Souhrn změn ve vydání 20160823

vydání: 20160823 - verze: 12

Vážení uživatelé,

představujeme vám novinky srpnového vydání. V modulu Mzdy zavádíme nový typ mzdové složky Motivační příspěvek učňům. Toto rozšíření mění způsob zdanění všech příjmů u typu poměru Učni, proto by mu měli věnovat pozornost zaměstnavatelé vyplácející učňům jakékoli příjmy. Rozšířili jsme také možnosti nastavení parametru Čistá mzda u typu mzdové složky Daňový bonus. Nové, volitelné nastavení zajistí zahrnutí Daňového bonusu do částky k výplatě místo obvyklého zahrnutí bonusu do čisté mzdy. Tuto možnost mohou ocenit zejména mzdové účetní řešící exekuční příkazy z mezd. Změny ve mzdách uzavřeme poslední novinkou – v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby lze pro období ročního zúčtování daně vytvořit nový druh srážky Insolvence-daňový bonus roční. Pokud je nedoplatek ročního daňového bonusu postižen exekučním příkazem přikázáním jiné peněžité pohledávky, doplní se vypočtená částka nedoplatku automaticky do připravené mzdové složky srážky s tímto novým nastavením.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Mzdy

Elektronická podání – nový šifrovací certifikát

Upozorňujeme uživatele používající doplněk Elektronická podání pro podání z mezd, že na stránkách www.cssz.cz Externí odkaz v sekci e-Podání/Ke stažení je k dispozici nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2017 Externí odkaz (platný od 29. 7. 2016 do 29. 7. 2017). Platnost certifikátu DIS.CSSZ.2016 Externí odkaz končí 10. 9. 2016.

Po instalaci nového certifikátu proveďte jeho nastavení pro jednotlivé typy podání v doplňku Elektronická podání v dialogu "Možnosti elektronického podání" na kartě VREP v poli "Šifrovací certifikát".

Změna způsobu zdanění příjmů u typu poměru Učni a nový typ mzdové složky Motivační příspěvek učňům

Mění se způsob danění příjmů u typu poměru Učni. Dosud nebyly daněny žádné mzdové složky, pokud byly evidovány u typu poměru "Učni". Od nového vydání budou daněny dosavadní typy mzdových složek:

  • Příjem ke zdanění,
  • Nepeněžní plnění,
  • Plnění – nepeněžité,
  • Příspěvky PP - daněné zam.,
  • Vyšší cestovní náhrady
  • a nový typ složky Motivační příspěvek učňům.

Pro odměnu za práci učňům, která nadále nepodléhá zdanění, je nutné od tohoto vydání použít typ mzdové složky vstupující do hrubé mzdy. Zkontrolujte proto dosavadní nastavení mzdových složek používaných pro výplatu odměn u typu poměru "Učni". Důvodem změny způsobu zdanění je možnost použití nové mzdové složky "Motivační příspěvek učňům".

Motivační příspěvek náleží na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi, který se pro zaměstnavatele připravuje na výkon profese. Z hlediska studenta se motivační příspěvek posuzuje jako zdanitelný příjem plynoucí v souvislosti s budoucím výkonem závislé činnosti podle ust. § 6 odst. 1 ZDP. Pokud student bude mít příjmy pouze z titulu přijatého motivačního příspěvku, pak mu po uplatnění základní slevy a slevy na studenta daňová povinnost pravděpodobně nevznikne. Odvodům sociálního a zdravotního pojištění příspěvek nebude podléhat, protože v době poskytování příspěvku student není zaměstnanec (není poplatníkem pojistného).

Zahrnutí daňového bonusu do čisté mzdy

Zákon č. 99/1963 Sb. tedy Občanský soudní řád ve svém § 277 ohledně srážek ze mzdy jasně stanovuje, že srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Přesto se někteří insolvenční správci dožadují výpočtu srážek z čisté mzdy uvedené na výplatním lístku, která může zahrnovat i částku daňového bonusu. Aby se mzdová účtárna jejich tlaku srážet i z částky daňového bonusu snáze ubránila, umožňuje Vario změnit nastavení parametru "Čistá mzda" u typu mzdové složky "Daňový bonus" na Ne a parametr "K výplatě" na Ano. Oproti výchozímu opačnému nastavení se novým nastavením dosáhne toho, že "Daňový bonus" nebude v čisté mzdě zahrnut, ale přesto bude ve mzdě vyplacen. Od tohoto vydání jsou tomuto nastavení přizpůsobeny i tiskové formuláře:

  • Potvrzení o příjmu - čtvrtletí,
  • Potvrzení o příjmu - roční,
  • Potvrzení o příjmu - roční - souhrn,
  • Potvrzení o příjmu – soud.

Tiskové formuláře budou i při tisku za předchozí období respektovat nastavení v době výpočtu. Při tisku období spočítaných před tímto vydáním se předpokládá nastavení parametru "Čistá mzda" typu mzdové složky "Daňový bonus" na Ano a parametr "K výplatě" na Ne.

Případnou změnu nastavení parametrů "Čistá mzda" a "K výplatě" typu složky "Daňový bonus" doporučujeme provést na přelomu roku. Při změně nastavení v průběhu roku to lze pouze s vědomím, že v tiskovém formuláři Mzdové listy a dalších tiskových formulářích zobrazující pouze rekapitulaci mzdových složek jsou hodnoty mzdové složky "Čistá mzda" a jejich kumulovaný součet tímto nastavením dotčeny.

Srážka doplatku ročního daňového bonusu přikázáním jiné peněžité pohledávky v rámci insolvence

S problematikou daňového bonusu souvisí i další úprava modulu Mzdy, kterou jsme v předstihu před obdobím ročního zúčtování připravili. Jak potvrzuje odborník na pracovně právní problematiku a specialista na oblast srážek ze mzdy Judr. Bořivoj Šubrt, daňový bonus vyplácený měsíčně nelze použít pro srážky ani při exekucích, ani při oddlužení. Nedoplatek na daňovém bonusu při ročním zúčtování daně by mohl exekutor zabavit exekučním příkazem jako přikázání jiné peněžité pohledávky. U oddlužení jde však o povinnost dlužníka, aby sám přiznal mimořádný příjem insolvenčnímu správci. Mzdová účtárna nemá automaticky žádnou povinnost daňový bonus v rámci ročního zúčtování zaměstnanci odebrat.

Pokud mzdová účtárna obdrží exekuční příkaz jako přikázání jiné peněžité pohledávky na nedoplatek na ročním daňovém bonusu v rámci insolvence, je možné nyní v dialogu Pracovní poměr na kartě Platby vytvořit srážku, pro kterou se v dialogu Srážka použije v poli "Druh" nová volba Insolvence-daňový bonus roční ComboBox - Nabídka.

Parametry "Pořadí" a "Celkem" se nevyplňují. Do výchozích mzdových složek je poté nutné vytvořit výchozí mzdovou složku s vazbou na srážku v poli "Platba", s nulovou částkou a s dobou platnosti od a do na období, ve kterém probíhá roční zúčtování daně. Roční zúčtování daně indikováné měsíční složkou "Vyrovnání daně" se provede běžným způsobem při výpočtu mzdy. Vypočtená částka nedoplatku ročního daňového bonusu se automaticky doplní do připravené mzdové složky srážky a je sražena celá, mimo systém nezabavitelných částek. Takto provedená srážka nedoplatku ročního daňového bonusu se objeví v zobrazeních "Exekuční srážky po obdobích" a "Pracovníci a srážky" a v tiskovém formuláři "Exekuční a ostatní srážky".

Nový druh srážky Insolvence-daňový bonus roční

Nový druh srážky Insolvence-daňový bonus roční.

Úpravy a opravy

Katalog

Nastavení číselných řad pro množstevní skupiny produktů

Agendy Katalog a Sklad umožňují evidovat produkty včetně jejich šarží a sériových čísel. Evidenci těchto množstevních skupin usnadňuje správa číselných řad. Abychom vám ulehčili práci, zpřístupnili jsme nyní možnost uživatelsky měnit hodnoty počítadla číselné řady, kterou díky tomu jednoduše posunete vpřed nebo zpět.

Nyní můžete přepisovat identifikátor číselné řady vpřed i zpět

Nyní můžete přepisovat identifikátor číselné řady vpřed i zpět.

Sklad

Strom produktů

V agendě Katalog je možné evidovat produktové kategorie pomocí funkce Strom produktů. Ke každé kategorii je možné uložit popis, který lze navíc formátovat pomocí HTML konvence. V aktuální vydání je opravena chyba "File not found", která vznikala při editaci delších popisů. Stejná chyba mohla v okrajových situacích vznikat i při zobrazení náhledu popisu.

Výroba

Chybné vytváření Sériového čísla při zadání Výrobní zakázky

V předchozím vydání byla do dialogu zadávání množstevních skupin zanesena chyba při generování sériových čísel a šarží. Sériová čísla se generovala i položkám, u kterých již sériová čísla byla vyplněna. Zároveň se chyba projevovala na výrobní zakázce přeskakováním sériových čísel v řadě. Chyba generování sériových čísel a šarží byla opravena.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 4. 8. 2016 do 23. 8. 2016 uskutečnili následující změny:

Doplněné dokumenty