Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20190423

vydání: 20190423 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v dubnové aktualizaci nového a jiného.

Obsah:

Pravidelný přehled novinek a změn v systému Vario publikujeme v článku Altus Vario – Souhrn změn ve vydání 20190423. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Doporučujeme vám, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky a změny

Mzdy

Změna ve vytváření kódů pro přihlášení cizinců ke zdravotní pojišťovně

Při výběru zdravotní pojišťovny v dialogu Pracovník na kartě Personální v poli „Zdravotní pojišťovna” se kromě zápisu do pole „Zdravotní pojišťovna”, do tabulky „Historie ZP” vytváří záznam do tabulky „Oznámení”. Dosud se vždy vytvářel kód „P”. V případě výběru „není evidována” se zápis do tabulky „Oznámení” nevytváří. Změna se tedy týká pouze přihlášení k reálné zdravotní pojišťovně.

Nově se budou do tabulky „Oznámení” automaticky nebo volitelně vytvářet kromě kódu „P” také kódy „A”, „E” a „C”. Kód bude vytvořen na základě obsahu polí Občanství, Stát v adrese trvalého bydliště a Číslo pojištěnce resp. Rodné číslo.

Pole Číslo pojištěnce

U občanů ČR je obvykle číslo pojištěnce shodné s rodným číslem. V tom případě nemusíte pole „Číslo pojištěnce” vyplňovat. Pokud se liší, vyplňte pole „Číslo pojištěnce” dle průkazu zdravotní pojišťovny (ZP). Pokud je pole „Číslo pojištěnce” prázdné, použije se obsah pole „Rodné číslo”. V případě cizince bez českého rodného čísla, který nemá dosud číslo pojištěnce přiděleno, zadejte do pole „Číslo pojištěnce” písmeno M nebo Z (podle pohlaví) a datum narození ve formátu DDMMRRRR, např. M05071980 pro muže narozeného 5. 7. 1980.

Tento tvar zadání neplatí pro Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra ČR. U Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR musí být zaměstnanec předem zaregistrován pod přiděleným číslem pojištěnce.

 Po přidělení čísla pojištěnce pole „Číslo pojištěnce” vyplňte dle průkazu ZP.

  • Pokud není vyplněné ani číslo pojištěnce ani rodné číslo a je vybrána reálná ZP, zobrazí se po aktualizaci pole a při otevření formuláře varování v okně formuláře.
  • Pokud je zadáno číslo pojištěnce, které není numerické, ale přitom nemá tvar MDDMMRRRR nebo ZDDMMRRRR, zobrazí se po aktualizaci pole nebo výběru ZP upozornění na nesprávné zadání.
  • Před tiskem Hromadného oznámení je v těchto případech vhodné zadat rodné číslo nebo číslo pojištěnce ve správném tvaru.

Přehled použití kódu přihlášení na ZP

Kód POdmínky použití
A Stát v adrese trvalého bydliště není Česká republika nebo je prázdný, občanství je stát EU (kromě Česká republika) nebo stát Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo Švýcarsko (dále stát EU) a Číslo pojištěnce je numerické.
E Stát v adrese trvalého bydliště není Česká republika nebo je prázdný, občanství je stát EUv Čísle pojištěnce je první znak M nebo Z.
Výběr kódu A nebo E Stát v adrese trvalého bydliště není Česká republika nebo je prázdný, občanství je stát EU a v Čísle pojištěnce není první znak M nebo Z a přitom není numerické.
C Stát v adrese trvalého bydliště není Česká republika nebo je prázdný, občanství je stát mimo EUv Čísle pojištěnce je první znak M nebo Z.
Výběr kódu C nebo P Stát v adrese trvalého bydliště není Česká republika nebo je prázdný, občanství je stát mimo EUv Čísle pojištěnce není první znak M nebo Z a přitom není numerické.
Výběr kódu E, A a C nebo P Není vyplněné občanství a stát v trvalé adrese není Česká republika.
P Použije se v ostatních případech, např. stát v adrese trvalého bydliště je prázdný nebo Česká republika, Občanství je prázdné nebo Česká republika, Občanství je mimo EU a je přiděleno číslo pojištěnce.

V případě výběru Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR se používají jen kódy „A” a „P”.

Tiskový formulář Pojištění odpovědnosti

Rozšířili jsme tiskový formulář Pojištění odpovědnosti. Nyní zobrazuje také přehled pracovních vztahů s vyměřovacími základy pro sociální pojistné, a to v členění na jednotlivá období čtvrtletí. Do výpočtu povinného pojištění odpovědnosti nadále nejsou zahrnovány pojištěné příjmy z typu poměru „CD” a „Statutáři” a dále pracovní vztahy s druhem pojištění „Zaměstnání malého rozsahu” v obdobích, kdy nebylo dosaženo rozhodného příjmu. Vyměřovací základ pro sociální pojistné při dosažení maximálního vyměřovacího základu dle § 15a zákona č. 589/1992 Sb. je zahrnován, přestože se z něj sociální pojištění neodvádí.

Původní, zkrácenou verzi podkladu pro platbu povinného pojištění odpovědnosti vytisknete přes menu Výstup – Pro náhled resp. Soubor – Náhled, kde po výběru výstupu „Pojištění odpovědnosti” v poli „Možnosti” vyberete volbu „Bez poměrů”.

Změna hranice srážkové daně při nepodepsaném prohlášení

Zákonem č. 80/2019 Sb. dochází od 1. 5. 2019 v ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů ke změně limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění daní vybíranou srážkou stanoveného v § 6 odst. 4 písm. b). V případě, že poplatník neučinil u plátce prohlášení k dani, jsou příjmy ze závislé činnosti zúčtované nebo vyplacené plátcem po zvýšení podle odst. 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou, jedná-li se o příjmy nepřesahující v úhrnné výši u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. 
Zdanění srážkovou daní se tak již nebude odvíjet od pevné hranice dané částkou 2500 Kč jako dosud, ale je nově omezeno částkou rozhodnou pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění, která činí v současné době 3000 Kč. 
Nadále platí tzv. korunový rozdíl, tj. že z příjmu ze zaměstnání malého rozsahu ve výši právě 3000 Kč se již platí pojistné, kdežto u tohoto příjmu se ještě sráží daň zvláštní sazbou daně z tzv. samostatného základu daně, který bude činit 3000 plus povinné pojistné. Z příjmu nad 3000 Kč bude vybírána záloha na daň.
Z přechodného ustanovení vyplývá, že zvýšení se použije až při vyúčtování mzdy za květen. Při zúčtování příjmu za leden až duben se použije dosavadní právní úprava – limit 2500 Kč.
V případě příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce zůstává zachován limit pro zdanění těchto příjmů daní vybíranou srážkou ve výši 10000 Kč od téhož plátce za kalendářní měsíc. 

Formuláře Rekapitulace dovolené a Rekapitulace dovolené – souhrn

V tiskových formulářích „Rekapitulace dovolené” a „Rekapitulace dovolené – souhrn” je nově možné v dialogu Tisk v poli „Možnosti” vybrat možnost „Aktuální bez středisek”. V takovém případě se výstup zobrazí bez členění na střediska s řazením dle pracovního poměru.