspěvku jednomu zaměstnanci, tu v tabulkovém zobrazení plateb zkopírovat do schránky a postupně ze schránky vkládat do plateb dalších pracovních poměrů.
Pro hromadné zadání výchozí složky pro odborový příspěvek použijte volbu Nástroje agendyVýchozí složkyHromadné zadávání, kde vyberte požadované poměry a v dalším kroku vyberte složku odborového příspěvku, zadejte Datum od, požadovanou sazbu a v poli Platba vyberte volbu Odbory.

Pokud srážky odborových příspěvků procentem z čisté mzdy již provádíte bez propojení na systém srážek a bez vazby na platby, vytvořte platby jednotlivým zaměstnancům a v Personalistice volbou Nástroje agendyVýchozí složkyHromadné úpravy nastavte výchozím složkám pro odborový příspěvek v poli Platba text „Odbory”.
Pokud srážky provádíte už s vazbou na platbu, postačí přejmenovat existující platby jednotlivých zaměstnanců v dialogu Pracovní poměr v poli Platba na text „Odbory”.

Agenda GDPR

GDPR (Obecné nařízení pro ochranu osobních údajů)

V květnovém vydání jsme vás informovali o nové agendě Varia – GDPRGeneral Data Protection Regulation je nařízení Evropské unie, které vstoupilo v účinnost 25. května 2018 ve všech členských státech. GDPR zavádí nebo upřesňuje pravidla nakládání s osobními údaji.

Agendu GDPR stále vylepšujeme. V tomto vydání jsme pro vás přichystali šikovné zobrazení Kontakty na dokladech, které vám kromě všech údajů z agendy Adresář zobrazí také datum posledního výskytu daného kontaktu na různých typech dokladů. Výstup zobrazuje pouze kontakty typu Osoba nebo Podnikající osoba. Typy dokladů jsou seskupeny pod názvy:

 • Obchodní doklady – zakázky, objednávky, poptávky a nabídky
 • Účetní doklady – skladové doklady
 • Daňové doklady – faktury, dobropisy, zálohové faktury, daňové doklady o přijetí platby a pokladní doklady

Seskupení dokladů koresponduje s různě nastavenými exspiracemi ve výchozích šablonách pro smazání dat. Toto zobrazení by vám mělo usnadnit kontrolu osobních údajů, které podléhají exspiraci a případně by měly být smazány.

Nové zobrazení Kontakty na dokladech v agendě GDPR usnadní kontrolu osobních údajů Osob nebo Podnikajících osob

Nové zobrazení Kontakty na dokladech v agendě GDPR usnadní kontrolu osobních údajů Osob nebo Podnikajících osob

Přijaté doklady

Kontrola duplicitních variabilních symbolů a čísel dokladů dodavatele

Aktuální vydání Varia obsahuje vylepšenou kontrolu výskytu duplicity „Čísla dokladu dodavatele” pro přijaté doklady a pokladní výdajové doklady. O zavedení nové kontroly při zadávání duplicitního čísla dokladu dodavatele jsme vás informovali v souhrnu změn 20180511.

Kontrola duplicity nyní probíhá bez ohledu na typ dokladu!

 • Při nalezení duplicitních dokladů se zobrazí nové dialogové okno se seznamem dokladů, ze kterého přímo otevřete detaily těchto dokladů nebo kontaktů na nich uvedených.
 • Díky tomuto vylepšení můžete snáze rozlousknout příčinu a případnou nevhodnost této duplicity.

Jestliže aktivní kontrola duplicitu odhalí, zobrazí se podobný dialog, který upozorňuje na zdvojení variabilních symbolů plateb v dokladech

 • Stejnou úpravou prošla i kontrola na duplicitu variabilního symbolu. V případě nalezení duplicit se zobrazí obdobné okno se seznamem dokladů.

Jestliže aktivní kontrola duplicitu odhalí, zobrazí se podobný dialog, který upozorňuje na zdvojení čísel dokladů dodavatele v dokladech

Zdvojená čísla dokladů dodavatele odhalí vylepšená kontrolní funkce propojená s hlídačem duplicit variabilních symbolů

Zdvojená čísla dokladů dodavatele odhalí vylepšená kontrolní funkce propojená s hlídačem duplicit variabilních symbolů

 Sklad

Balení

Díky funkci Balení můžete na skladu evidovat produkty podle balení. Množství produktu na dokladu zadáváte počtem balení. K balením lze zadat čárový kód (rovněž i k jednotkám). Zadávání dat a změny nastavení pro Balení (Šarže, Sériová čísla) systém kontroluje. Úpravy jsou povoleny a Vario vás na ně pouze upozorní. A právě systém kontrol zadávání dat v Možnostech balení jsme v tomto vydání vylepšili.

Opravy a úpravy

SQL Server

Import dokladů k zaúčtování

Při importu dokladů k zaúčtování do účetní jednotky s daty na SQL Serveru docházelo ke špatnému přepočtu částek „Zbývá uhradit” a „Zbývá uhradit (m)”. Chyba nastávala při importu účetních dokladů s připojenými zálohovými fakturami.

Uživatelé s daty na databázovém systému MDB se nemusí znepokojovat, chybným přepočtem částek by jejich data postižena být neměla. Uživatelům Varia s daty na SQL Serveru doporučujeme aktualizovat na nové vydání, ve kterém je přepočet opraven.

Účetnictví

Evidence dat pro výkaz Intrastat

Altus Vario podporuje dva způsoby evidence dat pro výkaz Intrastat – původní položkový a „nový” dokladový. Při použití položkové evidence mohlo dojít ke vzniku chyby indikované hlášením „V důsledku úpravy měřítka desetinné hodnoty došlo ke zkrácení dat.”. Chyba se objevila v případě, když evidovaná položka obsahovala množství definované v podobě desetinného čísla s vysokou přesností a vysoká desetinná přesnost byla uvedena také na katalogové kartě produktu v poli Množství jednotek clo. V aktuálním vydání jsme tuto chybu opravili.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 24. 05. 2018 do 26. 06. 2018:

AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY