Mzdy – Nastavení roku 2021

vydání: 20201215 - verze: 14

V souvislosti s nadcházejícím novým rokem 2021 jsme vydali aktualizaci systému Vario, která zajistí zejména nastavení parametrů pro výpočet mzdy v roce 2021 a zároveň reaguje na schválené legislativní změny v oblasti zpracování mezd, které nabývají účinnosti od 1. 1. 2021.

Další novinky roku 2021 vám budeme přinášet postupně v dalších vydáních Varia tak, jak budou aktuální. Zásadní změnu přinese tzv. daňový balíček obsahující zrušení superhrubé mzdy, zvýšení základní daňové slevy na poplatníka a další. K datu tohoto vydání nejsou definitivně schváleny sazby daně z příjmu ani výše daňové slevy pro rok 2021 a nebudou proto v rámci tohoto vydání nastaveny.
Předpokládáme, že lednové vydání zajistí kromě daňových změn také nastavení nových částek normativních nákladů na bydlení pro rok 2021 a životního minima jednotlivce, jejichž změnu plánuje projednat vláda. Uvedeme též nový vzor „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele” za rok 2020.

 • Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dále popsaným doporučením.

Z výše uvedených důvodů je ve vydání 20201215 znemožněno vytváření mezd kromě záloh v Průvodci vytvořením mezdznepřístupněn Výpočet mzdy v roce 2021.

Žádáme uživatele modulu Mzdy, aby v zájmu správného zpracování mezd tato opatření neobcházeli.

Pro nastavení modulu Mzdy pro rok 2021 a vzhledem k legislativním změnám, je nutné provést následující činnosti:

1. Aktualizace Vario na toto vydání.

2. Roční uzávěrka dovolené (pouze, pokud jsou již vypočítané mzdy za období 12 roku 2020).

3. Kontrola nastavení.

4. Aktualizace Vario na vydání, které bude k dispozici v průběhu ledna 2021.

1. Aktualizace software Vario

 • Aktualizujte nejpozději před zpracováním mezd za leden 2021.
 • Všechny výpočty mezd pro rok 2021 provádějte na aktualizovaném lednovém vydání Varia!
 • Roční uzávěrku dovolené spusťte až po aktualizaci na toto vydání s nastavením roku 2021.
 • Stáhněte si aktuální vydání Vario (vydání 20201215 nebo vyšší).
 • Nainstalujte toto vydání na všechny počítače ve firmě (popis jak aktualizovat).
 • Provedená nastavení tohoto vydání jsou popsána dále pod bodem 3. Kontrola nastavení.

2. Roční uzávěrka dovolené

 • V období 12/2020 po zpracování mezd za prosinec spusťte:
  • v agendě Mzdy z menu Agenda funkci Dovolená… (klasický vzhled),
   nebo
  • příkaz Dovolená… vyberte z Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • Podle postupu na kartě Vypořádání proveďte potřebné úkony na kartách Nároky nového rokuNenastavené nároky, Neomluvená absence, Rozdílný nárokPřečerpaný nárok.
 • Přepněte se na kartu Roční uzávěrka. Nastavte novou základní výměru dovolené pro rok 2021 v týdnech. Nastavte parametry pro vytvoření nových a dříve vytvořených nároků. Klepnutím na tlačítko Provedení roční uzávěrky se nastaví nároky na dovolenou pro rok 2021.
 • Nastavení nároku na dovolenou zkontrolujete na kartě Nároky nového roku. Poklepáním ve sloupci Pracovní poměr otevřete detail nároku dovolené.
 • Doporučujeme revizi hodnot zadaných do individuálního nároku u jednotlivých pracovních poměrů. Oprávněné zvýšené nároky přičtěte k základnímu nároku a celkový nový nárok pracovního poměru zadejte do pole Základní roční výměra v týdnech nebo jeho částech v dialogu Nárok na dovolenou pracovního vztahu. Hodnotu v poli Individuální úprava v tom případě vynulujte.
 • Nastavení nároků na dovolenou u pracovních poměrů, které začínají v roce 2021, proveďte až po vytvoření mezd v období 1/2021 – v dialogu Mzda na kartě Obecné – klepněte na tlačítko Dialog Mzda Dovolená.

Více informací o roční uzávěrce dovolené roku 2020 najdete v článku nápovědy Dovolená od roku 2021.

3. Kontrola nastavení

Doporučujeme provést kontrolu nastavení podle níže uvedených údajů.

Změny v nastavení roku 2021 oproti roku 2020

I. S ohledem na probíhající legislativní proces v oblasti daní nejsou pro rok 2021 nastaveny tyto parametry:

 • Sazby daně z příjmu
 • Sleva na dani – základní

II. V souvislosti se změnami v oblasti dovolené se ve všech firmách daného datového profilu nastaví Základní nárok dovolené pro rok 2021 na novou hodnotu stanovenou v týdnech jako pětinový podíl hodnoty Základní nárok dovolené stanovený ve dnech platný pro danou firmu pro prosinec roku 2020.

III. V rámci aktualizace na uvedené vydání se provede ve všech firmách daného datového profilu nastavení parametrů výpočtu takto:

a) Číselník Svátky

 • V agendě Mzdy spusťte
  • z menu Agenda funkci Nastavení... (klasický vzhled),
   nebo
  • příkaz vyberte z Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • V dialogu Nastavení na kartě Další jsou nastaveny hodnoty (viz tabulka).
DATUM SVÁTEK
01. 01. 2021 Den obnovy samostatného českého státu
02. 04. 2021 Velký pátek
05. 04. 2021 Velikonoční pondělí
01. 05. 2021 Svátek práce
08. 05. 2021 Den vítězství
05. 07. 2021 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
06. 07. 2021 Den upálení mistra Jana Husa
28. 09. 2021 Den české státnosti
28. 10. 2021 Den vzniku samostatného Československa
17. 11. 2021 Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva
24. 12. 2021 Štědrý den
25. 12. 2021 1. svátek vánoční
26. 12. 2021 2. svátek vánoční

b) Nastavení Kalendáře

 • V agendě Mzdy spusťte:
  • z menu Agenda funkci Nastavení... (klasický vzhled),
   nebo
  • příkaz vyberte z Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • V jednotlivých obdobích na kartě Obecné jsou nastaveny hodnoty (viz tabulka).
OBDOBÍ KALENDÁŘNÍ DNY PRACOVNÍ DNY SVÁTKY
01 31 20 1
02 28 20 0
03 31 23 0
04 30 20 2
05 31 21 0
06 30 22 0
07 31 20 2
08 31 22 0
09 30 21 1
10 31 20 1
11 30 21 1
12 31 22 1

c) Hranice pro redukci průměrného hodinového výdělku

 • V agendě Mzdy spusťte
  • z menu Agenda funkci Nastavení... (klasický vzhled),
   nebo
  • příkaz vyberte z Nástroje agendy (moderní vzhled).
 • Na kartě Zdravotní je nastavena nová výše redukčních hranic (RH) pro rok 2021, která činí: 206,85 Kč / 310,28 Kč / 620,38 Kč.
 • Pro nemoci přecházející z prosince 2020 bude průměrný výdělek pro výpočet Náhrady při DPN od 1. 1. 2021 redukován automaticky. Principy zadání a výpočtu se nemění. Způsob zaokrouhlování je upraven v souladu s metodikou MPSV. Více informací k Náhradě při DPN naleznete v dokumentu Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

d) Průměrná mzda 

Nová výše průměrné mzdy je stanovena na 35 441 Kč (dialog Nastavení, karta Sociální, pole Průměrná mzda).

e) Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění v roce 2021 činí 1 701 168 Kč.

Je to 48násobek průměrné mzdy, která pro rok 2021 činí 35 441 Kč.

f) Minimální mzda

Návrh nařízení vlády na zvýšení minimální mzdy na částku 15 200 Kč měsíčně a 90,50 Kč na hodinu (dialog Nastavení, karta Sociální, pole Minimální mzda).

g) Odpočet osob, kde plátcem ZP je i stát

Zákonem č. 231/2020 Sb. se s účinností od 1. 1. 2021 zvyšuje vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem stát, a to na 13 088 Kč. Zaměstnavatel, který splňuje podmínku zaměstnávání více jak 50 % osob se ZP, zadá tuto hodnotu v období 1/2021 v dialogu Nastavení, na kartě Zdravotní, v poli Odpočet osob, kde plátcem ZP je i stát.

h) Normativní náklady na bydlení a životní minimum jednotlivce

Nastavení nových hodnot do Varia bude zajištěno v dalším vydání Varia po jejich schválení.

Pro zpracování mezd s exekucemi za leden 2021 bude tedy aktualizace na následující lednové vydání nezbytná.

 

Související dokumenty