Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20210127

vydání: 20210127 - verze: 14

Vážení uživatelé modulu Mzdy,

přečtěte si, co je v lednové aktualizaci Varia nového a jiného. Věnujte, prosíme, pozornost též článku Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2021 – II., který navazuje na již publikovaný dokument Mzdy – Změny ve mzdách v roce 2021 – I. část. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Vario. Příjemnou práci vám přeje společnost Solitea, a. s.

Obsah

Novinky a změny

Novinky a změny

Uvolnění možnosti vytvoření a výpočtu mzdy v roce 2021

Od vydání 20210125 je uvolněno omezení možností vytvoření a výpočtu mezd v roce 2021. Vzhledem k rozsahu změn v souvislosti s daňovým balíčkem a neexistencí některých tiskových vzorů ze strany Finanční správy ČR budou některé další úpravy provedeny a některé funkce zpřístupněny v následujících vydáních Varia.

Nový doplněk Prohlášení poplatníka daně

Agenda Personalistika obsahuje tiskový formulář Prohlášení poplatníka daně, který umožňuje tisk prohlášení pro pracovníky s aktivním pracovním poměrem a podepsaným nebo předpokládaným podpisem prohlášení. Prohlášení je možné vytisknout nebo exportovat do PDF, ale při hromadných operacích není práce s tímto tiskovým formulářem příliš uživatelsky přívětivá.

Pro usnadnění exportu do PDF jsme vytvořili nový doplněk Prohlášení poplatníka daně. Účinné řešení umožňuje hromadné vytvoření prohlášení a uložení do PDF. Pro každého pracovníka se vytvoří samostatný PDF soubor s předvyplněným prohlášením. PDF se uloží do přednastavené složky a připojí se ke kartě Dokumenty pracovníka.

Doplněk vyžaduje licenci tiskového formuláře TF Mzdy PPD, která se přiděluje na konkrétní účetní jednotku a licenci doplňku TF Mzdy PPD Podpis, která se poskytuje na celý profil. Obě licence nenabízí 30denní demo licence, takže vyžadují okamžité objednání.

Zásady práce s doplňkem jsme pro vás přehledně shrnuli v dokumentu nápovědy Doplněk Prohlášení poplatníka daně.

Párování pracovníků a uživatelů Varia

Webový doplněk B2E (mzdový portál) slouží pro zobrazování osobních dat zaměstnanců a sdílení dokumentů a dokladů mezi zaměstnancem a mzdovou účetní (personalistou). Oboustranná symbióza vyžaduje, aby každý pracovník měl uživatelský účet do systému Vario napojený na svůj záznam Pracovník v agendě Personalistika. Účet disponuje omezeným přístupem – pouze do doplňku B2E.

Propojení uživatelského účtu se záznamem Pracovník v agendě Personalistika zajišťuje nový dialog Párování pracovníků a uživatelů, který je přístupný pomocí příkazu nabídky Nástroje agendy/Párování pracovníků a uživatelů Varia.

Nápovědu k nové funkci jsme pro vás připravili v dokumentu Párování pracovníků a uživatelů Varia.

Příkaz nové funkce Párování pracovníků a uživatelů Varia v agendě Personalistika

Obrázek: Příkaz nové funkce „Párování pracovníků a uživatelů Varia” v agendě Personalistika

Stravenky – změna v použití Sazby při vytváření mezd u typu složek s parametrem Formulář s hodnotou 6

Změna se týká mzdových složek založených na typu složky s parametrem Formulář nastaveným na hodnotu 6. To jsou nejčastěji mzdové složky jako např. Stravenky, kde se pro výpočet částky zadává počet dní a sazba.

Do výchozích mzdových složek tohoto typu bylo nezbytné zadat hodnotu do pole Sazba, aby nebylo nutné ji doplňovat až do vytvořené mzdové složky. Nově je možné sazbu zadat do mzdové složky v dialogu Mzdová složka do pole Sazba. Tato sazba se použije, pokud ve výchozí mzdové složce není sazba zadaná. Sazba ve výchozí složce má tedy nadále přednost. Nově je ale možné provést nastavení Sazby pouze v dialogu Mzdová složka nebo v některých poměrech nastavit odlišnou výši Sazby výchozí složky a u ostatních použít sazbu nastavenou u mzdové složky.

Pokud ve výchozích mzdových složkách takovéto složky používáte bez zadání sazby, zrevidujte nastavení těchto složek v dialogu Mzdová složka, zda v poli Sazba není nastavena částka, která je pro vytvoření mezd nežádoucí.

Nová nastavení modulu Mzdy pro rok 2021

V souvislosti s nabytím účinnosti některých zákonných úprav byla v rámci tohoto vydání provedena tato nastavení a rozšíření pro rok 2021:

  • Sazby daně z příjmu
  V sazbách 15 % a 23 % s odpovídající hranicí příjmu pro jednotlivé sazby
  • Sleva na dani – základní
  V nové roční výši 27 840 Kč
  • Normativní náklady na bydlení
   V nové výši 6 637 Kč
  • Typ složky a mzdová složka
  Příspěvek na stravování
  • Typ složky
  Příjmy osvobozené – k výplatě
  • Mzdová složka
  Přečerpaná dovolená minulá (s typem složky Plnění – peněžité)

Přehled nastavení hodnot pro zpracování mezd roku 2021, která byla provedena v předchozích vydáních, najdete v článku Mzdy – Nastavení roku 2021.

Tiskové formuláře upravené v souvislosti se změnami v daních a dovolené

Úpravy ostatních tiskových formulářů

Úprava doplňku Import mezd z MS Excel

V doplňku Import mezd z MS Excel jsme realizovali tyto změny:

  • Upravena kontrola dovolené podle požadavků roku 2021. Nadále platí, že dovolenou je nutné importovat včetně datumů oddo. V případě dočerpání dovolené z roku 2020 za část dne, je půl den čerpání automaticky předpokládán v poslední den intervalu. Pokud kratší část dne čerpání dovolené připadla na jiný den, je nutné vytvořit samostatnou mzdovou složku.
  • Při současném importu sloupců do polí Varia Kód poměru a Pracovní poměr je nově respektován pracovní poměr nalezený podle sloupce Kód poměru a ke sloupci Pracovní poměr se již nepřihlíží.

Rekapitulace mzdových vydání z přelomu roku

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech Napoveda nápovědy v období od 13. 01. 2021 do 27. 1. 2021:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY