Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20200629

vydání: 20200629 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

představujeme vám přehled novinek v červnovém vydání Varia. Upozorňujeme, že jsme v tomto vydání modifikovali datovou strukturu Varia.

Obsah:

Pravidelný přehled novinek a změn v systému Vario publikujeme v článku Vario – Souhrn změn ve vydání 20200629, na jehož konci uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy (včetně mzdových). Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Solitea, a.s.

Změna datové struktury

Toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili ze softwaru Vario. Prosíme, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky a změny

Prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele pro firmy do 50 zaměstnanců

Nově přijatý zákon ze dne 16. 6. 2020 promíjí zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců pojistné na sociální zabezpečení, které jsou povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci, a to za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020 v rámci programu „Antivirus C”, viz tisková zpráva z 23. 6. 2020 na webu ČSSZ. Zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, které se ve Sbírce zákona očekává každým dnem. Obdobně se předpokládá spuštění nové verze e-podání PVPOJ20 pro nový vzor tiskového formuláře „Přehled o výši pojistného”.

Ve Variu lze prominutí pojistného dosáhnout zadáním nové mzdové složky SP zaměstnavatele – prominutí do měsíčních mzdových složek mezd jednotlivých zaměstnanců. Splnění podmínek pro použití složky, tedy pro uplatnění prominutí, posuzuje zaměstnavatel sám obecně pro firmu a jednotlivě pro každého zaměstnance v pracovním poměru.

Novou mzdovou složku můžete zadat:

  • do výchozích mzdových složek v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení s omezením platnosti od 1. 6. 2020 do 31. 8. 2020.

nebo

nebo

Po výpočtu mzdy se prominutí projeví ve složce „SP zaměstnavatele”, kde v poli „Částka” bude 0 (nula), nebo částka spočítaná ze sníženého vyměřovacího základu. Do složky „SP zaměstnavatele – prominutí” se do pole „Základ” promítne částka, o kterou je snížen vyměřovací základ, a do pole „Částka” se uloží částka, kolik činí snížení pojistného.

Pro odeslání „Přehledu o výši pojistného” za červen až srpen 2020 je připravena nová verze tiskového formuláře „Přehled o výši pojistného” včetně elektronického podání. Změnou jsou dotčeny také tiskové formuláře „Mzdové listy” a „Sociální pojištění”, ve kterých se nově zobrazuje vyměřovací základ firmy po případném snížení.

Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění osob, kdy plátcem je i stát

Upozorňujeme uživatele, kteří zaměstnávají více jak 50 % osob se zdravotním postižením, že zákonem č. 231/2020 Sb. byla změněna částka vyměřovacího základu pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je plátcem pojistného stát, a to ze současných 7 903 Kč na 11 607 Kč s účinností od 1. 6. 2020.

Nastavení této změny proveďte:

  • V roce 2020 a období 6 v agendě Mzdy/Nastavení/karta Zdravotní/v poli Odpočet osob, kde plátcem ZP je i stát.
  • Na otázku „Chcete provést nastavení hodnoty tohoto pole také v následujících obdobích?”, odpovíte Ano.
  • Změnu proveďte před výpočtem mezd za období červen 2020!

Stejným zákonem byla stanovena také nová výše odpočtu platná od 1. 1. 2021, kterou bude do Varia možné nastavit po aktualizaci Varia na rok 2021 v prosinci 2020.

Doplněk eNeschopenky

Českou správou sociálního zabezpečení nesprávně vygenerovaná storna

Informujeme uživatele doplňku Vario eNeschopenky na problém, který se objevil v systému ČSSZ. Ta o něm informuje 2. 6. 2020 článkem Informace zaměstnavatelům. O postupu řešení problému vydává zprávu 4. 6. 2020 Informace zaměstnavatelům ve věci chybně generovaných storen eNeschopenek v noci z 1. 6. na 2. 6. 2020.

Na uvedeném odkazu je možné zobrazit seznam chybně vygenerovaných ID notifikací. Pokud jste provedli načtení notifikací za období zahrnující 1. a 2. červen 2020 před 10 hodinou 2. 6. 2020, zkontrolujte, zda se importovala nějaká notifikace typu „StornoDpnInfo” s datem 1. 6. 2020 nebo 2. 6. 2020 v poli „Datum vzniku notifikace”. Pokud takové naleznete, zkontrolujte, zda se „Id Notifikace” objevuje také v seznamu chybně vygenerovaných ID notifikací. Pokud v seznamu existuje, jedná se o chybně vygenerované storno.

O platnosti storna se případně informujte na vaší pobočce správy sociálního zabezpečení. Po ověření, že jde o chybně vygenerované storno, otevřete detail notifikace a v poli „Pracovní poměr” smažte název spárovaného pracovního poměru.

O existenci takového storna informujte technickou podporu systému Vario.

Oprava načtení data ukončení z notifikace „UkonceniDpnInfo” u delší pracovní neschopnosti v období ukončení pracovního poměru

V případě, že pracovní neschopnost trvá přes přelom období do dalšího období, ve kterém nastane ukončení pracovního poměru, ukončí se při vytvoření mzdy složka nemoci k datu ukončení pracovního poměru v polích „Platnost do” a „Likvidace do”. Pokud se k takovéto nemoci načte notifikace, která ukončuje neschopnost v období ukončení nemoci k datu předcházející datum ukončení, pak ve složce nemoci nedojde k úpravě data nemoci v polích „Platnost do” a „Likvidace do”. To může vést k chybnému výpočtu náhrady mzdy při DPN a chybnému krácení měsíčních mzdových složek. Tento problém je v tomto vydání odstraněn. Proveďte kontrolu složek nemoci, které začaly před začátkem období ukončení poměru a končí před dnem ukončení poměru.

 

Související dokumenty