Souhrn změn ve vydání 20160920

vydání: 20160920 - verze: 14

Vážení uživatelé,

zveme vás k přečtení novinek zářijového vydání. V agendě Vydané doklady (faktury) jsme pro vás připravili nový formát QR kódu, kterým usnadníte načtení účetních dat z faktur do účetních programů vašich zákazníků. Mezi neméně důležité změny v agendě Účetnictví patří nový tiskový formulář "Záznamní povinnost (Rozšířená)", dále přidání kódu do číselníku přenesené daňové povinnosti a pro elektronické zasílání dodatečného podání (v případě, kdy daň nebyla vyměřena správně) jsme nachystali nové xml soubory. V sekci Novinky se ještě dočtete o novém způsobu použití mzdové složky "Oprava základu ZP pracovníka".

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Vydané doklady

Faktura s kombinovaným QR kódem

Vario již delší dobu podporuje na fakturách tisk QR kódu s platebními údaji. V aktuálním vydání přinášíme rozšířenou podporu pro QR kódy, které nyní obsahují zároveň platební i základní účetní údaje faktury. Tiskem tohoto nového QR kódu na fakturách usnadníte načtení účetních dat z faktur do účetních programů vašich zákazníků. Sníží se tím možnost chybného zadání důležitých údajů jako je číslo faktury, datum splatnosti, DUZP, základ daně a daň, datum vystavení a dalších. Kombinovaný kód navíc stále obsahuje číslo účtu, variabilní symbol a další platební údaje. Díky integraci platebního formátu s fakturačním je na faktuře možné zobrazit stále jen jeden QR kód.

Nový kombinovaný formát QR kódu si můžete aktivovat v nastavení agendy Vydané doklady. Před oficiálním použitím nového formátu doporučujeme zkontrolovat jeho podporu ve vašich bankovních aplikacích. Některé bankovní aplikace tento nový formát zatím nepodporují.

V možnostech agendy Vydané doklady nyní můžete zvolit, které informace chcete vkládat do QR kódu faktury

V možnostech agendy Vydané doklady nyní můžete zvolit, které informace chcete vkládat do QR kódu faktury.

 

Kontrolovat nastavení vybraného typu QR kódu v tiskovém formuláři umožňuje krátký popisek nad kódem

Kontrolovat nastavení vybraného typu QR kódu v tiskovém formuláři umožňuje krátký popisek nad kódem.

Mzdy

Opravy mzdy zápornou částkou

Při opravách mzdy může dojít k situaci, kdy není možné provést opravu mzdy v předchozích obdobích a opravnými přehledy zajistit soulad s odvody pojištění. Pokud se v těchto případech přistoupilo k opravě mzdy mzdovými složkami se zápornými částkami až do výsledné záporné hrubé mzdy, docházelo k drobným rozdílům ve výsledných částkách nejčastěji z důvodu rozdílu v zaokrouhlování.

Toto vydání přináší úpravu, která by měla zajistit při výpočtu zdravotního a sociálního pojištění ze záporných základů zrcadlové hodnoty ve výsledných částkách. Součástí řešení oprav je také nová úprava použití mzdové složky "Oprava základu ZP pracovníka". Změna se promítla také do tiskových formulářů: Mzdové listy, Mzdové listy – za období od-do, Celkový přehled mezd, Celkový přehled mezd – za období od-do, Malá rekapitulace, Mzdové náklady, Mzdové náklady po obdobích od-do, Přehled o výši pojistného, Sociální pojištění, Výplatní lístek.

Opravy mzdy zápornou částkou do mínusové hrubé mzdy používejte v nutných případech u typu poměru HPP s druhem pojištění "Nemocenské pojištění". U typu poměru DPP, DPČ a HPP s druhem pojištění "Zaměstnání malého rozsahu" lze mínusové opravy provádět u nepojištěného příjmu jen do nulové hrubé mzdy a u pojištěného příjmu jen do hranice rozhodného příjmu.

Řešení zbývajících méně častých ale neméně komplikovaných případů připravíme do některého z následujících vydání.

Nový způsob použití mzdové složky Oprava základu ZP pracovníka

Nová úprava se snaží vyjít vstříc mzdovým účetním při řešení problémů vzniklých chybným odvodem zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kdy nelze opravu odvodu vyřešit opravou mzdy v předchozím období a opravnými přehledy. Nyní je možné pomocí složky typu "Oprava základu ZP pracovníka" provést odvod zdravotního pojištění ve výši 13,5 % zadané částky do výše minimálního vyměřovacího základu. Složku lze použit například:

  • Pokud při výpočtu v předchozích obdobích dojde k chybě v nastavení parametru "Doplatek ZP do MVZ" a doplatek nebyl odveden vůbec nebo v chybné výši.
  • Je nutné provést vrácení vyplacené mzdy, ze které bylo odvedeno ZP, a za dané období je potřeba odvést ZP z MVZ.

Pokud je nutné provést opravu odvodu ZP z MVZ za více období, je pro správné zaokrouhlení potřeba zadat pro každé období samostatnou mzdovou složku "Oprava základu ZP pracovníka" s odpovídající částkou základu pro odvod.

Dodatečné podání

Oběma tiskovým formulářům "Vyúčtování daně" a "Vyúčtování daně srážková daň" jsme připravili xml soubory pro elektronické zasílání dodatečného podání v případě, kdy daň nebyla vyměřena správně.

Ostatní

Záznamní povinnost

Pro agendu Účetnictví jsme vytvořili nový tiskový formulář "Záznamní povinnost (Rozšířená)". Oproti standardnímu formuláři "Záznamní povinnost" tento formulář zobrazuje navíc pole "Číslo dokladu dodavatele" a "Datum zdanitelného plnění dodavatele".

Přenesená DPH

Režim přenesené daňové povinnosti vláda rozšiřuje od 1. října 2016 i na vybrané telekomunikační služby. Ve Vario, v číselníku kódů DPH je k tomu připraven nový kód 21. Všem uživatelům, kterých se změna týká, doporučujeme aktualizovat na nové vydání.

Úpravy a opravy

Banka

BUSINESS 24 Databanking České spořitelny

Stažení výpisů přes formát ČS B24 je nově umožněn i fyzickým osobám – podnikatelům (doposud mohli výpisy stahovat jen právnické osoby). Fyzické osoby – podnikatelé musí v dialogu "Možnosti výpisu pro Databanking Business 24" vyplnit kromě IČO také rodné číslo. Popis nastavení naleznete v dokumentu nápovědy modulu Banka.

Mzdy

ISPV – informační systém o průměrném výdělku

Sdělením 270/2016 Sb. dává Český statistický úřad na vědomí změnu v klasifikaci zaměstnání. Předmětem aktualizace Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) je zavedení nových položek, zrušení jedné položky a změny názvů vybraných položek. Tento číselník je využíván v doplňku ISPV. Změnou by se měli zabývat zaměstnavatelé zaměstnávající profesi Barmani (kód položky 51320). Tato položka je od 1. 9. 2016 zrušena a zaměstnance je nutné přeřadit do nových položek:

  • 51321 Barmani
  • 51322 Baristé
  • 51329 Ostatní pracovníci příbuzní barmanům

Změnu proveďte v doplňku ISPV v tabulce Zaměstnanci ve sloupci Zaměstnání.

Ostatní

Nabídka Zobrazení

Upravili jsme nabídku "Zobrazení" v klasickém stylu Varia. Seznam předdefinovaných nebo uživatelských zobrazení a rozvržení jsme umístili před funkce zobrazení a rozvržení.

Evidence smluv

Tagy v dialogu Smlouva

V Evidenci smluv jsme umožnili používat tagy také v polích Údaj 1 a Údaj 2 v detailu položky podřízené karty Obecné. Hodnoty tagů se propíší do polí Údaj 1 a Údaj 2 v položce vygenerované faktury.

Osvědčení a školení

Agenda Osvědčení a školení je součástí doplňkového modulu Personální management. V agendě lze evidovat například povinnost pracovníků absolvovat určité školení nebo zdravotní vyšetření. V detailu záznamu Školení – na kartě Osoby se nabízela pracovní zařazení bez ohledu na jejich platnost. Od tohoto vydání se zařazení filtrují dle platnosti k aktuálnímu datu, neaktuální pracovní zařazení se v rozbalovacím seznamu již nenabízejí.

Půjčovna

V modulu Půjčovna jsme zaznamenali chybu ve funkci Rezervační tabule. Pokud uživatel vybral měsíční nebo kvartální kalendář, při pohybu přes navigační tlačítka v pravém horním rohu dialogu se zobrazilo okno s popisem chyby a další posunování časové osy nebylo možné. Chybu jsme v tomto vydání odstranili. A když už jsme u Rezervační tabule, upravili jsme její funkci. Při zadávání nové zápůjčky přes Rezervační tabuli se nyní do pole "Datum vrácení" zapíše hodnota podle nastavení v šabloně agendy.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario jsme v období od 23. 8. 2016 do 20. 9. 2016 uskutečnili následující změny:

Nový dokument

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty