Souhrn změn ve vydání 20180123

vydání: 20180123 - verze: 14

Vážení uživatelé,

představujeme vám novinky lednového vydání Varia. Pojďme se jim podívat na kloub.

 • Uživatelé doplňku Elektronická podání zbystřete – změnily se podmínky komunikace s ePortálem ČSSZ!
 • Pro zpracování mezd za leden 2018 doporučujeme aktualizovat na vydání 20180130 nebo vyšší, do kterých jsme zapracovali všechny kombinace nastavení souběžných pracovních vztahů a různých typů daně, které potřebujete pro správný výpočet zálohové a srážkové daně v souladu s legislativou roku 2018. Aktualizace je doporučena zejména v případě zpracování souběžných příjmů anebo pracovních vztahů s typem daně „Záloha na daň”.
 • Sedm kalendářních dní placeného volna navíc dává mužům nová dávka nemocenského pojištění tzv. „otcovská”. Dávku mohou nárokovat už od února. K žádosti bude připojen nový vzor tiskového formuláře „Příloha k žádosti o nemocenské dávky” v agendě Mzdy. Tomuto tiskovému formuláři věnujte pozornost také z důvodu zákonných změn ve stanovení rozhodných období, pravděpodobného příjmu a navazujících pracovních vztahů.
 • Aktuální formulář „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením…” můžete za rok 2017 vytisknout prostřednictvím tiskového formuláře ZPS.
 • Z dalších mzdových novinek doporučujeme vaší pozornosti odstavec „Nárok na nemocenskou a PPM ze zaměstnání malého rozsahu a ze zaměstnání na DPP”.
 • Do Varia jsme přidali kontrolu na přítomnost nežádoucích znaků v názvech produktových variant.
 • Vědci zkoumají hmotnost černých děr, my ve Variu hmotnosti variant. Jejich objevení v Intrastatu vás možná potěší.
 • Definované sestavy 2017 – rozvahu a výkaz zisků a ztrát pro neziskové organizace – jsme přidali do agendy Účetnictví.

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o novinkáchúpravách v systému Vario. Na konci článku uvádíme výčet změn v dokumentech nápovědy. Doporučujeme, abyste vždy pracovali s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario. Budete tak moci používat nové funkce a úpravy, které jsou aktuálně k dispozici.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Elektronická podání

Upozorňujeme uživatele, kteří používají doplněk Elektronická podání, že Česká správa sociálního zabezpečení ukončila podporu protokolů TLS 1.0 a 1.1. v produkčním prostředí a to na všech komunikačních rozhraních VREP/APEP:

 • epodani.cssz.cz,
 • vrep1.cssz.cz,
 • vrep2.cssz.cz.

Produkční prostředí od 8. 1. 2018 podporuje pouze protokol verze TLS 1.2., který funguje ve Windows 7, 8 a 10. Kontrolu, zda váš operační systém podporuje TLS 1.2. můžete provést např. v iExploreru.

Kontrola nastavení podpory protokolu TLS 1.2 ve Windows 7

Kontrola nastavení podpory protokolu TLS 1.2 ve Windows 7

Řešením je přechod na vyšší verzi Windows nebo vytvářet xml soubor pro odeslání Datovou schránkou. V odkazovaném dokumentu pdf Externí odkaz zveřejněném ČSSZ naleznete kompletní seznam operačních systémů a webových prohlížečů doporučených pro optimální práci s tiskopisy a se službami ePortálu.

Mzdy

Nová nemocenská dávka Otcovská poporodní péče – Otcovská

Zákon č. 148/2017 Sb. zavádí novou dávku nemocenského pojištění – dávku otcovské poporodní péče, dále otcovskou. Dávku lze nárokovat nejdříve 1. 2. 2018 na dítě narozené 21. 12. 2017 nebo později a to do šesti týdnů věku dítěte. Zaměstnanec bude na dobu čerpání této dávky žádat zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou podle § 196 zákoníku práce. Současně zaměstnavateli předá „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)”, na kterou zaměstnavatel doplní údaje o výdělečné činnosti. Zaměstnavatel k žádosti přiloží „Přílohu k žádosti o dávku”. K tomuto účelu slouží nový vzor tiskového formuláře „Příloha k žádosti o nemocenské dávky”, který dosud sloužil pro nemocenskou, OČR nebo PPM. Zaměstnavatel žádost i přílohu odesílá po uplynutí podpůrčí doby dávky, tedy po 7 dnech trvání otcovské.

Ve Variu bude doba absence zaměstnance, na kterou zaměstnanec žádá o tuto dávku, evidována novou mzdovou složkou Otcovská.

Pokud dojde v době trvání péče k přerušení péče anebo k výkonu zaměstnání, je nutné složku ukončit a zadat novou na zbývající dny. Nová složka bude mít s první složkou shodné pole „Práce neschopen od”, ve které se uvede datum zahájení čerpání dávky. Nová složka musí být ukončena nejpozději sedmý kalendářní dne od prvního zahájení čerpání dávky.

Tiskový formulář Příloha k žádosti o nemocenské dávky

Se vznikem nové dávky nemocenského pojištění Otcovské koresponduje nový vzor formuláře Příloha k žádosti o dávku. Použití formuláře je obdobné jako u ostatních nemocenských dávek (nemocenská, OČR nebo PPM). Do tiskové podoby formuláře přibylo nové pole „Otcovská” pro zatržení druhu dávky a pole „Počet příloh”, které je možné vyplnit v detailu události nebo v přehledu událostí v poli „Počet příloh”. Pro elektronické podání není nutné počet příloh vyplňovat, spočítá se automaticky podle počtu příloh vložených v detailu události na kartě „Přílohy”.

Zákonem č. 259/2017 Sb. byl od 1. 2. 2018 změněn zákon o nemocenském pojištění v paragrafech, které upravují stanovení rozhodného období a použití pravděpodobného příjmu pro účely výpočtu vyměřovacího základu pro výplatu dávek nemocenského pojištění.

Pravděpodobný příjem se použije

 • vznikla-li sociální událost v kalendářním měsíci, v němž došlo k nástupu do zaměstnání
 • není-li v rozhodném období alespoň 30 započitatelných dnů nebo není započitatelný příjem

Pokud zaměstnání trvá alespoň 30 dní, pravděpodobným příjmem je příjem, který by byl dosažen za celý měsíc.

Pokud zaměstnání trvá po kratší dobu než 30 dnů, pravděpodobným příjmem je příjem, který by byl dosažen za trvání celého zaměstnání.

Jde-li o zaměstnání malého rozsahu nebo o zaměstnání na základě dohody o provedení práce, kdy v rozhodném období stanoveném podle § 18 odst. 4 nebo 6 zákona č. 187/2006 Sb. není alespoň 30 kalendářních dnů nebo ke vzniku sociální události dojde v období vzniku zaměstnání, zjišťuje se denní vyměřovací základ z vyměřovacího základu skutečně dosaženého v kalendářním měsíci, v němž vznikla sociální událost.

Další změnou je posuzování vzniku a zániku nemocenského pojištění, jestliže na sebe bezprostředně navazují dva pracovní vztahy u stejného zaměstnavatele a pro obě zaměstnání platí stejné podmínky účasti na nemocenském pojištění.

Takové pracovní vztahy se nově považují za pokračování zaměstnání i v případě dvou zaměstnání malého rozsahu a dvou dohod o provedení práce. Není tedy nutné „hlásit” jejich ukončení a opětovný nástup. Tato skutečnost má dopad i do stanovení rozhodných období pro účely výpočtu vyměřovacího základu pro dávky nemocenského pojištění.

Také všechny tyto novinky jsme zapracovali do nového tiskového vzoru „Přílohy k žádosti o dávku”. U zaměstnání malého rozsahu a DPP se nově bude skutečný příjem doplňovat automaticky. U nemocenského pojištění budete k zadání pravděpodobného příjmu do pole „Pravděpodobný příjem” vyzváni. Navazující pracovní vztahy se budou zobrazovat v tabulce „Navazující pracovní vztahy” a jejich údaje se zohlední při stanovení rozhodných období, příjmů a vyloučených dob.

Pro elektronické podání „Přílohy” se připravuje nová služba NEMPRI17, která by měla být ze strany ČSSD zprovozněna 1. 2. 2018. Do tohoto vydání jsme zapracovali všechny dosud známé podklady. Na případné další změny budeme reagovat v následujících vydáních.

ZPS – Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo nový vzor formuláře „Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele”. Tento formulář můžete vytisknout prostřednictvím tiskového formuláře ZPS, který naleznete v sekci Výkazy.

Tisk za rok 2017 provádějte z agendy Mzdy s vybraným aktuálním rokem 2017.

Proti vzoru pro rok 2016 přibyla nová část s poli pro zobrazení fyzického počtu zaměstnanců k 31. 12. 2017. Do tiskového formuláře je zapracována nová výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí roku 2017, která činí 28 761 Kč.

V úvodním dialogu formuláře můžete nově zadat celkovou cenu všech skutečně zaplacených výrobků nebo služeb nebo zadaných zakázek od všech dodavatelů v souhrnu (vše bez DPH) do pole Cena odebraných výrobků. Přepočet se automaticky doplní do pole Plnění povinnosti odběrem.

V souvislosti se zavedením elektronické evidence náhradního plnění ze strany dodavatele dochází k odstranění povinnosti odběratele uvádět údaje o náhradním plnění v ohlášení o plnění povinného podílu. Odběratelům tedy odpadne povinnost přikládat k Oznámení „přílohu č. 1”.

Úvodní dialog formuláře ZPS – Oznámení úřadu práce o plnění podílu občanů se ZPS za rok 2017

Úvodní dialog formuláře ZPS – Oznámení úřadu práce o plnění podílu občanů se ZPS za rok 2017

Nárok na nemocenskou a PPM ze zaměstnání malého rozsahu a ze zaměstnání na DPP

Změnou zákona o nemocenském pojištění nově vzniká nárok na nemocenskou a tedy i na náhradu při DPN u ZMR a DPP i v případě, jestliže:

 • v období vzniku události nevznikla účast na nemocenském pojištění, ale
 • účast na nemocenském pojištění v tomto zaměstnání trvala alespoň ve 3 kalendářních měsících bezprostředně předcházejících měsíci vzniku události.

Vario při zadání složky „Nemoc” a výpočtu mzdy v tomto případě automaticky spočítá náhradu při DPN.

Výpočet zdravotního pojištění u DPP při příjmu do 10 tisíc Kč

Pokud se na zaměstnance zaměstnaného na DPP vztahuje povinnost odvodu z minimálního vyměřovacího základu a přitom souhrnný příjem ze všech DPP u zaměstnavatele nepřevyšuje 10 000 Kč, neměl by mít zatržen parametr „Doplatek ZP do MVZ”. Zaměstnanec by měl svoji povinnost odvodu plnit jiným způsobem mimo zaměstnání.

Pokud je přesto tento parametr zatržen, zobrazí se při výpočtu dotaz, zda se má doplatek skutečně provést. Po potvrzení se provede výpočet zdravotního pojištění z částky minimální mzdy (v roce 2018 z částky 12 200 Kč) a celá částka tohoto pojištění jde na vrub zaměstnance do složky ZP pracovníka. V případě hromadného výpočtu se tato informace zapíše do protokolu.

Katalog

Varianty

Do Varia jsme přidali kontrolu produktových variant. Důvod je prostý – číselníky variant by neměly obsahovat některé vyjmenované znaky, např. * # ? ! " '. Varianty s těmito znaky mohou totiž v některých oblastech systému tropit neplechy. Doporučujeme vám pro jistotu jejich revizi.

Jestliže nainstalujete toto vydání, nová funkce začne varianty kontrolovat na položkách dokladů a v Katalogu variant.

 • Variantu se znaky * # ? ! " ' už není možné v „Katalogu variant” založit.
 • Méně striktní kontrola v položkách dokladů zobrazí pouze upozornění, že daná varianta obsahuje nepodporované znaky. Přestože jste u některých variant nežádoucí znak v minulosti zadali a produkty naskladnili, můžete je i nadále vyskladňovat a pracovat s nimi.

Kontrola v dialogu Katalog variant nyní zabrání vytvořit varianty s nepovolenými znaky

Kontrola v dialogu Katalog variant nyní zabrání vytvořit varianty s nepovolenými znaky

Doklad

Intrastat – hmotnost varianty

Verzi Intrastatu, ve které se údaje pro Intrastat nově evidují ke hlavičce dokladu, jsme nyní naučili pracovat také s variantami. Pokud si v Katalogu variant zadáte hmotnosti jednotlivých variant, tiskový formulář „Výkaz pro Intrastat” tyto hmotnosti použije při sestavování dat pro výkaz. Pokud u variant nemáte definované individuální hmotnosti, převezme se hmotnost z karty Obecné záznamu „Produkt”. Úprava ovlivňuje jak tiskový výstup, tak export dat.

Účetnictví

Definované sestavy 2017 pro neziskové organizace

Aktuální vydání obsahuje nové verze účetních výkazů RozvahaVýkaz zisků a ztrát pro neziskové organizace na rok 2017. K dispozici jsou plné verze v českém jazyce. Sestavy jsou k dispozici jak pro náhled v menu agendy Účetnictví, tak pro tisk prostřednictvím tiskových formulářů. Tisk reaguje na nastavení typu účetní jednotky v možnostech modulu Účetnictví.

Opravy a úpravy

iDoklad – základní tarif

Abychom vám umožnili použití konektoru pro iDoklad také v základním tarifu, před časem jsme upravili způsob autorizace. Přes veškerou snahu se nám ale podařilo dokončit plnou podporu základního tarifu až v aktuálním vydání. Díky této úpravě již není třeba platit druhý nejvyšší tarif „Oblíbený” a vystačíte si s tarifem „Základní”.

Import ceníků

Při importu ceníků do Varia je možné přiřadit ceníku konkrétního dodavatele, měnu a platnost. Dialog, který toto nastavení umožňoval, nabízel nesprávné hodnoty v seznamu dodavatelů a v seznamu měn. Aktuální vydání tuto chybu opravuje.

Oprávnění u ceníků

V aktuálním vydání jsme provedli úpravu oprávnění pro ceníky. Zjistili jsme totiž, že i přes korektní nastavení oprávnění mohli neautorizovaní uživatelé upravovat ceny. Chyba spočívala v nesprávném vyhodnocení oprávnění správce Varia. Aktuální vydání tento nedostatek napravuje.

Kontrola duplicitních čárových kódů

Od vydání Varia 20171031 omylem došlo k deaktivaci kontroly na unikátnost čárových kódů v agendě Katalog. Chyba vznikla v souvislosti s vylepšeným načítáním čárových kódů, které umožnilo používat všechny druhy on-line čteček bez ohledu na možnosti jejich nastavení a na nastavení klávesnice v operačním systému. Kontrola odhalující stejné čárové kódy je opět spuštěna.

Adresář – Kontakt – ISO země

V aktuálním vydání jsme rozšířili číselník států v seznamu pole „ISO země” o Kosovo (XK).

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 15. 12. 2017 do 23. 01. 2018:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY